ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยส่งเสริมการใช้กิจกรรมเป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านทักษะชีวิตของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาของการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยส่งเสริมการใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านทักษะชีวิตของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) 2) เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยส่งเสริมการใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านทักษะชีวิตของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) 3) เพื่อตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบและคู่มือการดำเนินงานตามรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยส่งเสริมการใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านทักษะชีวิตของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) 4) เพื่อทดลองใช้และประเมินผลรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยส่งเสริมการใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านทักษะชีวิตของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) กลุ่มตัวอย่าง ได้มาด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่ายโดยการจับฉลาก คือ ครูผู้สอน จำนวน 24 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) จำนวน 302 คน วิเคราะห์ข้อมูล โดยคำนวณค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า

1. สภาพและปัญหาของการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยส่งเสริมการใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านทักษะชีวิตของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) มีรายละเอียดดังนี้

1.1 มีบุคลากรในโรงเรียน คือผู้บริหาร และครูผู้สอนมีทั้งหมด 67 คน เป็นเพศชาย 19 คน เพศหญิง 48 คน จำนวนนักเรียนในปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีจำนวน นักเรียนทั้งหมด 1,454 คน เป็นนักเรียนชาย 772 คน นักเรียนหญิง 682 คน

1.2 สภาพปัจจุบันเกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยส่งเสริมการใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านทักษะชีวิตของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) จากการสำรวจพบว่า โรงเรียนมีการส่งเสริมการใช้หลักสูตรสถานศึกษาที่ครอบคลุมเนื้อหาสาระทั้ง 8 กลุ่มสาระ รวมถึงให้ครูจัดทำและใช้แผนการจัดการเรียนรู้โดยส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยส่งเสริมการใช้กิจกรรมเป็นฐานเป็นแนวทางเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยมาก และผู้บริหารและครูมีร่วมกันกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ ของสถานศึกษาอย่างชัดเจนในการขับเคลื่อนการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยส่งเสริมการใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียนด้านทักษะชีวิต มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยมาก

1.3 ความต้องการของฝ่ายบริหารและครูเกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยส่งเสริมการใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านทักษะชีวิตของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) จากการสำรวจพบว่า ภาพรวมต้องการให้มีการส่งเสริมให้ครูจัดประสบการณ์ และจัดการเรียนรู้จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และแก้ปัญหาได้ โดยต้องการให้ฝ่ายบริหารและครูมีร่วมกันกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ ของสถานศึกษาอย่างชัดเจนในการขับเคลื่อนการบริหารแบบมีส่วนร่วม และการส่งเสริมให้ครูผู้สอนสามารถออกแบบหน่วยการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยส่งเสริมการใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านทักษะชีวิต

2. ได้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยส่งเสริมการใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านทักษะชีวิตของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) โดยการศึกษาจากเอกสารและแนวคิดต่าง ๆ โดยยึดหลักการบริหาร PDCA ประกอบด้วย 4 กระบวนการ ดังนี้ กระบวนการที่ 1 ประกอบด้วยกิจกรรม 1) การเตรียมการสำหรับผู้บริหาร คือ การกำหนดนโยบาย กำหนดโครงสร้างเวลาเรียน และ 2) การเตรียมการสำหรับบุคลากรในโรงเรียน คือ การอบรมเชิงปฏิบัติการ กำหนดรูปแบบการจัดการเรียนรู้ กระบวนการที่ 2 ประกอบด้วยกิจกรรม 1) การจัดอบรมบุคลากร 2) เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ และ3) นำแผนการเรียนรู้ไปใช้ กระบวนการที่ 3 ประกอบด้วยกิจกรรม 1) ติดตามและประเมินผล และ 2) สรุปผลการปฏิบัติงาน กระบวนการที่ 4 ประกอบด้วยกิจกรรม 1) นำผลการสรุปมาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไข 2) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน และ 3) เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์

3. ผลการประเมินรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยส่งเสริมการใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านทักษะชีวิตของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) พบว่า ผู้เชี่ยวชาญทุกคนให้การยอมรับในการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยส่งเสริมการใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านทักษะชีวิตของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) ในระดับมาก

4. ผลจากการทดลองใช้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยส่งเสริมการใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านทักษะชีวิตของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) หลังจากใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยส่งเสริมการใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านทักษะชีวิตของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) พบว่าระดับคุณภาพผู้เรียนด้านทักษะชีวิตของนักเรียนส่วนใหญ่มีระดับสูงขึ้น ครูมีความคิดเห็นในเชิงบวก

โพสต์โดย SUBIN T. : [5 ส.ค. 2564 เวลา 19:12 น.]
อ่าน [909] ไอพี : 182.52.191.68
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 14,408 ครั้ง
ไก่เคยูเบตง สร้างทางเลือกใหม่ให้ผู้บริโภค
ไก่เคยูเบตง สร้างทางเลือกใหม่ให้ผู้บริโภค

เปิดอ่าน 16,272 ครั้ง
ไผ่บงหวาน..บ้านนาทุ่ม สร้างรายได้เดือนละแสน
ไผ่บงหวาน..บ้านนาทุ่ม สร้างรายได้เดือนละแสน

เปิดอ่าน 11,726 ครั้ง
เทคนิคการอ่านเพื่อให้เกิดทักษะ
เทคนิคการอ่านเพื่อให้เกิดทักษะ

เปิดอ่าน 20,182 ครั้ง
ที่มาภาพมือเป็นรู ที่แชร์กันให้กลัวกันทั่วไลน์ ที่แท้มาจาก....
ที่มาภาพมือเป็นรู ที่แชร์กันให้กลัวกันทั่วไลน์ ที่แท้มาจาก....

เปิดอ่าน 6,556 ครั้ง
ครูแท้แพ้ไม่เป็น ตอนที่8
ครูแท้แพ้ไม่เป็น ตอนที่8

เปิดอ่าน 27,758 ครั้ง
กล้วยตอนเช้า คุณประโยชน์เต็มเปี่ยม
กล้วยตอนเช้า คุณประโยชน์เต็มเปี่ยม

เปิดอ่าน 16,805 ครั้ง
เกร็ดความรู้ เกี่ยวกับน้ำตาลในผัก
เกร็ดความรู้ เกี่ยวกับน้ำตาลในผัก

เปิดอ่าน 13,915 ครั้ง
Multimidia คืออะไร?
Multimidia คืออะไร?

เปิดอ่าน 8,562 ครั้ง
หัวเราะฮา ฮ่า เป็นยาวิเศษ!!
หัวเราะฮา ฮ่า เป็นยาวิเศษ!!

เปิดอ่าน 8,828 ครั้ง
iOS 6 มีอะไรใหม่บ้าง?
iOS 6 มีอะไรใหม่บ้าง?

เปิดอ่าน 12,790 ครั้ง
เผยโฉมสาวงามทั่วโลกชิง มิสยูนิเวิร์ส 2009
เผยโฉมสาวงามทั่วโลกชิง มิสยูนิเวิร์ส 2009

เปิดอ่าน 17,920 ครั้ง
ฟอร์บส์จัดอันดับ 50 อันดับมหาเศรษฐีเมืองไทย ใครติดอันดับปีนี้บ้าง
ฟอร์บส์จัดอันดับ 50 อันดับมหาเศรษฐีเมืองไทย ใครติดอันดับปีนี้บ้าง

เปิดอ่าน 11,347 ครั้ง
ความเป็นมา  "วันสงกรานต์"
ความเป็นมา "วันสงกรานต์"

เปิดอ่าน 13,849 ครั้ง
สุดยอดโปรแกรมตรวจสอบสเปคคอมพิวเตอร์ ปี 2012
สุดยอดโปรแกรมตรวจสอบสเปคคอมพิวเตอร์ ปี 2012

เปิดอ่าน 34,559 ครั้ง
การประเมินวิทยฐานะช่วงเปลี่ยนผ่านจากเกณฑ์เก่าสู่ระบบ PA (ศึกษานิเทศก์)
การประเมินวิทยฐานะช่วงเปลี่ยนผ่านจากเกณฑ์เก่าสู่ระบบ PA (ศึกษานิเทศก์)

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 13,911 ครั้ง
ปลุกสมองตื่นตัวด้วย
ปลุกสมองตื่นตัวด้วย 'มื้อเช้า'

เปิดอ่าน 10,576 ครั้ง
ปากเหม็น...ทำไงดี!!!
ปากเหม็น...ทำไงดี!!!

เปิดอ่าน 11,130 ครั้ง
บุตรี เผือดผ่อง
บุตรี เผือดผ่อง

เปิดอ่าน 15,009 ครั้ง
ห้องเรียนไม่ใช่ห้องสอน บทสัมภาษณ์ ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์
ห้องเรียนไม่ใช่ห้องสอน บทสัมภาษณ์ ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์

เปิดอ่าน 7,538 ครั้ง
การศึกษาปัญหาที่แก้ไม่ตก
การศึกษาปัญหาที่แก้ไม่ตก เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ