ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ชื่อผลงาน : รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน

โรงเรียนบ้านท่าข่อย ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ผู้ประเมิน : นายติณณพัศ กล่ำจีน

หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านท่าข่อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓

ปีที่ประเมิน :ปีการศึกษา ๒๕๖๒

บทสรุป

รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนบ้านท่าข่อย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ครั้งนี้ เป็นการประเมินโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าข่อย ในองค์ประกอบ 4 ด้าน ประกอบด้วย ๑.ความเหมาะสมด้านสภาพแวดล้อม (Context) ๒.ความเหมาะสมด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) ๓.กระบวนการดำเนินงาน (Process) และ ๔.ผลผลิต (Product) ของโครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าข่อย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ประกอบด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านท่าข่อย จำนวน 9 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 9 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 107 คน และนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าข่อย จำนวน 107 คน กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านท่าข่อย จำนวน 6 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าข่อย จำนวน 28 คน และนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าข่อย จำนวน 28 คน ได้จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ และแบบปลายเปิด ซึ่งผู้ประเมินสร้างขึ้น โดยผ่านการตรวจสอบคุณภาพ ด้านความเที่ยงตรง เชิงโครงสร้าง และเนื้อหา สำนวนภาษาที่ใช้จากผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา (α-coefficient) ของ Cronbach เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ด้วยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS

ผลการประเมิน

ผลการประเมินโครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าข่อย ปีการศึกษา 2562 โดยการประเมินของครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน สรุปได้ดังนี้

1. สภาพแวดล้อมของโครงการ

ผลการประเมินความเหมาะสมสภาพแวดล้อมของโครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าข่อย ของครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน พบว่าโดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.78, S.D. = 0.22) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ข้อที่ 4 เป้าหมายของโครงการสอดคล้องกับนโยบายการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของสถานศึกษา ข้อที่ 6 การจัดโครงการสอดคล้องกับความต้องการของครู และนักเรียน ข้อที่ 7 โครงการสอดคล้องกับความต้องการของผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ข้อที่ 8 โครงการมีความสำคัญในการสนับสนุนการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ข้อที่ 10 จัดบรรยากาศในสถานศึกษาให้เอื้อต่อการดำเนิน โครงการ ( =5.00, S.D. = 0.00) รองลงมาได้แก่ ข้อ1 วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับนโยบายการ ( =4.88, S.D. = 0.32) และข้อที่น้อยที่สุดคือ ข้อ 2 โครงการมีความสอคล้องกับนโยบายการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ข้อ 3 การดำเนินงานโครงการสอดคล้องกับนโยบายการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ( =4.34, S.D. = 0.48)

2. ปัจจัยในการดำเนินงานตามโครงการ

ผลการประเมินความเหมาะสมปัจจัยในการดำเนินงานของโครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าข่อย ของครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน พบว่า โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.50, S.D. =0.43) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ข้อ 2 จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ ข้อ 3 ความพร้อมของคณะกรรมการดำเนินโครงการ ข้อ 6 ความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนโครงการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ( = 4.76, S.D. = 0.42) รองลงมาได้แก่ ข้อ 1 ความพร้อมของผู้รับผิดชอบโครงการ ข้อ 4 วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการดำเนินโครงการ ข้อ 5 ความพร้อมในด้านงบประมาณสนับสนุนโครงการ ( = 4.25, S.D. = 0.44)

3. กระบวนการการดำเนินงานตามโครงการ

ผลการประเมินความเหมาะสม ด้านกระบวนการดำเนินงานจากตารางที่ 8 แสดงว่าโครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าข่อย ของครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน โดยรวมพบว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( = 4.56, S.D. =0.50) โดยการนำผลการประเมินมาปรับปรุง/พัฒนา (A) มีความเหมาะสมอยู่ในอันดับสูงสุด ( = 4.74, S.D. =0.44) และเมื่อจำแนกเป็นรายด้านการประเมินได้ดังนี้

3.1 ขั้นการวางแผนดำเนินงาน พบว่า ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( = 4.48, S.D. = 0.59) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ข้อที่ 1 การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ข้อที่ 6 บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผนการดำเนินงานโครงการ ( = 4.74, S.D. = 0.44) รองลงมาได้แก่ ข้อ 4 กำหนดกิจกรรมได้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพสถานศึกษา และข้อ 5 การจัดทำแผนประเมินผลโครงการควบคู่กับการวางแผนกำหนดกิจกรรมโครงการ ( = 4.48, S.D. = 0.50) ข้อที่น้อยที่สุดคือ ข้อ 2 การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศที่ใช้ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และข้อ 3 การจัดระบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสอดคล้องกับสภาพของสถานศึกษา ( = 4.23, S.D. = 0.84)

3.2 ขั้นดำเนินงานตามแผน พบว่า ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.54, S.D. = 0.52) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ข้อ 7 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเข้าใจโครงการอย่างชัดเจน ข้อ 8 ประชุมชี้แจงบุคลากรที่มีส่วนร่วมทุก ๆ ฝ่ายที่เข้าใจวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการ และข้อ 13 ผู้บริหารให้การสนับสนุนและให้ขวัญกำลังใจแก่ผู้รับผิดชอบโครงการอย่างสม่ำเสมอ ( = 4.74, S.D. = 0.44) รองลงมาได้แก่ ข้อ 10 จัดกิจกรรมโครงการแต่ละกิจกรรมตามขั้นตอนที่กำหนด ข้อที่ 11 จัดทำเครื่องมือติดตามประเมินผลให้เหมาะสมกับกิจกรรมที่กำหนด ข้อที่ 12 มีการบันทึกผลการดำเนินกิจกรรมแต่ละกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นปัจจุบัน และข้อ 14 การประสานงานให้ความร่วมมือของบุคลากรในการดำเนินโครงการ ( = 4.48, S.D. = 0.50) ข้อที่น้อยที่สุดคือ ข้อที่ 9 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานโครงการไว้อย่างชัดเจน ( = 4.23, S.D. = 0.84)

3.3 ขั้นติดตามและประเมินผล พบว่า ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.65, S.D. = 0.46) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ข้อ 16 มีการประเมินโครงการระหว่างดำเนินงานและสิ้นสุดโครงการ และข้อ 17 บุคลากรมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลกิจกรรม แต่ละกิจกรรมตามโครงการ ( = 4.74, S.D. = 0.44) ข้อที่น้อยที่สุด คือ ข้อที่ 15 มีการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ ( = 4.48, S.D. = 0.50)

3.4 ขั้นการนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนา พบว่า ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.74, S.D. = 0.44) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ข้อ 18 มีการสรุปผลและรายงานผลการประเมินโครงการให้บุคลากรในสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ และข้อ 19 มีการนำผลการประเมินมาใช้ปรับปรุงพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่อง ( = 4.74, S.D. = 0.44)

4. ผลผลิตของการดำเนินงานตามโครงการ สรุปผลการประเมินได้ดังนี้

ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าข่อย ในด้านผลผลิตโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและรายด้านอยู่ในระดับมาก

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้

1. โรงเรียนบ้านท่าข่อย ควรดำเนินโครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนอย่างต่อเนื่องโดยการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งนี้จะต้องสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนและผู้ปกครอง

2. โครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน ควรกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ มีการประชาสัมพันธ์ การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ โดยให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมและมีการเตรียมการในระยะยาว

3. ในการจัดกิจกรรมโครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน ควรส่งเสริมกิจกรรมที่มีลักษณะการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมที่ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน

4. โรงเรียนบ้านท่าข่อย ควรมีการจัดระบบการนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินโครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง และใช้กระบวนการนิเทศ ที่หลากหลาย

โพสต์โดย ชาติ : [17 ก.ค. 2564 เวลา 17:04 น.]
อ่าน [1573] ไอพี : 223.206.158.7
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 14,682 ครั้ง
เตือนภัย : ฝนตก ยุงลายชุกชุม ระวังไข้เลือดออกคุกคามเด็กๆ
เตือนภัย : ฝนตก ยุงลายชุกชุม ระวังไข้เลือดออกคุกคามเด็กๆ

เปิดอ่าน 14,069 ครั้ง
กินหมึกสด หมึกดูดปาก ฮาตรึม
กินหมึกสด หมึกดูดปาก ฮาตรึม

เปิดอ่าน 17,316 ครั้ง
รู้หรือไม่ว่า "ชมพู่" เป็นยาชูกำลัง บำรุงหัวใจ
รู้หรือไม่ว่า "ชมพู่" เป็นยาชูกำลัง บำรุงหัวใจ

เปิดอ่าน 16,049 ครั้ง
เด็กนอนเป็นเวลาปัญญาดี ยิ่งนอนตั้งแต่หัวค่ำยิ่งหัวไวยิ่งกว่าเพื่อน
เด็กนอนเป็นเวลาปัญญาดี ยิ่งนอนตั้งแต่หัวค่ำยิ่งหัวไวยิ่งกว่าเพื่อน

เปิดอ่าน 31,737 ครั้ง
10 อันดับของคำที่มักออกเสียงผิดบ่อยๆ
10 อันดับของคำที่มักออกเสียงผิดบ่อยๆ

เปิดอ่าน 43,684 ครั้ง
9 อาชีพน่าอิจฉา เงินเดือนทะลุล้าน
9 อาชีพน่าอิจฉา เงินเดือนทะลุล้าน

เปิดอ่าน 36,453 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 10 ลูกบอลอยู่ในการเล่นและอยู่นอกการเล่น
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 10 ลูกบอลอยู่ในการเล่นและอยู่นอกการเล่น

เปิดอ่าน 9,501 ครั้ง
วิลล่า เมดิคา พาอัพเดท ดูแลสุขภาพแนวใหม่
วิลล่า เมดิคา พาอัพเดท ดูแลสุขภาพแนวใหม่

เปิดอ่าน 173,425 ครั้ง
การหาประสิทธิภาพของนวัตกรรม
การหาประสิทธิภาพของนวัตกรรม

เปิดอ่าน 61,094 ครั้ง
คณิตศาสตร์ง่ายๆแต่แปลกดีแท้
คณิตศาสตร์ง่ายๆแต่แปลกดีแท้

เปิดอ่าน 15,684 ครั้ง
ความมืดมีประโยชน์ ช่วยต้านมะเร็ง แถมลดน้ำหนัก
ความมืดมีประโยชน์ ช่วยต้านมะเร็ง แถมลดน้ำหนัก

เปิดอ่าน 2,099 ครั้ง
การเป็นพลเมืองที่ดี
การเป็นพลเมืองที่ดี

เปิดอ่าน 10,484 ครั้ง
มือชา ปัญหาที่พบได้ในคนทำงานออฟฟิศ
มือชา ปัญหาที่พบได้ในคนทำงานออฟฟิศ

เปิดอ่าน 7,700 ครั้ง
หนี้การศึกษา
หนี้การศึกษา

เปิดอ่าน 19,877 ครั้ง
"ปลูกมะนาวแป้นดกพิเศษบนต้นตอส้มโวลคา-เมอเรียน่า"
"ปลูกมะนาวแป้นดกพิเศษบนต้นตอส้มโวลคา-เมอเรียน่า"

เปิดอ่าน 12,447 ครั้ง
ผลไม้ล้างพิษ
ผลไม้ล้างพิษ
เปิดอ่าน 38,213 ครั้ง
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ (ฉบับที่ 2) ปี 2555
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ (ฉบับที่ 2) ปี 2555
เปิดอ่าน 16,580 ครั้ง
ทายใจจากอักษรท้ายชื่อ
ทายใจจากอักษรท้ายชื่อ
เปิดอ่าน 10,639 ครั้ง
เคยได้ยินแต่ Copyright อย่างเดียว มาดูว่า Copyleft บ้าง
เคยได้ยินแต่ Copyright อย่างเดียว มาดูว่า Copyleft บ้าง
เปิดอ่าน 16,744 ครั้ง
สวมแหวนนิ้วไหนถึงจะมีโชค
สวมแหวนนิ้วไหนถึงจะมีโชค

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ