ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการดำเนินงานโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนแม่มอกวิทยา ปีการศึกษา 2563

ผู้รายงาน นายวุฒิไกร เตจ๊ะสุภา

บทคัดย่อ

รายงานการดำเนินงานโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนแม่มอกวิทยา ปีการศึกษา 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการดำเนินงานโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนแม่มอกวิทยา ปีการศึกษา 2563 เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนแม่มอกวิทยา ปีการศึกษา 2563 เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนแม่มอกวิทยา ปีการศึกษา 2563 ประชากรกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการรายงานครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 16 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน 7 คน (ไม่รวม ผู้แทนครู และผู้บริหารสถานศึกษา) ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 จำนวน 86 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 จำนวน 86 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามจำนวน 4 ชุด คือ แบบสอบถามชุดที่ 1 ศึกษาผลการดำเนินงานโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนแม่มอกวิทยา ปีการศึกษา 2563 สำหรับสอบถามครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา แบบสอบถามชุดที่ 2 ศึกษาความพึงพอใจในการดำเนินงานโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนแม่มอกวิทยา ปีการศึกษา 2563 สำหรับสอบถามครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา แบบสอบถามชุดที่ 3 ศึกษาความพึงพอใจในการดำเนินงานโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนแม่มอกวิทยา ปีการศึกษา 2563 สำหรับสอบถามคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองนักเรียน แบบสอบถามชุดที่ 4 ศึกษาความพึงพอใจในการดำเนินงานโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนแม่มอกวิทยา ปีการศึกษา 2563 สำหรับสอบถามนักเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย (m) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s)

ผลการดำเนินงาน พบว่า

1. ผลการดำเนินงานโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนแม่มอกวิทยาปีการศึกษา 2563 ในภาพรวม ด้านการวางแผนการปฏิบัติ (Plan) ด้านการดำเนินงาน (Do) ด้านการตรวจสอบประเมินผล (Check) และด้านการปรับปรุงพัฒนา (Action) ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.50 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51 อยู่ในระดับมาก

2. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนแม่มอกวิทยา ปีการศึกษา 2563 ด้านการวางแผนการปฏิบัติ (Plan) พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา และครู ขาดความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการเกี่ยวกับการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ทางโรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศนักเรียน แต่ไม่มีข้อมูลเชิงลึกของนักเรียน หน่วยงานต้นสังกัดไม่อธิบายกระบวนการขั้นตอนในการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างชัดเจน และการกำหนดบทบาทหน้าที่ผู้รับผิดชอบยังไม่ชัดเจน ข้อเสนอแนะ คือ ส่งเสริมและพัฒนาให้ ผู้บริหารสถานศึกษา และครู ได้รับความรู้ความเข้าใจในกระบวนการเกี่ยวกับการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อที่จะสามารถนำไปพัฒนาจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนได้ ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานต้นสังกัดในการขอข้อมูลสารสนเทศนักเรียน หารูปแบบวิธีการจัดทำข้อมูลนักเรียนเชิงลึก และกระบวนการขั้นตอนในการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ชัดเจน สร้างความตระหนักและกำหนดบทบาทหน้าที่ให้กับ ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน และนักเรียน ในเรื่องระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านการดำเนินงาน (Do) พบว่า ปัญหาอุปสรรค คือ ขาดทักษะในการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เช่น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทัศนคติในการดำเนินงาน การสื่อสารระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครอง การให้รายละเอียดเกี่ยวกับนักเรียน การเก็บรวบรวมข้อมูลไปวิเคราะห์ เพื่อแก้ไขปัญหาของนักเรียนโดยเฉพาะในด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล และด้านการคัดกรองนักเรียน ครูมีภาระหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติมากเกิน ทำให้เวลาในการดูแลเอาใจใส่นักเรียนน้อยลงไป และนักเรียนส่วนใหญ่มักจะปรึกษาปัญหากับเพื่อนมากกว่าพ่อแม่ และครูที่ปรึกษา ข้อเสนอแนะ คือ ผู้บริหารและครูจะต้องศึกษาคู่มือการดำเนินการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเข้าใจ และส่งเสริมครูให้เข้ารับการอบรมการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อจะได้เพิ่มทักษะในการดำเนินการ นำชั่วโมงแนะแนวหรือชั่วโมงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ มาทำกิจกรรมเช่น การเยี่ยมบ้านนักเรียน การวัด EQ การประเมิน SDQ และการสำรวจและให้ข้อมูลนักเรียน เพราะจะได้ช่วยให้ครูใช้เวลาในชั่วโมงนี้ไปบูรณาการกับการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และจัดกิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ให้มากขึ้น ส่งเสริมและพัฒนาครูให้เข้ารับการเรียนรู้จิตวิทยา เพื่อจะได้ทราบถึงปัญหาของนักเรียนเพื่อหาแนวทางในการแก้ไข ด้านการตรวจสอบประเมินผล (Check) พบว่า ครูมีความสับสนในรายละเอียดการประเมินกิจกรรมต่างๆ ยังเข้าใจไม่ตรงกัน กระบวนการนิเทศติดตามของทีมนิเทศไม่มีความต่อเนื่อง เนื่องจากมีภาระงานที่หลากหลาย และการติดตามประเมินผล และสรุปกิจกรรมมีความล่าช้าคลาดเคลื่อนไปจากปฏิทินการดำเนินงาน ข้อเสนอแนะ คือ ครูและคณะดำเนินงานประชุมผ่านกระบวนการ PLC ในการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อให้มีความเข้าใจในรูปแบบการดำเนินงาน การจัดกิจกรรมและอื่นๆ เพื่อเป็นแนวทางเดียวกัน คณะกรรมการนิเทศควรดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ และสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่คณะครูและคณะกรรมการดำเนินงาน ด้านการปรับปรุงพัฒนา (Action) พบว่า ปัญหาอุปสรรค คือ การประชาสัมพันธ์รูปแบบการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนน้อย ทำให้ผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ทราบวัตถุประสงค์ และรูปแบบการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมากนัก การประชุมอภิปรายติดตามผลขาดความต่อเนื่อง การสรุปผลการดำเนินงานยังไม่ครอบคลุมและตรงประเด็น และนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่ครอบคลุมทุกประเด็น ข้อเสนอแนะ คือ ประชุมสรุปผลดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และร่วมกันอภิปรายเพื่อแก้ไขปัญหา ผ่านกระบวนการ PLC นำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้ครอบคลุมทุกประเด็น เผยแพร่ผลการดำเนินงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานต้นสังกัดทราบ และวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค เพื่อวางแผนการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

3. ผลความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนแม่มอกวิทยา ปีการศึกษา 2563 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีค่าเฉลี่ยภาพรวมเท่ากับ 4.49 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50 อยู่ในระดับมาก ผลความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนแม่มอกวิทยา ปีการศึกษา 2563 ของคณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง มีค่าเฉลี่ยภาพรวมเท่ากับ 4.51 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.54 อยู่ในระดับมากที่สุด และผลความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนแม่มอกวิทยา ปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนนั้นมีค่าเฉลี่ยภาพรวมเท่ากับ 4.52 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.53 อยู่ในระดับมากที่สุด

โพสต์โดย วุฒิไกร เตจ๊ะสุภา : [5 ก.ย. 2564 เวลา 17:27 น.]
อ่าน [2279] ไอพี : 223.24.94.212
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 12,000 ครั้ง
เห็ดหลินจือ มีดีเช่นไร?
เห็ดหลินจือ มีดีเช่นไร?

เปิดอ่าน 87,840 ครั้ง
ห้องเรียนเสมือน (Virtual Classroom)
ห้องเรียนเสมือน (Virtual Classroom)

เปิดอ่าน 2,838 ครั้ง
แนวทางดำเนินงานโครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ
แนวทางดำเนินงานโครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ

เปิดอ่าน 939 ครั้ง
สูตร "วิธีทำข้าวซอย"
สูตร "วิธีทำข้าวซอย"

เปิดอ่าน 21,899 ครั้ง
ไก่ตะเภาทองเกษตรศาสตร์ ลูกครึ่งไทย-จีน..ทนหวัดนก
ไก่ตะเภาทองเกษตรศาสตร์ ลูกครึ่งไทย-จีน..ทนหวัดนก

เปิดอ่าน 58,513 ครั้ง
6 ผัก-ผลไม้ ที่กินแล้วดี ช่วยดูดซึมคอเลสเตอรอลแถมคุมความดัน
6 ผัก-ผลไม้ ที่กินแล้วดี ช่วยดูดซึมคอเลสเตอรอลแถมคุมความดัน

เปิดอ่าน 11,745 ครั้ง
อาหารที่ทำให้ดูสวย
อาหารที่ทำให้ดูสวย

เปิดอ่าน 15,504 ครั้ง
ปวดหลังรักษาอย่างไรดี
ปวดหลังรักษาอย่างไรดี

เปิดอ่าน 14,140 ครั้ง
คลิปฮ็อต "บัวขาว" ไล่ถลุง "ลี ซุง ฮุน" นักมวยโสมยับ แห่ชม 1.5 แสนวิวแล้ว
คลิปฮ็อต "บัวขาว" ไล่ถลุง "ลี ซุง ฮุน" นักมวยโสมยับ แห่ชม 1.5 แสนวิวแล้ว

เปิดอ่าน 13,102 ครั้ง
คุณรู้จักตัวเองดีพอ...หรือยัง ? ลองประเมินตัวเองดูที่นี่
คุณรู้จักตัวเองดีพอ...หรือยัง ? ลองประเมินตัวเองดูที่นี่

เปิดอ่าน 17,526 ครั้ง
ที่มาของคำว่า "อัสสัมชัญ"
ที่มาของคำว่า "อัสสัมชัญ"

เปิดอ่าน 115,553 ครั้ง
ปล่อยปลาได้บุญสะเดาะเคราะห์ เสริมดวง
ปล่อยปลาได้บุญสะเดาะเคราะห์ เสริมดวง

เปิดอ่าน 31,149 ครั้ง
หลักเกณฑ์สอบบรรจุครูผู้ช่วย
หลักเกณฑ์สอบบรรจุครูผู้ช่วย

เปิดอ่าน 17,915 ครั้ง
คำว่า "ตายน้ำตื้น" มันเป็นอย่างนี้นี่เอง ชมคลิป
คำว่า "ตายน้ำตื้น" มันเป็นอย่างนี้นี่เอง ชมคลิป

เปิดอ่าน 33,211 ครั้ง
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับค่ารากของสมการ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับค่ารากของสมการ

เปิดอ่าน 16,929 ครั้ง
11 เว็บไซต์เรียนภาษาสุดเจ๋ง ที่คนอยากเก่งอังกฤษไม่ควรพลาด!
11 เว็บไซต์เรียนภาษาสุดเจ๋ง ที่คนอยากเก่งอังกฤษไม่ควรพลาด!
เปิดอ่าน 12,428 ครั้ง
ภูเก็ตจัดยิ่งใหญ่ กินเจ ถือศีลกินผัก
ภูเก็ตจัดยิ่งใหญ่ กินเจ ถือศีลกินผัก
เปิดอ่าน 13,905 ครั้ง
วิธีบริหารเงิน ที่ไม่มีสอนในโรงเรียน
วิธีบริหารเงิน ที่ไม่มีสอนในโรงเรียน
เปิดอ่าน 10,956 ครั้ง
บัวบก แก้ปวดหัวจากความดันโลหิต
บัวบก แก้ปวดหัวจากความดันโลหิต
เปิดอ่าน 8,035 ครั้ง
แนวทางการจัดทำข้อมูล DMC ปีการศึกษา 2563
แนวทางการจัดทำข้อมูล DMC ปีการศึกษา 2563

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ