ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาบรรยาการและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนบ้านควนตม อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษ

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

โรงเรียนบ้านควนตม อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อผู้ประเมิน นางสาวปิยะวัลย์ มณีฉาย

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการ โรงเรียนบ้านควนตม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

ปีที่รายงาน 2563

บทสรุปผู้บริหาร

การประเมินโครงการพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนบ้านควนตม มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินบริบทของโครงการเกี่ยวกับความต้องการจำเป็นในการจัดทำโครงการ ความเป็นไปได้ของโครงการ ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการ และความสอดคล้องของกิจกรรม 2) ประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการเกี่ยวกับด้านผู้บริหารและครู ด้านงบประมาณและทรัพยากร ด้านระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนา ด้านหน่วยงานสนับสนุน 3) ประเมินกระบวนการของโครงการเกี่ยวกับการบริหารโครงการ การพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในการปฏิบัติงาน และความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชน 4) ประเมินผลผลิตของโครงการเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้เรียนตามที่สถานศึกษากำหนดและความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการของนักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับนักเรียนและชุมชน

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นครูผู้สอน นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2563 จำนวน 66 คน จำแนกเป็น ครู จำนวน 5 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 6 จำนวน 13 คน คณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 7 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 36 คน และผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Random Sampling)

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม จำนวน 6 ฉบับ ที่ผู้ประเมินได้สร้างขึ้น ข้อคำถามเป็นแบบสอบถามชนิดมาตรประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่าง 0.80 - 1.00 ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.803 - 0.906 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้หาคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่ ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) หาความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม และสัมประสิทธิ์แอลฟ่า หาความเที่ยงของแบบสอบถาม ผลการประเมินโครงการพบว่า

1. ผลการประเมินโครงการในภาพรวม พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นและ ทุกตัวชี้วัด

2. ผลการประเมินด้านบริบท พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมากที่สุดและมากทุกตัวชี้วัด ความต้องการจำเป็นในการจัดทำโครงการ ความเป็นไปได้ของโครงการ ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการ และความสอดคล้องของกิจกรรม

3. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมากที่สุดและมากทุกตัวชี้วัด ด้านผู้บริหารและครู ด้านงบประมาณและทรัพยากร ด้านระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาและหน่วยงานที่สนับสนุน

4. ผลการประเมินด้านกระบวนการ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับมากที่สุดและมากทุกตัวชี้วัด ทั้งตัวชี้วัดการบริหารโครงการ การพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรเรียน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในการปฏิบัติงาน ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชน

5. ผลการประเมินด้านผลผลิต พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมากทุกตัวชี้วัดทั้งตัวชี้วัดผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด ความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการของนักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับนักเรียนและชุมชน

ข้อเสนอแนะ

การดำเนินโครงการพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนบ้านควนตมนั้น จะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมจากหลายๆ ฝ่าย ซึ่งประกอบด้วย ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียน และชุมชน จึงจะสามารถพัฒนาบรรยากาศที่มีความสะอาดร่มรื่น เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน มีสาธารณูปโภคพื้นฐาน มีความปลอดภัยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จะเห็นได้ว่าควรดำเนินโครงการนี้ต่อไป ทั้งนี้ผู้เกี่ยวข้องควรนำผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้การดำเนินโครงการครั้งต่อไปให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. ผลการประเมินประเด็นบริบทของโครงการ พบว่า ตัวชี้วัดความเป็นไปได้ของโครงการในรายการโรงเรียนมีงบประมาณที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการดำเนินงานของโครงการมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด อยู่ในระดับมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโรงเรียนมีงบประมาณเพียงพอต่อการดำเนินงานโครงการของโรงเรียนขนาดเล็กที่ใช้การระดมทุนเป็นส่วนใหญ่ จึงควรวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ การระดมทรัพยากรเพื่อให้เกิดความสมดุลกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

2. ผลการประเมินประเด็นปัจจัยนำเข้าของโครงการ พบว่า ตัวชี้วัดระบบสาธารณูปโภคและระบบสุขาภิบาล อยู่ในระดับปานกลาง ทางโรงเรียนจึงควรหาวิธีการที่จะแก้ไขปัญหาสาธารณูปโภคร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบเพื่อให้มีความพร้อมในปัจจัยพื้นฐานที่จะทำให้การดำเนินกิจกรรมภายในโรงเรียนเป็นไปอย่างถูกสุขลักษณะและมีความปลอดภัย

3. ผลประเมินประเด็นกระบวนการของโครงการ พบว่า ทุกตัวชี้วัดอยู่ในระดับมาก ผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงควรพัฒนาระบบการบริหารงานให้มีความชัดเจนนำไปสู่ความเป็นเลิศในทุกตัวชี้วัด คือ การบริหารโครงการ การพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรภายในโรงเรียน และความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชน

4. โครงการพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนบ้านควนตม พบว่ามีสิ่งที่ต้องปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มขึ้นให้ได้คุณภาพที่สูงขึ้นไป เช่น อาคารเอนกประสงค์ ห้องน้ำ ระบบประปา อาคารเรียนอนุบาล จึงควรส่งเสริมสนับสนุนฝ่ายบริหารโรงเรียนให้ดำเนินโครงการต่อไปอย่างต่อเนื่องและจัดให้มีการระดมทรัพยากรในการพัฒนาโครงการเพื่อให้มีความพร้อมด้านงบประมาณ

โพสต์โดย tan : [29 ก.ค. 2564 เวลา 12:09 น.]
อ่าน [677] ไอพี : 118.173.29.15
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ กพ


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ