ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้าน

ศรีดอน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินบริบทของโครงการ เกี่ยวกับความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของโครงการกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 นโยบายโรงเรียน และความต้องการจำเป็นของโรงเรียน 2) เพื่อประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการเกี่ยวกับความเหมาะสมเพียงพอของโครงการ ใน 5 กิจกรรมย่อยเกี่ยวกับวิทยากร งบประมาณ ระยะเวลา สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ความรู้ความสามารถของคณะทำงาน การสนับสนุนของฝ่ายบริหาร ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชน 3)เพื่อประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการดำเนินงานตามโครงการเกี่ยวกับความร่วมมือของคณะทำงานและผู้เกี่ยวข้อง ปฏิทินการปฏิบัติงาน บทบาทหน้าที่ ขั้นตอน จุดเด่น จุดด้อย การนิเทศติดตาม และสิ่งที่ต้องการแก้ไขในการดำเนินงาน 4) เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการเกี่ยวกับ 4.1) พฤติกรรมคุณธรรมของนักเรียน ได้แก่ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี และมีน้ำใจ 4.2) ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนด้านการดำเนินการ และผลการดำเนินการ ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา 1 คน คณะครู 12 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 7 คน นักเรียนทั้งหมด 93 คน และผู้ปกครองนักเรียนทั้งหมด 93คน โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย สำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ปีการศึกษา 2563 เป็นผู้ประเมิน ระยะเวลาในประเมินโครงการ ปีการศึกษา 2563 เครื่องมือที่ใช้ในประเมิน คือ แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมินพบว่า

1. ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการ โดยภาพรวมพบว่าระดับความคิดเห็นความสอดคล้องเหมาะสม ด้านบริบทของการประเมินโครงการ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.59, =0.49) และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายการแล้วพบว่า กิจกรรม 9 นาที ทำดีก่อนเข้าห้องเรียน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( =4.62, =0.48) และ กิจกรรมเข้าค่ายพัฒนาคุณธรรมและ กิจกรรมการบันทึกความดี มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( =4.58, =0.49) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของโครงการ พบว่าพบว่าระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมด้านปัจจัย ในการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.63, =0.47) และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายการแล้วพบว่า กิจกรรม 9 นาที ทำดีก่อนเข้าห้องเรียน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( =4.67, =0.46)และกิจกรรมกิจกรรมเข้าค่ายพัฒนาคุณธรรม

มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( =4.59 , =0.49) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ การดำเนินงานของโครงการโดยภาพรวมพบว่าระดับความคิดเห็นตามความเหมาะสมด้านกระบวนการของการประเมินโครงการ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.59, =0.49) และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายการแล้วพบว่า กิจกรรม 9 นาที ทำดีก่อนเข้าห้องเรียน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( =4.62, =0.48) และ กิจกรรมเข้าค่ายพัฒนาคุณธรรมและกิจกรรมการบันทึกความดี มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( =4.58, =0.49) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ

4. ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการพบว่าผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมาก

ที่สุด ดังนี้

4.1 พฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน

4.1.1 พฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ด้านความขยัน ผลการประเมิน พบว่า ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.05, = 0.48)

4.1.2 พฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ด้านความประหยัด ผลการประเมิน พบว่า ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.60, =0.49)

4.1.3 พฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ด้านความซื่อสัตย์ ผลการประเมิน พบว่า ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.56, = 0.49)

4.1.4 พฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ด้านความมีวินัย ผลการประเมิน พบว่า ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.60, =0.49)

4.1.5 พฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ด้านความสุภาพ ผลการประเมิน พบว่า ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.56, =0.49)

4.1.6 พฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ด้านความสะอาด ผลการประเมิน พบว่า ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.57, =0.49

4.1.7 พฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ด้านความสามัคคี ผลการประเมิน พบว่า ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.59, = 0.49)

4.1.8 พฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ด้านความมีน้ำใจ ผลการประเมินพบว่า ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.60, = 0.49)

4.2 ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน ที่มีต่อโครงการพัฒนา

คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด

( =4.35, =0.70) และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายการแล้วพบว่า ทุกรายการมีของระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด โดยผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเป้าหมายของชาติ จำนวน 8 ข้อนั้น

มีความซื่อสัตย์ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจระดับมากที่สุด ( =4.70, =0.46) และยอมรับของผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( =4.45 , =0.49)

โพสต์โดย ภาณุ : [9 มิ.ย. 2564 เวลา 03:10 น.]
อ่าน [680] ไอพี : 171.4.225.3
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ