ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การประเมินโครงการพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน สู่มาตรฐานการศึกษา โรงเรียนบ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี ปีการศึกษา 2563

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน สู่มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนบ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

ผู้ประเมิน นายจักรกฤษ กราบกราน ผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะชำนาญการ

ปีที่ประเมิน ปีการศึกษา 2563

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน สู่มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนบ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี ปีการศึกษา 2563 จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินความสอดคล้องด้านบริบท (Context) 2) เพื่อประเมินความเหมาะสมด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) 3) เพื่อประเมินความเหมาะสมด้านกระบวนการดำเนินงาน (Process) 4) เพื่อประเมินระดับการปฏิบัติด้านผลผลิต (Product) โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินโครงการแบบซิปป์ (CIPP Model) กลุ่มประชากร ที่ใช้ในการประเมินโครงการ จำนวน 53 คน ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน ครูผู้สอน จำนวน 4 คน เลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก และผู้ปกครองนักเรียน จำแนกเป็น นักเรียน จำนวน 21 คน และผู้ปกครอง จำนวน 21 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินมีจำนวนทั้งหมด 4 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 แบบประเมินความสอดคล้องโครงการด้านบริบท ฉบับที่ 2 แบบประเมินความเหมาะสมโครงการด้านปัจจัยเบี้ยงต้น ฉบับที่ 3 แบบประเมินประเมินความเหมาะสมด้านกระบวนการดำเนินงาน และ ฉบับที่ 4 แบบประเมินความสอดคล้องโครงการด้านผลผลิต และการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพจากแบบรายงานผลการประเมินกิจกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และเปรียบเทียบกับเกณฑ์เฉลี่ย ซึ่งผลการประเมินโครงการพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน สู่มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนบ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี ปีการศึกษา 2563 สรุปได้ ดังนี้

ผลการประเมินโครงการโครงการพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน สู่มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนบ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี สรุปได้ ดังนี้

1) ผลการประเมินด้านบริบท ในภาพรวม พบว่า ผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด และผ่านเกณฑ์การประเมิน

2) ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า ในภาพรวมพบว่าผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด และผ่านเกณฑ์การประเมิน

3) ผลการประเมินด้านกระบวนการด้านกระบวนการ ในภาพรวม พบว่า ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมินและ

4) ผลการประเมินด้านผลผลิตภาพรวม พบว่า ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมิน

จากผลการประเมินโครงการซึ่งพิจารณาโดยรวมแล้วถือว่าโครงการพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน สู่มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนบ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี ปีการศึกษา 2563 ผ่านเกณฑ์การประเมินตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

ข้อเสนอแนะในการนำผลการประเมินไปใช้

จากการประเมินโครงการพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน สู่มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนบ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี มีข้อเสนอแนะดังนี้

1. ด้านบริบท โรงเรียนควรกำหนดโครงสร้างของโครงการให้มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานและหลักการและเหตุผลของโครงการมีความสอดคล้องและมีความชัดเจนขึ้น เพื่อให้บุคลากรเข้าใจง่ายและปฏิบัติงานได้สะดวก รวดเร็ว ลดความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น

2. ด้านปัจจัยเบื้องต้น โรงเรียนควรเพิ่มจำนวนบุคลากรเพียงพอในการปฏิบัติงานในแต่ละโครงการ โดยให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของโครงการอย่างทั่วถึงอย่างเหมาะสม ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญด้านการจัดสรรงบประมาณ นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการดำเนินโครงการ เพื่อลดขั้นตอนการดำเนินงาน

3. ด้านกระบวนการ โรงเรียนควรกำหนดระยะเวลาในการดำเนินงาน ให้มีความเหมาะสม ยืดหยุ่นได้หรือเร่งรัดได้แล้วแต่สถานการณ์ของโครงการเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน ลดความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นจาการเร่งรีบ รวมถึงโครงการแล้วเสร็จช้ากว่ากำหนด ซึ่งอาจส่งผลต่อการดำเนินงานเป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติที่กำหนดไว้ ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรใช้การมีส่วนร่วม การทำงานเป็นทีม และการใช้แรงจูงในในการปฏิบัติงานเชิงบวก

4. ด้านผลผลิต นำผลการรายงานประเมินโครงการมาจัดการศึกษาภายในโรงเรียน ควรกำหนดให้บุคลากรทุกคนในสถานศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทำข้อมูลและการายงานผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน เพื่อให้ได้รับข้อมูลสารสนเทศที่ครบถ้วนจากทุกฝ่ายสามารถนำมาเป็นข้อมูลในการวางแผนการปฏิบัติงานด้านต่างๆ และใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป.

โพสต์โดย ต้น ตอเรส : [8 มิ.ย. 2564 เวลา 17:40 น.]
อ่าน [698] ไอพี : 223.207.239.95
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ