ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การนิเทศภายในสถานศึกษาเชิงระบบโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานด้วยกระบวนการ PDCIA เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านท่าไม้งาม ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนบ้านท่าไม้งาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 9 ชั้นเรียน มีนักเรียนทั้งสิ้น 77 คน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวม 9 คน การจัดการเรียน การสอนใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) เป็นหลัก โดยมุ่งเน้นให้จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จากการดำเนินการที่ผ่านมาได้ใช้การนิเทศภายในสถานศึกษาเชิงระบบโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานด้วยกระบวนการ PDCIA เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านท่าไม้งาม ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพและปัญหาด้านการนิเทศภายในสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านท่าไม้งาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1 และ 2) พัฒนารูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านท่าไม้งามให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสภาพบริบทของสถานศึกษาเป็นสำคัญ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าไม้งาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ปีการศึกษา 2563 รวมทั้งสิ้น 77 คน เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการ ได้แก่ การนิเทศภายในสถานศึกษาเชิงระบบโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานด้วยกระบวนการ PDCIA ซึ่งใช้แนวคิดจากวงจรคุณภาพของ เดมมิ่ง (Demming Cycle) มาเป็นแนวคิดสำคัญ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นการวางแผน (Plan) ขั้นดำเนินการ (Do) ขั้นตรวจสอบทบทวน (Check) ขั้นจัดทำสารสนเทศ (Information) และขั้นนำไปใช้ (Apply) โดยกำหนดขอบข่ายการนิเทศภายในสถานศึกษา ออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านการบริหารและการจัดการ และด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

จากการศึกษาสภาพและปัญหาด้านการนิเทศภายในสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านท่าไม้งาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1 พบว่า การดำเนินการนิเทศภายในสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านท่าไม้งามยังดำเนินการไม่เป็นระบบและขาดความต่อเนื่องในการดำเนินการ นอกจากนี้การนิเทศภายในสถานศึกษาไม่ได้กำหนดขอบข่ายการนิเทศที่ชัดเจน ส่งผลให้กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาไม่สามารถช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยเมื่อได้นำ “การนิเทศภายในสถานศึกษาเชิงระบบโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานด้วยกระบวนการ PDCIA” มาใช้ดำเนินการในปีการศึกษา 2563 พบว่า

ด้านคุณภาพผู้เรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น เห็นได้จากผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (Reading Test : RT) ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยด้านการอ่านออกเสียง ร้อยละ 82.00 ด้านการอ่านรู้เรื่อง ร้อยละ 79.00 และรวม 2 ด้าน ร้อยละ 80.50 ซึ่งสูงกว่าระดับประเทศทุกด้าน นอกจากนี้ ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (National Test : NT) ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยด้านภาษาไทย ร้อยละ 45.50 ด้านคณิตศาสตร์ ร้อยละ 42.70 และรวม 2 ด้าน ร้อยละ 44.10 จะเห็นได้ว่า ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (National Test : NT) ด้านคณิตศาสตร์ และคะแนนรวม 2 ด้าน สูงกว่าระดับประเทศ รวมทั้ง ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test : O - NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย ร้อยละ 57.33 สูงกว่าระดับประเทศ คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ 37.50 ต่ำกว่าระดับประเทศ แต่มีพัฒนาการสูงกว่าปีการศึกษา 2562 เท่ากับ 4.37 คะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ ร้อยละ 30.00 สูงกว่าระดับประเทศ และคะแนนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 48.32 สูงกว่าระดับประเทศ ตามลำดับ

ด้านการบริหารและการจัดการ มีโรงเรียนและหน่วยงานต่างๆ เข้ามาศึกษาดูงานแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก ได้แก่ 1) กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31 และ 32 นำคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเข้าศึกษาดูงานระบบการบริหารและการจัดการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2) สาขาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นำคณาจารย์และนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่ประสบความสำเร็จในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 3) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 มอบหมายให้โรงเรียนบ้านท่าไม้งามเป็นสถานศึกษาสำหรับฝึกประสบการณ์การนิเทศสถานศึกษาสำหรับผู้เข้ารับการอบรมก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โรงเรียนมีสื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) เป็นสื่อหลักในการจัดการเรียนการสอนมีกระบวนการวัดและประเมินผลสอดคล้องตามหลักสูตรสถานศึกษาที่กำหนด จัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะจากการปฏิบัติจริง

โพสต์โดย win : [27 ก.ค. 2564 เวลา 11:10 น.]
อ่าน [2125] ไอพี : 223.207.250.238
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 308,710 ครั้ง
สำนวนภาษาอังกฤษที่น่ารู้
สำนวนภาษาอังกฤษที่น่ารู้

เปิดอ่าน 11,704 ครั้ง
ฉาวอีก! คลิปตำรวจไทย... "มาๆๆ ร้อยเดียวพอ"
ฉาวอีก! คลิปตำรวจไทย... "มาๆๆ ร้อยเดียวพอ"

เปิดอ่าน 11,204 ครั้ง
ตำแหน่ง "สิว" บอกสุขภาพ
ตำแหน่ง "สิว" บอกสุขภาพ

เปิดอ่าน 23,470 ครั้ง
ความลี้ลับของ สามเหลี่ยมเบอร์มิวดา
ความลี้ลับของ สามเหลี่ยมเบอร์มิวดา

เปิดอ่าน 12,050 ครั้ง
บัญญัติ 10 ประการอำพรางหุ่น
บัญญัติ 10 ประการอำพรางหุ่น

เปิดอ่าน 35,929 ครั้ง
ชีวิตของจักจั่น : ชีววิทยา
ชีวิตของจักจั่น : ชีววิทยา

เปิดอ่าน 26,125 ครั้ง
เทรนด์ชุดนักศึกษาแบบตัวใหญ่ไม่รัดติ้ว กำลังจะกลับมา จริงหรือ?
เทรนด์ชุดนักศึกษาแบบตัวใหญ่ไม่รัดติ้ว กำลังจะกลับมา จริงหรือ?

เปิดอ่าน 13,275 ครั้ง
ทั้งซาบซึ้ง-สะเทือนใจ หนูน้อย 7 ขวบสละชีวิต บริจาค"ไต"เพื่อช่วยชีวิตแม่
ทั้งซาบซึ้ง-สะเทือนใจ หนูน้อย 7 ขวบสละชีวิต บริจาค"ไต"เพื่อช่วยชีวิตแม่

เปิดอ่าน 612 ครั้ง
ประโยชน์ของการเดิน
ประโยชน์ของการเดิน

เปิดอ่าน 13,160 ครั้ง
"โกสน" ช่วยดูดพิษในอากาศ
"โกสน" ช่วยดูดพิษในอากาศ

เปิดอ่าน 8,847 ครั้ง
40 ปี มนุษย์เหยียบจันทร์ กับความฝันสำรวจจักรวาล
40 ปี มนุษย์เหยียบจันทร์ กับความฝันสำรวจจักรวาล

เปิดอ่าน 15,622 ครั้ง
สาเหตุของความดันโลหิตสูงที่คาดไม่ถึง
สาเหตุของความดันโลหิตสูงที่คาดไม่ถึง

เปิดอ่าน 584,201 ครั้ง
คำราชาศัพท์
คำราชาศัพท์

เปิดอ่าน 18,489 ครั้ง
กล้วยหอม ตัวช่วยลดน้ำหนักอย่างได้ผล
กล้วยหอม ตัวช่วยลดน้ำหนักอย่างได้ผล

เปิดอ่าน 34,082 ครั้ง
มินาโมโตะ ชิซุกะ : ตัวละครจากการ์ตูนโดราเอมอน
มินาโมโตะ ชิซุกะ : ตัวละครจากการ์ตูนโดราเอมอน

เปิดอ่าน 14,920 ครั้ง
เส้นทางรัก ... เพชรา มาถึงวันนี้ที่มีแต่ ชรินทร์
เส้นทางรัก ... เพชรา มาถึงวันนี้ที่มีแต่ ชรินทร์
เปิดอ่าน 9,659 ครั้ง
ภูกระดึงเปิดฤดูท่องเที่ยว รับอากาศเย็น 1 ต.ค.นี้
ภูกระดึงเปิดฤดูท่องเที่ยว รับอากาศเย็น 1 ต.ค.นี้
เปิดอ่าน 19,336 ครั้ง
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
เปิดอ่าน 10,268 ครั้ง
11พฤษภาคม " วันพืชมงคล "
11พฤษภาคม " วันพืชมงคล "
เปิดอ่าน 20,489 ครั้ง
เสริมดวงชะตาให้ดี ด้วยการเสริมฮวงจุ้ยประตูบ้าน
เสริมดวงชะตาให้ดี ด้วยการเสริมฮวงจุ้ยประตูบ้าน

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ