ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ การเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนวัดสนามไชย

1. ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อมของโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนวัดสนามไชย โดยภาพรวม มีระดับความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก (= 4.33,  = 0.78) เมื่อพิจารณาเป็นรายการ พบว่า มีระดับความคิดเห็นในระดับ มากที่สุด 2 รายการ โดยเรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ กิจกรรมของการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สอดคล้องกับนโยบาย ( = 4.87,  = 0.51) รองลงมา คือ วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับนโยบาย ของหน่วยงานต้นสังกัด (= 4.73,  = 0.45) และวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับนโยบาย ของโรงเรียน โครงการสอดคล้องกับสภาพปัญหาของโรงเรียนและชุมชน และการประสานงานสามารถ ทำให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินโครงการ มีระดับความคิดเห็นในระดับมาก (= 4.40,  = 0.82) ส่วนรายการที่มีระดับความคิดเห็นต่ำสุด คือ ชุมชนมีส่วนร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ (= 3.80,  = 0.94) มีระดับความคิดเห็นในระดับมาก

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนวัดสนามไชย โดยภาพรวม มีระดับความคิดเห็น อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.80,  = 0.38) เมื่อพิจารณาเป็นรายการ พบว่า ระดับความคิดเห็นในระดับมากที่สุดทุกรายการ โดยเรียงจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก ได้แก่ การสนับสนุนจากหน่วยงาน ต้นสังกัด ( = 5.00,  = 0.00) รองลงมา ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นในการดำเนินโครงการ และระบบการบริหารภายในโรงเรียนเอื้ออำนวยต่อการดำเนินกิจกรรม ( = 4.88,  = 0.35) และ ครูและบุคลากรมีความรู้ ความสามารถพร้อมที่จะดำเนินการตามโครงการ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพื่อการดำเนินโครงการ วัสดุอุปกรณ์ มีความเหมาะสมและเพียงพอสำหรับดำเนินโครงการ อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ และการสนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานอื่น ( = 4.75,  = 0.46) ส่วนรายการที่มีระดับความคิดเห็นต่ำสุด คือ มีการติดตาม ประเมิน และรายงานผลอย่างเป็นระบบ ( = 4.63,  = 0.51) มีระดับความคิดเห็นในระดับมากที่สุด

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนวัดสนามไชย โดยภาพรวม มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.78,  = 0.42) เมื่อพิจารณาเป็นรายการ พบว่า ระดับการปฏิบัติในระดับมากที่สุด ทุกรายการ โดยเรียงจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก ได้แก่ การประสานงานและการสร้างความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้อง และ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ ( = 4.95,  = 0.21) รองลงมา คือ การกำหนดกิจกรรมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ ( = 4.88,  = 0.32) และมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการอย่างเป็นระบบ ( = 4.87,  = 0.32) ส่วนรายการที่มีระดับการปฏิบัติต่ำสุด คือ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเข้าใจโครงการอย่างชัดเจน ( = 4.63,  = 0.54) มีระดับ การปฏิบัติในระดับมากที่สุด

4. ผลการวิเคราะห์การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ การเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนวัดสนามไชย หลังเสร็จสิ้นโครงการ ดังนี้

4.1 ผลการประเมินด้านผลผลิตเกี่ยวกับคุณภาพการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนวัดสนามไชย ตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครอง โดยภาพรวมระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.79, = 0.42) เมื่อพิจารณาเป็นรายการ พบว่า ระดับความคิดเห็นในระดับมากที่สุดทุกรายการ โดยเรียง จากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก ได้แก่ นักเรียนใฝ่เรียนใฝ่รู้ มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จากแหล่งเรียนรู้ ( = 4.97, = 0.20) รองลงมา คือ จัดให้มีบอร์ด ป้ายนิเทศ มุมหนังสือภายในห้องเรียนเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้และมีประสิทธิภาพต่อการเรียนรู้ ( = 4.96 , = 0.20) และห้องคอมพิวเตอร์มีความพร้อมในการสืบค้นข้อมูลและมีประสิทธิภาพต่อการเรียนรู้ ( = 4.88, = 0.32) ส่วนรายการที่มีระดับความคิดเห็นในระดับต่ำสุด คือ ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมผู้เรียน เพื่อให้เห็นคุณค่าและเกิดความภูมิใจจากแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา ( = 4.61,  = 0.54)

4.2 ผลการประเมินด้านผลผลิตเกี่ยวกับพฤติกรรมการสอนของครู โดยส่งเสริมให้นักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในโรงเรียนและในท้องถิ่น ตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โดยภาพรวมระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.81, = 0.39) เมื่อพิจารณาเป็นรายการ พบว่า ระดับความคิดเห็นในระดับมากที่สุดทุกรายการ โดยเรียงจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก ได้แก่ มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนหรือท้องถิ่น และมีการจัดกิจกรรม การเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ( = 4.97, = 0.16) รองลงมา คือ มีการจัดกิจกรรม การเรียนรู้โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ( = 4.91 , = 0.29) และมีการนำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลไปใช้ ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา มีการจัดแหล่งเรียนรู้ ในชั้นเรียนเหมาะสมตามความต้องการของนักเรียน ( = 4.88 , = 0.33) ส่วนรายการที่มีระดับ ความคิดเห็นในระดับต่ำสุด คือ มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมในการจัดการเรียนรู้ ให้เหมาะสมกับนักเรียน ( = 4.62,  = 0.54)

4.3 ผลการประเมินด้านผลผลิตเกี่ยวกับพฤติกรรมเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนวัดสนามไชย ตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครอง โดยภาพรวมระดับ ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.75,  = 0.45) เมื่อพิจารณาเป็นรายการ พบว่า ระดับ ความคิดเห็นในระดับมากที่สุดทุกรายการ โดยเรียงจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก ได้แก่ นักเรียน มีการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น (= 4.97,  = 0.18) รองลงมา คือ นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ที่เป็นสถานที่สำคัญของชุมชน ( = 4.87,  = 0.33) และนักเรียนศึกษาด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และนักเรียนมีความยินดี และเต็มใจต่อ การจัดกิจกรรมจากแหล่งเรียนรู้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาและเพื่อน (= 4.84,  = 0.39) ส่วนรายการที่มีระดับความคิดเห็นในระดับต่ำสุด คือ นักเรียนให้ความสำคัญและใช้เวลาว่าง ให้เกิดประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (= 4.57,  = 0.65)

4.4 ผลการประเมินด้านผลผลิตเกี่ยวกับความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนและผู้ปกครองที่มีต่อการดำเนินงานโครงการพัฒนา แหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนวัดสนามไชย โดยรวม มีระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.75,  = 0.44) เมื่อพิจารณาเป็นรายการ พบว่า ระดับ ความพึงพอใจในระดับมากที่สุดทุกรายการ โดยเรียงจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก ได้แก่ ได้รับ การถ่ายทอดความรู้ที่ศึกษาเพิ่มพูนทักษะประสบการณ์เป็นการเรียนที่สนุกมีความสุข และมีครูและบุคลากรทางการศึกษาเอาใส่ใจเป็นอย่างดี และแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนำมาประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจำวันได้ (= 4.96,  = 0.24) รองลงมา คือ ได้ค้นคว้าหาความรู้นอกห้องเรียน เป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กับนักนักเรียน (= 4.88,  = 0.32) และการนำวิทยากรจากภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมจัดการเรียนรู้ (= 4.86,  = 0.37) ส่วนรายการที่มีระดับความพึงพอใจต่ำสุด คือ การที่ได้รวมกลุ่มตามความสมัครใจและได้ศึกษาในหัวข้อที่นักเรียนสนใจ ทำให้มีความ กระตือรือร้น มีความตั้งใจที่จะศึกษา และอยากทำผลงานออกมาให้ดีที่สุด ( = 4.61,  = 0.53)

โพสต์โดย ณัฐวุฒิ ประเสริฐศรี : [23 ก.ค. 2564 เวลา 10:03 น.]
อ่าน [1510] ไอพี : 101.108.53.115
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 20,258 ครั้ง
เสริมดวงชะตาให้ดี ด้วยการเสริมฮวงจุ้ยประตูบ้าน
เสริมดวงชะตาให้ดี ด้วยการเสริมฮวงจุ้ยประตูบ้าน

เปิดอ่าน 21,657 ครั้ง
วิธีจัดห้องเพื่อพัฒนาสมอง
วิธีจัดห้องเพื่อพัฒนาสมอง

เปิดอ่าน 12,827 ครั้ง
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก 17 ประการ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก 17 ประการ

เปิดอ่าน 24,433 ครั้ง

'ฟ้าทะลายโจร' สุดยอดสมุนไพรแห่งปี

เปิดอ่าน 8,324 ครั้ง
ตูนส์ศึกษา : กว่าจะถึงประถมศึกษาก็สายเสียแล้ว
ตูนส์ศึกษา : กว่าจะถึงประถมศึกษาก็สายเสียแล้ว

เปิดอ่าน 19,161 ครั้ง
อาลัยการศึกษาไทย เก่งเจ๋งในกระดาษ
อาลัยการศึกษาไทย เก่งเจ๋งในกระดาษ

เปิดอ่าน 7,173 ครั้ง
เปิด 10 ธุรกิจเด่นปี59 สุขภาพและความงามยังครองแชมป์
เปิด 10 ธุรกิจเด่นปี59 สุขภาพและความงามยังครองแชมป์

เปิดอ่าน 16,748 ครั้ง
กินช็อกโกแลต ดื่มชาและเหล้าไวน์ ช่วยบำรุงสติปัญญาได้
กินช็อกโกแลต ดื่มชาและเหล้าไวน์ ช่วยบำรุงสติปัญญาได้

เปิดอ่าน 65,833 ครั้ง
การแบ่งเกรดดินสอตามความแข็ง
การแบ่งเกรดดินสอตามความแข็ง

เปิดอ่าน 39,673 ครั้ง
การเขียนเรื่องสั้นเบื้องต้น
การเขียนเรื่องสั้นเบื้องต้น

เปิดอ่าน 17,852 ครั้ง
ผมขอร้องนะ..ครู
ผมขอร้องนะ..ครู

เปิดอ่าน 30,583 ครั้ง
ผักบำรุงสมอง
ผักบำรุงสมอง

เปิดอ่าน 11,294 ครั้ง
"พิกุล" สรรพคุณดีกว่าที่คิด
"พิกุล" สรรพคุณดีกว่าที่คิด

เปิดอ่าน 40,271 ครั้ง
โบราณคดีพระราชวังจันทร์ พิษณุโลก
โบราณคดีพระราชวังจันทร์ พิษณุโลก

เปิดอ่าน 32,013 ครั้ง
ดร.อาจอง เผยหิมะตก ในประเทศไทย ม.ค. ปีหน้า
ดร.อาจอง เผยหิมะตก ในประเทศไทย ม.ค. ปีหน้า

เปิดอ่าน 13,204 ครั้ง
ชาวเน็ตกดไลค์ คลิปน้องเจนพากย์เสียงเป๊ะเว่อร์มากๆ
ชาวเน็ตกดไลค์ คลิปน้องเจนพากย์เสียงเป๊ะเว่อร์มากๆ
เปิดอ่าน 34,639 ครั้ง
ลักษณะบุคคลที่มีความสามารถทางด้านพหุปัญญา
ลักษณะบุคคลที่มีความสามารถทางด้านพหุปัญญา
เปิดอ่าน 19,935 ครั้ง
คลอสตริเดียม โบทูลินัม เชื้อโรคร้ายในอาหารกระป๋อง
คลอสตริเดียม โบทูลินัม เชื้อโรคร้ายในอาหารกระป๋อง
เปิดอ่าน 8,166 ครั้ง
อังกฤษเตรียมเปลี่ยนชื่อ "บิ๊กเบน" ตามพระนามควีน
อังกฤษเตรียมเปลี่ยนชื่อ "บิ๊กเบน" ตามพระนามควีน
เปิดอ่าน 14,083 ครั้ง
การปลูกต้นไม้ตามทิศ
การปลูกต้นไม้ตามทิศ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ