ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โดยการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านป่าคา อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โดยการประยุกต์ใช้

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านป่าคา อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ผู้ประเมิน นายทรงพล เตจ๊ะ

ปีการศึกษา 2563

บทสรุปของผู้บริหาร

การประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโดยการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านป่าคา อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ทั่วไป คือ เพื่อประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโดยการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านป่าคา อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน และวัตถุประสงค์เฉพาะ เพื่อประเมินบริบท ประเมินปัจจัยนำเข้า ประเมินกระบวนการ และประเมินผลผลิต ของโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโดยการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านป่าคา อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน กลุ่มผู้ให้ข้อมูลคือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน จำนวน 42 คน ประกอบด้วย ครู ที่ปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2563 จำนวน 7 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน (ยกเว้นผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้แทนครู) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 14 คน และผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 14 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบประเมินซึ่งผู้ประเมินสร้างขึ้น จำนวน 6 ฉบับ ฉบับที่ 1 เป็นแบบประเมินบริบท ฉบับที่ 2 เป็นแบบประเมินปัจจัยนำเข้า ฉบับที่ 3 เป็นแบบประเมินกระบวนการ ฉบับที่ 4 เป็นแบบประเมินผลผลิต คือ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 5 ประการ ได้แก่ ความซื่อสัตย์ ความมีวินัย ความพอเพียง ความมุ่งมั่นในการทำงาน และความมีจิตสาธารณะโดยครู ฉบับที่ 5 เป็นแบบประเมินผลผลิต คือ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 5 ประการ ได้แก่ ความซื่อสัตย์ ความมีวินัย ความพอเพียง ความมุ่งมั่นในการทำงาน และความมีจิตสาธารณะ โดยผู้ปกครองนักเรียน และฉบับที่ 6 เป็นการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการดำเนินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโดยการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านป่าคา อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยแบบประเมินทั้ง 6 ฉบับ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จากการตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมิน ปรากฏว่าแบบประเมินฉบับที่ 1 ประเมินด้านบริบท มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.829 ฉบับที่ 2 ประเมินด้านปัจจัยนำเข้า มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.814 ฉบับที่ 3 ประเมินด้านกระบวนการ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.802 ฉบับที่ 4 ประเมินด้านผลผลิต มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.862 ฉบับที่ 5 ประเมินด้านผลผลิต มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.877 และฉบับที่ 6 ประเมินด้านผลผลิต มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.818 กำหนดเกณฑ์การตัดสิน คือ ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สรุปผลการประเมิน

โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โดยการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านป่าคา อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน มีผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับมาก สูงกว่าเกณฑ์การตัดสินที่วางไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ลำดับที่ 1 คือ ด้านบริบท ลำดับที่ 2 คือ ด้านผลผลิต ลำดับที่ 3 คือ ด้านปัจจัยนำเข้า และลำดับสุดท้าย คือ ด้านกระบวนการ ทั้งนี้มีรายละเอียดแต่ละด้าน ดังนี้

1. ผลการประเมินบริบท พบว่า มีความสอดคล้องอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ โครงการมีความสอดคล้องกับความต้องการ ของผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน มีความสอดคล้องอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ โครงการมีความสอดคล้องกับความต้องการของครูและนักเรียน มีความสอดคล้องอยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการมีความชัดเจนเหมาะสม ซึ่งมีความสอดคล้องอยู่ในระดับมาก ซึ่งค่าเฉลี่ยของความสอดคล้องด้านบริบทในภาพรวม สูงกว่าเกณฑ์การตัดสินที่วางไว้ จึงถือว่าโครงการมีความสอดคล้องกับสภาพบริบท ของโรงเรียน

2. ผลการประเมินปัจจัยนำเข้า พบว่า มีความเหมาะสม/เพียงพออยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ บุคลากรในโรงเรียนให้ความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการ มีความเหมาะสม/เพียงพออยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ผู้บริหารโรงเรียนมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้โครงการสำเร็จ มีความเหมาะสม/เพียงพอในระดับมากที่สุด ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ งบประมาณที่ได้รับมีความเหมาะสมและเพียงพอ ซึ่งมีความเหมาะสม/เพียงพอ อยู่ในระดับมาก ซึ่งทั้งนี้ค่าเฉลี่ยในภาพรวมด้านปัจจัยนำเข้า สูงกว่าเกณฑ์การตัดสินที่วางไว้ จึงถือว่าโครงการได้รับการสนับสนุนทรัพยากร 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านวัสดุ-อุปกรณ์ และการบริหารจัดการ ตลอดจนมีการสนับสนุนของฝ่ายบริหารโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียนเป็นอย่างดี

3. ผลการประเมินกระบวนการ พบว่า มีการปฏิบัติ/เป็นจริงอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การประสานความร่วมมือและเปิดโอกาสทุกคนมีส่วนร่วมในการวางแผนการดำเนินโครงการ มีการปฏิบัติ/เป็นจริงอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ การดำเนินกิจกรรมออมทรัพย์ มีการปฏิบัติ/เป็นจริงอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ การดำเนินกิจกรรมปลูกผักสวนครัว ซึ่งมีการปฏิบัติ/เป็นจริงอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ค่าเฉลี่ยในภาพรวมด้านกระบวนการ สูงกว่าเกณฑ์การตัดสินที่วางไว้ จึงถือว่าโครงการมีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในโครงการ โดยความร่วมมือของคณะทำงานและผู้เกี่ยวข้อง มีการกำหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน กำหนดบทบาทหน้าที่ ขั้นตอน ตลอดจนการนิเทศติดตาม อย่างมีประสิทธิภาพ

4. ผลการประเมินผลผลิต การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโดยครู พบว่า โดยเฉลี่ยมีการปฏิบัติ/เป็นจริงอยู่ในระดับมาก ประการที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ความมีจิตสาธารณะ มีการปฏิบัติ/เป็นจริงอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ความอยู่อย่างพอเพียง มีการปฏิบัติ/เป็นจริงอยู่ในระดับมาก ส่วนประการที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ความมุ่งมั่นในการทำงาน มีการปฏิบัติ/เป็นจริงอยู่ในระดับมาก ส่วนการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโดยผู้ปกครองนักเรียน พบว่า โดยเฉลี่ยมีการปฏิบัติ/เป็นจริงอยู่ในระดับมาก โดยทุกประการมีการปฏิบัติ/เป็นจริงอยู่ในระดับมากเหมือนกัน ประการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ความซื่อสัตย์ มีการปฏิบัติ/เป็นจริงอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ความมีจิตสาธารณะ มีการปฏิบัติ/เป็นจริงอยู่ในระดับมาก ส่วนประการที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ความมุ่งมั่นในการทำงาน มีการปฏิบัติ/เป็นจริงอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ค่าเฉลี่ยในภาพรวม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนจากการประเมินโดยครูและผู้ปกครองนักเรียน สูงกว่าเกณฑ์การตัดสินที่วางไว้ จึงถือว่าโครงการสามารถพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเป้าหมายเชิงคุณภาพที่ตั้งไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโดยการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านป่าคา อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ความรู้และทักษะด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 5 ด้านที่นักเรียนได้รับภายหลังการร่วมกิจกรรมในโครงการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ความน่าสนใจของกิจกรรมในโครงการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ค่าเฉลี่ยในภาพรวมความพึงพอใจของนักเรียน สูงกว่าเกณฑ์การตัดสินที่วางไว้ จึงถือว่าโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโดยการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านป่าคา มีกิจกรรมที่น่าสนใจและสามารถสนองต่อความต้องการของนักเรียน กระตุ้นให้นักเรียนอยากร่วมอยากทำกิจกรรม ตลอดจนสามารถพัฒนาความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โพสต์โดย ทรงพล เตจ๊ะ : [29 มิ.ย. 2564 เวลา 12:19 น.]
อ่าน [1307] ไอพี : 223.206.209.20
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 2,388 ครั้ง
10 เรื่องที่ประชาชนต้องรู้เกี่ยวกับ PDPA
10 เรื่องที่ประชาชนต้องรู้เกี่ยวกับ PDPA

เปิดอ่าน 7,977 ครั้ง
พระบรมธาตุเจดีย์ เมืองคอน จ่อคิวสู่มรดกโลก
พระบรมธาตุเจดีย์ เมืองคอน จ่อคิวสู่มรดกโลก

เปิดอ่าน 11,422 ครั้ง
"ผักติ้ว" ผักพื้นบ้านชาวอีสานที่ไม่ควรมองข้าม
"ผักติ้ว" ผักพื้นบ้านชาวอีสานที่ไม่ควรมองข้าม

เปิดอ่าน 10,582 ครั้ง
มะระขี้นก ต้านเบาหวาน
มะระขี้นก ต้านเบาหวาน

เปิดอ่าน 143,029 ครั้ง
การปลูกต้นชวนชม ไม้คลาสสิค
การปลูกต้นชวนชม ไม้คลาสสิค

เปิดอ่าน 13,891 ครั้ง
ร่างกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์
ร่างกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์

เปิดอ่าน 22,751 ครั้ง
รู้ไหม? ทำไมดาวอังคารไม่มีชั้นบรรยากาศ
รู้ไหม? ทำไมดาวอังคารไม่มีชั้นบรรยากาศ

เปิดอ่าน 8,022 ครั้ง
ถอดรหัสลับบิ๊ก "แอปเปิล" 6 สูตรสำเร็จที่ใคร ๆ อยากรู้ ?
ถอดรหัสลับบิ๊ก "แอปเปิล" 6 สูตรสำเร็จที่ใคร ๆ อยากรู้ ?

เปิดอ่าน 138,023 ครั้ง
ครูไทย 4.0 (จบ) : โดย ดิเรก พรสีมา
ครูไทย 4.0 (จบ) : โดย ดิเรก พรสีมา

เปิดอ่าน 17,913 ครั้ง
กินหวานอย่างไรไม่อันตราย
กินหวานอย่างไรไม่อันตราย

เปิดอ่าน 8,728 ครั้ง
เคล็ดลับขายของออนไลน์อย่างไรไม่ขาดทุน
เคล็ดลับขายของออนไลน์อย่างไรไม่ขาดทุน

เปิดอ่าน 14,166 ครั้ง
5 ทางเลือกเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเองแบบ New-Normal
5 ทางเลือกเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเองแบบ New-Normal

เปิดอ่าน 7,189 ครั้ง
9 เคล็ดกับการใช้เงิน สำหรับคนอายุเริ่มต้นด้วยเลข 2
9 เคล็ดกับการใช้เงิน สำหรับคนอายุเริ่มต้นด้วยเลข 2

เปิดอ่าน 14,605 ครั้ง
สรรพคุณของพืชผัก
สรรพคุณของพืชผัก

เปิดอ่าน 15,064 ครั้ง
สุดยอด 5 ผลไม้บำรุงเลือด
สุดยอด 5 ผลไม้บำรุงเลือด

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 29,124 ครั้ง
กางปฏิทินปี 56 เฮหยุดยาว ช่วงละ 3วัน ปีเดียว 9 ครั้ง
กางปฏิทินปี 56 เฮหยุดยาว ช่วงละ 3วัน ปีเดียว 9 ครั้ง

เปิดอ่าน 14,068 ครั้ง
ปฏิรูปการศึกษาไทย เป็นเรื่องที่เหลวไหลและเลื่อนลอย
ปฏิรูปการศึกษาไทย เป็นเรื่องที่เหลวไหลและเลื่อนลอย

เปิดอ่าน 37,970 ครั้ง
3 วิธีแกะกล่องพัสดุให้ปลอดภัยห่างไกลจากโควิด-19
3 วิธีแกะกล่องพัสดุให้ปลอดภัยห่างไกลจากโควิด-19

เปิดอ่าน 27,333 ครั้ง
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา

เปิดอ่าน 10,647 ครั้ง
ปลูกวินัย "แม่พิมพ์ของชาติ"
ปลูกวินัย "แม่พิมพ์ของชาติ" เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ