ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการสร้างนักเรียนสู่ความพอเพียงโรงเรียนบ้านหนองมะม่วงโดยประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

การประเมินโครงการสร้างนักเรียนสู่ความพอเพียงโรงเรียนบ้านหนองมะม่วงโดยประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ คือ 1) เพื่อประเมินบริบทของโครงการสร้างนักเรียนสู่ความพอเพียงโรงเรียนบ้านหนองมะม่วงโดยประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2) เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการสร้างนักเรียนสู่ความพอเพียงโรงเรียนบ้านหนองมะม่วงโดยประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3) เพื่อประเมินกระบวนการของโครงการสร้างนักเรียนสู่ความพอเพียงโรงเรียนบ้านหนองมะม่วงโดยประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4) เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการสร้างนักเรียนสู่ความพอเพียงโรงเรียนบ้านหนองมะม่วงโดยประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน 3 ประเด็นคือ 4.1) เพื่อเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนก่อน และหลังการดำเนินโครงการสร้างนักเรียนสู่ความพอเพียงโรงเรียนบ้านหนองมะม่วง โดยประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4.2) เพื่อศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนที่เกิดจากโครงการสร้างนักเรียนสู่ความพอเพียงโรงเรียนบ้านหนองมะม่วงโดยประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ 4.3) เพื่อประเมินความพึงพอใจที่มีต่อโครงการสร้างนักเรียนสู่ความพอเพียงโรงเรียนบ้านหนองมะม่วงโดยประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 5) เพื่อประเมินผลกระทบของโครงการสร้างนักเรียนสู่ความพอเพียงโรงเรียนบ้านหนองมะม่วงโดยประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประชากรที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองมะม่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ในปีการศึกษา 2562 ทุกคน จำนวน 10 คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชาการครู และครูอัตราจ้าง นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหนองมะม่วง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ที่กำลังศึกษาในปีการศึกษา 2562 ทุกคน จำนวน 95 คน ผู้ปกครองนักเรียนนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหนองมะม่วง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ในปีการศึกษา 2562 ทุกคน จำนวน 92 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองมะม่วงที่ปฏิบัติหน้าที่ ในปีการศึกษา 2562 ทุกคน จำนวน 9 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามและแบบทดสอบ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ ค่า t - test แบบ Dependent ผลการประเมินปรากฏ ดังนี้

1. ผลการประเมินบริบทของโครงการสร้างนักเรียนสู่ความพอเพียงโรงเรียนบ้านหนองมะม่วง โดยประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพบว่า ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของโครงการกับนโยบายกลยุทธ์ของหน่วยงานต้นสังกัดและความต้องการของโรงเรียนและชุมชนโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด

2. ผลการประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการสร้างนักเรียนสู่ความพอเพียงโรงเรียนบ้านหนองมะม่วงโดยประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ความเหมาะสม ความเพียงพอของทรัพยากรการบริหารของโครงการและความรู้ เรื่อง แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

3. ผลการประเมินกระบวนการของโครงการสร้างนักเรียนสู่ความพอเพียงโรงเรียนบ้านหนองมะม่วง โดยประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

4. ผลการประเมินผลผลิตของโครงการสร้างนักเรียนสู่ความพอเพียงโรงเรียนบ้านหนองมะม่วง โดยประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนและผู้ปกครอง พบว่า

4.1 คะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ เรื่อง แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการสร้างนักเรียนสู่ความพอเพียงโรงเรียนบ้านหนองมะม่วงโดยประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ เรื่อง แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนหลังเข้าร่วมโครงการสร้างนักเรียนสู่ความพอเพียงโรงเรียนบ้านหนองมะม่วง โดยประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูงกว่าก่อนเข้าร่วมโครงการ

4.2 การศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เกิดกับนักเรียนทั้ง 8 กิจกรรม ตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนและผู้ปกครองพบว่านักเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์จากการดำเนินกิจกรรมในโครงการโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดทุกกิจกรรม

4.3 การประเมินความพึงพอใจต่อโครงการสร้างนักเรียนสู่ความพอเพียงโรงเรียนบ้านหนองมะม่วง โดยประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนและผู้ปกครองพบว่า มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

5. ผลการประเมินผลกระทบของโครงการสร้างนักเรียนสู่ความพอเพียงโรงเรียนบ้านหนองมะม่วงโดยประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนและผู้ปกครองพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

โดยสรุปโครงการสร้างนักเรียนสู่ความพอเพียงโรงเรียนบ้านหนองมะม่วงโดยประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นโครงการที่มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การดำเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ทั้งในด้านการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมา แนวคิด หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การนำแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสร้างกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ที่สามารถนำมาใช้ในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในโรงเรียน และนักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ มีคุณธรรม นำความรู้ ดำรงชีวิตอยู่ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้ยังสร้างความพึงพอใจต่อผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองและนักเรียนจึงสมควรให้ดำเนินโครงการนี้ต่อไป

โพสต์โดย แนท : [4 มิ.ย. 2564 เวลา 08:11 น.]
อ่าน [1604] ไอพี : 118.172.207.202
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 14,682 ครั้ง
ขนส่งฯ แจ้ง เปลี่ยนทะเบียนแตกลายงา ฟรี! วันนี้ - 30 ก.ย. 56
ขนส่งฯ แจ้ง เปลี่ยนทะเบียนแตกลายงา ฟรี! วันนี้ - 30 ก.ย. 56

เปิดอ่าน 12,862 ครั้ง
ภาษาอังกฤษเด็กไทยไม่ก้าวหน้าปัญหาอยู่ที่ใคร?
ภาษาอังกฤษเด็กไทยไม่ก้าวหน้าปัญหาอยู่ที่ใคร?

เปิดอ่าน 1,170 ครั้ง
แนะนำ 5 อุปกรณ์เสริมคอมพิวเตอร์ เพิ่มขีดจำกัดในการใช้งานให้ทะลุหลอด
แนะนำ 5 อุปกรณ์เสริมคอมพิวเตอร์ เพิ่มขีดจำกัดในการใช้งานให้ทะลุหลอด

เปิดอ่าน 40,877 ครั้ง
คำแนะนำสำหรับนักเรียน และ ครูผู้สอน ในการสอบ O-NET วิชาภาษาไทย รูปแบบข้อสอบอัตนัย
คำแนะนำสำหรับนักเรียน และ ครูผู้สอน ในการสอบ O-NET วิชาภาษาไทย รูปแบบข้อสอบอัตนัย

เปิดอ่าน 16,244 ครั้ง
5 วิธีป้องกัน ไวรัสคอมพิวเตอร์ แบบง่าย ๆ
5 วิธีป้องกัน ไวรัสคอมพิวเตอร์ แบบง่าย ๆ

เปิดอ่าน 14,720 ครั้ง
สถิติการศึกษาของประเทศไทย ปีการศึกษา 2556-2557
สถิติการศึกษาของประเทศไทย ปีการศึกษา 2556-2557

เปิดอ่าน 10,018 ครั้ง
“งานขาย-บริการ-อาหาร” อาชีพที่นายจ้างต้องการคนร่วมงาน
“งานขาย-บริการ-อาหาร” อาชีพที่นายจ้างต้องการคนร่วมงาน

เปิดอ่าน 12,081 ครั้ง
ว่านชักมดลูก
ว่านชักมดลูก

เปิดอ่าน 13,080 ครั้ง
อย.เตือนภัยครีมกันแดด - แก้ฝ้า 15 ชนิดใช้แล้วหน้าพัง
อย.เตือนภัยครีมกันแดด - แก้ฝ้า 15 ชนิดใช้แล้วหน้าพัง

เปิดอ่าน 8,326 ครั้ง
คุณธรรม จริยธรรม บทสะท้อนการศึกษาไทย จากกรณีหมอฟันหนีทุน โดย นพดล ปกรณ์นิมิตดี
คุณธรรม จริยธรรม บทสะท้อนการศึกษาไทย จากกรณีหมอฟันหนีทุน โดย นพดล ปกรณ์นิมิตดี

เปิดอ่าน 10,781 ครั้ง
เที่ยวท่องสองฝั่งโขง อุบลฯ-ปากเซ
เที่ยวท่องสองฝั่งโขง อุบลฯ-ปากเซ

เปิดอ่าน 16,548 ครั้ง
ฮอร์โมนเพศชายDHT-ต้นตอศีรษะล้าน
ฮอร์โมนเพศชายDHT-ต้นตอศีรษะล้าน

เปิดอ่าน 33,725 ครั้ง
มารยาทในการรับประทานอาหาร (table manners)
มารยาทในการรับประทานอาหาร (table manners)

เปิดอ่าน 17,773 ครั้ง
อาหารบำรุงผม
อาหารบำรุงผม

เปิดอ่าน 1,807 ครั้ง
เตรียมพร้อมลูก เปิดเทอมใหม่ห่างไกลโควิด
เตรียมพร้อมลูก เปิดเทอมใหม่ห่างไกลโควิด

เปิดอ่าน 13,622 ครั้ง
แนวปฎิบัติการจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาสำหรับโรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนพร้อมใช้หลักสูตรแกนกลางฯ2551
แนวปฎิบัติการจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาสำหรับโรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนพร้อมใช้หลักสูตรแกนกลางฯ2551
เปิดอ่าน 25,673 ครั้ง
เผย 5 สมุนไพร ลดความดันโลหิตสูง ที่คุณคาดไม่ถึง
เผย 5 สมุนไพร ลดความดันโลหิตสูง ที่คุณคาดไม่ถึง
เปิดอ่าน 11,267 ครั้ง
กลิ่นหอมทำให้นอนหลับฝันดี
กลิ่นหอมทำให้นอนหลับฝันดี
เปิดอ่าน 10,264 ครั้ง
บัตรประชาชนทายรัก
บัตรประชาชนทายรัก
เปิดอ่าน 138,808 ครั้ง
ครูไทย 4.0 (จบ) : โดย ดิเรก พรสีมา
ครูไทย 4.0 (จบ) : โดย ดิเรก พรสีมา

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ