ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองคราม

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองคราม

ผู้รายงาน นางสาวภวมัย เพ็ชรคงทอง

หน่วยงาน โรงเรียนบ้านคลองคราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี

เขต 1

ปีที่ประเมิน ปีการศึกษา 2563

บทสรุปผู้บริหาร

การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองคราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1).ประเมินความเหมาะสมด้านสภาวะแวดล้อม 2). เพื่อประเมินความเหมาะสมด้านปัจจัยนำเข้า 3). เพื่อประเมินความเหมาะสมด้านกระบวนการ และ 4). เพื่อประเมินความเหมาะสมด้านความพึงพอใจของครู นักเรียน ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษา และผลผลิตของโครงการเกี่ยวกับพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน กลุ่มตัวอย่างได้จากการเลือกแบบเจาะจง ได้แก่ ครู 15 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 7 คน และเลือกโดยใช้ตารางสุ่มกลุ่มตัวอย่างของเคร็จซี่และมอร์แกน ได้แก่ นักเรียน 160 คน ผู้ปกครอง 160 คน และใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้มี 5 ฉบับ ได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็น จำนวน 3 ฉบับ แบบสอบถามความพึงพอใจ จำนวน 1 ฉบับ และแบบบันทึกพฤติกรรม จำนวน 1 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้หาคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่ ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม ผลการประเมินโครงการสรุปได้ ดังนี้

1.ผลการประเมินประเด็นด้านสภาวะแวดล้อม (Context) ของโครงการพบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน และอยู่ในระดับมากที่สุด โดยตัวชี้วัดความสอดคล้องของนโยบาย ยุทธศาสตร์ สภาพปัญหาและความต้องการของโรงเรียน ความจำเป็นและความสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน และความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของกิจกรรม ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมากที่สุดความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของวัตถุประสงค์โครงการ ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมาก

2.ผลการประเมินประเด็นด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ของโครงการพบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมาก ทั้งตามตัวชี้วัดความเหมาะสมและพอเพียงของบุคลากร ความเหมาะสมและความพอเพียงของงบประมาณ ความเหมาะสมและความพอเพียงของวัสดุอุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้ ความเหมาะสมในการบริหารจัดการ ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมาก

3.ผลการประเมินประเด็นด้านกระบวนการ (Process) ของโครงการพบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมากที่สุด โดยตัวชี้วัดการวางแผนการจัดกิจกรรมตามโครงการ วิธีการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การดำเนินกิจกรรมตามโครงการ ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมากที่สุด และการติดตามผลการดำเนินโครงการ ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมาก

4.ผลการประเมินประเด็นด้านผลผลิต (Product) ของโครงการ พบว่าตัวชี้วัดความพึงพอใจของ นักเรียน ครู ผู้ปกครอง คุณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาพรวม พบว่าผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมากที่สุด และพฤติกรรมนักเรียนในภาพรวม ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมาก ในตัวชี้วัดพฤติกรรมรักความเป็นไทย พฤติกรรมมีจิตสาธารณะ พฤติกรรมรับผิดชอบ พฤติกรรมอยู่อย่างพอเพียง พฤติกรรมจิตอาสา พฤติกรรมรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พฤติกรรมมีวินัย พฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ และพฤติกรรมมุ่งมั่นในการทำงาน ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมาก

ข้อเสนอแนะ

การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองคราม ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากหลายๆ ฝ่าย เช่น ครูและผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงจะทำให้นักเรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนาพฤติกรรมอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จากผลการประเมินโครงการ ส่งเสริมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองคราม จะเห็นได้ว่าควรดำเนินโครงการนี้ต่อไปอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ผู้เกี่ยวข้องควรนำผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินโครงการอย่างจริงจังเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามข้อเสนอแนะดังนี้

1.ผลการประเมินประเด็นด้านสภาวะแวดล้อม (Context) พบว่าผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมากที่สุดแต่เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของวัตถุประสงค์โครงการผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมาก ซึ่งสะท้อนว่าการกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการให้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นและความเป็นไปได้ของโครงการจะเป็นเข็มทิศชี้นำการปฏิบัติไปสู่ความสำเร็จได้ดี จึงควรมีการพิจารณาถึงความต้องการจำเป็นของสภาพแวดล้อม คือ ความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง และครู และกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการให้สอดคล้องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของนโยบายหน่วยงานต้นสังกัด และสภาพปัญหาของนักเรียน อันเป็นการตอบสนองความต้องการของนักเรียนอย่างแท้จริง

2.จากผลการประเมินประเด็นด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ของโครงการพบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ความเหมาะสมและพอเพียงของบุคลากร ความเหมาะสมและความพอเพียงของงบประมาณ ความเหมาะสมและความพอเพียงของวัสดุอุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้ ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมาก ผู้บริหารจึงควรควรส่งเสริมเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ และสร้างปราบการณ์ของบุคลากรให้ตรงตามภาระกิจที่ได้รับมอบหมาย ควรสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ต้องใช้ในการดำเนินงานโครงการให้เหมาะสมกับการทำกิจกรรม และควรสร้างขวัญกำลังใจและพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้พร้อมก่อนการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินโครงการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

3.จากผลการประเมินประเด็นด้านกระบวนการ (Process) พบว่า ผ่านเกณฑ์ การประเมินในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าการติดตามผล ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของผู้เกี่ยวข้องโครงการทุกฝ่าย ที่ควรยึดถือปฏิบัติ เช่นครูผู้ดำเนินโครงการ ควรมีการเก็บข้อมูลการปฏิบัติงาน เพื่อใช้พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ส่วนผู้บริหารก็ควร ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ ให้คำแนะนำช่วยเหลือ และติดตามผลในการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์

4.จากผลการประเมินประเด็นผลผลิต (Product) พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมากที่สุด โดยผลผลิตด้านความพึงพอใจ ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ความพึงพอใจของ นักเรียน ครู ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษา ต่อครู ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมาก ผู้บริหารจึงควรส่งเสริมให้ครูพัฒนารูปแบบการสอนแบบบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน และส่งเสริมให้ครูปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่นักเรียน ครู ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาให้มากยิ่งขึ้นไป ส่วนผลผลิตด้านพฤติกรรมนักเรียน ในตัวชี้วัดพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ และพฤติกรรมมุ่งมั่นในการทำงาน ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องจากนักเรียนแต่ละคนยังมีปัญหาการเรียนรู้อื่นๆ อีก ครูจึงควรหาข้อมูลหรือทำวิจัยเชิงสำรวจเกี่ยวกับปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน เมื่อครูทราบปัญหา และสามารถแก้หรือบรรเทาปัญหาการเรียนให้นักเรียนได้ นักเรียนจะเกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียน และมีพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นในการทำงานเพิ่มขึ้นได้

โพสต์โดย เจี๊ยบ : [5 ส.ค. 2564 เวลา 09:46 น.]
อ่าน [813] ไอพี : 182.232.228.182
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 21,585 ครั้ง
อิทธิบาท 4
อิทธิบาท 4

เปิดอ่าน 8,332 ครั้ง
ผักผลไม้ฟอกฟันให้ขาวสะอาดได้
ผักผลไม้ฟอกฟันให้ขาวสะอาดได้

เปิดอ่าน 55,268 ครั้ง
การอ่านแบบ  Skimming
การอ่านแบบ Skimming

เปิดอ่าน 10,815 ครั้ง
10 เหตุผลที่ทำให้คุณกลายเป็นคนอ้วน
10 เหตุผลที่ทำให้คุณกลายเป็นคนอ้วน

เปิดอ่าน 18,752 ครั้ง
เกณฑ์สอบผู้บริหารสถานศึกษา ปี 2555 (ว22-ว23)
เกณฑ์สอบผู้บริหารสถานศึกษา ปี 2555 (ว22-ว23)

เปิดอ่าน 45,451 ครั้ง
วรรณคดีมรดกของไทยสมัยอยุธยา
วรรณคดีมรดกของไทยสมัยอยุธยา

เปิดอ่าน 13,053 ครั้ง
แจกฟรี powerpoint ฟิสิกส์ ม.ปลาย (บริษัท วิทยพัฒน์ จำกัด)
แจกฟรี powerpoint ฟิสิกส์ ม.ปลาย (บริษัท วิทยพัฒน์ จำกัด)

เปิดอ่าน 7,266 ครั้ง
อีกแง่มุมที่แฝงอยู่ในสถานะราชาเพลงป็อประดับโลกของ "ไมเคิล แจ๊กสัน"
อีกแง่มุมที่แฝงอยู่ในสถานะราชาเพลงป็อประดับโลกของ "ไมเคิล แจ๊กสัน"

เปิดอ่าน 40,752 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 5 ผู้ตัดสิน (The Referee)
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 5 ผู้ตัดสิน (The Referee)

เปิดอ่าน 36,083 ครั้ง
ความรู้พื้นฐานที่นักถ่ายรูปทุกคนควรทราบ
ความรู้พื้นฐานที่นักถ่ายรูปทุกคนควรทราบ

เปิดอ่าน 8,357 ครั้ง
คุณรู้จริงหรือไม่ กับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
คุณรู้จริงหรือไม่ กับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

เปิดอ่าน 16,073 ครั้ง
สอนประวัติศาสตร์ภายใน 7 นาที
สอนประวัติศาสตร์ภายใน 7 นาที

เปิดอ่าน 15,356 ครั้ง
ตำนานคิวปิด
ตำนานคิวปิด

เปิดอ่าน 9,700 ครั้ง
"หลับลึก" ฟื้นฟูจิตใจ ร่างกายและผิวพรรณ
"หลับลึก" ฟื้นฟูจิตใจ ร่างกายและผิวพรรณ

เปิดอ่าน 39,948 ครั้ง
ประวัติ มหาตมะ คานธี
ประวัติ มหาตมะ คานธี

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 11,311 ครั้ง
คุณรู้จักตัวเองดีพอ...หรือยัง ? ลองประเมินตัวเองดูที่นี่
คุณรู้จักตัวเองดีพอ...หรือยัง ? ลองประเมินตัวเองดูที่นี่

เปิดอ่าน 16,444 ครั้ง
อาหารบำรุงผม
อาหารบำรุงผม

เปิดอ่าน 7,426 ครั้ง
PowerPoint ชี้แจงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระเทคโนโลยี
PowerPoint ชี้แจงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระเทคโนโลยี

เปิดอ่าน 25,200 ครั้ง
ระบบสี Additive
ระบบสี Additive

เปิดอ่าน 14,589 ครั้ง
แช่น้ำอุ่นก่อนนอนทำให้หลับลึก
แช่น้ำอุ่นก่อนนอนทำให้หลับลึก เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ