ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านปากน้้าปากพญา ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านปากน้้าปากพญา

ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1

ชื่อผู้ประเมิน นางสาวสุวาสนา พรหมชีหมุน ผู้อ้านวยการโรงเรียนบ้านปากน้้าปากพญา

ปีการศึกษา 2563

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร

การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน

โรงเรียนบ้านปากน้้าปากพญาส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 โดยใช้

รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) ของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) ประเมินในด้านบริบท

เกี่ยวกับความเหมาะสม และความสอดคล้องของวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ ด้านปัจจัย

น้าเข้า เกี่ยวกับความเหมาะสมของงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์บุคลากรและวิธีการด้าเนินการตาม

โครงการที่ก้าหนดไว้ด้านกระบวนการเกี่ยวกับความเหมาะสมของกระบวนการด้าเนินงานตามโครงการ

ที่ปฏิบัติจริง ด้านผลผลิตเกี่ยวกับความสอดคล้องของผลการด้าเนินการกับวัตถุประสงค์เป้าหมายของ

โครงการ

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือบุคคลที่มีส่วนร่วมในการด้าเนินงานตามโครงการส่งเสริม

คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านปากน้้าปากพญา

ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 ปีการศึกษา 2563 ประกอบด้วย

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ้านวน 7 คน ครูผู้สอน จ้านวน 4 คน ผู้ปกครองนักเรียน

จ้านวน 21 คน และนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ปีการศึกษา 2563 จ้านวน 21 คน รวม

ทั้งสิ้นจ้านวน 53 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating

Scale) ๕ ระดับ ของลิเคิร์ท ซึ่งผู้รายงานได้จัดสร้างขึ้นโดยผ่านการตรวจพิจารณาหาความเที่ยงตรงเชิง

โครงสร้างและเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการประเมินด้านบริบท

สภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยน้าเข้า ด้านกระบวนการและด้านผลผลิต จ้านวน 117 ข้อ ซึ่งแบบสอบถาม

ประเมินด้านบริบท มีค่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ .86 แบบสอบถามประเมินด้านปัจจัยน้าเข้า มีค่า

ความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ .81 แบบสอบถามประเมินด้านกระบวนการ มีค่าความเชื่อมั่นรายด้าน

เท่ากับ .85 แบบสอบถามประเมินด้านผลผลิตมีค่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ .91

เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการตรวจสอบหลักฐาน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้โปรแกรม

SPSS for Window 16.0 ด้วยค่าสถิติร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard deviation) ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้

ผลการประเมิน

จากการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ

นักเรียนโรงเรียนบ้านปากน้้าปากพญา ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต

1 มีผลการประเมินสามารถสรุปได้ดังนี้

1. การประเมินด้านบริบทของโครงการ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ โดยรวมมีผล

การประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาถึงรายละเอียดของแต่ละตัวชี้วัดโดยเรียงล้าดับจากมาก

ไปหาน้อย 3 ล้าดับแรก พบว่า วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด

มีความเหมาะสมมากที่สุด รองลงมาคือ นักเรียนมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมด้านมารยาทและวัฒนธรรมที่

ดีงาม, นักเรียนมีพฤติกรรมด้านการไม่เคารพและเชื่อฟังครู พ่อแม่ และผู้ใหญ่, สังคมไทยเห็นคุณค่าของ

วัตถุนิยมมากกว่าจิตใจหรือค่านิยมที่ดีงาม, วัตถุประสงค์ของโครงการก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียน,

วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนและผู้ปกครอง, วัตถุประสงค์ของโครงการเป็นเหตุ

เป็นผลสอดรับกับการปฏิบัติงาน, วัตถุประสงค์ของโครงการสามารถสื่อความให้ผู้ปฏิบัติเข้าใจไปในทาง

เดียวกัน, กิจกรรมในโครงการสามารถปฏิบัติได้จริง, ชุมชนและคนในท้องถิ่นให้การยอมรับและ

สนับสนุนโครงการ, หน่วยงานภายนอกให้การสนับสนุนโครงการในด้านต่างๆ ตามล้าดับ

2. การประเมินด้านปัจจัยน้าเข้าของโครงการ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ โดยรวม

มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาถึงรายละเอียดของแต่ละตัวชี้วัดโดยเรียงล้าดับจาก

มากไปหาน้อย 3 ล้าดับแรก พบว่า โรงเรียนมีแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ้าปีเกี่ยวกับ

การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน, มีการแต่งตั้งมอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบชัดเจน, บุคลากรมี

ความมุ่งมั่นและตั้งใจในการพัฒนานักเรียนในด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มี

ความเหมาะสมมากที่สุด รองลงมาคือ มีป้ายความรู้ หรือแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้

เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม, มีสัญลักษณ์ทางศาสนาให้นักเรียนแสดงออกถึงการเคารพบูชา, มีสื่อการ

เรียนรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ ตามล้าดับ

3. การประเมินด้านกระบวนการของโครงการ ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ โดยรวมมีผล

การประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายตัวชี้วัดโดยเรียงล้าดับจากมากไปหาน้อยพบว่า

โครงการมีรายละเอียดชัดเจน ปฏิบัติได้มีความเหมาะสมมากที่สุด รองลงมาได้คือ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี

ส่วนร่วมในการจัดท้าโครงการ, มีการอบรมให้ความรู้/เตรียมความพร้อม ผู้เกี่ยวข้องและรับผิดชอบ

ด้าเนินงานโครงการ และการประชุมชี้แจงผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องมีความเข้าใจขั้นตอนและวิธีการ

ด้าเนินงานโครงการ, มีการแต่งตั้งคณะท้างาน ก้าหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน, มีการด้าเนินกิจกรรมตาม

โครงการทุกกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง, ตามล้าดับ

4.การประเมินด้านผลผลิตของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านปากน้้าปากพญา ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครศรีธรรมราช เขต 1 จ้านวน 2 ตัวชี้วัด พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 2 ตัวชี้วัด โดยรวมมีผลการ

ประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาถึงรายละเอียดของแต่ละตัวชี้วัดโดยเรียงล้าดับจากมากไปหา

น้อยพบว่า ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ มีผลการประเมินอยู่ในระดับ

มากที่สุด รองลงมาคือ ด้านผลการด้าเนินงานโครงการตามล้าดั

โพสต์โดย สุวาสนา พรหมชีหมุน : [28 มิ.ย. 2564 เวลา 14:53 น.]
อ่าน [1307] ไอพี : 119.42.95.8
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 35,536 ครั้ง
โกดะ ทาเคชิ ไจแอนท์ : ตัวละครจากการ์ตูนโดราเอมอน
โกดะ ทาเคชิ ไจแอนท์ : ตัวละครจากการ์ตูนโดราเอมอน

เปิดอ่าน 24,484 ครั้ง
แบ่งชนชั้นโดยการศึกษา โดย วีรพงษ์ รามางกูร
แบ่งชนชั้นโดยการศึกษา โดย วีรพงษ์ รามางกูร

เปิดอ่าน 12,727 ครั้ง
จำปี ดอกจำปี ต้นจำปี
จำปี ดอกจำปี ต้นจำปี

เปิดอ่าน 12,667 ครั้ง
เตือนมีภาพ-คลิปโป๊เด็กต่ำกว่า 18 ปี ในมือถือ ระวังเจอโทษหนัก
เตือนมีภาพ-คลิปโป๊เด็กต่ำกว่า 18 ปี ในมือถือ ระวังเจอโทษหนัก

เปิดอ่าน 33,433 ครั้ง
อยากเก่งภาษาอังกฤษทำยังไง
อยากเก่งภาษาอังกฤษทำยังไง

เปิดอ่าน 31,555 ครั้ง
บาร์โค้ด ประวัติ การประดิษฐ์บาร์โค้ด รหัสแท่งมหัศจรรย์
บาร์โค้ด ประวัติ การประดิษฐ์บาร์โค้ด รหัสแท่งมหัศจรรย์

เปิดอ่าน 11,286 ครั้ง
ทานผลไม้ ก็ช่วยป้องกันผมร่วงก่อนวัยได้
ทานผลไม้ ก็ช่วยป้องกันผมร่วงก่อนวัยได้

เปิดอ่าน 12,598 ครั้ง
ทั้งซาบซึ้ง-สะเทือนใจ หนูน้อย 7 ขวบสละชีวิต บริจาค"ไต"เพื่อช่วยชีวิตแม่
ทั้งซาบซึ้ง-สะเทือนใจ หนูน้อย 7 ขวบสละชีวิต บริจาค"ไต"เพื่อช่วยชีวิตแม่

เปิดอ่าน 16,057 ครั้ง
สมุนไพรพิชิตหน้าหนาว
สมุนไพรพิชิตหน้าหนาว

เปิดอ่าน 12,312 ครั้ง
ลูกบาศก์ของรูบิค
ลูกบาศก์ของรูบิค

เปิดอ่าน 7,516 ครั้ง
How to งานถูกจิต เงินเดือน ถูกใจ
How to งานถูกจิต เงินเดือน ถูกใจ

เปิดอ่าน 1,740 ครั้ง
อาการปวดท้องบ่งบอกโรค
อาการปวดท้องบ่งบอกโรค

เปิดอ่าน 7,956 ครั้ง
ขนมปังป้องกันผู้ชายเป็นหมันได้
ขนมปังป้องกันผู้ชายเป็นหมันได้

เปิดอ่าน 19,322 ครั้ง
LearnSquare
LearnSquare

เปิดอ่าน 18,871 ครั้ง
ทำไมบริษัทห้างร้านบางแห่งจึงมีรูปครุฑอยู่ที่หน้าอาคาร
ทำไมบริษัทห้างร้านบางแห่งจึงมีรูปครุฑอยู่ที่หน้าอาคาร

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 18,892 ครั้ง
ทายนิสัยจากฤดูที่ชอบ
ทายนิสัยจากฤดูที่ชอบ

เปิดอ่าน 14,264 ครั้ง
การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี
การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี

เปิดอ่าน 11,181 ครั้ง
ฝึกอ่าน ภาษาอังกฤษ จาก VOA !! ฝึกให้เก่งไปเลย
ฝึกอ่าน ภาษาอังกฤษ จาก VOA !! ฝึกให้เก่งไปเลย

เปิดอ่าน 430,248 ครั้ง
เอกสาร/แนวทางเตรียมรับการประเมินวิทยฐานะ
เอกสาร/แนวทางเตรียมรับการประเมินวิทยฐานะ

เปิดอ่าน 13,216 ครั้ง
ทำไมต้องจ้างทำการบ้าน (ชมคลิป)
ทำไมต้องจ้างทำการบ้าน (ชมคลิป) เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ