ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการเรียน ของโรงเรียนสิริราชอนุสรณ์ สังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว โดยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

ชื่อเรื่อง การพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการเรียน ของโรงเรียนสิริราชอนุสรณ์ สังกัดองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว โดยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

ผู้วิจัย นางธิษารัตน์ หล้าพรหม

ปีที่ทำการวิจัย ปีการศึกษา 2563

บทคัดย่อ

การดำเนินการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการเรียน ของโรงเรียนสิริราชอนุสรณ์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว โดยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมตามแนวคิดของเคมมิสและแม็คแท็คการ์ต (Kemmis and McTaggart, 1988, pp.11) ใน 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน (Planning) การปฏิบัติการ (Action) การสังเกตการณ์ (Observation) และการสะท้อนผล (Reflection) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการเรียน โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว โดยอาศัยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1. แบบบันทึก มี 5 ฉบับ ได้แก่ 1.1 แบบบันทึกการประชุม 1.2 แบบบันทึกข้อมูลการได้รับความร่วมมือ 1.3 แบบบันทึกประจำวันของกลุ่มผู้ร่วมศึกษา 1.4 แบบบันทึกการนิเทศ 1.5 แบบบันทึกการสรุปข้อมูล 2. แบบประเมินผล มี 1 ฉบับ ได้แก่ แบบประเมินผลการดำเนินงาน เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 60 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง .60 - 1.00 มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .98 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัยพบว่า

1. การดำเนินงานในวงรอบที่ 1 โดยใช้กลยุทธ์การบริหารแบบมีส่วนร่วม ได้แก่ การประชุมระดมความคิด การแสวงหาความร่วมมือ และการทำงานเป็นทีม กลยุทธ์การนิเทศแบบประชาธิปไตย และกลยุทธ์การติดตามและประเมินผล ใน 4 แผนงาน คือ 1) แผนงานสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ได้ดำเนินกิจกรรมประกวดห้องเรียนน่าอยู่ กิจกรรมประกวดพื้นที่ของฉัน และกิจกรรมลดโลกร้อน 2)แผนงานส่งเสริมสุขภาพอนามัย 3) แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 4) แผนงานพัฒนาสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ ได้ดำเนินกิจกรรมปรับปรุงการจราจรในโรงเรียน กิจกรรมปรับปรุงห้องสมุด และกิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ผลการพัฒนา ในภาพรวม แผนงาน และกิจกรรม มีผลการประเมินการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก แต่ต้องปรับปรุงในกิจกรรมลดโลกร้อน เรื่องการแยกทิ้งขยะและการประหยัดน้ำ ไฟ ส่วนแผนงานส่งเสริมสุขภาพอนามัย ต้องเพิ่มการกำกับดูแลนักเรียนในการรักษาความสะอาดโรงอาหาร ห้องน้ำ ห้องส้วม แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องส่งเสริมการสืบค้นข้อมูลให้มากขึ้น และแผนงานพัฒนาสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ ต้องเพิ่มการดูแลการจราจรในโรงเรียน โดยจัดลูกเสือจราจรเพิ่ม ห้องสมุดต้องปรับปรุงเครื่องฉายใหม่ และส่งเสริมการใช้ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ ให้มากขึ้น

2. การดำเนินงานในวงรอบที่ 2 กลุ่มผู้ร่วมศึกษาได้ประชุมระดมความคิด วิเคราะห์หาจุดบกพร่อง แนวทางแก้ไข และปรับปรุงแผนการดำเนินงาน โดยใช้กลยุทธ์และรูปแบบการพัฒนาเช่นเดียวกับวงรอบที่ 1 เพื่อความต่อเนื่อง ยั่งยืน ส่งผลให้จากการศึกษาการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการเรียนของโรงเรียนสิริราชอนุสรณ์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยใช้กลยุทธ์การบริหารแบบมีส่วนร่วม การนิเทศแบบประชาธิปไตย และการติดตามและประเมินผล มีผลการพัฒนา ทั้ง 4 แผนงาน มีการประเมินผลการดำเนินงานอยู่ในระดับมากที่สุด ได้ตามเป้าหมายของการพัฒนาและมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความมุ่งหมายของการศึกษาครั้งนี้ คือ โรงเรียนได้พัฒนาสภาพแวดล้อมทางการเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ช่วยให้นักเรียนมีจิตสำนึกในการดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในห้องเรียน นอกห้องเรียน แหล่งเรียนรู้ และการให้บริการการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตและสื่อมัลติมีเดียที่เอื้อต่อการเรียนรูด้วยตนเองและการเรียนรูแบบมีส่วนร่วม มีการปรับปรุงการจราจร ให้ผู้เรียนมีความปลอดภัย มีห้องสมุดที่ทันสมัย มีวัสดุ ครุภัณฑ์ ต่างๆ อย่างเพียงพอ และส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึง เกิดประโยชน์สูงสุด คุ้มค่าและสามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามธรรมชาติเต็มตามศักยภาพ สรุปเป็นข้อเสนอแนะสำหรับแนวทางการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการเรียนของโรงเรียนในอนาคต ประกอบการใช้กลยุทธ์การศึกษาดูงาน และกลยุทธ์การนิเทศ ติดตามและประเมินผล

โพสต์โดย รองอ้อ : [15 มิ.ย. 2564 เวลา 11:53 น.]
อ่าน [1402] ไอพี : 182.53.201.252
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 12,195 ครั้ง
เรื่องปูนๆ กับท่อปูนที่คุณอาจยังไม่รู้
เรื่องปูนๆ กับท่อปูนที่คุณอาจยังไม่รู้

เปิดอ่าน 21,686 ครั้ง
รูปร่างลักษณะของดวงจันทร์บนฟ้า
รูปร่างลักษณะของดวงจันทร์บนฟ้า

เปิดอ่าน 18,107 ครั้ง
ตาบอดสี
ตาบอดสี

เปิดอ่าน 5,512 ครั้ง
ราชบัณฑิตยสภาบัญญัติคำ "Metaverse" ใช้คำภาษาไทยว่า "จักรวาลนฤมิต"
ราชบัณฑิตยสภาบัญญัติคำ "Metaverse" ใช้คำภาษาไทยว่า "จักรวาลนฤมิต"

เปิดอ่าน 7,206 ครั้ง
ผักตำลึง ผักข้างรั้วอินทรีย์ที่แท้จริง
ผักตำลึง ผักข้างรั้วอินทรีย์ที่แท้จริง

เปิดอ่าน 18,367 ครั้ง
เรื่องของกลิ่นปาก
เรื่องของกลิ่นปาก

เปิดอ่าน 12,537 ครั้ง
10 ทริคเพื่อสุขภาพประจำวัน รู้ไว้ได้ใช้แน่
10 ทริคเพื่อสุขภาพประจำวัน รู้ไว้ได้ใช้แน่

เปิดอ่าน 12,814 ครั้ง
กินผลไม้พื้นบ้านต้านโรค
กินผลไม้พื้นบ้านต้านโรค

เปิดอ่าน 14,006 ครั้ง
ดื่ม"กาแฟ"มากเกินไป เสี่ยงตายเพิ่มขึ้น
ดื่ม"กาแฟ"มากเกินไป เสี่ยงตายเพิ่มขึ้น

เปิดอ่าน 8,556 ครั้ง
นี่ล่ะ..สังคมแรกของหนู
นี่ล่ะ..สังคมแรกของหนู

เปิดอ่าน 23,173 ครั้ง
คู่มือการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
คู่มือการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

เปิดอ่าน 7,916 ครั้ง
อีกแง่มุมที่แฝงอยู่ในสถานะราชาเพลงป็อประดับโลกของ "ไมเคิล แจ๊กสัน"
อีกแง่มุมที่แฝงอยู่ในสถานะราชาเพลงป็อประดับโลกของ "ไมเคิล แจ๊กสัน"

เปิดอ่าน 13,633 ครั้ง
"ลูกชายคนกวาดขยะ" โฆษณาขยี้ใจ น้ำตาไหลอิ่มใจไม่รู้ตัว
"ลูกชายคนกวาดขยะ" โฆษณาขยี้ใจ น้ำตาไหลอิ่มใจไม่รู้ตัว

เปิดอ่าน 2,465 ครั้ง
แนะวิธีเลี้ยงผึ้งโพรงสำหรับเกษตรกรมือใหม่
แนะวิธีเลี้ยงผึ้งโพรงสำหรับเกษตรกรมือใหม่

เปิดอ่าน 15,026 ครั้ง
ระกำ
ระกำ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 42,449 ครั้ง
กสศ. ผลิตสื่อให้ความรู้เรื่องโควิด-19 ฉบับภาษาถิ่น 4 ภาค
กสศ. ผลิตสื่อให้ความรู้เรื่องโควิด-19 ฉบับภาษาถิ่น 4 ภาค

เปิดอ่าน 21,930 ครั้ง
วิธีดูแลรักษา แปรงสีฟัน
วิธีดูแลรักษา แปรงสีฟัน

เปิดอ่าน 4,856 ครั้ง
ขั้นตอนการเวียนเทียนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
ขั้นตอนการเวียนเทียนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

เปิดอ่าน 14,040 ครั้ง
15 ประโยชน์ของน้ำอัดลมกับงานบ้าน ที่รู้แล้วจะอึ้ง
15 ประโยชน์ของน้ำอัดลมกับงานบ้าน ที่รู้แล้วจะอึ้ง

เปิดอ่าน 17,009 ครั้ง
หลักเกณฑ์การคำนวณเงินค่าเสาเข็มฐานรากอาคารเรียนและอาคารประกอบ
หลักเกณฑ์การคำนวณเงินค่าเสาเข็มฐานรากอาคารเรียนและอาคารประกอบ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ