ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการนิเทศการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านมลายูบางกอก) ปีการศึกษา 2562

ชื่อโครงการ การประเมินโครงการนิเทศการจัดการเรียนรู้

โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านมลายูบางกอก) ปีการศึกษา 2562

ผู้ประเมิน นางทองมัน สิทธิกัน

ปีการศึกษา 2562

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินด้านบริบทโครงการนิเทศการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านมลายูบางกอก) ปีการศึกษา 2562 2) ประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น 3) ประเมินด้านกระบวนการ 4) ด้านผลผลิตโครงการนิเทศการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านมลายูบางกอก) ปีการศึกษา 2562

กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการนิเทศการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านมลายูบางกอก) ปีการศึกษา 2562 จำนวน 222 คน ได้มาด้วยการสุ่มอย่างง่าย ประกอบด้วย ผู้บริหาร จำนวน 3 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 15 คน ครูผู้สอน จำนวน 52 คน นักเรียนจำนวน 152 คน รวมทั้งสิ้น 222 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม จำนวน 3 ชุด คือ ชุดของผู้บริหาร,ชุดของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน, ชุดของครูผู้สอน มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .96 ,.95 และ.86 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย พบว่า

การดำเนินงานโครงการนิเทศการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านมลายูบางกอก)

ด้านบริบท ผู้บริหารและคณะกรรมการสถานศึกษามีความเห็นว่า มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุดส่วนด้านอื่นๆ มีความเหมาะสมในระดับมากทุกด้าน ในส่วนของครูผู้สอนมีความเห็นว่า ด้านผลผลิต

มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ส่วนด้านอื่นๆ มีความเหมาะสมในระดับมากทุกด้าน เมื่อวิเคราะห์

ในระดับลึก พบว่า การประเมินด้านบริบท (Context Evaluation) การประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาแต่ละรายการ พบว่าผู้บริหารมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

มีความเห็นว่า วัตถุประสงค์โครงการมีความชัดเจน มีความเหมาะสม และโครงการสอดคล้องกับ

แผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาของเทศบาลนครยะลา อีกทั้งคณะกรรมการสถานศึกษามีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีความเห็นว่า วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวง สอดคล้องกับนโยบายของเทศบาล นโยบายของสำนักการศึกษา ความสอดคล้องโครงการ สอดคล้องกับนโยบายของสถานศึกษา และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาของเทศบาลนครยะลา ในส่วนครูผู้สอนมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากมีความเห็นว่า วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับนโยบายของสำนักการศึกษา

การประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) ผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ พบว่าผู้บริหารมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

เมื่อพิจารณาด้านบุคลากร พบว่า ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม

สำหรับด้านงบประมาณ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด คืองบประมาณมีการนำมาใช้ทันเวลา

ด้านการบริหารจัดการ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ผู้บริหารให้การสนับสนุนโครงการอย่างเหมาะสม ในส่วนคณะกรรมการสถานศึกษา มีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านบุคลากร พบว่า รายการที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด คือ บุคลากรมีความเข้าใจตรงตามลักษณะโครงการที่ได้รับมอบหมาย ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนมีความพร้อมและมีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมต่อการบริหารจัดการโครงการ และผู้บริหารมีส่วนร่วมในการประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม สำหรับด้านงบประมาณ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด คือ งบประมาณมีการนำมาใช้ตามวัตถุประสงค์ มีการนำมาใช้ทันเวลา เกี่ยวกับด้านวัสดุอุปกรณ์มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุดคือสถานที่ที่ใช้ดำเนินกิจกรรมมีความพอเพียง และด้านการบริหารจัดการ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ผู้บริหารให้การสนับสนุนโครงการอย่างเหมาะสม ในส่วนของครูผู้สอน มีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาด้านบุคลากร พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ บุคลากรมีความกระตือรือร้นและมีเจตคติที่ดีต่อการดำเนินงานของโครงการ สำหรับด้านงบประมาณ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุดคือ อัตราค่าตอบแทนวิทยากรในการปฏิบัติหน้าที่มีความเหมาะสม เกี่ยวกับด้านวัสดุอุปกรณ์ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด คือ วัสดุ – อุปกรณ์ เอกสารต่างๆ ตลอดจนสื่อการเรียนรู้ ป้ายนิเทศเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการดำเนินงานตามโครงการที่ใช้ในการจัดกิจกรรมมีความเพียงพอ ในส่วนด้านการบริหารจัดการ ครูผู้สอนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ระยะเวลาในการดำเนินการมีความเหมาะสม และระยะเวลามีความเพียงพอในการดำเนินงาน ส่วนรายการที่มีความคิดเห็นน้อยที่สุด คือ การจัดกิจกรรมมีความหลากหลาย

การประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) ผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ พบว่า ผู้บริหารมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาด้านการเตรียมการดำเนินงาน พบว่า ผู้บริหารมีความคิดเห็นส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วน ด้านการปฏิบัติงานตามแผนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด คือ มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อชี้แจงการปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีการกำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆในโครงการอย่างชัดเจน ส่วนด้านการประเมินผล มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด คือ มีการประเมินผลหลังดำเนินกิจกรรมโครงการเสร็จ และด้านการสรุป รายงานผล มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด คือ มีการสรุปผลการปฏิบัติงานทุกกิจกรรม ในส่วนของคณะกรรมการสถานศึกษา มีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาด้านการเตรียมการดำเนินงาน พบว่า มีความคิดเห็นส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนรายการที่มีความคิดเห็นน้อยที่สุดคือ นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ผู้สนับสนุนโครงการมีส่วนร่วมในการวางแผน ด้านการปฏิบัติงานตามแผนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด คือ มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อชี้แจงการปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีการกำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆในโครงการอย่างชัดเจน ส่วนด้านการประเมินผล มีความคิดเห็น

อยู่ในระดับมากที่สุด คือ มีการประเมินผลหลังดำเนินกิจกรรมโครงการเสร็จสิ้น มีการประเมินผลก่อนดำเนินกิจกรรมโครงการ มีการประเมินผลระหว่างดำเนินกิจกรรมโครงการ และด้านการสรุป รายงานผล มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ มีการสรุปผลการปฏิบัติงานทุกกิจกรรม ในส่วนของครูผู้สอน

มีความคิดเห็นการปฏิบัติด้านกระบวนการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาด้านการเตรียมการ

ดำเนินงานพบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด คือ มีการสำรวจความต้องการของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องก่อนการวางแผนกิจกรรมโครงการ มีการกำหนดขั้นตอนการจัดกิจกรรมโครงการไว้อย่างชัดเจนก่อนการนำไปปฏิบัติและการมีส่วนร่วมของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ สำหรับด้านการปฏิบัติงานตามแผนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด คือ มีการประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมทั่วถึง และรายการที่มีความคิดเห็นน้อยที่สุด คือ มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อชี้แจงการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และมีการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในโครงการอย่างชัดเจน ในด้านการประเมินผล มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด คือ มีเครื่องมือการประเมินผลที่เหมาะสมกับกิจกรรม และรายการที่มีความคิดเห็นน้อยที่สุด ได้แก่ มีการประเมินผลหลังดำเนินกิจกรรมโครงการเสร็จสิ้น ส่วนด้านการสรุปรายงานผล รายการที่มีความคิดเห็นมากที่สุด คือ

มีการสรุปผลการปฏิบัติงานทุกกิจกรรม

การประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation)

ผลการประเมินความพึงพอใจ ด้านผลผลิตของโครงการนิเทศการจัดการเรียนรู้ ครูผู้สอน

มีความพึงพอใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ครูผู้สอนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดคือ ความหลากหลายของกิจกรรมนิเทศการจัดการเรียนรู้ที่โรงเรียนจัดขึ้น และความรู้ความเข้าใจที่ได้รับจากกิจกรรมนิเทศการจัดการเรียนรู้ ส่วนรายการที่มีความคิดเห็นน้อยที่สุดคือ ผู้บริหาร/หัวหน้าโครงการ มีการให้ความรู้ก่อนดำเนินการนิเทศ

ครูผู้สอน โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านมลายูบางกอก) ร้อยละ 98.08 เข้าร่วมกิจกรรมการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนิเทศการจัดการเรียนรู้ที่โรงเรียนจัดขึ้นซึ่งผลการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมนิเทศการจัดการเรียนการสอน พบว่า มีจำนวนครูผู้สอนเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าร้อยละ80

ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่ตั้งไว้

ครูผู้สอน โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านมลายูบางกอก) ร้อยละ 100 ได้ผลการประเมิน ประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในระดับดีขึ้นไป ดังนั้นผลการประเมินประสิทธิภาพ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า ครูผู้สอนมากกว่าร้อยละ 80 ได้ผลการประเมินผ่านระดับดีขึ้นไป ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่ตั้งไว้

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านมลายูบางกอก) ปีการศึกษา 2562 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สูงกว่าปีการศึกษา 2561 ดังนั้น ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา 2562 สูงกว่าปี 2561 ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่ตั้งไว้

โพสต์โดย นาย : [20 ส.ค. 2564 เวลา 13:52 น.]
อ่าน [655] ไอพี : 101.51.58.178
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 235,451 ครั้ง
คำอวยพรปีใหม่ภาษาอังกฤษ
คำอวยพรปีใหม่ภาษาอังกฤษ

เปิดอ่าน 11,786 ครั้ง
ใบมอบฉันทะเป็นผู้ดำเนินการยื่นแบบคำร้องขอรับหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ปร
ใบมอบฉันทะเป็นผู้ดำเนินการยื่นแบบคำร้องขอรับหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ปร

เปิดอ่าน 18,277 ครั้ง
สมุนไพรไทยลดความอ้วน ลดไขมัน ตัวช่วยเพื่อหุ่นสวยเป๊ะ
สมุนไพรไทยลดความอ้วน ลดไขมัน ตัวช่วยเพื่อหุ่นสวยเป๊ะ

เปิดอ่าน 17,555 ครั้ง
25 พฤศจิกายน วันวชิราวุธ
25 พฤศจิกายน วันวชิราวุธ

เปิดอ่าน 3,712 ครั้ง
99 ประโยคภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
99 ประโยคภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

เปิดอ่าน 22,431 ครั้ง
ไม้ดอกไม้ประดับ (สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 30)
ไม้ดอกไม้ประดับ (สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 30)

เปิดอ่าน 85,609 ครั้ง
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ. 2560
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ. 2560

เปิดอ่าน 5,629 ครั้ง
How To ทำวิทยฐานะแบบใหม่
How To ทำวิทยฐานะแบบใหม่

เปิดอ่าน 10,033 ครั้ง
LCD (Liquid Crystal Display)
LCD (Liquid Crystal Display)

เปิดอ่าน 8,931 ครั้ง
ใช้บัตรเดบิตอย่างไรให้เป็น
ใช้บัตรเดบิตอย่างไรให้เป็น

เปิดอ่าน 15,927 ครั้ง
ภาวะหมดไฟในการทำงาน (burnout syndrome)
ภาวะหมดไฟในการทำงาน (burnout syndrome)

เปิดอ่าน 271,779 ครั้ง
บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯแนบท้าย พ.ร.บ.เงินเดือน 2550
บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯแนบท้าย พ.ร.บ.เงินเดือน 2550

เปิดอ่าน 9,850 ครั้ง
9 ทริคดี ๆ เพิ่มความจำ อัพสมองให้สดใส
9 ทริคดี ๆ เพิ่มความจำ อัพสมองให้สดใส

เปิดอ่าน 33,709 ครั้ง
มาฝึกออกเสียง 40 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานกันเถอะ
มาฝึกออกเสียง 40 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานกันเถอะ

เปิดอ่าน 30,697 ครั้ง
มหาลัยล้น ห้องเรียนร้าง วิกฤตอุดมศึกษาไทย
มหาลัยล้น ห้องเรียนร้าง วิกฤตอุดมศึกษาไทย

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 12,965 ครั้ง
ชมคลิป "บัวขาว" ชนะน็อคยก 3 ศึกมวยไทยไฟต์ 2012 รอบแรก
ชมคลิป "บัวขาว" ชนะน็อคยก 3 ศึกมวยไทยไฟต์ 2012 รอบแรก

เปิดอ่าน 19,680 ครั้ง
รูปแบบวิธีการสอน: การเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียน ปี 2562
รูปแบบวิธีการสอน: การเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียน ปี 2562

เปิดอ่าน 6,259 ครั้ง
คิดยกกำลังสอง: คลังสมองกับการพัฒนาประเทศ
คิดยกกำลังสอง: คลังสมองกับการพัฒนาประเทศ

เปิดอ่าน 15,267 ครั้ง
กินไข่ต้ม ช่วยให้หลับง่าย จริงหรือ?
กินไข่ต้ม ช่วยให้หลับง่าย จริงหรือ?

เปิดอ่าน 40,236 ครั้ง
ลูกประคบสมุนไพร
ลูกประคบสมุนไพร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ