ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
ถอดบทเรียนความสำเร็จในการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กที่กำลังจะถูกยุบ สู่โรงเรียนขนาดกลาง :กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านตาดข่า

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง ถอดบทเรียนความสำเร็จในการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กที่กำลังจะถูกยุบ สู่โรงเรียนขนาดกลาง :กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านตาดข่า

ผู้วิจัย นายทิตย์ณรงค์ มณีวัฒน์

สถานที่ โรงเรียนบ้านตาดข่า

ปีที่พิมพ์ 2564

………………………………………………………………………………………………………

การศึกษาเรื่องการถอดบทเรียนความสำเร็จในการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กที่กำลังจะถูกยุบ สู่โรงเรียนขนาดกลาง กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านตาดข่า มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาถอดบทเรียนความสำเร็จในการพัฒนาของโรงเรียนบ้านตาดข่า 2. เพื่อให้ได้รูปแบบในการพัฒนาของโรงเรียนบ้านตาดข่า โดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนาแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเอกสาร งานวิจัย และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง แล้วออกแบบเครื่องมือ คือ บทประเด็นการสัมภาษณ์ ขั้นตอนที่ 2 ลงพื้นที่ดำเนินการถอดบทเรียนความสำเร็จในการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กที่กำลังจะถูกยุบ สู่โรงเรียนขนาดกลาง กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านตาดข่า ขั้นตอนที่ 3 สรุปผลการถอดบทเรียนความสำเร็จ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาโดยแบบสัมภาษณ์ โดยนำเอาองค์ความรู้ที่ได้รับสัมภาษณ์ หัวหน้าฝ่าย 4 คน ครูผู้สอนชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 4 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 4 คน ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 1 คน และประธานนักเรียน จำนวน 1 คน รวม 14 คน มาวิเคราะห์เนื้อหาสำคัญ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้เกิดข้อสรุปแนวความคิดที่ถูกต้องตรงกัน ออกมาเป็นรูปแบบ หรือโมเดล ที่จะนำไปสู่การพัฒนาและเผยแพร่ต่อไป

ผลการวิจัยพบว่า

1. ผลการศึกษาถอดบทเรียนความสำเร็จในการพัฒนาของโรงเรียนบ้านตาดข่า พบว่า มีจำนวนนักเรียนลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้ปกครองนักเรียนขาดความเชื่อมั่นต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน ผู้ปกครองได้ส่งนักเรียนไปเรียนที่โรงเรียนอื่น ทำให้ต้องมีการพัฒนาอย่างเร่งด่วน ผู้บริหารได้ดำเนินการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน พัฒนาระบบการบริหาร ส่งเริมพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานมีความรับผิดชอบ ทุกคนทำหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุด ทุ่มเทเอาใจในการดูแลอบรมสั่งสอนนักเรียนเป็นอย่างดี ทำให้ผู้ปกครองนักเรียนเกิดความเชื่อมั่นต่อทางโรงเรียน ได้นำนักเรียนเข้ามาเรียนที่โรงเรียนอย่างต่อเนื่อง ทำให้นักเรียนเพิ่มขึ้นทุกปีการศึกษา ปัจจัยสำคัญอยู่ที่ทำให้ประสบความสำเร็จ คือ 1) ด้านการมีภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา คือ ผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรมจริยธรรม มีความเป็นผู้นำในการปฏิบัติ ร่วมลงมือปฏิบัติงานกับคณะครู วางตัวเป็นกันเองกับคณะครู เป็นผู้นำทางวิชาการสามารถให้คำปรึกษาแก่คณะครู 2) กระบวนการบริหารจัดการที่ดี มีการกระจายอำนาจในการบริหาร หัวหน้าฝ่ายได้รับมอบอำนาจให้มีอำนาจการตัดสินใจ ผู้บริหารและคณะครูร่วมกันสร้างคุณภาพให้เกิดขึ้นทั้งระบบ การส่งต่อนักเรียนที่มีคุณภาพ มีระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 3) การส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยการพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความสามารถ เกิดทักษะ ในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น การอบรม การศึกษาดูงาน การปฏิบัติภารกิจ กิจกรรม PLC แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้ครูสามารถดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ 4) การปรับปรุงพัฒนาอาคารและสถานที่ ได้แก่ สภาพอาคารและสถานที่มีการปรับปรุงให้มีสภาพมั่นคงแข็งแรง สวยงาม น่าอยู่น่าเรียน มีความสามารถในระดมทรัพยากรจากภายนอกจำนวนมาก 5) การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยเปิดโอกาสให้คณะครูได้มีส่วนร่วมในการบริหาร ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมตัดสินใจ 6) การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยผู้บริหารส่งเสริมพัฒนาครูผู้สอน ผ่านการนิเทศ ส่งเสริมให้ครูใช้นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน จัดอบรมให้คณะครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ให้คำปรึกษาในการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณ สื่อและอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน กำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน ร่วมสังเกตชั้นเรียน

2. รูปแบบการพัฒนาโรงเรียนบ้านตาดข่า ที่ได้จากการถอดบทเรียน ผู้วิจัยได้ สรุปผลการถอดบทเรียนความสำเร็จ โดยนำเอาองค์ความรู้ที่ได้รับสัมภาษณ์ มาจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้เกิดข้อสรุป แนวความคิดที่ถูกต้องตรงกันในเรื่องความสำเร็จของในการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กที่กำลังจะถูกยุบ สู่โรงเรียนขนาดกลาง กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านตาดข่า ออกมาเป็นรูปแบบ หรือโมเดล โดยได้ตั้งชื่อว่า “ตาดข่าโมเดล” ที่จะนำไปสู่การพัฒนาและเผยแพร่ต่อไป มีองค์ประกอบดังนี้

1) หลักการและแนวคิดในการบริหาร มี 3 ด้าน ได้แก่ 1.1) การบริหารคุณภาพทั้งระบบ 1.2) การบริหารโดยยึดวัตถุประสงค์ และ1.3) การกระจายอำนาจ 2) ปัจจัยความสำเร็จ มี 6 ด้าน ได้แก่ 2.1) ด้านการมีภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา 2.2) กระบวนการบริหารจัดการที่ดี 2.3) การส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2.4) การปรับปรุงพัฒนาอาคารและสถานที่ 2.5) การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 2.6) การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน 3) กระบวนการบริหาร มี 5 ด้าน ได้แก่ 3.1) การกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายและวางแผน 3.2) การมอบหมายงาน 3.3) การตรวจสอบติดตามและการปรับปรุงงาน 3.4) การประเมินผลและสะท้อนผล (AAR) 3.5) สรุปรายงานผล และเผยแพร่ และ4) ความสำเร็จ มี 5 ด้าน ได้แก่ 4.1) เด็กและนักเรียนมีพัฒนาการที่ดีขึ้น 4.2) ครูมีคุณภาพ 4.3) ผู้บริหารมีคุณภาพ 4.4) โรงเรียนคุณภาพ น่าอยู่ น่าเรียน น่าเชื่อถือ 4.5) ผู้ปกครองและชุมชน พึงพอใจ

โพสต์โดย aew : [14 ส.ค. 2564 เวลา 18:24 น.]
อ่าน [696] ไอพี : 49.237.22.88
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 21,657 ครั้ง
ประโยชน์ของมัลติมีเดีย
ประโยชน์ของมัลติมีเดีย

เปิดอ่าน 46,566 ครั้ง
ว่าด้วยเรื่อง ป.โทวิชาชีพครู
ว่าด้วยเรื่อง ป.โทวิชาชีพครู

เปิดอ่าน 18,204 ครั้ง
คลิปข่าว ขึ้นเงินเดือนครูยกชุด ย้อนหลังถึง 1 ม.ค.55
คลิปข่าว ขึ้นเงินเดือนครูยกชุด ย้อนหลังถึง 1 ม.ค.55

เปิดอ่าน 14,275 ครั้ง
การปรับชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษ
การปรับชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษ

เปิดอ่าน 18,293 ครั้ง
ลักษณะนิ้วมือบ่งบอกอะไร?
ลักษณะนิ้วมือบ่งบอกอะไร?

เปิดอ่าน 14,566 ครั้ง
เปิดรายการ "ราคากลาง" ซ่อมรถหลังน้ำท่วม ป้องกันถูกเอาเปรียบ
เปิดรายการ "ราคากลาง" ซ่อมรถหลังน้ำท่วม ป้องกันถูกเอาเปรียบ

เปิดอ่าน 44,187 ครั้ง
หลักเกณฑ์การเขียนคำย่อ (ใหม่)
หลักเกณฑ์การเขียนคำย่อ (ใหม่)

เปิดอ่าน 25,406 ครั้ง
ชมกันหรือยัง? เทคนิคการสอน ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom)
ชมกันหรือยัง? เทคนิคการสอน ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom)

เปิดอ่าน 9,882 ครั้ง
ดาวน์โหลด! คู่มือการปฏิบัติงานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ดาวน์โหลด! คู่มือการปฏิบัติงานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

เปิดอ่าน 19,124 ครั้ง
6 ประโยชน์ของการอาบน้ำที่คุณอาจยังไม่รู้
6 ประโยชน์ของการอาบน้ำที่คุณอาจยังไม่รู้

เปิดอ่าน 10,478 ครั้ง
รสชาติแบบไหนดีต่อสุขภาพ
รสชาติแบบไหนดีต่อสุขภาพ

เปิดอ่าน 7,299 ครั้ง
ปิดตำนาน Geocities ผู้แพ้ในโลกอินเตอร์เน็ต
ปิดตำนาน Geocities ผู้แพ้ในโลกอินเตอร์เน็ต

เปิดอ่าน 27,693 ครั้ง
ดนตรีบำบัด
ดนตรีบำบัด

เปิดอ่าน 8,631 ครั้ง
5 อภิมหาม้าเหล็ก ทุบสถิติ วิ่งเร็วที่สุดในโลก
5 อภิมหาม้าเหล็ก ทุบสถิติ วิ่งเร็วที่สุดในโลก

เปิดอ่าน 8,758 ครั้ง
เคล็ดลับการถ่ายภาพ ทะเล ให้สวยถูกใจ
เคล็ดลับการถ่ายภาพ ทะเล ให้สวยถูกใจ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 10,863 ครั้ง
สังเคราะห์ยาเสพติดรูปแบบใหม่ขึ้นอีก แรงกว่ากัญชา 5 เท่า
สังเคราะห์ยาเสพติดรูปแบบใหม่ขึ้นอีก แรงกว่ากัญชา 5 เท่า

เปิดอ่าน 9,759 ครั้ง
ผลสำรวจพบคนใช้รถ50%เลือกซื้อรถในใจ
ผลสำรวจพบคนใช้รถ50%เลือกซื้อรถในใจ

เปิดอ่าน 30,152 ครั้ง
คู่มือการจัดทำแผนชั้นเรียนรายปีและแผนชั้นเรียนเต็มรูปของสถานศึกษา สังกัด สพฐ.
คู่มือการจัดทำแผนชั้นเรียนรายปีและแผนชั้นเรียนเต็มรูปของสถานศึกษา สังกัด สพฐ.

เปิดอ่าน 8,876 ครั้ง
ข้อมูลควรรู้ เกี่ยวกับ "เครดิตบูโร" ว่าเกี่ยวข้องกับเราอย่างไร?
ข้อมูลควรรู้ เกี่ยวกับ "เครดิตบูโร" ว่าเกี่ยวข้องกับเราอย่างไร?

เปิดอ่าน 7,975 ครั้ง
วิธีใช้สายตาอย่างถูกต้อง
วิธีใช้สายตาอย่างถูกต้อง เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ