ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ของนักเรียนโรงเรียนวัดสาลีส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1

ชื่อโครงการ การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของนักเรียน

โรงเรียนวัดสาลี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1

ผู้ประเมิน นางสาวเบญญาภา เชื้อเล็ก

ผู้อำนวยการ วิทยฐานะชำนาญการโรงเรียนวัดสาลี

ปีการศึกษา 2563

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของนักเรียนโรงเรียนวัดสาลี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 มีวัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ เพื่อ (1)ประเมินบริบท (Context Evaluation) (2)ประเมินปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) (3)ประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) (4) ประเมินผลผลิต (Product Evaluation) จำแนกเป็น (4.1)ประเมินความพึงพอใจ และ (4.2)ประเมินคุณภาพชีวิตที่ดีของนักเรียน การประเมินในครั้งนี้ ประชากรที่ใช้ในการประเมินมีจำนวนทั้งสิ้น 284 คน ประกอบด้วย ครูผู้สอน จำนวน 9 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 9 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 133 คน นักเรียน จำนวน 133 คน กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) มีจำนวนทั้งสิ้น 1144 คน ประกอบด้วยครูผู้สอน จำนวน 9 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน ยกเว้นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นผู้แทนครู และผู้บริหารสถานศึกษา เนื่องจากผู้แทนครูได้ถูกเลือกอยู่ในส่วนของครูผู้สอนแล้ว ผู้ปกครองนักเรียน เป็นศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 49 คน เหตุผลเพราะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -6 สามารถอ่านผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 49 คน และนักเรียน เป็นนักเรียนที่กำลังแบบสอบถามได้คล่องทุกคน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมี 6 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงพินิจ ของเครื่องมือโดยพิจารณาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) และหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (α-Coeffcient) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (x̄) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการประเมินโครงการสรุปได้ ดังนี้

สรุปผล

ผลการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของนักเรียนโรงเรียนวัดสาลี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 โดยรวม ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด(x̄ = 4.62, S.D. = .12) และตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.64, S.D. = .14)

ผลการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของนักเรียนโรงเรียนวัดสาลี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ด้านบริบท (Context Evaluation) ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด(x̄ = 4.67, S.D. = .11) และความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ =4.77, S.D.= .14)

ผลการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของนักเรียนโรงเรียนวัดสาลี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ด้านปัจจัยนำเข้า (Inputs Evaluation) ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก(x̄ = 4.40, S.D. = .11) และความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.43, S.D. = .16)

ผลการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของนักเรียนโรงเรียนวัดสาลี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ด้านกระบวนการ (Process Evaluation) ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ =4.80, S.D. = .10) และความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.76, S.D. = .05)

ผลการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของนักเรียนโรงเรียนวัดสาลี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ด้านผลผลิต (Product) เกี่ยวกับความพึงพอใจต่อโครงการระบบดูแลช่วยเหลือเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของนักเรียนโรงเรียนวัดสาลี ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ =4.60, S.D. =.15) ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด(x̄ =4.61, S.D. =.19) ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด(x̄ =4.58, S.D. = .17) และความพึงพอใจต่อโครงการระบบดูแลช่วยเหลือเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของนักเรียนโรงเรียนวัดสาลีของนักเรียน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด(x̄ =4.71, S.D. = .15) และเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตที่ดีของนักเรียน พบว่า โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (x̄=4.52,S.D. = .17)

โพสต์โดย เบญ : [7 มิ.ย. 2564 เวลา 11:15 น.]
อ่าน [714] ไอพี : 118.172.11.107
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ