ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการประเมินโครงการการจัดการเรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนวัดโพธิ์ทะเลสามัคคี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ชื่อเรื่อง รายงานผลการประเมินโครงการการจัดการเรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนวัดโพธิ์ทะเลสามัคคี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

ผู้ประเมิน ธรรมสรณ์ สุศิริ

ปีที่ประเมิน 2562

บทคัดย่อ

รายงานผลการประเมินโครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการการจัดการเรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนวัดโพธิ์ทะเลสามัคคี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โดยใช้รูปแบบการประเมินซีโป (CPO’S Evaluation Model) 3 ด้านได้แก่ ด้านปัจจัยพื้นฐานสภาวะแวดล้อมของโครงการ ด้านกระบวนการปฏิบัติระหว่างดำเนินโครงการและด้านผลผลิตของโครงการ โดยศึกษาผลการประเมินตามความคิดเห็นของประชากรในการประเมิน ประกอบด้วย ครูและเจ้าหน้าที่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน รวมจำนวนทั้งสิ้น 184 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ แบบสอบถามการประเมินโครงการจำนวน 3 ฉบับ ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่น ฉบับที่1 คือ 0.839 ฉบับที่ 2 คือ 0.892 และฉบับที่ 3 คือ 0.861 ตามลำดับ ทำการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าเฉลี่ย (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard deviation) และนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปตารางประกอบความเรียง

ผลการประเมิน พบว่า

1. ด้านปัจจัยพื้นฐานสภาวะแวดล้อมของโครงการ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือโครงการนี้จะส่งเสริมให้นักเรียนสามารถดำรงชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รองลงมาคือ ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนมีความเห็นชอบในกิจกรรมการดำเนินโครงการและ ครู บุคลากรและ ผู้ร่วมปฏิบัติงานในโครงการ มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน ส่วนค่าเฉลี่ยอันดับสุดท้าย คือ งบประมาณที่จัดสรรในการดำเนินโครงการมีเพียงพอ

2. ด้านกระบวนการปฏิบัติระหว่างดำเนินโครงการ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ บุคลากรในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการ การดำเนินโครงการเป็นไปตามแผนการจัดกิจกรรมที่วางไว้ รองลงมา คือ โรงเรียนทำการศึกษาและสำรวจข้อมูลอย่างเพียงพอเพื่อช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ชุมชนมีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของโครงการที่โรงเรียนดำเนินการ การจัดกิจกรรมตามโครงการเป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้และการนิเทศ ติดตามและแก้ไขการจัดกิจกรรมตามโครงการ ทำอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยอันดับสุดท้าย คือ โรงเรียนได้รับการสนับสนุนด้านการเงิน วัสดุอุปกรณ์จากหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ในการดำเนินงาน

3. ด้านผลผลิตของโครงการ จำแนกตามความคิดเห็นของครูและเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน

3.1 ครูและเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความคิดเห็นต่อผลผลิตของ

โครงการโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามมาตรฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง รองลงมา คือ บุคลากรและนักเรียนรู้จักใช้และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ และบุคลากรและนักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยอันดับสุดท้าย คือ ผู้เรียนสามารถเผยแพร่แนวคิดการดำเนินชีวิตอย่างสมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางวัตถุและเศรษฐกิจ

3.2 นักเรียน มีความคิดเห็นต่อผลผลิตของโครงการ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ข้อที่มี

ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียนมีส่วนร่วมในการสร้างความพอเพียงระดับโรงเรียนและชุมชนใกล้ตัว รองลงมา คือ นักเรียนสามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและนักเรียนไม่ฟุ้งเฟ้อและประหยัดในแนวทางที่ถูกต้อง ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยอันดับสุดท้าย คือ นักเรียนรู้จักเตรียมตัวให้พร้อมรับกับความผันผวนของเหตุการณ์ต่างๆ อย่างรู้เท่าทัน

3.3 ผู้ปกครองนักเรียน มีความคิดเห็นต่อผลผลิตของโครงการ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ข้อที่มี

ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ บุตรหลานมีพฤติกรรมการใช้เงินเปลี่ยนแปลงในทางบวก รองลงมา คือ บุตรหลานมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ตนเองได้รับมอบหมายและบุตรหลานสามารถแก้ปัญหาต่างๆด้วยตนเองได้ดีขึ้น ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยอันดับสุดท้าย คือ บุตรหลานมีความสนใจที่จะทำงานเพื่อหารายได้พิเศษระหว่างกำลังเรียน

โพสต์โดย เหม่ง : [26 มิ.ย. 2564 เวลา 22:22 น.]
อ่าน [3375] ไอพี : 101.109.178.8
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 29,217 ครั้ง
ICT2020 Conceptual Framework
ICT2020 Conceptual Framework

เปิดอ่าน 51,079 ครั้ง
เผยสูตรสร้างครอบครัว 4.0 สังคมเป็นสุข
เผยสูตรสร้างครอบครัว 4.0 สังคมเป็นสุข

เปิดอ่าน 22,882 ครั้ง
แชร์ประสบการณ์หัดพูด อังกฤษ ฉบับ Advance ได้ผลจริง
แชร์ประสบการณ์หัดพูด อังกฤษ ฉบับ Advance ได้ผลจริง

เปิดอ่าน 30,472 ครั้ง
อาหารมงคลในงานแต่งแบบไทย
อาหารมงคลในงานแต่งแบบไทย

เปิดอ่าน 12,799 ครั้ง
ดาวน์โหลดฟรีหลักสูตรแผนอาชีพ
ดาวน์โหลดฟรีหลักสูตรแผนอาชีพ

เปิดอ่าน 379,406 ครั้ง
ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิคของพาฟลอฟ (Pavlov)
ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิคของพาฟลอฟ (Pavlov)

เปิดอ่าน 14,956 ครั้ง
29 ก.ค. วันภาษาไทยแห่งชาติ
29 ก.ค. วันภาษาไทยแห่งชาติ

เปิดอ่าน 18,773 ครั้ง
สัญญาณ WiFi มีอันตรายต่อสมองหรือไม่
สัญญาณ WiFi มีอันตรายต่อสมองหรือไม่

เปิดอ่าน 29,943 ครั้ง
โลกธรรม 8
โลกธรรม 8

เปิดอ่าน 21,727 ครั้ง
การศึกษาความสัมพันธ์ของประสบการณ์การทำงานฯ ต่อวัฒนธรรมการทำงานของครู
การศึกษาความสัมพันธ์ของประสบการณ์การทำงานฯ ต่อวัฒนธรรมการทำงานของครู

เปิดอ่าน 15,985 ครั้ง
เทคนิคการคูณเลข เมื่อไม่มีเครื่องคิดเลข
เทคนิคการคูณเลข เมื่อไม่มีเครื่องคิดเลข

เปิดอ่าน 9,890 ครั้ง
7 เทคนิคสร้าง KPI ยกระดับองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
7 เทคนิคสร้าง KPI ยกระดับองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

เปิดอ่าน 118,757 ครั้ง
เอกสารประกอบการอบรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC
เอกสารประกอบการอบรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC

เปิดอ่าน 29,101 ครั้ง
การถ่ายภาพมาโคร MACRO PHOTOGRAPHY
การถ่ายภาพมาโคร MACRO PHOTOGRAPHY

เปิดอ่าน 76,842 ครั้ง
ขั้นตอนวิธีการจุดธูปบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ขั้นตอนวิธีการจุดธูปบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์

เปิดอ่าน 13,472 ครั้ง
เช็กสุขภาพง่าย ๆ แค่ส่องกระจก
เช็กสุขภาพง่าย ๆ แค่ส่องกระจก
เปิดอ่าน 12,776 ครั้ง
สังเคราะห์ยาเสพติดรูปแบบใหม่ขึ้นอีก แรงกว่ากัญชา 5 เท่า
สังเคราะห์ยาเสพติดรูปแบบใหม่ขึ้นอีก แรงกว่ากัญชา 5 เท่า
เปิดอ่าน 17,390 ครั้ง
งดเหล้าเข้าพรรษา ก่อนงด ต้องลดยังไง
งดเหล้าเข้าพรรษา ก่อนงด ต้องลดยังไง
เปิดอ่าน 10,611 ครั้ง
เปิดผลวิจัยคนไทยติดแชต กระทบงาน-การเรียนหนัก
เปิดผลวิจัยคนไทยติดแชต กระทบงาน-การเรียนหนัก
เปิดอ่าน 15,289 ครั้ง
ชา จริงๆ แล้วดีกว่าน้ำ
ชา จริงๆ แล้วดีกว่าน้ำ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ