ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการบางดีวิทยาคมโรงเรียนดี มีคุณภาพ : สู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปีการศึกษา 2562 - 2563

ชื่อผลงาน : การประเมินโครงการบางดีวิทยาคมโรงเรียนดี มีคุณภาพ : สู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปีการศึกษา 2562 - 2563

ผู้ประเมิน : นายปราโมทย์ สุทธิรักษ์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางดีวิทยาคม

สถานศึกษา : โรงเรียนบางดีวิทยาคม ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่

ปีการศึกษา : 2562 - 2563

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

โรงเรียนบางดีวิทยาคมได้ดำเนินโครงการบางดีวิทยาคมโรงเรียนดี มีคุณภาพ : สู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปีการศึกษา 2562 - 2563 เพื่อแก้ไขปัญหา และช่วยเหลือในด้านปัญหาสุขภาพที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียน โดยริเริ่มโครงการตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นมาและดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่อง โดยการพัฒนาสุขภาพควบคู่กับการเรียนรู้ของนักเรียน และได้กำหนดคุณลักษณะของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพไว้ว่า เป็นโรงเรียนที่มีขีดความสามารถแข็งแกร่ง มั่นคง ปลอดภัย มีสุขภาพอนามัยที่ดี เพื่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยโรงเรียนเป็นศูนย์กลางในการสร้างความเข้าใจและส่งเสริมชุมชนด้านสุขภาพ ร่วมกับ ผู้ปกครอง บุคลากรในโรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นๆ ในการประเมินโครงการครั้งนี้ใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) ของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) มีขอบข่ายการประเมินโครงการที่ครอบคลุมการประเมิน 4 ด้าน ได้แก่ การประเมินด้านบริบท (Context) การประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input) การประเมินด้านกระบวนการ (Process) และการประเมินด้านผลผลิต (Product) เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการวางแผนพัฒนาหรือตัดสินใจในการดำเนินโครงการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด นำไปสู่ความยั่งยืนต่อไป โดยมีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

วัตถุประสงค์ในการประเมินโครงการ

1. เพื่อประเมินด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อมโครงการบางดีวิทยาคมโรงเรียนดี มีคุณภาพ : สู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปีการศึกษา 2562 - 2563

2. เพื่อประเมินด้านปัจจัยนำเข้าโครงการบางดีวิทยาคมโรงเรียนดี มีคุณภาพ : สู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปีการศึกษา 2562 - 2563

3. เพื่อประเมินด้านกระบวนการดำเนินงานโครงการบางดีวิทยาคมโรงเรียนดี มีคุณภาพ : สู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปีการศึกษา 2562 - 2563

4. เพื่อประเมินด้านผลผลิตโครงการบางดีวิทยาคมโรงเรียนดี มีคุณภาพ : สู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปีการศึกษา 2562 - 2563 ดังนี้

4.1 ผลการดำเนินงานโครงการบางดีวิทยาคมโรงเรียนดี มีคุณภาพ : สู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปีการศึกษา 2562 - 2563 ทั้ง 10 องค์ประกอบของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ และ ผลการดำเนินงานตามกิจกรรมโครงการ

4.2 การมีส่วนร่วมของ ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และตัวแทนชุมชน ในการดำเนินโครงการบางดีวิทยาคมโรงเรียนดี มีคุณภาพ : สู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปีการศึกษา 2562 - 2563

4.3 ความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และตัวแทนชุมชน ที่มีต่อการดำเนินงานโครงการบางดีวิทยาคมโรงเรียนดี มีคุณภาพ : สู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปีการศึกษา 2562 - 2563

วิธีการประเมินโครงการ

การประเมินโครงการบางดีวิทยาคมโรงเรียนดี มีคุณภาพ : สู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปีการศึกษา 2562 - 2563 ในครั้งนี้ ผู้รายงานใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) ของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 4 ด้าน ตามลำดับของการดำเนินงานตามโครงการ 3 ระยะ ดังนี้

ระยะที่ 1 ก่อนดำเนินโครงการ ได้ดำเนินการประเมิน 2 ด้าน คือ ด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อม ประเมินวันที่ 21 - 24 พฤษภาคม 2562 และ วันที่ 13 - 16 กรกฎาคม 2563 ด้านปัจจัยนำเข้า ประเมินวันที่ 24 - 27 มิถุนายน 2562 และ วันที่ 21 - 24 กรกฎาคม 2563 ได้แก่

1. การประเมินด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อมของโครงการบางดีวิทยาคมโรงเรียนดี มีคุณภาพ : สู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปีการศึกษา 2562 - 2563 โดยการสัมภาษณ์ ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และตัวแทนชุมชน เพื่อพิจารณาความต้องการและความจำเป็นในการดำเนินโครงการ ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์โครงการ ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด และความเป็นไปได้ของโครงการ

2. การประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการบางดีวิทยาคมโรงเรียนดี มีคุณภาพ : สู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปีการศึกษา 2562 - 2563 โดยการสอบถามครู เพื่อพิจารณาความพร้อม ของบุคลากร ความเพียงพอของงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ อาคารสถานที่ การบริหารจัดการ และหน่วยงานที่สนับสนุนโครงการ

ระยะที่ 2 ระหว่างดำเนินโครงการ ประเมินด้านกระบวนการ วันที่ 22 - 25 กรกฎาคม 2562 และวันที่ 25 - 28 สิงหาคม 2563

3. การประเมินด้านกระบวนการของโครงการบางดีวิทยาคมโรงเรียนดี มีคุณภาพ : สู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปีการศึกษา 2562 - 2563 โดยการสอบถามนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และตัวแทนชุมชน เพื่อพิจารณาการวางแผน (P) การดำเนินงาน (D) การติดตามและประเมินผล (C) และการนำผลไปปรับปรุงและพัฒนา (A)

ระยะที่ 3 หลังสิ้นสุดโครงการ ประเมินด้านผลผลิต วันที่ 16 - 27 มีนาคม 2563 และวันที่ 15 - 26 มีนาคม 2564

4. การประเมินผลผลิตของโครงการบางดีวิทยาคมโรงเรียนดี มีคุณภาพ : สู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปีการศึกษา 2562 – 2563 ดังนี้

4.1 ผลการดำเนินงานโครงการบางดีวิทยาคมโรงเรียนดี มีคุณภาพ : สู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปีการศึกษา 2562 - 2563 ทั้ง 10 องค์ประกอบของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ และ ผลการดำเนินงานตามกิจกรรมโครงการ โดยการสอบถามนักเรียน ครู และผู้ปกครอง

4.2 การมีส่วนร่วมของครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และตัวแทนชุมชน ในการดำเนินโครงการบางดีวิทยาคมโรงเรียนดี มีคุณภาพ : สู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปีการศึกษา 2562 - 2563 โดยการสอบถาม ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และตัวแทนชุมชน

4.3 ความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และตัวแทนชุมชน ที่มีต่อการดำเนินงานโครงการบางดีวิทยาคมโรงเรียนดี มีคุณภาพ : สู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปีการศึกษา 2562 - 2563 โดยการสอบถามนักเรียน ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และตัวแทนชุมชน

ขอบเขตของประชากรและกลุ่มเป้าหมาย

ประชากร ประกอบด้วย

1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนบางดีวิทยาคม ปีการศึกษา 2562 จำนวน 426 คน และปีการศึกษา 2563 จำนวน 440 คน

2. ครู ผู้ปฏิบัติการสอนโรงเรียนบางดีวิทยาคม ปีการศึกษา 2562 จำนวน 29 คน และปีการศึกษา 2563 จำนวน 31 คน

3. ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบางดีวิทยาคม ปีการศึกษา 2562 จำนวน 426 คน และปีการศึกษา 2563 จำนวน 440 คน

4. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบางดีวิทยาคม ปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 จำนวน 15 คน

5. ตัวแทนชุมชน ได้กลุ่มตัวอย่างจากตัวแทนชุมชนในหมู่บ้าน ของตำบลบางดี จำนวน 10 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 3 คน ในปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 จำนวน 30 คน

กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย กลุ่มตัวอย่าง และประชากร ดังนี้

1. นักเรียน ได้กลุ่มตัวอย่าง ปีการศึกษา 2562 จำนวน 202 คน และปีการศึกษา 2563 จำนวน 205 คน

2. ครู ศึกษาจากประชากรครู ปีการศึกษา 2562 จำนวน 29 คน และปีการศึกษา 2563 จำนวน 31 คน

3. ผู้ปกครอง ได้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ปกครองของนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างปีการศึกษา 2562 จำนวน 202 คน และปีการศึกษา 2563 จำนวน 205 คน

4. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กลุ่มตัวอย่างปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 จำนวน 13 คน

5. ตัวแทนชุมชน ได้กลุ่มตัวอย่างจากตัวแทนชุมชนในหมู่บ้าน ของตำบลบางดี จำนวน 10 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 3 คน ในปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 จำนวน 30 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการบางดีวิทยาคมโรงเรียนดี มีคุณภาพ : สู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปีการศึกษา 2562 - 2563 ครั้งนี้ มีจำนวน 6 ฉบับ ซึ่งผู้รายงานได้พัฒนาปรับปรุงโดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) ซึ่งได้ศึกษาแนวคิดจากเอกสารและงานวิจัย ที่เกี่ยวข้อง สร้างเป็นแบบสัมภาษณ์ และ แบบสอบถาม ได้แก่ ฉบับที่ 1 แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และตัวแทนชุมชน ด้านบริบทหรือด้านสภาพแวดล้อม ฉบับที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับความเหมาะสมด้านปัจจัยนำเข้า มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.95 ฉบับที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และตัวแทนชุมชน ด้านกระบวนการ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.96 ฉบับที่ 4 แบบสอบถามความคิดเห็นของ นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ด้านผลผลิต ทั้ง 10 องค์ประกอบของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ และผลการดำเนินงานตามกิจกรรมโครงการ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.98 ฉบับที่ 5 แบบสอบถามด้านผลผลิต เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และตัวแทนชุมชน มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.94 และฉบับที่ 6 แบบสอบถามด้านผลผลิต เกี่ยวกับความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และตัวแทนชุมชน ต่อการดำเนินโครงการ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.92

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

สรุปผลการประเมิน

การประเมินโครงการบางดีวิทยาคมโรงเรียนดี มีคุณภาพ : สู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปีการศึกษา 2562 - 2563 สรุปผลการประเมินได้ดังนี้

1. ผลการประเมินด้านบริบทหรือด้านสภาพแวดล้อมของโครงการบางดีวิทยาคมโรงเรียนดี มีคุณภาพ : สู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปีการศึกษา 2562 - 2563 จากการสัมภาษณ์ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และตัวแทนชุมชน เกี่ยวกับการประเมินด้านบริบทหรือด้านสภาพแวดล้อมของโรงเรียนบางดีวิทยาคม สามารถรวบรวมความคิดเห็นได้ดังนี้ จากสภาพปัญหา ในชุมชน และบริบทของโรงเรียนบางดีวิทยาคม มีปัญหาด้านเศรษฐกิจ ด้านปัญหาครอบครัว ส่งผลต่อการดูแลสุขภาพของนักเรียน ทำให้นักเรียนมีปัญหาสุขภาพที่แตกต่างกัน เช่น โรคขาดสารอาหาร โรคอ้วน นอกจากนี้ยังมีปัญหานักเรียนติดสารเสพติด และปัญหาสุขภาพจิต ดังนั้นจึงได้เสนอให้โรงเรียนจัดทำโครงการที่สามารถแก้ปัญหาสุขภาพของนักเรียนให้รอบด้าน เช่น กิจกรรมอาหารกลางวัน การตรวจสุขภาพประจำปี กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย กิจกรรมขยับกายสบายชีวี และโครงการเริ่มต้นชีวิตใหม่ ลด ละ เลิก ยาเสพติด โดยโครงการเหล่านี้จะต้องมีความสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 และนโยบายของโรงเรียนบางดีวิทยาคม มีการหาแนวทางแก้ไขปัญหาโดยการทำ SWOT ค้นหา จุดแข็ง จุดอ่อน จุดเด่น และจุดด้อย เพื่อนำไปใช้วางแผนดำเนินงานผ่านกระบวนการ PDCA โดยใช้ความร่วมมือของทุกภาคส่วน นำไปสู่การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการบางดีวิทยาคมโรงเรียนดี มีคุณภาพ : สู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปีการศึกษา 2562 - 2563 ตามประเด็นตัวชี้วัด ค่าน้ำหนัก และเกณฑ์ ตามความคิดเห็นของครู โดยภาพรวมได้คะแนนเฉลี่ย 20 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด เมื่อพิจารณาตามกลุ่มผู้ประเมินพบว่า ปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 ครูมีความคิดเห็นต่อด้านปัจจัยนำเข้าในการดำเนินโครงการมีความเหมาะสมในระดับมาก และมากที่สุด ( = 3.77 ,  = 0.92 และ  = 4.55 ,  = 0.70)

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการดำเนินงานโครงการบางดีวิทยาคมโรงเรียนดี มีคุณภาพ : สู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปีการศึกษา 2562 - 2563 ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และตัวแทนชุมชน โดยภาพรวมทั้ง 4 กลุ่มที่ประเมิน ได้คะแนนเฉลี่ย 20 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด เมื่อพิจารณารายกลุ่มผู้ประเมินพบว่า ปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 นักเรียนมีความคิดเห็นต่อด้านกระบวนการของโครงการมีความเหมาะสม ในระดับมาก และมากที่สุด (x̄ = 3.84 , S.D. = 0.82 และ x̄ = 4.61 , S.D. = 0.71) ได้คะแนนเฉลี่ย 20 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด ครูมีความคิดเห็นต่อด้านกระบวนการ ของโครงการมีความเหมาะสมในระดับมาก และมากที่สุด ( = 3.86 ,  = 0.84 และ  = 4.57 ,  = 0.72) ได้คะแนนเฉลี่ย 20 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด ผู้ปกครอง มีความคิดเห็นต่อด้านกระบวนการดำเนินงานโครงการมีความเหมาะสมในระดับมาก และ มากที่สุด ( x̄ = 3.87 , S.D. = 0.82 และ x̄ = 4.52 , S.D. = 0.75) ได้คะแนนเฉลี่ย 20 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด ส่วนตัวแทนชุมชนมีความคิดเห็นต่อด้านกระบวนการดำเนินงานโครงการมีความเหมาะสมในระดับมาก และมากที่สุด ( x̄ = 3.84 , S.D. = 0.82 และ x̄ = 4.55 , S.D. = 0.73) ได้คะแนนเฉลี่ย 20 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด

4. ผลการประเมินด้านผลผลิต โครงการบางดีวิทยาคมโรงเรียนดี มีคุณภาพ : สู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปีการศึกษา 2562 - 2563 ดังนี้

4.1 ผลการดำเนินงานโครงการบางดีวิทยาคมโรงเรียนดี มีคุณภาพ : สู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปีการศึกษา 2562 - 2563 ทั้ง 10 องค์ประกอบของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ และ ผลการดำเนินงานตามกิจกรรมโครงการตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โดยภาพรวม ทั้ง 3 กลุ่มที่ประเมิน ได้คะแนนเฉลี่ย 20 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด เมื่อพิจารณารายกลุ่มที่ประเมินพบว่า ปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 นักเรียน มีความคิดเห็นต่อผลการดำเนินงานโครงการบางดีวิทยาคมโรงเรียนดี มีคุณภาพ : สู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปีการศึกษา 2562 - 2563 ทั้ง 10 องค์ประกอบของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ และผลการดำเนินงานตามกิจกรรมโครงการ ในระดับมาก และมากที่สุด (x̄ = 3.94 , S.D. = 0.84 และ x̄ = 4.62 , S.D. = 0.69) ได้คะแนนเฉลี่ย 20 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด ครูมีความคิดเห็นต่อผลการดำเนินงาน โครงการบางดีวิทยาคมโรงเรียนดี มีคุณภาพ : สู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปีการศึกษา 2562 - 2563 ทั้ง 10 องค์ประกอบของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ และผลการดำเนินงานตามกิจกรรมโครงการในระดับมาก และมากที่สุด ( = 3.92 ,  = 0.85 และ  = 4.61 ,  = 0.67) ได้คะแนนเฉลี่ย 20 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด ผู้ปกครองมีความคิดเห็นต่อผลการดำเนินงานโครงการบางดีวิทยาคมโรงเรียนดี มีคุณภาพ : สู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปีการศึกษา 2562 – 2563 ทั้ง 10 องค์ประกอบของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ และผลการดำเนินงานตามกิจกรรมโครงการในระดับมาก และมากที่สุด (x̄ = 3.93 , S.D. = 0.83 และ x̄ = 4.62 , S.D. = 0.68) ได้คะแนนเฉลี่ย 20 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด

4.2 ผลการมีส่วนร่วมของ ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และตัวแทนชุมชน ในการดำเนินโครงการบางดีวิทยาคมโรงเรียนดี มีคุณภาพ : สู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปีการศึกษา 2562 – 2563 โดยภาพรวมทั้ง 4 กลุ่มที่ประเมิน ได้คะแนนเฉลี่ย 20 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด เมื่อพิจารณารายกลุ่มที่ประเมินพบว่า ครูมีความคิดเห็นต่อด้านผลผลิตเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม มีความเหมาะสมในระดับมาก และมากที่สุด ( = 4.39 ,  = 0.59 และ  = 4.62 ,  = 0.50) ได้คะแนนเฉลี่ย 20 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด ผู้ปกครองมีความคิดเห็นต่อด้านผลผลิตเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม มีความเหมาะสมในระดับมาก และมากที่สุด (x̄ = 3.98 , S.D. = 0.84 และ = 4.61 , S.D. = 0.55) ได้คะแนนเฉลี่ย 20 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความคิดเห็นต่อด้านผลผลิตเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม มีความเหมาะสมในระดับมาก และมากที่สุด (x̄ = 3.76 , S.D. = 0.69 และ x̄ = 4.53 , S.D. = 0.52) ได้คะแนนเฉลี่ย 20 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด ส่วนตัวแทนชุมชนมีความคิดเห็นต่อด้านผลผลิตเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม มีความเหมาะสม ในระดับมาก และมากที่สุด (x̄ = 3.87 , S.D. = 0.69 และ x̄ = 4.51 , S.D. = 0.59) ได้คะแนนเฉลี่ย 20 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด

4.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และตัวแทนชุมชน ที่มีต่อการดำเนินงานโครงการบางดีวิทยาคมโรงเรียนดี มีคุณภาพ : สู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปีการศึกษา 2562 – 2563 โดยภาพรวมทั้ง 5 กลุ่มที่ประเมิน ได้คะแนนเฉลี่ย 20 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด เมื่อพิจารณารายกลุ่มที่ประเมินพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินโครงการ ในระดับมาก และมากที่สุด (x̄ = 4.12 , S.D. = 0.82 และ x̄ = 4.66 , S.D. = 0.67) ได้คะแนนเฉลี่ย 20 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมิน ทุกประเด็นตัวชี้วัด ครูมีความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินโครงการ ในระดับมาก และมากที่สุด ( = 4.31 ,  = 0.61 และ  = 4.69 ,  = 0.50) ได้คะแนนเฉลี่ย 20 คะแนน ผ่านเกณฑ์ การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินโครงการในระดับมาก และมากที่สุด (x̄ = 3.99 , S.D. = 0.84 และ x̄ = 4.50 , S.D. = 0.77) ได้คะแนนเฉลี่ย 20 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินโครงการในระดับมาก และมากที่สุด ( x̄ = 3.71 , S.D. = 0.67 และ x̄ = 4.70 , S.D. = 0.63) ได้คะแนนเฉลี่ย 20 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด ส่วนตัวแทนชุมชนมีความ พึงพอใจที่มีต่อการดำเนินโครงการ ในระดับมาก และมากที่สุด (x̄ = 3.79 , S.D. = 0.64 และ x̄ = 4.61 , S.D. = 0.56) ได้คะแนนเฉลี่ย 20 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการประเมินไปใช้

1.1 ควรกำหนดนโยบายในการวางแผนเพื่อแก้ปัญหาร่วมกับผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือระดมทรัพยากรให้ชัดเจน

1.2 ควรส่งเสริมสถาบันครอบครัวในการดูแลเอาใจใส่สุขภาพของนักเรียนให้มากขึ้น เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพที่ดีขึ้น

1.3 ควรจัดสรรงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการอย่างเพียงพอ และเหมาะสม

1.4 ควรมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง

1.5 ควรจัดอาหารกลางวันที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการและปลอดภัยแก่นักเรียน

1.6 ควรปรับปรุงและพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้เอื้อต่อการพัฒนาสุขภาพอนามัยของนักเรียน

1.7 ควรให้ทุกฝ่าย มีส่วนร่วมในการ กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ กำหนดปฏิทินในการปฏิบัติงาน ร่วมกันจัดหาวัสดุอุปกรณ์ และตรวจสอบผลที่เกิดจากการดำเนินโครงการ

1.8 ควรรายงานผลการดำเนินงาน เพื่อนำผลมาปรับปรุงพัฒนา และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

2. ข้อเสนอแนะในการประเมินโครงการครั้งต่อไป

ควรนำรูปแบบซิปป์ (CIPP Model) ไปประยุกต์ใช้ในการประเมินโครงการอื่น ๆ ของโรงเรียน เพื่อประเมินด้านสภาพแวดล้อมของโครงการ ปัจจัยนำเข้าของโครงการ กระบวนการดำเนินโครงการ และผลผลิตของโครงการ โดยการประเมิน 3 ระยะ ได้แก่ ก่อนการดำเนินโครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ และสิ้นสุดการดำเนินโครงการ เพื่อนำสารสนเทศที่ได้ไปใช้ในการกำหนดนโยบาย การวางแผนแก้ปัญหา หรือพัฒนาโครงการให้มีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อผู้เรียน

ชื่อผลงาน : การประเมินโครงการบางดีวิทยาคมโรงเรียนดี มีคุณภาพ : สู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปีการศึกษา 2562 - 2563

ผู้ประเมิน : นายปราโมทย์ สุทธิรักษ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางดีวิทยาคม

สถานศึกษา : โรงเรียนบางดีวิทยาคม ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่

ปีการศึกษา : 2562 - 2563

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

โรงเรียนบางดีวิทยาคมได้ดำเนินโครงการบางดีวิทยาคมโรงเรียนดี มีคุณภาพ : สู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปีการศึกษา 2562 - 2563 เพื่อแก้ไขปัญหา และช่วยเหลือในด้านปัญหาสุขภาพที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียน โดยริเริ่มโครงการตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นมาและดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่อง โดยการพัฒนาสุขภาพควบคู่กับการเรียนรู้ของนักเรียน และได้กำหนดคุณลักษณะของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพไว้ว่า เป็นโรงเรียนที่มีขีดความสามารถแข็งแกร่ง มั่นคง ปลอดภัย มีสุขภาพอนามัยที่ดี เพื่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยโรงเรียนเป็นศูนย์กลางในการสร้างความเข้าใจและส่งเสริมชุมชนด้านสุขภาพ ร่วมกับ ผู้ปกครอง บุคลากรในโรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นๆ ในการประเมินโครงการครั้งนี้ใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) ของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) มีขอบข่ายการประเมินโครงการที่ครอบคลุมการประเมิน 4 ด้าน ได้แก่ การประเมินด้านบริบท (Context) การประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input) การประเมินด้านกระบวนการ (Process) และการประเมินด้านผลผลิต (Product) เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการวางแผนพัฒนาหรือตัดสินใจในการดำเนินโครงการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด นำไปสู่ความยั่งยืนต่อไป โดยมีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

วัตถุประสงค์ในการประเมินโครงการ

1. เพื่อประเมินด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อมโครงการบางดีวิทยาคมโรงเรียนดี มีคุณภาพ : สู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปีการศึกษา 2562 - 2563

2. เพื่อประเมินด้านปัจจัยนำเข้าโครงการบางดีวิทยาคมโรงเรียนดี มีคุณภาพ : สู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปีการศึกษา 2562 - 2563

3. เพื่อประเมินด้านกระบวนการดำเนินงานโครงการบางดีวิทยาคมโรงเรียนดี มีคุณภาพ : สู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปีการศึกษา 2562 - 2563

4. เพื่อประเมินด้านผลผลิตโครงการบางดีวิทยาคมโรงเรียนดี มีคุณภาพ : สู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปีการศึกษา 2562 - 2563 ดังนี้

4.1 ผลการดำเนินงานโครงการบางดีวิทยาคมโรงเรียนดี มีคุณภาพ : สู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปีการศึกษา 2562 - 2563 ทั้ง 10 องค์ประกอบของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ และ ผลการดำเนินงานตามกิจกรรมโครงการ

4.2 การมีส่วนร่วมของ ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และตัวแทนชุมชน ในการดำเนินโครงการบางดีวิทยาคมโรงเรียนดี มีคุณภาพ : สู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปีการศึกษา 2562 - 2563

4.3 ความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และตัวแทนชุมชน ที่มีต่อการดำเนินงานโครงการบางดีวิทยาคมโรงเรียนดี มีคุณภาพ : สู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปีการศึกษา 2562 - 2563

วิธีการประเมินโครงการ

การประเมินโครงการบางดีวิทยาคมโรงเรียนดี มีคุณภาพ : สู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปีการศึกษา 2562 - 2563 ในครั้งนี้

ผู้รายงานใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) ของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 4 ด้าน ตามลำดับของการดำเนินงานตามโครงการ 3 ระยะ ดังนี้

ระยะที่ 1 ก่อนดำเนินโครงการ ได้ดำเนินการประเมิน 2 ด้าน คือ ด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อม ประเมินวันที่ 21 - 24 พฤษภาคม 2562 และ วันที่ 13 - 16 กรกฎาคม 2563 ด้านปัจจัยนำเข้า ประเมินวันที่ 24 - 27 มิถุนายน 2562 และ วันที่ 21 - 24 กรกฎาคม 2563 ได้แก่

1. การประเมินด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อมของโครงการบางดีวิทยาคมโรงเรียนดี มีคุณภาพ : สู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปีการศึกษา 2562 - 2563 โดยการสัมภาษณ์ ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และตัวแทนชุมชน เพื่อพิจารณาความต้องการและความจำเป็นในการดำเนินโครงการ ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์โครงการ ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด และความเป็นไปได้ของโครงการ

2. การประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการบางดีวิทยาคมโรงเรียนดี มีคุณภาพ : สู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปีการศึกษา 2562 - 2563 โดยการสอบถามครู เพื่อพิจารณาความพร้อม ของบุคลากร ความเพียงพอของงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ อาคารสถานที่ การบริหารจัดการ และหน่วยงานที่สนับสนุนโครงการ

ระยะที่ 2 ระหว่างดำเนินโครงการ ประเมินด้านกระบวนการ วันที่ 22 - 25 กรกฎาคม 2562 และวันที่ 25 - 28 สิงหาคม 2563

3. การประเมินด้านกระบวนการของโครงการบางดีวิทยาคมโรงเรียนดี มีคุณภาพ : สู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปีการศึกษา 2562 - 2563 โดยการสอบถามนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และตัวแทนชุมชน เพื่อพิจารณาการวางแผน (P) การดำเนินงาน (D) การติดตามและประเมินผล (C) และการนำผลไปปรับปรุงและพัฒนา (A)

ระยะที่ 3 หลังสิ้นสุดโครงการ ประเมินด้านผลผลิต วันที่ 16 - 27 มีนาคม 2563 และวันที่ 15 - 26 มีนาคม 2564

4. การประเมินผลผลิตของโครงการบางดีวิทยาคมโรงเรียนดี มีคุณภาพ : สู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปีการศึกษา 2562 – 2563 ดังนี้

4.1 ผลการดำเนินงานโครงการบางดีวิทยาคมโรงเรียนดี มีคุณภาพ : สู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปีการศึกษา 2562 - 2563 ทั้ง 10 องค์ประกอบของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ และ ผลการดำเนินงานตามกิจกรรมโครงการ โดยการสอบถามนักเรียน ครู และผู้ปกครอง

4.2 การมีส่วนร่วมของครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และตัวแทนชุมชน ในการดำเนินโครงการบางดีวิทยาคมโรงเรียนดี มีคุณภาพ : สู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปีการศึกษา 2562 - 2563 โดยการสอบถาม ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และตัวแทนชุมชน

4.3 ความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และตัวแทนชุมชน ที่มีต่อการดำเนินงานโครงการบางดีวิทยาคมโรงเรียนดี มีคุณภาพ : สู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปีการศึกษา 2562 - 2563 โดยการสอบถามนักเรียน ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และตัวแทนชุมชน

ขอบเขตของประชากรและกลุ่มเป้าหมาย

ประชากร ประกอบด้วย

1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนบางดีวิทยาคม ปีการศึกษา 2562 จำนวน 426 คน และปีการศึกษา 2563 จำนวน 440 คน

2. ครู ผู้ปฏิบัติการสอนโรงเรียนบางดีวิทยาคม ปีการศึกษา 2562 จำนวน 29 คน และปีการศึกษา 2563 จำนวน 31 คน

3. ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบางดีวิทยาคม ปีการศึกษา 2562 จำนวน 426 คน และปีการศึกษา 2563 จำนวน 440 คน

4. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบางดีวิทยาคม ปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 จำนวน 15 คน

5. ตัวแทนชุมชน ได้กลุ่มตัวอย่างจากตัวแทนชุมชนในหมู่บ้าน ของตำบลบางดี จำนวน 10 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 3 คน ในปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 จำนวน 30 คน

กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย กลุ่มตัวอย่าง และประชากร ดังนี้

1. นักเรียน ได้กลุ่มตัวอย่าง ปีการศึกษา 2562 จำนวน 202 คน และปีการศึกษา 2563 จำนวน 205 คน

2. ครู ศึกษาจากประชากรครู ปีการศึกษา 2562 จำนวน 29 คน และปีการศึกษา 2563 จำนวน 31 คน

3. ผู้ปกครอง ได้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ปกครองของนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างปีการศึกษา 2562 จำนวน 202 คน และปีการศึกษา 2563 จำนวน 205 คน

4. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กลุ่มตัวอย่างปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 จำนวน 13 คน

5. ตัวแทนชุมชน ได้กลุ่มตัวอย่างจากตัวแทนชุมชนในหมู่บ้าน ของตำบลบางดี จำนวน 10 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 3 คน ในปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 จำนวน 30 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการบางดีวิทยาคมโรงเรียนดี มีคุณภาพ : สู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปีการศึกษา 2562 - 2563 ครั้งนี้ มีจำนวน 6 ฉบับ ซึ่งผู้รายงานได้พัฒนาปรับปรุงโดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) ซึ่งได้ศึกษาแนวคิดจากเอกสารและงานวิจัย ที่เกี่ยวข้อง สร้างเป็นแบบสัมภาษณ์ และ แบบสอบถาม ได้แก่ ฉบับที่ 1 แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และตัวแทนชุมชน ด้านบริบทหรือด้านสภาพแวดล้อม ฉบับที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับความเหมาะสมด้านปัจจัยนำเข้า มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.95 ฉบับที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และตัวแทนชุมชน ด้านกระบวนการ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.96 ฉบับที่ 4 แบบสอบถามความคิดเห็นของ นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ด้านผลผลิต ทั้ง 10 องค์ประกอบของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ และผลการดำเนินงานตามกิจกรรมโครงการ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.98 ฉบับที่ 5 แบบสอบถามด้านผลผลิต เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และตัวแทนชุมชน มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.94 และฉบับที่ 6 แบบสอบถามด้านผลผลิต เกี่ยวกับความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และตัวแทนชุมชน ต่อการดำเนินโครงการ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.92

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

สรุปผลการประเมิน

การประเมินโครงการบางดีวิทยาคมโรงเรียนดี มีคุณภาพ : สู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปีการศึกษา 2562 - 2563 สรุปผลการประเมินได้ดังนี้

1. ผลการประเมินด้านบริบทหรือด้านสภาพแวดล้อมของโครงการบางดีวิทยาคมโรงเรียนดี มีคุณภาพ : สู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปีการศึกษา 2562 - 2563 จากการสัมภาษณ์ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และตัวแทนชุมชน เกี่ยวกับการประเมินด้านบริบทหรือด้านสภาพแวดล้อมของโรงเรียนบางดีวิทยาคม สามารถรวบรวมความคิดเห็นได้ดังนี้ จากสภาพปัญหา ในชุมชน และบริบทของโรงเรียนบางดีวิทยาคม มีปัญหาด้านเศรษฐกิจ ด้านปัญหาครอบครัว ส่งผลต่อการดูแลสุขภาพของนักเรียน ทำให้นักเรียนมีปัญหาสุขภาพที่แตกต่างกัน เช่น โรคขาดสารอาหาร โรคอ้วน นอกจากนี้ยังมีปัญหานักเรียนติดสารเสพติด และปัญหาสุขภาพจิต ดังนั้นจึงได้เสนอให้โรงเรียนจัดทำโครงการที่สามารถแก้ปัญหาสุขภาพของนักเรียนให้รอบด้าน เช่น กิจกรรมอาหารกลางวัน การตรวจสุขภาพประจำปี กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย กิจกรรมขยับกายสบายชีวี และโครงการเริ่มต้นชีวิตใหม่ ลด ละ เลิก ยาเสพติด โดยโครงการเหล่านี้จะต้องมีความสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 และนโยบายของโรงเรียนบางดีวิทยาคม มีการหาแนวทางแก้ไขปัญหาโดยการทำ SWOT ค้นหา จุดแข็ง จุดอ่อน จุดเด่น และจุดด้อย เพื่อนำไปใช้วางแผนดำเนินงานผ่านกระบวนการ PDCA โดยใช้ความร่วมมือของทุกภาคส่วน นำไปสู่การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการบางดีวิทยาคมโรงเรียนดี มีคุณภาพ : สู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปีการศึกษา 2562 - 2563 ตามประเด็นตัวชี้วัด ค่าน้ำหนัก และเกณฑ์ ตามความคิดเห็นของครู โดยภาพรวมได้คะแนนเฉลี่ย 20 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด เมื่อพิจารณาตามกลุ่มผู้ประเมินพบว่า ปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 ครูมีความคิดเห็นต่อด้านปัจจัยนำเข้าในการดำเนินโครงการมีความเหมาะสมในระดับมาก และมากที่สุด ( = 3.77 ,  = 0.92 และ  = 4.55 ,  = 0.70)

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการดำเนินงานโครงการบางดีวิทยาคมโรงเรียนดี มีคุณภาพ : สู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปีการศึกษา 2562 - 2563 ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และตัวแทนชุมชน โดยภาพรวมทั้ง 4 กลุ่มที่ประเมิน ได้คะแนนเฉลี่ย 20 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด เมื่อพิจารณารายกลุ่มผู้ประเมินพบว่า ปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 นักเรียนมีความคิดเห็นต่อด้านกระบวนการของโครงการมีความเหมาะสม ในระดับมาก และมากที่สุด ( x̄ = 3.84 , S.D. = 0.82 และ x̄ =4.61 , S.D. = 0.71) ได้คะแนนเฉลี่ย 20 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด ครูมีความคิดเห็นต่อด้านกระบวนการ ของโครงการมีความเหมาะสมในระดับมาก และมากที่สุด ( = 3.86 ,  = 0.84 และ  = 4.57 ,  = 0.72) ได้คะแนนเฉลี่ย 20 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด ผู้ปกครอง มีความคิดเห็นต่อด้านกระบวนการดำเนินงานโครงการมีความเหมาะสมในระดับมาก และ มากที่สุด ( x̄ = 3.87 , S.D. = 0.82 และ x̄ = 4.52 , S.D. = 0.75) ได้คะแนนเฉลี่ย 20 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด ส่วนตัวแทนชุมชนมีความคิดเห็นต่อด้านกระบวนการดำเนินงานโครงการมีความเหมาะสมในระดับมาก และมากที่สุด ( x̄ = 3.84 , S.D. = 0.82 และ x̄ = 4.55 , S.D. = 0.73) ได้คะแนนเฉลี่ย 20 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด

4. ผลการประเมินด้านผลผลิต โครงการบางดีวิทยาคมโรงเรียนดี มีคุณภาพ : สู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปีการศึกษา 2562 - 2563 ดังนี้

4.1 ผลการดำเนินงานโครงการบางดีวิทยาคมโรงเรียนดี มีคุณภาพ : สู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปีการศึกษา 2562 - 2563 ทั้ง 10 องค์ประกอบของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ และผลการดำเนินงานตามกิจกรรมโครงการตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โดยภาพรวม ทั้ง 3 กลุ่มที่ประเมิน ได้คะแนนเฉลี่ย 20 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด เมื่อพิจารณารายกลุ่มที่ประเมินพบว่า ปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 นักเรียนมีความคิดเห็นต่อผลการดำเนินงานโครงการบางดีวิทยาคมโรงเรียนดี มีคุณภาพ : สู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปีการศึกษา 2562 - 2563 ทั้ง 10 องค์ประกอบของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ และผลการดำเนินงานตามกิจกรรมโครงการ ในระดับมาก และมากที่สุด ( x̄ = 3.94 , S.D. = 0.84 และ x̄ = 4.62 , S.D. = 0.69) ได้คะแนนเฉลี่ย 20 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด ครูมีความคิดเห็นต่อผลการดำเนินงาน โครงการบางดีวิทยาคมโรงเรียนดี มีคุณภาพ : สู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปีการศึกษา 2562 - 2563 ทั้ง 10 องค์ประกอบของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ และผลการดำเนินงานตามกิจกรรมโครงการในระดับมาก และมากที่สุด ( = 3.92 ,  = 0.85 และ  = 4.61 ,  = 0.67) ได้คะแนนเฉลี่ย 20 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด ผู้ปกครองมีความคิดเห็นต่อผลการดำเนินงานโครงการบางดีวิทยาคมโรงเรียนดี มีคุณภาพ : สู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปีการศึกษา 2562 – 2563 ทั้ง 10 องค์ประกอบของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ และผลการดำเนินงานตามกิจกรรมโครงการในระดับมาก และมากที่สุด ( x̄ = 3.93 , S.D. = 0.83 และ x̄ = 4.62 , S.D. = 0.68) ได้คะแนนเฉลี่ย 20 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด

4.2 ผลการมีส่วนร่วมของ ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และตัวแทนชุมชน ในการดำเนินโครงการบางดีวิทยาคมโรงเรียนดี มีคุณภาพ : สู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปีการศึกษา 2562 – 2563 โดยภาพรวมทั้ง 4 กลุ่มที่ประเมิน ได้คะแนนเฉลี่ย 20 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด เมื่อพิจารณารายกลุ่มที่ประเมินพบว่า ครูมีความคิดเห็นต่อด้านผลผลิตเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม มีความเหมาะสมในระดับมาก และมากที่สุด ( = 4.39 ,  = 0.59 และ  = 4.62 ,  = 0.50) ได้คะแนนเฉลี่ย 20 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด ผู้ปกครองมีความคิดเห็นต่อด้านผลผลิตเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม มีความเหมาะสมในระดับมาก และมากที่สุด ( x̄ = 3.98 , S.D. = 0.84 และ x̄ = 4.61 , S.D. = 0.55) ได้คะแนนเฉลี่ย 20 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความคิดเห็นต่อด้านผลผลิตเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม มีความเหมาะสมในระดับมาก และมากที่สุด ( x̄ = 3.76 , S.D. = 0.69 และ x̄ = 4.53 , S.D. = 0.52) ได้คะแนนเฉลี่ย 20 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด ส่วนตัวแทนชุมชนมีความคิดเห็นต่อด้านผลผลิตเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม มีความเหมาะสมในระดับมาก และมากที่สุด ( x̄ = 3.87 , S.D. = 0.69 และ x̄ = 4.51 , S.D. = 0.59) ได้คะแนนเฉลี่ย 20 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด

4.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และตัวแทนชุมชน ที่มีต่อการดำเนินงานโครงการบางดีวิทยาคมโรงเรียนดี มีคุณภาพ : สู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปีการศึกษา 2562 – 2563 โดยภาพรวมทั้ง 5 กลุ่มที่ประเมิน ได้คะแนนเฉลี่ย 20 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด เมื่อพิจารณารายกลุ่มที่ประเมินพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินโครงการ ในระดับมาก และมากที่สุด ( x̄ = 4.12 , S.D. = 0.82 และ = 4.66 , S.D. = 0.67) ได้คะแนนเฉลี่ย 20 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด ครูมีความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินโครงการ ในระดับมาก และมากที่สุด ( = 4.31 ,  = 0.61 และ  = 4.69 ,  = 0.50) ได้คะแนนเฉลี่ย 20 คะแนน ผ่านเกณฑ์ การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินโครงการในระดับมาก และมากที่สุด ( x̄ = 3.99 , S.D. = 0.84 และ x̄ = 4.50 , S.D. = 0.77) ได้คะแนนเฉลี่ย 20 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินโครงการในระดับมาก และมากที่สุด ( x̄ = 3.71 , S.D. = 0.67 และ x̄ = 4.70 , S.D. = 0.63) ได้คะแนนเฉลี่ย 20 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด ส่วนตัวแทนชุมชนมีความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินโครงการ ในระดับมาก และมากที่สุด ( x̄ = 3.79 , S.D. = 0.64 และ x̄ = 4.61 , S.D. = 0.56) ได้คะแนนเฉลี่ย 20 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการประเมินไปใช้

1.1 ควรกำหนดนโยบายในการวางแผนเพื่อแก้ปัญหาร่วมกับผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือระดมทรัพยากรให้ชัดเจน

1.2 ควรส่งเสริมสถาบันครอบครัวในการดูแลเอาใจใส่สุขภาพของนักเรียนให้มากขึ้น เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพที่ดีขึ้น

1.3 ควรจัดสรรงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการอย่างเพียงพอ และเหมาะสม

1.4 ควรมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง

1.5 ควรจัดอาหารกลางวันที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการและปลอดภัยแก่นักเรียน

1.6 ควรปรับปรุงและพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้เอื้อต่อการพัฒนาสุขภาพอนามัยของนักเรียน

1.7 ควรให้ทุกฝ่าย มีส่วนร่วมในการ กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ กำหนดปฏิทินในการปฏิบัติงาน ร่วมกันจัดหาวัสดุอุปกรณ์ และตรวจสอบผลที่เกิดจากการดำเนินโครงการ

1.8 ควรรายงานผลการดำเนินงาน เพื่อนำผลมาปรับปรุงพัฒนา และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

2. ข้อเสนอแนะในการประเมินโครงการครั้งต่อไป

ควรนำรูปแบบซิปป์ (CIPP Model) ไปประยุกต์ใช้ในการประเมินโครงการอื่น ๆ ของโรงเรียน เพื่อประเมินด้านสภาพแวดล้อมของโครงการ ปัจจัยนำเข้าของโครงการ กระบวนการดำเนินโครงการ และผลผลิตของโครงการ โดยการประเมิน 3 ระยะ ได้แก่ ก่อนการดำเนินโครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ และสิ้นสุดการดำเนินโครงการ เพื่อนำสารสนเทศที่ได้ไปใช้ในการกำหนดนโยบาย การวางแผนแก้ปัญหา หรือพัฒนาโครงการให้มีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อผู้เรียน

โพสต์โดย นายปราโมทย์ สุทธิรักษ์ : [4 ก.ย. 2564 เวลา 09:47 น.]
อ่าน [621] ไอพี : 1.0.152.179
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 11,463 ครั้ง
ภัยลิปสติกเจล เสี่ยงมะเร็ง!
ภัยลิปสติกเจล เสี่ยงมะเร็ง!

เปิดอ่าน 13,894 ครั้ง
ภัยเงียบ...มะเร็งลำไส้ใหญ่......
ภัยเงียบ...มะเร็งลำไส้ใหญ่......

เปิดอ่าน 13,866 ครั้ง
การออกแบบสาร (Message Design) เพื่อการนำเสนอ
การออกแบบสาร (Message Design) เพื่อการนำเสนอ

เปิดอ่าน 8,380 ครั้ง
ไฟร์ฟอกซ์ แซง ไออี 6
ไฟร์ฟอกซ์ แซง ไออี 6

เปิดอ่าน 7,975 ครั้ง
ประทับใจ! คลิปช่วยลูกช้างขึ้นจากหลุม ก่อนวิ่งหาแม่ด้วยความดีใจ
ประทับใจ! คลิปช่วยลูกช้างขึ้นจากหลุม ก่อนวิ่งหาแม่ด้วยความดีใจ

เปิดอ่าน 9,414 ครั้ง
สาวกเนื้อเต้น ! ภาพชุด iPad Mini ล่าสุดว่อนเน็ต
สาวกเนื้อเต้น ! ภาพชุด iPad Mini ล่าสุดว่อนเน็ต

เปิดอ่าน 11,205 ครั้ง
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการครูฯ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการครูฯ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

เปิดอ่าน 10,384 ครั้ง
Google จัดอันดับคำค้นฮิตปี 52
Google จัดอันดับคำค้นฮิตปี 52

เปิดอ่าน 10,959 ครั้ง
เจาะนวัตกรรม 4 ล้อ ในปี 2553
เจาะนวัตกรรม 4 ล้อ ในปี 2553

เปิดอ่าน 72,165 ครั้ง
บัญชีเงินเดือนใหม่ 2 มกราคม 2552
บัญชีเงินเดือนใหม่ 2 มกราคม 2552

เปิดอ่าน 15,933 ครั้ง
อนาคตของระบบการศึกษาทางอิเล็กทรอนิกส์
อนาคตของระบบการศึกษาทางอิเล็กทรอนิกส์

เปิดอ่าน 14,260 ครั้ง
กบเฒ่านั่งเฝ้ากอบัว
กบเฒ่านั่งเฝ้ากอบัว

เปิดอ่าน 14,166 ครั้ง
ปลุกสมองตื่นตัวด้วย
ปลุกสมองตื่นตัวด้วย 'มื้อเช้า'

เปิดอ่าน 12,609 ครั้ง
ชมคลิป น้องปุ๊ กุลปรียา นักเรียนบุรีรัมย์ โชว์เล่านิทานไข่ทองคำยุคอาเซียน
ชมคลิป น้องปุ๊ กุลปรียา นักเรียนบุรีรัมย์ โชว์เล่านิทานไข่ทองคำยุคอาเซียน

เปิดอ่าน 6,485 ครั้ง
วิธีเฟ้นคนแบบ "Google" ไม่สนปริญญา
วิธีเฟ้นคนแบบ "Google" ไม่สนปริญญา

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 14,128 ครั้ง
แบบออกกำลังพื้นฐาน
แบบออกกำลังพื้นฐาน

เปิดอ่าน 26,722 ครั้ง
"สาสน์" "สาส์น" และ "สาร"
"สาสน์" "สาส์น" และ "สาร"

เปิดอ่าน 61,116 ครั้ง
เอกสารการใช้หลักสูตรใหม่ และทำหน่วยอิงมาตรฐานด้วยเทคนิคBackward Design ฉบับ update‏
เอกสารการใช้หลักสูตรใหม่ และทำหน่วยอิงมาตรฐานด้วยเทคนิคBackward Design ฉบับ update‏

เปิดอ่าน 10,046 ครั้ง
บั้งไฟพญานาค
บั้งไฟพญานาค

เปิดอ่าน 17,944 ครั้ง
เคลียร์แล้วปัญหาโลกแตก "ไก่" เกิดก่อน "ไข่"
เคลียร์แล้วปัญหาโลกแตก "ไก่" เกิดก่อน "ไข่" เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ