ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนารูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพัฒนา ทักษะการคิดของนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพัฒนา

ทักษะการคิดของนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า

ชื่อผู้วิจัย นางสาวอารีรัตน์ นุตะภิบาล

ปีที่ทำการวิจัย พ.ศ.2563

การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า มีวัตถุประสงค์การวิจัย 1) เพื่อวิเคราะห์สภาพชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียน 2) เพื่อพัฒนารูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียน 3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียน และ 4) เพื่อประเมินรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียน เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยใช้รูปแบบการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed Method Research) มีระยะการวิจัย 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 วิเคราะห์สภาพชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียน ระยะที่ 2 การพัฒนาและหาคุณภาพของรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียน และระยะที่ 3 การทดลองและประเมินประสิทธิผลของรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียน กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา และครู เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และแบบประเมิน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ("(x" ) ̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

ผลการวิเคราะห์สภาพชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อส่งเสริมความสามารถในการ

พัฒนาทักษะการคิดของนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า พบว่า ด้านการกำหนดนโยบาย โรงเรียนมีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนและพัฒนาครู โดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในการขับเคลื่อน ด้วยร่วมมือกันดำเนินการเพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาและพัฒนานักเรียนไปในทิศทางและวิสัยทัศน์ที่กำหนดร่วมกัน ซึ่งเป้าหมายหลักในการพัฒนานักเรียนที่ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์และครูผู้สอน เห็นสอดคล้องกัน คือ ทักษะการคิดของนักเรียน โรงเรียนจึงได้มีนโยบายในการดำเนินการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพโดยให้ครูจัดการเรียนรู้และพัฒนานวัตกรรมด้วยกระบวนการ วิจัยเพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการคิด ในด้านกลยุทธ์/แผนงานโครงการ พบว่า โรงเรียนได้จัดทำโครงการการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพลงในแผนพัฒนาสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และการดำเนินการ ด้านวิธีการขับเคลื่อนการดำเนินการ พบว่า ฝ่ายวิชาการเป็นผู้รับผิดชอบ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ การเตรียมความพร้อมของบุคลากรโดยการสร้างความรู้ความเข้าใจ การเข้ารับการอบรม จัดตารางเวลาในการดำเนินการสอนและประชุม การสนับสนุนงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ สื่อ มีการกำหนดแผนงานการขับเคลื่อน และมีการรายงานผลการดำเนินงานและการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการกำกับติดตามและประเมินผล พบว่า มีการสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการ

ประเมินผลการดำเนินการที่ชัดเจน มีการจัดตั้งทีมนิเทศ มีการกำหนดแผนและเครื่องมือกำกับติดตามและนิเทศ มีการนิเทศอย่างเป็นกัลยาณมิตร มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสะท้อนผล มีการนำผลการประเมินเป็นข้อมูลและแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา ด้านประโยชน์ที่ครูและนักเรียนได้รับ พบว่า ครูมีความรู้ความเข้าใจจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจากการอบรม ได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่สะท้อนผล มีความมั่นใจ มีความสุข รู้สึกไม่โดดเดี่ยว มีแรงผลักดันในการทำงาน ได้รับการช่วยเหลือและสนับสนุให้กำลังใจจากเพื่อนครูและผู้บริหาร มีการพัฒนางานพัฒนาวิชาชีพ นักเรียนมีการพัฒนาทักษะการคิด มีผลการเรียนในระดับที่ดี มีความพร้อมในการอยู่ในยุคศตวรรษที่ 21 ได้มากขึ้น

รูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพัฒนาทักษะการคิด

ของนักเรียน มีชื่อว่า “รูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า” มี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) แนวคิดเกี่ยวกับชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อส่งเสริมความสามารถของครูในการพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียน 2) วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความสามารถของครูในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียน

และเพื่อพัฒนาความสามารถของครูในการเขียนงานวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียน และ 3) กระบวนการขับเคลื่อนสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียน มี 6 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 การนำองค์กรสู่ความร่วมมือ ขั้นที่ 2 การวางแผนและการเตรียมความพร้อม ขั้นที่ 3 การสร้างภาวะผู้นำร่วม ขั้นที่ 4 การส่งเสริมพัฒนาบุคลากร ขั้นที่ 5 การสนับสนุนทรัพยากร และขั้นที่ 6 การกำกับติดตามและประเมินผล

3. การประเมินประสิทธิผลของรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อส่งเสริความสามารถในการพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า พบว่า ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนอยู่ในระดับปานกลาง และครูมีความสามารถในการเขียนรายงานวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนอยู่ในระดับปานกลาง

โพสต์โดย ต้อย : [6 ก.ย. 2564 เวลา 08:21 น.]
อ่าน [2402] ไอพี : 183.88.14.220
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 40,959 ครั้ง
เลี้ยงตะพาบน้ำ ส่งขายนอก งานสร้างรายได้ ที่สุพรรณบุรี
เลี้ยงตะพาบน้ำ ส่งขายนอก งานสร้างรายได้ ที่สุพรรณบุรี

เปิดอ่าน 26,752 ครั้ง
สั่งจองพื้นที่บนดวงจันทร์ได้แล้ว
สั่งจองพื้นที่บนดวงจันทร์ได้แล้ว

เปิดอ่าน 446,788 ครั้ง
วิธีนำข่าวการศึกษาจากครูบ้านนอก ไปแปะในเว็บท่าน
วิธีนำข่าวการศึกษาจากครูบ้านนอก ไปแปะในเว็บท่าน

เปิดอ่าน 11,905 ครั้ง
วังน้ำเขียว สวิสเซอร์แลนด์แดนอีสาน
วังน้ำเขียว สวิสเซอร์แลนด์แดนอีสาน

เปิดอ่าน 10,116 ครั้ง
ประกาศจัดตั้งอุทยานใหม่อีก 15 แห่ง
ประกาศจัดตั้งอุทยานใหม่อีก 15 แห่ง

เปิดอ่าน 37,696 ครั้ง
ประวัติย่อของคณิตศาสตร์ : อาร์คีมีดีส : Archimedes
ประวัติย่อของคณิตศาสตร์ : อาร์คีมีดีส : Archimedes

เปิดอ่าน 12,935 ครั้ง
วิธีใช้น้ำในห้องน้ำอย่างประหยัด
วิธีใช้น้ำในห้องน้ำอย่างประหยัด

เปิดอ่าน 26,827 ครั้ง
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

เปิดอ่าน 16,113 ครั้ง
วอยเอเจอร์ 2 เผยระบบสุริยะไม่กลม
วอยเอเจอร์ 2 เผยระบบสุริยะไม่กลม

เปิดอ่าน 30,811 ครั้ง
หลวงประจักษ์ศิลปาคม นักรบคู่พระราชหฤทัยพระพุทธเจ้าหลวง
หลวงประจักษ์ศิลปาคม นักรบคู่พระราชหฤทัยพระพุทธเจ้าหลวง

เปิดอ่าน 9,758 ครั้ง
PSY - GANGNAM STYLE คลิปยอดฮิต "กังนัม สไตล์"
PSY - GANGNAM STYLE คลิปยอดฮิต "กังนัม สไตล์"

เปิดอ่าน 20,060 ครั้ง
คลิปสุดซึ้ง รับวันครู 2559 สร้างจากเรื่องจริงของครูใหญ่ กับเงิน 1,000 ล้าน (Full Version)
คลิปสุดซึ้ง รับวันครู 2559 สร้างจากเรื่องจริงของครูใหญ่ กับเงิน 1,000 ล้าน (Full Version)

เปิดอ่าน 14,398 ครั้ง
15 วิธีกับ 15 นาที ออกกำลังกายสำหรับผู้ที่ไม่มีเวลา
15 วิธีกับ 15 นาที ออกกำลังกายสำหรับผู้ที่ไม่มีเวลา

เปิดอ่าน 17,329 ครั้ง
ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล เดือนธันวาคม 2551
ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล เดือนธันวาคม 2551

เปิดอ่าน 51,541 ครั้ง
รับชมย้อนหลัง การประชุมทางไกลฯ ซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการสอบแข่งขัน ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2561
รับชมย้อนหลัง การประชุมทางไกลฯ ซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการสอบแข่งขัน ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2561

เปิดอ่าน 12,406 ครั้ง
สุดไฮเทค โรงเรียนต่างจังหวัดในประเทศไทยที่คุณคาดไม่ถึง !!! (ชมคลิป)
สุดไฮเทค โรงเรียนต่างจังหวัดในประเทศไทยที่คุณคาดไม่ถึง !!! (ชมคลิป)
เปิดอ่าน 14,921 ครั้ง
เสียงประทัดส่งผลกระทบผู้ป่วย "โรคหัวใจ-ความดันโลหิต"
เสียงประทัดส่งผลกระทบผู้ป่วย "โรคหัวใจ-ความดันโลหิต"
เปิดอ่าน 19,736 ครั้ง
มือถือและคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กควรอยู่ในห้องเรียนหรือไม่? โดย : ทีปกร วุฒิพิทยามงคล
มือถือและคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กควรอยู่ในห้องเรียนหรือไม่? โดย : ทีปกร วุฒิพิทยามงคล
เปิดอ่าน 11,614 ครั้ง
ความลับของกลดึงกระต่ายออกมาจากหมวก
ความลับของกลดึงกระต่ายออกมาจากหมวก
เปิดอ่าน 16,078 ครั้ง
กรุงศรีอยุธยา
กรุงศรีอยุธยา

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ