ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนารูปแบบการ Coach แบบ GPOPAC-Net Model ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของครูผู้รับการโค้ชในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

บทคัดย่อ

อุมาพร รังสิยานนท์ (2564) การพัฒนารูปแบบการ Coach แบบ GPOPAC-Net Model

ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของครูผู้รับการโค้ชในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการ Coach แบบ GPOPAC-Net Model ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของครูผู้รับการโค้ชในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการ Coach แบบ GPOPAC-Net Model ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของครูผู้รับการโค้ชในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3) เพื่อขยายผลของรูปแบบการ Coach แบบ GPOPAC-Net MODEL ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของครูผู้รับการโค้ชในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร วิธีวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีแบบพหุวิธี (Multiple Methods Research) ด้วยการวิจัย เชิงคุณภาพ(qualitative research)และ การวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) ( Creswell and Clark, 2007) โดยแบ่งวิธีการวิจัยเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 กลุ่มตัวอย่าง ขั้นตอนที่1 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยใช้วิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง (purposive selection) จำนวน 20 คน ขั้นตอนที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้การวิจัยเชิงปริมาณ มี 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้โค้ช ปีการศึกษา 2562 ผู้วิจัยใช้วิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง (purposive selection) จำนวน 50 คน 2) กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ที่รับการโค้ช ซึ่งเป็นครูจาก 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์, กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์, กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย,สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ), กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2562 จำนวน 70 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive selection) ระยะที่ ๒ เป็นการใช้ระเบียบวิจัยเชิงปริมาณ(quantitative research) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษามี 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องการเป็นผู้โค้ช ปีการศึกษา 2563 ผู้วิจัยใช้วิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง (purposive selection) จำนวน 2๘0 คน ๒) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นผู้ที่รับการโค้ช ได้แก่ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์,สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์, กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย,กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ), กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2563 จำนวน ๔๑๐ คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive selection) การทดลองใช้แบบ One – Group Pretest – Posttest Design เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) รูปแบบการ Coach แบบ GPOPAC-Net Model ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของครูผู้รับการโค้ชในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2) ชุดการเรียนรู้รูปแบบการ Coach แบบ GPOPAC-Net Model ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของครูผู้รับการโค้ชในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3) แบบทดสอบความรู้ รูปแบบการ Coach แบบ GPOPAC-Net Model ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของครูผู้รับการโค้ชในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4) แบบประเมินพฤติกรรมของผู้โค้ช 5) แบบประเมินพฤติกรรมของครูผู้รับการโค้ช 6) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้โค้ชที่มีต่อการใช้รูปแบบการ Coach แบบ GPOPAC-Net Model 7) แบบประเมินความพึงพอใจของครูผู้รับการโค้ชที่มีต่อรูปแบบการ Coach แบบ GPOPAC-Net Model 8) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการ Coach แบบ GPOPAC-Net Model 9) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการใช้รูปแบบการ Coach แบบ GPOPAC-Net Model เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Mean , ) , วิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (Difficulty) และค่าอำนาจจำแนกรายข้อ (Discrimination) ของกลุ่มสูงและกลุ่มต่ำ , ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD) , ค่าทีแบบไม่อิสระ t – test (Dependent) แบบ One – tailed test และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

1. รูปแบบการ Coach แบบ GPOPAC-Net Model ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของครูผู้รับ

การโค้ชในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีองค์ประกอบรูปแบบการโค้ช ทั้งหมด ๗ องค์ประกอบ ดังนี้ 1) ร่วมกันกำหนดเป้าหมาย (G = Goal) 2) วิเคราะห์ปัญหาและกำหนดปัญหา (P = Problem analysis) 3) ค้นหาทางเลือก/โอกาส/วิธีการ (O=Option) 4) การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก (P= Positive Feedback ) 5) ลงมือปฏิบัติการโค้ช (A= Activity) 6) การประเมินสภาพการจัดการเรียนการสอนของผู้รับการโค้ช (C= Check) ๗) ขยายเครือข่าย (Net = Network) และมีประสิทธิภาพเท่ากับ 8๓.๖๗/๙๔.๐๐ ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 ว่ามีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80

2. ประสิทธิผลของรูปแบบการ Coach แบบ GPOPAC-Net Model ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของครูผู้รับการโค้ชในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สรุปได้ดังนี้

2.1 ผลการทดสอบความรู้ ของผู้โค้ชก่อนและหลังการศึกษารูปแบบการ Coach แบบ GPOPAC-Net Model ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของครูผู้รับการโค้ชในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

2.2 ผลพฤติกรรมของผู้โค้ชที่มีต่อการใช้รูปแบบการ Coach แบบ GPOPAC-Net Model ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของครูผู้รับการโค้ชในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x̄= ๔.๓๘ , S.D. = ๕๖.๕๗) ซึ่งพฤติกรรมของ ผู้โค้ชสูงกว่าก่อนใช้รูปแบบการ Coach แบบ GPOPAC-Net Model

2.3 ผลพฤติกรรมของครูผู้รับการโค้ชในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x̄=3.๙๑ , S.D. = ๑๐.๘๔) ครูผู้รับการโค้ชมีพัฒนาการดีขึ้นในทุกคุณลักษณะ

2.4 ผลการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

หลังการใช้รูปแบบการ Coach แบบ GPOPAC -Net Model มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมสูงทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ อยู่ระหว่างร้อยละ 34.58-34.58

2.5 ผลความพึงพอใจของผู้โค้ชที่มีต่อการใช้รูปแบบการ Coach แบบGPOPAC-Net

Model ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของครูผู้รับการโค้ชในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยรวมทั้ง ๒ ด้านอยู่ในระดับมาก ( x̄= 4.4๐ , S.D. = ๖๒.๑๐)

๒.๖ ผลความพึงพอใจของครูผู้รับการโค้ชที่มีต่อการใช้รูปแบบการ Coachแบบ

GPOPAC-Net Model ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของครูผู้รับการโค้ชในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของผู้เรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยรวมทั้ง 4 ด้านอยู่ในระดับมาก ( x̄= 4.๒๓ , S.D. = ๘๕.๔๐)

2.7 ผลความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการ Coach แบบ

GPOPAC-Net Model ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของครูผู้รับการโค้ชในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยรวมทั้ง 4 ด้านอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄= 4.48, S.D. = 6.16)

๒.๘ ผลความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อรูปแบบการ Coach แบบ

GPOPAC-Net Model ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของครูผู้รับการโค้ชในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยรวมทั้ง 4 ด้านอยู่ในระดับมาก ( x̄= 4.4๐ , S.D. = ๗๒.๔๖)

3. ผลของการขยายผลของรูปแบบการ Coach แบบ GPOPAC-Net Model

ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของครูผู้รับการโค้ชในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีสถานศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน ๗ โรงเรียนและมีผู้เข้ารวมทั้งหมด 440 คน และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีสถานศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการCoaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน ๔๑ โรงเรียน และมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 2,210 คน ซึ่งมีการขยายจำนวนมากขึ้น ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น

โพสต์โดย umaporn_aou : [4 ก.ค. 2564 เวลา 18:23 น.]
อ่าน [594] ไอพี : 58.8.170.193
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ