ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การสอนซ่อมเสริม โดยใช้แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องกฎการนับเบื้องต้น

ชื่ออวิจัย การสอนซ่อมเสริม โดยใช้แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องกฎการนับเบื้องต้น

ของนักเรียนเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ผู้วิจัย นางสาวสุรีย์วรรณ ทองเกื้อ

ตำแหน่ง ครู

สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ปีการศึกษา 2563

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จำนวน นักเรียน 32 คน ระยะเวลาที่ใช้ ในการวิจัยทั้งสิ้น 2 เดือน โดยเริ่มทำการวิจัย ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563 และเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 โดยมีการทดสอบก่อนใช้แบบฝึกทักษะและการทดสอบหลังใช้แบบฝึกทักษะ แล้วนำคะแนนเฉลี่ยทั้งก่อนใช้แบบฝึกทักษะและหลังใช้แบบฝึกทักษะมาเปรียบเทียบ พบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียนสูงกว่า ก่อนเรียน

คำสำคัญ : แบบฝึกทักษะ

ที่มาและความสำคัญ

ปัจจุบันพบว่านักเรียนส่วนใหญ่ไม่ประสบผลสำเร็จในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เท่าที่ควรซึ่งสาเหตุที่ ทำให้นักเรียนส่วนใหญ่ไม่ประสบผลสำเร็จในการเรียนคณิตศาสตร์เท่าที่ควรนั้น อันเนื่องมาจากปัจจัย แวดล้อมหลายอย่าง เช่น ลักษณะของธรรมชาติวิชาที่ค่อนข้างเป็นนามธรรม ซึ่งประกอบด้วยสัญลักษณ์ อาศัยการคิดที่เป็นแบบแผนมีขั้นตอนและมีเหตุผล (สิริพร ทิพย์คง. 2544 : 1) สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปัญหาที่พบคือ การการแก้โจทย์ปัญหาต่าง ๆ ในเรื่องของกฎการนับเบื้องต้น ทั้งนี้อาจเป็น เพราะเนื้อหาที่ยาก ซึ่งเนื้อหาเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญ ถ้านักเรียนเข้าใจในเรื่องนี้เป็นอย่างดีจะทำให้การเรียนใน ม.5-6 และระดับอุดมศึกษา ได้ง่ายขึ้น จากประสบการณ์การสอนที่ผู้วิจัยได้ปฏิบัติหน้าที่การสอนมาพบปัญหา คือ ผู้เรียนขาดความรู้ และวิธีการนำทฤษฎีบทไปใช้แก้โจทย์ปัญหา

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบก่อนเรียนและการทดสอบหลังเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นิยามศัพท์เฉพาะ

1. การจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ หมายถึง การจัดการเรียนการสอน โดยการสอนเนื้อหาให้ ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนั้นๆ ก่อน แล้วให้ทำแบบฝึกทักษะที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น

2. แบบฝึกทักษะ หมายถึง แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่องกฎการนับเบื้องต้นที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น

วิธีดำเนินการวิจัย

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จำนวน 98 คน จากจำนวน 3 ห้องเรียน

1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 32 คน

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการวิจัย ได้แก่

2.1 แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เรื่อง กฎการนับเบื้องต้น

2.2 แบบฝึกทักษะ เรื่อง กฎการนับเบื้องต้น

2.3 แบบทดสอบ เรื่อง กฎการนับเบื้องต้น

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล

1.ชี้แจงให้นักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทราบถึงการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องกฎการนับเบื้องต้น เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

2. นำแบบทดสอบ เรื่อง กฎการนับเบื้องต้น จำนวน 25 ข้อ ไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง แล้ว บันทึกคะแนน ที่ได้รับจากการทดสอบครั้งนี้เป็นคะแนนก่อนเรียน (Pretest)

3. ทบทวนเนื้อหาเรื่องกฎการนับเบื้องต้น การแก้โจทย์ปัญหาของกฎการนับเบื้องต้น

4. นำแบบฝึกทักษะ เรื่องกฎการนับเบื้องต้นให้นักเรียนทำแบบฝึกทักษะ โดยการสอนซ่อม เสริมในคาบกิจกรรมโฮมรูมใช้เวลา 1 คาบ โดยในแต่ละแบบฝึกผู้สอนและนักเรียนจะตรวจคำตอบ ร่วมกันและอภิปรายเพื่อเพิ่มความเข้าใจ และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามอย่างต่อเนื่อง

5.ทำแบบทดสอบเรื่องกฎการนับเบื้องต้น และบันทึกผลการทดสอบให้เป็นคะแนนหลังเรียน (Posttest) 6.ตรวจให้คะแนนแบบทดสอบ เรื่องกฎการนับเบื้องต้นแล้วนำคะแนนที่ได้วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยของคะแนนต่อไป

4. การวิเคราะห์ข้อมูล / สถิติที่ใช้ในการวิจัย

4.1 การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) จากสูตร (ไพศาล วรคำ, 2552 : 311) ดังนี้

x ̅=(∑_(i=1)^n▒〖x_i 〗)/n

เมื่อ x ̅ แทน ค่าเฉลี่ยเลขคณิต

∑▒x_i แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม

n แทน จำนวนคนทั้งหมด

4.2. ค่าร้อยละความก้าวหน้าของผลการเรียนรู้

จากสูตร คะแนนเฉลี่ยร้อยละ =((∑▒〖x_2-∑▒x_1 〗)×100)/คะแนนเต็ม

เมื่อ ∑▒x_2 แทน ผลรวมคะแนนเฉลี่ยของคะแนนทดสอบหลังเรียนทั้งหมด

∑▒x_1 แทน ผลรวมคะแนนเฉลี่ยของคะแนนทดสอบก่อนเรียนทั้งหมด

ผลการวิจัย

ตารางแสดง คะแนนแบบทดสอบ เรื่องกฎการนับเบื้องต้นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลัง

การฝึกด้วยแบบทักษะ

เลขที่ คะแนนแบบทดสอบก่อนเรียน 25 คะแนน คะแนนแบบทดสอบหลังเรียน 25 คะแนน

1 16 20

2 7 17

3 9 19

4 5 23

5 4 22

6 9 23

7 4 20

8 7 18

9 8 19

10 12 17

ตารางแสดง คะแนนแบบทดสอบ เรื่องกฎการนับเบื้องต้นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลัง

การฝึกด้วยแบบทักษะ(ต่อ)

เลขที่ คะแนนแบบทดสอบก่อนเรียน 20 คะแนน คะแนนแบบทดสอบหลังเรียน 20 คะแนน

11 7 18

12 12 23

13 9 16

14 4 18

15 9 18

16 9 21

17 8 18

18 11 19

19 15 22

20 9 21

21 2 17

22 5 24

23 9 20

24 11 20

25 7 20

26 6 22

27 6 21

28 13 24

29 7 19

30 18 19

31 14 18

32 11 19

x ̅ (x_1 ) ̅=283/32=8.84 (x_2 ) ̅=635/32=19.84

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ =((635-283))/800×100=44

จากตารางพบว่า คะแนนแบบทดสอบก่อนเรียน มีค่าเฉลี่ย 8.84 และคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย 19.84 โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 44

สรุปผลการวิจัย

จากผลการศึกษาเรื่องสอนซ่อมเสริม โดยใช้แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องกฎการนับเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 32 คน พบว่าคะแนนสอบก่อนเรียนสูง กว่าคะแนนสอบหลังเรียน ประโยชน์และข้อเสนอแนะ ประโยชน์ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ เรื่องกฎการนับเบื้องต้นสูงขึ้น ข้อเสนอแนะ นำสื่อการสอนที่เป็นรูปธรรมและน่าสนใจก่อให้เกิดความรู้ เพื่อให้นักเรียนฝึกปฏิบัติอย่าง ชัดเจนเกี่ยวกับทักษะที่ต้องการฝึก ซึ่งจะทำให้นักเรียนสนใจมากยิ่งขึ้น ควรมีการสอนซ่อมเสริมให้กับ นักเรียนที่เรียนรู้ช้าเป็นกรณีพิเศษ สามารถส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนรูปแบบนี้เพื่อพัฒนาสู่การเรียนรู้แบบ STEM ได้

อ้างอิง/บรรณานุกรม

ไพศาล วรคำ. การวิจัยทางการศึกษา. กาฬสินธุ์ : ประสานการพิมพ์, 2552.

สิริพร ทิพย์คง. การวิจัยการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2521 – 2542.

กรุงเทพฯ ภาควิชาการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2544.

โพสต์โดย ครูอ๊อป : [5 ก.ย. 2564 เวลา 22:27 น.]
อ่าน [2801] ไอพี : 171.6.242.156
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 9,970 ครั้ง
สตอเรจแก้วเก็บข้อมูลได้หลายร้อยล้านปี
สตอเรจแก้วเก็บข้อมูลได้หลายร้อยล้านปี

เปิดอ่าน 13,803 ครั้ง
หมอเตือนเชื้อปนเปื้อน"ข้าวมันไก่"ถึงตาย ระบุ ทั้งเนื้อไก่และเลือดไก่บูดเน่าได้ง่าย
หมอเตือนเชื้อปนเปื้อน"ข้าวมันไก่"ถึงตาย ระบุ ทั้งเนื้อไก่และเลือดไก่บูดเน่าได้ง่าย

เปิดอ่าน 37,777 ครั้ง
5 วิธีดื่มเบียร์ไม่ให้หนุ่ม ๆ อ้วนจนพุงปลิ้น
5 วิธีดื่มเบียร์ไม่ให้หนุ่ม ๆ อ้วนจนพุงปลิ้น

เปิดอ่าน 29,186 ครั้ง
สัมภาษณ์ ดร.พิษณุ ตุลสุข เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. "ปัญหาหนี้สินครู"
สัมภาษณ์ ดร.พิษณุ ตุลสุข เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. "ปัญหาหนี้สินครู"

เปิดอ่าน 14,922 ครั้ง
แต่งสีขาว - ดำ ให้ดูโมเดิร์น
แต่งสีขาว - ดำ ให้ดูโมเดิร์น

เปิดอ่าน 13,165 ครั้ง
ยืดอายุหนูได้เท่าอายุคน125ปี อาจจะนำวิธีการมา ใช้กับมนุษย์
ยืดอายุหนูได้เท่าอายุคน125ปี อาจจะนำวิธีการมา ใช้กับมนุษย์

เปิดอ่าน 9,874 ครั้ง
เติมน้ำมันให้คุ้มที่สุด
เติมน้ำมันให้คุ้มที่สุด

เปิดอ่าน 17,352 ครั้ง
การส่งสัญญาณโทรทัศน์ที่ส่งในย่าน UHF
การส่งสัญญาณโทรทัศน์ที่ส่งในย่าน UHF

เปิดอ่าน 29,003 ครั้ง
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยการพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2553
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยการพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2553

เปิดอ่าน 12,471 ครั้ง
อ้วนลงพุงกินอย่างไรให้เหมาะสม
อ้วนลงพุงกินอย่างไรให้เหมาะสม

เปิดอ่าน 14,810 ครั้ง
ไขปริศนา! น้ำดื่มมีวันหมดอายุด้วยหรือ
ไขปริศนา! น้ำดื่มมีวันหมดอายุด้วยหรือ

เปิดอ่าน 28,845 ครั้ง
SCORM (Shareable Content Object Reference Model)
SCORM (Shareable Content Object Reference Model)

เปิดอ่าน 18,185 ครั้ง
ไม่ยากเกินความพยายาม 10 วิธีง่ายๆ ช่วยให้ลูกเก่งภาษา
ไม่ยากเกินความพยายาม 10 วิธีง่ายๆ ช่วยให้ลูกเก่งภาษา

เปิดอ่าน 9,801 ครั้ง
หลากหลายวิธี ช่วยให้อารมณ์ดี ทันตาเห็น
หลากหลายวิธี ช่วยให้อารมณ์ดี ทันตาเห็น

เปิดอ่าน 8,410 ครั้ง
ทำไมนะ…ลูกเราถึงไม่ฉลาด
ทำไมนะ…ลูกเราถึงไม่ฉลาด

เปิดอ่าน 46,563 ครั้ง
"แคนา แคทุ่ง แคอ่าว" มีดีอย่างไร ทำไมจึงนิยมปลูกในบ้านหรือปั๊มน้ำมันกันจังเลย
"แคนา แคทุ่ง แคอ่าว" มีดีอย่างไร ทำไมจึงนิยมปลูกในบ้านหรือปั๊มน้ำมันกันจังเลย
เปิดอ่าน 4,281 ครั้ง
เหงื่อออกมือไม่ใช่สัญญาณของโรคหัวใจ
เหงื่อออกมือไม่ใช่สัญญาณของโรคหัวใจ
เปิดอ่าน 16,346 ครั้ง
แนะนำ 5 เทคนิคดีๆ ในการฝึก
แนะนำ 5 เทคนิคดีๆ ในการฝึก 'อ่านภาษาอังกฤษ' ให้เก่งขั้นเทพ…!!
เปิดอ่าน 53,165 ครั้ง
สมรรถนะวิชาชีพ (Vocational Competency)
สมรรถนะวิชาชีพ (Vocational Competency)
เปิดอ่าน 11,564 ครั้ง
เดิน วิ่ง เพื่อบำรุงสมอง
เดิน วิ่ง เพื่อบำรุงสมอง

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ