ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้นักเรียนปฐมวัยโดยใช้รูปแบบการสอนตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟ ในโรงเรียนชุมชนลานสกา

ชื่อเรื่อง : การประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้นักเรียนปฐมวัยโดยใช้รูปแบบการสอน

ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟ ในโรงเรียนชุมชนลานสกา สำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1

ชื่อผู้ประเมิน : นางสาวนิภา แก้วประคอง

ปีที่ประเมิน : ปีการศึกษา 2563

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้นักเรียนปฐมวัยโดยใช้รูปแบบการสอนตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟ ในโรงเรียนชุมชนลานสกา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 ประเมินโดยใช้รูปแบบซิปป์ (CIPP Model) ประเมินโครงการในด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการและด้านผลผลิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินบริบท (Context Evaluation) เกี่ยวกับความต้องการจำเป็นของการดำเนินโครงการ ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของวัตถุประสงค์และความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 2) ประเมินปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) เกี่ยวกับความพร้อมของบุคลากร งบประมาณ สถานที่และความเพียงพอของสื่อและวัสดุอุปกรณ์ 3) ประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เกี่ยวกับการวางแผนการดำเนินกิจกรรม การดำเนินกิจกรรมตามแผนที่กำหนดไว้ การนิเทศกำกับติดตาม การประเมินผลการจัดกิจกรรมและการสรุปและรายงานผลโครงการ 4) ประเมินผลผลิต (Product Evaluation) ในด้านพัฒนาการของนักเรียนระดับปฐมวัยตามหลักสูตรและตามแนวการจัดการศึกษารูปแบบวอลดอร์ฟและด้านความ พึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ

ประชากรที่ใช้ในการประเมินโครงการ ได้แก่ นักเรียน ครู ผู้ปกครองนักเรียนและกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนลานสกา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 ในปีการศึกษา 2563 รวมทั้งสิ้น จำนวน 120 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินโครงการได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Random Sampling) จำนวน 57 คน ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 จำนวน 22 คน ครูผู้สอน จำนวน 6 คน ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 จำนวน 22 คนและกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน (ไม่รวมตัวแทนครูและผู้บริหารโรงเรียน)

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับตามแนวคิดของลิเคิร์ต จำนวน 4 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 แบบสอบถามด้านบริบทและปัจจัยนำเข้า ประเมินก่อนการดำเนินงานโครงการ แบบสอบถามมี 4 ตอน ข้อคำถาม 43 ข้อ ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.89 ฉบับที่ 2 แบบสอบถามด้านกระบวนการดำเนินงาน ประเมินระหว่างดำเนินงานโครงการ แบบสอบถามมี 3 ตอน ข้อคำถาม จำนวน 30 ข้อ ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.88 ฉบับที่เ3 ด้านผลผลิตของโครงการ ประเมินหลังเสร็จสิ้นโครงการ แบบสอบถามมี 3 ตอน ข้อคำถามมี 6 ตัวชี้วัด จำนวน 34 ข้อ ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.87เและฉบับที่ 4 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินงานของโครงการ ประเมินหลังเสร็จสิ้นโครงการ แบบสอบถามมี 3 ตอน ข้อคำถาม 20 ข้อ ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.84

เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการตอบข้อคำถามในแบบสอบถามรายบุคคล วิเคราะห์ข้อมูล เชิงปริมาณ ด้วยค่าสถิติ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป SPSS for Windows 16.0 ผลการประเมินและข้อเสนอแนะสรุปได้ดังนี้

ผลการประเมิน

การประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้นักเรียนปฐมวัยโดยใช้รูปแบบการสอนตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟ ในโรงเรียนชุมชนลานสกา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 4 ด้าน โดยภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาถึงรายละเอียดของแต่ละตัวชี้วัดโดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยพบว่า ด้านผลผลิตมีความเหมาะสมมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านบริบทของโครงการ ด้านปัจจัยนำเข้าและด้านกระบวนการ ตามลำดับ โดยมีผลการประเมินสามารถสรุปได้ดังนี้

1. ผลการประเมินบริบทของโครงการ โดยรวมมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด โดยพบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดและอยู่ในระดับมากที่สุดทุกตัวชี้วัด โดยวัตถุประสงค์ของโครงการครอบคลุมสภาพปัญหาของผู้เรียนระดับปฐมวัย ความเหมาะสมมากที่สุด รองลงมาคือ โรงเรียนมีแผนระยะยาวและระยะสั้นในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา, โรงเรียนมีการจัดประชุมวางแผนอย่างเป็นระบบและให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน, ความสอดคล้องกับนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ความสอดคล้องกับนโยบายสำนักงานงานเขตพื้นที่ ตามลำดับ

2. ผลการประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการ โดยรวมมีความพร้อมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยพบว่าผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดและอยู่ในระดับมากที่สุดทุกตัวชี้วัด พบว่าการจัดบุคลากรรับผิดชอบกิจกรรมเหมาะสมกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ, บุคลากรที่รับผิดชอบกิจกรรมสามารถดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ, จัดพื้นที่/มุมประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นที่เหมาะสมอย่างหลากหลาย, มีการผลิตและใช้สื่อโดยครูผู้สอนตรงตามเนื้อหาในกิจกรรมตามโครงการ, มีการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการแก่ผู้ปกครองชุมชนที่เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึง มีความเหมาะสมมากที่สุด รองลงมาคือ จำนวนบุคลากรที่รับผิดชอบกิจกรรมของโครงการมีความเหมาะสมเพียงพอ, โครงการได้มีการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานทุกๆ ด้านอย่างเป็นระบบและมีขั้นตอน, ทุกกิจกรรมในโครงการผ่านการทดลองในภาคสนามก่อนนำมาใช้จริง, มีการกำหนดระยะเวลาการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการใช้งบประมาณ ในโครงการ, จัดสภาพแวดล้อมภายใน-ภายนอกแหล่งเรียนรู้ที่เพียงพอเหมาะสมปลอดภัย, เลือกใช้สื่อ/อุปกรณ์เทคโนโลยีเครื่องเล่นที่เพียงพอเหมาะสมปลอดภัย ตามลำดับ

3. ผลการประเมินกระบวนการของโครงการ โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยพบว่าผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดและอยู่ในระดับมากที่สุดทุกตัวชี้วัด จัดกิจกรรมให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสม ในการดูแลสุขภาพ ความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน, จัดกิจกรรมและประสบการณ์ทางภาษาที่มีความหมายต่อเด็ก เพื่อการสื่อสารอย่างหลากหลาย ฝึกฟัง พูด ถาม ตอบ เล่าและสนทนาตามลำดับขั้นตอนพัฒนาการมีความเหมาะสมมากที่สุด รองลงมาคือ สาระเนื้อหาตามองค์ประกอบของโครงการมีความชัดเจน ปฏิบัติได้, ผู้รับผิดชอบหลักของแต่ละกิจกรรมมีความรู้ความสามารถทั้งเชิงบริหารจัดการ การออกแบบการจัดการเรียนการสอน การนิเทศติดตามผล, มีคณะกรรมการนิเทศติดตามคอยดูแลติดตามช่วยเหลือในทุกกิจกรรม, มีการวิเคราะห์และนำผลงานจากการนิเทศและสะท้อนผลมานำเสนอและปรับปรุงแก้ไขทั้งระบบอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ตามลำดับ

4. ผลการประเมินผลผลิตของโครงการพบว่า โดยรวมนักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนชุมชนลานสกา มีพัฒนาการตามหลักสูตรและตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟอยู่ในระดับมากที่สุด ผลผลิตของโครงการ จำนวน 6 ตัวชี้วัด ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 6 ตัวชี้วัด เมื่อพิจารณารายตัวชี้วัดโดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยพบว่า พัฒนาการด้านร่างกาย มีความเหมาะสมมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านจิตวิญญาณของผู้เรียน ด้านอารมณ์ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน (เก่ง ดี มีสุข) ด้านสังคมและด้านสติปัญญา ตามลำดับ ความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อการดำเนินงานโครงการพบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดและอยู่ในระดับมากที่สุด

ดังนั้น จึงเป็นการสมควรอย่างยิ่งที่จะให้มีการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้นักเรียนปฐมวัยโดยใช้รูปแบบการสอนตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟในโรงเรียนชุมชนลานสกา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 ต่อไป ทั้งนี้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องตระหนักและเห็นความสำคัญ ให้ความร่วมมือ สนับสนุนอย่างจริงจัง มีการกำกับติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินงานโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ

โพสต์โดย นิภา : [2 มิ.ย. 2564 เวลา 17:37 น.]
อ่าน [1709] ไอพี : 171.6.235.153
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 8,201 ครั้ง
บทบาทผู้นำองค์กร 2020
บทบาทผู้นำองค์กร 2020

เปิดอ่าน 29,021 ครั้ง
ใส่หลอดในขวดซอสมะเขือเทศจะทำให้เทออกง่าย
ใส่หลอดในขวดซอสมะเขือเทศจะทำให้เทออกง่าย

เปิดอ่าน 30,747 ครั้ง
iPhone 6 เปิดตัวแล้ว ไอโฟน6 มีอะไรใหม่บ้าง มาดูกัน
iPhone 6 เปิดตัวแล้ว ไอโฟน6 มีอะไรใหม่บ้าง มาดูกัน

เปิดอ่าน 24,439 ครั้ง
ยาสามัญประจำบ้าน
ยาสามัญประจำบ้าน

เปิดอ่าน 10,559 ครั้ง
ค้นพบคุณประโยชน์ของพวกผลไม้หลังสุด มีคุณมากกว่าเก่า 5 เท่า
ค้นพบคุณประโยชน์ของพวกผลไม้หลังสุด มีคุณมากกว่าเก่า 5 เท่า

เปิดอ่าน 10,616 ครั้ง
รีดเลือดไดโนเสาร์ ซากจมอยู่ในดินตายมาแล้วตั้ง 80 ล้านปี
รีดเลือดไดโนเสาร์ ซากจมอยู่ในดินตายมาแล้วตั้ง 80 ล้านปี

เปิดอ่าน 33,238 ครั้ง
ครีมเทียม กินมาก อันตรายกว่าที่คิด!
ครีมเทียม กินมาก อันตรายกว่าที่คิด!

เปิดอ่าน 22,293 ครั้ง
"ข้าวต้มเห็ดฟาง" ลดความดัน
"ข้าวต้มเห็ดฟาง" ลดความดัน

เปิดอ่าน 20,379 ครั้ง
Computer Graphic คืออะไร
Computer Graphic คืออะไร

เปิดอ่าน 10,272 ครั้ง
เหตุผลที่กำหนดให้ 25 ธันวาคม เป็นวันคริสต์มาส
เหตุผลที่กำหนดให้ 25 ธันวาคม เป็นวันคริสต์มาส

เปิดอ่าน 132,561 ครั้ง
20 บุคคลสำคัญของไทยที่ได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก
20 บุคคลสำคัญของไทยที่ได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก

เปิดอ่าน 9,938 ครั้ง
10 ประการที่ญี่ปุ่นก้าวหน้าระดับโลก
10 ประการที่ญี่ปุ่นก้าวหน้าระดับโลก

เปิดอ่าน 8,835 ครั้ง
PowerPoint ชี้แจงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ภาคบังคับ ประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาที่ 3
PowerPoint ชี้แจงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ภาคบังคับ ประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาที่ 3

เปิดอ่าน 8,829 ครั้ง
ฟรีแวร์สำหรับแสดงและแก้ไขรูปภาพ
ฟรีแวร์สำหรับแสดงและแก้ไขรูปภาพ

เปิดอ่าน 8,791 ครั้ง
โรคภูมิแพ้ที่กิดจากอาหาร
โรคภูมิแพ้ที่กิดจากอาหาร

เปิดอ่าน 13,607 ครั้ง
ลายมืออัจฉริยะผู้นำ เป็นอย่างไร?
ลายมืออัจฉริยะผู้นำ เป็นอย่างไร?
เปิดอ่าน 14,465 ครั้ง
ไขปริศนา! น้ำดื่มมีวันหมดอายุด้วยหรือ
ไขปริศนา! น้ำดื่มมีวันหมดอายุด้วยหรือ
เปิดอ่าน 12,733 ครั้ง
10 ไม้ประดับบนโต๊ะทำงาน
10 ไม้ประดับบนโต๊ะทำงาน
เปิดอ่าน 10,620 ครั้ง
ผลศึกษาดื่มกาแฟหลายแก้วต่อวันช่วยสยบโรคตับได้
ผลศึกษาดื่มกาแฟหลายแก้วต่อวันช่วยสยบโรคตับได้
เปิดอ่าน 14,645 ครั้ง
จดหมายฉบับที่ 46 ถึงนายกรัฐมนตรี+รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
จดหมายฉบับที่ 46 ถึงนายกรัฐมนตรี+รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ