ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนบ้านวังกอง

รายงานการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนบ้าน วังกอง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนบ้านวังกอง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อศึกษาผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนบ้านวังกอง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนบ้านวังกอง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 1 คน ครูผู้สอน จำนวน 6 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 9 คน ผู้ปกครองนักเรียนระดับอนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 81 คน และนักเรียน จำนวน 81 คน รวมจำนวนประชากรทั้งสิ้น 178 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ประกอบด้วย แบบสอบถามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนบ้านวังกอง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ แบบประเมินผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนบ้านวังกอง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนบ้านวังกอง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน นำเสนอในรูปของตารางประกอบความเรียง

1. การศึกษาการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนบ้านวังกอง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ สรุปผลการศึกษา ได้ดังนี้

1.1. การดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนบ้านวังกอง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการประหยัดและการออม ด้านความเมตตากรุณาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละ ด้านความมีระเบียบวินัย ด้านความรับผิดชอบ ด้านความซื่อสัตย์ สุจริต และด้านความขยันหมั่นเพียร พบว่า ผลการประเมินการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนบ้านวังกอง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ในปีการศึกษา 2563 ผ่านการประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมและมีพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก จำนวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 100

1.2. การดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนบ้านวังกอง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการวางแผน รองลงมาคือ การดำเนินงานโครงการ ด้านการนิเทศและติดตามผลและด้านการปรับปรุงและพัฒนา นอกจากนี้ผลการศึกษายัง พบว่า ด้านการวางแผน (Plan) ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การประชุมครู บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในการดำเนินงาน (μ = 4.69) รองลงมาคือ การกำหนดกิจกรรมตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการ การวางแผน กำกับ ติดตามและประเมินผล ส่วนด้านการดําเนินงานโครงการ (Do) ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงาน รองลงมาคือ การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานโครงการให้แก่คณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมการประหยัดและการออม กิจกรรมความมีระเบียบวินัย ด้านการปรับปรุงและพัฒนา (Acting) ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การดำเนินการนิเทศ ติดตามและประเมินผล รองลงมาคือ การแต่งตั้งคณะกรรมการและจัดทำปฏิทินการนิเทศ ติดตามและประเมินการดำเนินงานโครงการ การนิเทศ ติดตามแบบมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง และด้านการนิเทศติดตามและประเมินผล (Check) ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การนำผลการนิเทศ ติดตามมาใช้วางแผนปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงาน รองลงมาคือ การปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง การเขียนรายงานผลการดำเนินงานโครงการ

จากผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนบ้านวังกอง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ทำให้โรงเรียนเป็นที่ยอมรับจากชุมชนและได้รับรางวัลจากหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งระดับสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนและนักเรียน อาทิ รางวัลสถานศึกษาที่มีการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม รางวัล เกียรติบัตร ครูดีไม่มีอบายมุข และเกียรติบัตรนักเรียนที่เข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้นักเรียนได้รับทุนการศึกษา

2. ผลการดําเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนบ้านวังกอง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู พบว่า ในด้านผลการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ในภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกและนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนด รองลงมาคือ คณะครูทุกคนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ผู้บริหารสถานศึกษามีส่วนร่วมในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และผลการดําเนินงานตามเป้าหมาย ของโครงการ พบว่า ในภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียนมีพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก รองลงมาคือ นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวมมากขึ้นและนักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้งที่โรงเรียนและที่บ้าน คณะครูมีส่วนร่วมในการดำเนินการกิจกรรมอย่างครบถ้วน

ส่วนผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนบ้านวังกอง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน ในภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์มากขึ้น รองลงมาคือ นักเรียนมีความสนใจและกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม นักเรียนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

3. ผลศึกษาความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดําเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนบ้านวังกอง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ด้านกิจกรรมการดําเนินงานโครงการ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู พบว่า ในภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การประสานงานการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างโรงเรียนและชุมชน รองลงมาคือ การอบรมครูและผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาแนวทางการดำเนินการ การประชุมครู บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อวางแผนดำเนินการและผู้บริหารและคณะครูประสบความสำเร็จในการดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน ส่วนด้านผลการดําเนินงานโครงการ พบว่า ในภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียนมีพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก รองลงมาคือ นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนด โรงเรียนได้รับการยอมรับจากชุมชนและหน่วยงานภายนอก

ส่วนความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดําเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนบ้านวังกอง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ด้านกิจกรรมการดําเนินงานโครงการ ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน พบว่า ในภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียน มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม รองลงมาคือ การประชุมครู บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อวางแผนดำเนินการโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูมีความรู้ ความเข้าใจในการดําเนินงานโครงการ ส่วนด้านผลการดําเนินงานโครงการ พบว่า ในภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้เกี่ยวข้องกับโรงเรียนพึงพอใจในการดําเนินงานโครงการ รองลงมาคือ นักเรียนมีพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนด ครูจัดกิจกรรมเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและให้ความสนใจนักเรียนทุกคน

โพสต์โดย นางสาวจันทรา บุญมา : [18 มิ.ย. 2564 เวลา 05:58 น.]
อ่าน [1488] ไอพี : 180.183.152.118
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 19,929 ครั้ง
ทำไมเบอร์โทรศัพท์เลข 2 ถึงอ่านว่า "โท"
ทำไมเบอร์โทรศัพท์เลข 2 ถึงอ่านว่า "โท"

เปิดอ่าน 21,517 ครั้ง
กำเนิดไอศครีม มาจากที่ใด
กำเนิดไอศครีม มาจากที่ใด

เปิดอ่าน 14,565 ครั้ง
Detoxification ล้างพิษ ล้างโรค
Detoxification ล้างพิษ ล้างโรค

เปิดอ่าน 9,320 ครั้ง
รู้เรา รู้ใคร... จากนิสัยท่องเที่ยว
รู้เรา รู้ใคร... จากนิสัยท่องเที่ยว

เปิดอ่าน 12,760 ครั้ง
มัลติมีเดีย ที่มาของการขยายเทคโนโลยีเครือข่าย
มัลติมีเดีย ที่มาของการขยายเทคโนโลยีเครือข่าย

เปิดอ่าน 16,701 ครั้ง
eco car เทรนด์ใหม่ รถเล็ก ประหยัดพลังงาน
eco car เทรนด์ใหม่ รถเล็ก ประหยัดพลังงาน

เปิดอ่าน 12,825 ครั้ง
"พ่อแม่รังแกฉัน"(ใครกันจะรังแกลูกได้เท่าพ่อแม่)
"พ่อแม่รังแกฉัน"(ใครกันจะรังแกลูกได้เท่าพ่อแม่)

เปิดอ่าน 21,691 ครั้ง
มะนาววงบ่อ นอกฤดู 1 ไร่ 100 ต้น
มะนาววงบ่อ นอกฤดู 1 ไร่ 100 ต้น

เปิดอ่าน 14,427 ครั้ง
แตงกวามีดีกว่าที่คุณคิด
แตงกวามีดีกว่าที่คุณคิด

เปิดอ่าน 32,614 ครั้ง
ปลาหมอไทยในบ่อเลี้ยงไม่ยาก ราคาดี
ปลาหมอไทยในบ่อเลี้ยงไม่ยาก ราคาดี

เปิดอ่าน 98,781 ครั้ง
คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับป้ายบอกสถานที่และชื่อห้องในโรงเรียน
คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับป้ายบอกสถานที่และชื่อห้องในโรงเรียน

เปิดอ่าน 41,236 ครั้ง
5 ผักธรรมดาที่ไม่ธรรมดา กินมากไประวังอาการเหล่านี้!!
5 ผักธรรมดาที่ไม่ธรรมดา กินมากไประวังอาการเหล่านี้!!

เปิดอ่าน 10,201 ครั้ง
เคล็ดลับง่าย ๆ ในการดูแลผิวหน้าให้สวยสุขภาพดี
เคล็ดลับง่าย ๆ ในการดูแลผิวหน้าให้สวยสุขภาพดี

เปิดอ่าน 124,411 ครั้ง
ดนตรีไทย
ดนตรีไทย

เปิดอ่าน 21,244 ครั้ง
พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2560
พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2560

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 7,838 ครั้ง
เทคนิคการทำตลาดบน Social Media
เทคนิคการทำตลาดบน Social Media

เปิดอ่าน 20,952 ครั้ง
เผยสำรวจพบ8อาชีพมีรายได้เกินแสน นักบิน เงินเดือนสูงสุด
เผยสำรวจพบ8อาชีพมีรายได้เกินแสน นักบิน เงินเดือนสูงสุด

เปิดอ่าน 69,434 ครั้ง
26 มิถุนายน "วันสุนทรภู่"
26 มิถุนายน "วันสุนทรภู่"

เปิดอ่าน 10,212 ครั้ง
 16 พฤติการณ์ เข้าข่ายผู้เป็นอิทธิพล
16 พฤติการณ์ เข้าข่ายผู้เป็นอิทธิพล

เปิดอ่าน 24,358 ครั้ง
"ซัคเกอร์"..ตัวอันตราย รุกทำลายสัตว์น้ำไทย
"ซัคเกอร์"..ตัวอันตราย รุกทำลายสัตว์น้ำไทย เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ