ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการ การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการประเมินผลโครงการการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง(ศรีเล็กดีวิทยาคาร) ปีการศึกษา 2563 โดยใช้รูปแบบการประเมิน ซิปโมเดล (CIPP Model) ได้แก่ ด้านบริบท (Content) ด้านปัจจัย (input) ด้านกระบวนการ (process) และด้านผลผลิต(product) ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ในระดับสถานศึกษา ซึ่งมีจำนวน 4 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานด้านปัจจัยพื้นฐานของสถานศึกษา มาตรฐานด้านผู้บริหาร มาตรฐานด้านครูผู้สอน และมาตรฐานด้านนักเรียน มีประชากรทั้งสิ้น 32 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง(ศรีเล็กดีวิทยาคาร) จำนวน 9 คน ครูโรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง(ศรีเล็กดีวิทยาคาร) จำนวน 4 คน และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง(ศรีเล็กดีวิทยาคาร) จำนวน 19 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง(ศรีเล็กดีวิทยาคาร) จำนวน 1 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (μ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ)

ผลการวิจัยพบว่า

ผลการประเมินโครงการการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ผ่านดาวเทียม (DLTV) เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง (ศรีเล็กดีวิทยาคาร) โดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด

ผลการประเมินโครงการการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ผ่านดาวเทียม (DLTV) เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง (ศรีเล็กดีวิทยาคาร) ด้านบริบท ประกอบด้วย มาตรฐานที่ 2 ด้านผู้บริหารสถานศึกษา ตัวชี้วัดที่ 1 การกำหนดนโยบายด้านการส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม อย่างเป็นรูปธรรม ตัวชี้วัดที่ 2 การเป็นผู้นำด้วยความมุ่งมันตั้งใจ ตระหนักและเห็นความสำคัญในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมอย่างต่อเนื่อง พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด

ผลการประเมินโครงการการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ผ่านดาวเทียม (DLTV) เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง (ศรีเล็กดีวิทยาคาร) ด้านปัจจัย ประกอบด้วย มาตรฐานที่ 1 ด้านปัจจัยพื้นฐาน ของสถานศึกษา ตัวชี้วัดที่ 1 ความพร้อมของระบบไฟฟ้า ตัวชี้วัดที่ 2 ความพร้อมด้านอุปกรณ์ รับสัญญาณการศึกษาทางไกล ตัวชี้วัดที่ 3 ความพร้อมด้านระบบอินเตอร์เน็ตที่รองรับ ตัวชี้วัดที่ 4 ความพร้อม ของเครื่องรับโทรทัศน์ที่สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ คมชัดทั้งภาพและเสียง ภายในห้องเรียน ตัวชี้วัดที่ 5 ความพร้อมของคู่มือพระราชทานประกอบการจัดการเรียน การสอนด้วยระบบทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) ในภาคเรียน/ปี การศึกษาปัจจุบัน ตัวชี้วัดที่ 6 ความพร้อมด้านบุคลากรด้านเทคนิคเกี่ยวกับการติดตั้งระบบและการบำรุงรักษา ตัวชี้วัดที่ 7 จัดให้มีเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด

ผลการประเมินโครงการการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ผ่านดาวเทียม (DLTV) เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง (ศรีเล็กดีวิทยาคาร) ด้านกระบวนการ ประกอบด้วย มาตรฐานที่ 2 ด้านผู้บริหารสถานศึกษา ตัวชี้วัดที่ 3 การนิเทศกำกับติดตามการจัดการเรียนการ สอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ตัวชี้วัดที่ 4 การประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากร ตัวชี้วัดที่ 5 การประเมินและรายงานผล มาตรฐานที่ 3 ด้านครูผู้สอน ตัวชี้วัดที่ 1 การจัดห้องเรียนมีความเหมาะสมและเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ตัวชี้วัดที่ 2 การเตรียมการสอนล่วงหน้าที่สอดคล้องกับคู่มือครูพระราชทานสอนทางไกลผ่านดาวเทียม สำหรับโรงเรียนปลายทาง ตัวชี้วัดที่ 3 การมอบหมายงานให้นักเรียนเตรียมความพร้อมในการเรียนครั้งต่อไป ตัวชี้วัดที่ 4 จัดการเรียนรู้ไปพร้อมกับครูโรงเรียนต้นทาง และการเอาใจใส่กำกับดูแลแนะนำให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ทุกครั้ง ตัวชี้วัดที่ 5 การสรุปสาระสำคัญร่วมกับนักเรียน ตัวชี้วัดที่ 6 การบันทึกผลหลังสอน หลังจากการเรียนรู้สิ้นสุดลง ตัวชี้วัดที่ 7 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามที่คู่มือครูพระราชทานกำหนดหรือครูสร้างขึ้นเพื่อให้เหมาะสมกับผู้เรียน ตัวชี้วัดที่ 8 ครูจัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมนอกตารางออกอากาศ เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ไม่บรรลุจุดประสงค์ การเรียนรู้หรือให้ความรู้เพิ่มเติมแก่นักเรียนเป็นประจำ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด

ผลการประเมินโครงการการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ผ่านดาวเทียม (DLTV) เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง (ศรีเล็กดีวิทยาคาร) ด้านผลผลิต ประกอบด้วยมาตรฐานที่ 4 ด้านนักเรียน ตัวชี้วัดที่ 1 นักเรียน มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการเรียนรู้ พร้อมกับนักเรียนโรงเรียนต้นทาง ตัวชี้วัดที่ 2 นักเรียน มีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร ตัวชี้วัดที่ 3 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ตัวชี้วัดที่ 4 นักเรียนมีทักษะ การอ่านคิด วิเคราะห์และเขียน ตามหลักสูตรในระดับดีขึ้นไป ตัวชี้วัดที่ 5 นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงขึ้น พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด

โพสต์โดย jeabpattareya : [28 ก.ค. 2564 เวลา 05:38 น.]
อ่าน [2174] ไอพี : 124.120.204.55
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 12,572 ครั้ง
หลักเกณฑ์ฯ เลื่อนวิทยฐานะครูใหม่ : ยิ่งแก้ ยิ่งวน
หลักเกณฑ์ฯ เลื่อนวิทยฐานะครูใหม่ : ยิ่งแก้ ยิ่งวน

เปิดอ่าน 21,160 ครั้ง
สัตว์เลี้ยงมงคล เกื้อหนุนชะตา 12 ราศี
สัตว์เลี้ยงมงคล เกื้อหนุนชะตา 12 ราศี

เปิดอ่าน 11,163 ครั้ง
"ทักษะทางสังคม" ต้นทุนได้งานนักศึกษาจบใหม่
"ทักษะทางสังคม" ต้นทุนได้งานนักศึกษาจบใหม่

เปิดอ่าน 11,849 ครั้ง
ลูกขี้อาย ... ทำอย่างไรดี?
ลูกขี้อาย ... ทำอย่างไรดี?

เปิดอ่าน 22,297 ครั้ง
4 เรื่องฝากครรภ์ที่แม่ต้องรู้
4 เรื่องฝากครรภ์ที่แม่ต้องรู้

เปิดอ่าน 10,236 ครั้ง
ระวัง! สารฟอกขาวในตะเกียบ
ระวัง! สารฟอกขาวในตะเกียบ

เปิดอ่าน 688 ครั้ง
ภาวะหมดไฟในการทำงาน ภัยเงียบที่หลายคนมักมองข้าม
ภาวะหมดไฟในการทำงาน ภัยเงียบที่หลายคนมักมองข้าม

เปิดอ่าน 8,862 ครั้ง
15 นาทีเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น
15 นาทีเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น

เปิดอ่าน 11,019 ครั้ง
ใช้คณิตศาสตร์ ศึกษาภาพฝาผนัง
ใช้คณิตศาสตร์ ศึกษาภาพฝาผนัง

เปิดอ่าน 9,463 ครั้ง
คนนอนกรนไม่ต้องกลัวเป็นโรคหัวใจไม่เกี่ยวพันกับโรคหัวใจและหลอดเลือด
คนนอนกรนไม่ต้องกลัวเป็นโรคหัวใจไม่เกี่ยวพันกับโรคหัวใจและหลอดเลือด

เปิดอ่าน 855 ครั้ง
"สมาคมธนาคารไทย" แนะ 6 วิธีป้องกันแอปดูดเงิน
"สมาคมธนาคารไทย" แนะ 6 วิธีป้องกันแอปดูดเงิน

เปิดอ่าน 11,122 ครั้ง
ออกกำลังกายคลายเครียดในออฟฟิศ เหนื่อยนักก็พักหน่อย
ออกกำลังกายคลายเครียดในออฟฟิศ เหนื่อยนักก็พักหน่อย

เปิดอ่าน 58,004 ครั้ง
แนวปฏิบัติการดำเนินงานตาม พรบ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
แนวปฏิบัติการดำเนินงานตาม พรบ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

เปิดอ่าน 15,900 ครั้ง
รวมผักกินยากแสนอร่อยแต่เปี่ยมคุณค่า
รวมผักกินยากแสนอร่อยแต่เปี่ยมคุณค่า

เปิดอ่าน 33,792 ครั้ง
7 วิชาชีพที่สามารถย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรีในประชาคมอาเซียน
7 วิชาชีพที่สามารถย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรีในประชาคมอาเซียน

เปิดอ่าน 9,029 ครั้ง
ทำไมคนเราถึงฝัน
ทำไมคนเราถึงฝัน
เปิดอ่าน 19,719 ครั้ง
น้ำอาร์ซี
น้ำอาร์ซี
เปิดอ่าน 6,715 ครั้ง
แนวทางการแก้ปัญหาผลกระทบภาวะถดถอยทางการเรียน ด้านการอ่านการเขียนภาษาไทย
แนวทางการแก้ปัญหาผลกระทบภาวะถดถอยทางการเรียน ด้านการอ่านการเขียนภาษาไทย
เปิดอ่าน 22,999 ครั้ง
ชมคลิป สำนักงาน ก.พ. ชี้แจงปรับเงินเดือนข้าราชการ 4% เมื่อวันที่ 29 พ.ค.2558
ชมคลิป สำนักงาน ก.พ. ชี้แจงปรับเงินเดือนข้าราชการ 4% เมื่อวันที่ 29 พ.ค.2558
เปิดอ่าน 26,773 ครั้ง
เรียนคณิตศาสตร์ไปทำไม?  วิชาที่คนไม่เข้าใจ
เรียนคณิตศาสตร์ไปทำไม? วิชาที่คนไม่เข้าใจ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ