ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนบ้านบนไร่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

รายงานการประเมินโครงการ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนบ้านบนไร่

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

ผู้ประเมิน ว่าที่ร้อยตรี ชาติชาย มีชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบนไร่

ปีที่ประเมิน ปีการศึกษา 2563

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การประเมินในครั้งนี้ใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPPIEST มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนบ้านบนไร่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 2) เปรียบเทียบผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนบ้านบนไร่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 จำแนกตามเพศ อายุ และสถานภาพ และ 3) เปรียบเทียบผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนบ้านบนไร่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 กับเกณฑ์การประเมินที่กำหนด ผู้ประเมินได้แบ่งการดำเนินการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณกับกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 205 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บและรวบรวมข้อมูลเป็นแบบประเมิน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ

ผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนบ้านบนไร่ สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 พบว่า

1.ผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนบ้านบนไร่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการถ่ายทอดส่งต่อ (Transportability) มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านประสิทธิผล (Effectiveness) ด้านผลกระทบ (Impact) ด้านบริบท (Context) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ด้านความยั่งยืน (Sustainability evaluation) และด้านกระบวนการ (Process evaluation) ตามลำดับ

2.ผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนบ้านบนไร่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 โดยภาพรวม จำแนกตามเพศ ไม่มีความ

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า

1) ด้านบริบท (Context) เพศชายและเพศหญิงมีผลการประเมินโครงการ

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

2) ด้านผลกระทบ (Impact) เพศชายและเพศหญิงมีผลการประเมินโครงการแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

3.ผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนบ้านบนไร่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 โดยภาพรวม จำแนกตามอายุไม่มีความ

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มช่วงอายุต่าง ๆ มีผลการประเมินโครงการไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ

4. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนบ้านบนไร่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 โดยภาพรวม จำแนกตามสถานภาพ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านผลกระทบ (Impact) สถานภาพต่าง ๆ มีผลการประเมินโครงการแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

5.ผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนบ้านบนไร่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 (x ̅=5.52, S.D.=0.28) มีความแตกต่างกับเกณฑ์การประเมินที่กำหนด (μ=5.20) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

6.นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนบ้านบนไร่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 มีพัฒนาการในเรื่องคุณธรรมที่ดีขึ้น โดยเฉพาะผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีและดีเยี่ยม ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ชัดว่านักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์มากขึ้น ในขณะที่พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลดน้อยลงหรือไม่เกิดขึ้นอีกเลย ส่งผลให้โรงเรียนบ้านบนไร่มีผลงานหรือรางวัลที่มีรากฐานมาจากผลการปฏิบัติงานที่ดี (Good Practices) ตั้งแต่ระดับนักเรียน ระดับครู ระดับผู้บริหาร และระดับโรงเรียน ทำให้ผู้ปกครองและชุมชนร่วมสนับสนุนและมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ และโรงเรียนบ้านบนไร่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของสังคมมากยิ่งขึ้น

7.ครูที่จัดกิจกรรมยังเข้าใจตัวชี้วัดของกิจกรรมในโครงการที่คลาดเคลื่อน รวมทั้งเวลาในการจัดกิจกรรมที่ไม่เพียงพอ ทำให้ไม่สามารถจัดบางกิจกรรมได้อย่างสมบูรณ์ ตลอดจนในการจัดกิจกรรมบางอย่างของโครงการมีงบประมาณที่ไม่เพียงพอสำหรับการพัฒนา การจัดซื้อสื่อ อุปกรณ์การจัดกิจกรรม ส่วนปริมาณห้องปฏิบัติการของโรงเรียนบ้านบนไร่ที่มีอยู่อย่างจำกัด ทำให้บางครั้งไม่สะดวกต่อการจัดกิจกรรม นอกจากนั้นความแตกต่างของช่วงวัยของนักเรียนยังเป็นอุปสรรคต่อการลงมือปฏิบัติจริงในบางกิจกรรม

8.ตลอดระยะเวลาที่โรงเรียนบ้านบนไร่ได้ดำเนินการโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนบ้านบนไร่ ในปีการศึกษา 2563 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพึงพอใจกับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทั้ง 6 กิจกรรม อันประกอบด้วย 1) กิจกรรมพัฒนาจิตใจ ซึ่งมีการส่งเสริม พัฒนา และปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม การทำประโยชน์เพื่อสังคม เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์จนเป็นลักษณะนิสัย และมีจิตสำนึกที่ดีต่อตนเองและส่วนรวม 2) กิจกรรมค่ายคุณธรรม ที่ให้ความรู้ด้านคุณธรรม อบรมบ่มเพาะให้นักเรียนรู้พื้นฐานการใช้ชีวิต อยู่ร่วมกันในโรงเรียนบ้านบนไร่อย่างมีความสุข เรียนรู้ความดีงาม ตลอดจนมรรยาทต่าง ๆ ที่พึงปฏิบัติต่อกันและกันในสังคม 3) กิจกรรมบันทึกความดี ที่ฝึกให้นักเรียนมีจิตสำนึกที่ดีในการพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ มีเจตคติที่ดีต่อตนเอง เพื่อน ครู และบุคคลทั่วไป ตลอดจนบันทึกความดีที่ตนเองปฏิบัติในชีวิตประจำวัน 4) กิจกรรมโครงงานคุณธรรม เป็นการสร้างโครงงานความดี ซึ่งเป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการทำความดีมีคุณธรรมแบบเชิงรุก โดยให้นักเรียนเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของกิจกรรมการเรียนรู้นี้เองผ่านเทคนิควิธีการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project Approach) โดยประเด็นที่เลือกทำโครงงานนั้นเกิดขึ้นมาจากความสนใจและความคิดริเริ่มของนักเรียนเอง 5) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ-เนตรนารี) โดยการพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ ศาสนา ทั้งนี้เป็นไปตามความมุ่งประสงค์ หลักการ และวิธีการซึ่งลูกเสือโลกได้กำหนดไว้ นอกจากนั้นมุ่งพัฒนาสมรรถภาพของนักเรียนทั้งทางสมอง ร่างกาย จิตใจ และศีลธรรม เพื่อให้เป็นบุคคลที่มีความประพฤติ ดีงาม ไม่กระทำตนให้เป็นปัญหาต่อสังคม และดำรงชีวิตอย่างมีความหมายและสุขสบาย และ 6) กิจกรรมวันสำคัญ โดยจัดกิจกรรมในวันที่ตรงกับเหตุการณ์สำคัญทั้งในอดีตและปัจจุบัน เพื่อเป็นการระลึกถึงความสำคัญของวันนั้นและเพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้นักเรียนได้ตระหนัก และระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในวันนั้นด้วยความภาคภูมิใจหรือเพื่อเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติที่ดีงามสืบทอดต่อกันมา ได้แก่ วันไหว้ครู วันเข้าพรรษา วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 วันแม่แห่งชาติ วันสถาปนาโรงเรียนบ้านบนไร่ วันที่ระลึกสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า วันพ่อแห่งชาติ วันคริสต์มาสและขึ้นปีใหม่ วันเด็กแห่งชาติ และวันปิดกล่องชอล์ก

โพสต์โดย ชาติชาย มีชัย : [7 ก.ย. 2564 เวลา 03:37 น.]
อ่าน [846] ไอพี : 1.0.162.48
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 30,092 ครั้ง
ภาษาอังกฤษ เริ่มได้ที่บ้าน กับ สอนลูกฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษกับคำศัพท์เกี่ยวกับบ้าน
ภาษาอังกฤษ เริ่มได้ที่บ้าน กับ สอนลูกฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษกับคำศัพท์เกี่ยวกับบ้าน

เปิดอ่าน 9,251 ครั้ง
นับถอยหลังทั้งกาย-ใจ เทศกาลกินเจ ทำกุศลเพื่อ สุขภาพ
นับถอยหลังทั้งกาย-ใจ เทศกาลกินเจ ทำกุศลเพื่อ สุขภาพ

เปิดอ่าน 29,766 ครั้ง
ฝนดาวตกเจมินิดส์
ฝนดาวตกเจมินิดส์

เปิดอ่าน 18,469 ครั้ง
ตู้เก็บของจำเป็นต้องมีสำหรับโรงเรียนบ้านนอกหรือไม่
ตู้เก็บของจำเป็นต้องมีสำหรับโรงเรียนบ้านนอกหรือไม่

เปิดอ่าน 15,658 ครั้ง
เงินเดือนออก..ใช้อย่างไรให้ถึงเดือนหน้า
เงินเดือนออก..ใช้อย่างไรให้ถึงเดือนหน้า

เปิดอ่าน 9,538 ครั้ง
คลิปสะเทือนวงการข่าว! "เตเต้-ปันปัน" นร.ศรีสะเกษ สวมบทผู้ประกาศ เป๊ะ ปังมาก
คลิปสะเทือนวงการข่าว! "เตเต้-ปันปัน" นร.ศรีสะเกษ สวมบทผู้ประกาศ เป๊ะ ปังมาก

เปิดอ่าน 14,311 ครั้ง
รวมสถานที่เที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติปี 52
รวมสถานที่เที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติปี 52

เปิดอ่าน 8,029 ครั้ง
ตอนนี้สามารถรับประทานเนื้อหมู ได้อย่างปลอดภัยหรือไม่
ตอนนี้สามารถรับประทานเนื้อหมู ได้อย่างปลอดภัยหรือไม่

เปิดอ่าน 10,096 ครั้ง
การศึกษาในกะลา
การศึกษาในกะลา

เปิดอ่าน 16,677 ครั้ง
Verb Tenses Continuous/Non-continuous Verbs
Verb Tenses Continuous/Non-continuous Verbs

เปิดอ่าน 7,492 ครั้ง
สารอาหารแห่งอนาคต
สารอาหารแห่งอนาคต

เปิดอ่าน 16,180 ครั้ง
วันครู "ครูไทย" การ์ตูนคิวคน โดย อรุณ วัชรสวัสดิ์
วันครู "ครูไทย" การ์ตูนคิวคน โดย อรุณ วัชรสวัสดิ์

เปิดอ่าน 19,271 ครั้ง
มวลอะตอม : เคมี
มวลอะตอม : เคมี

เปิดอ่าน 17,698 ครั้ง
10 คำพูดดีๆที่ลูกอยากได้ยินจากพ่อแม่
10 คำพูดดีๆที่ลูกอยากได้ยินจากพ่อแม่

เปิดอ่าน 5,076 ครั้ง
เชื้อโควิดอยู่ในร่างกายได้กี่วัน หายป่วยแล้วยังแพร่เชื้อได้อีกหรือไม่
เชื้อโควิดอยู่ในร่างกายได้กี่วัน หายป่วยแล้วยังแพร่เชื้อได้อีกหรือไม่

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 16,273 ครั้ง
เราจะรู้อายุของโลกและสิ่งมีชีวิตต่างๆได้อย่างไร
เราจะรู้อายุของโลกและสิ่งมีชีวิตต่างๆได้อย่างไร

เปิดอ่าน 15,727 ครั้ง
6 หนทางสู่ความร่ำรวยตั้งแต่อายุยังน้อย
6 หนทางสู่ความร่ำรวยตั้งแต่อายุยังน้อย

เปิดอ่าน 31,452 ครั้ง
โฉมใหม่ หอพัก สกสค. "บ้านหลังที่สองของครู"
โฉมใหม่ หอพัก สกสค. "บ้านหลังที่สองของครู"

เปิดอ่าน 20,420 ครั้ง
เทคนิคปลดหนี้ที่ควรรู้ หมดหนี้สินไว ๆ ต้องทำตามนี้
เทคนิคปลดหนี้ที่ควรรู้ หมดหนี้สินไว ๆ ต้องทำตามนี้

เปิดอ่าน 28,231 ครั้ง
ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการกำหนดเครื่องแบบผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2561
ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการกำหนดเครื่องแบบผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2561 เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ