ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาทักษะทางการเรียน การแต่งโคลงสี่โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบเพื่อนคู่คิด Think Pair Share ร่วมกับ Application ห้องเรียนออนไลน์ สำหร

ความสำคัญและความเป็นมาของปัญหา

ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)รายวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย มีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบแบ่งตามสาระการเรียนรู้ คือ สาระการเรียนรู้ที่ 1 การอ่าน ค่าเฉลี่ย 60.45 สาระการเรียนรู้ที่ 2 การเขียน ค่าเฉลี่ย 61.58 สาระการเรียนรู้ที่ 3 การฟังการดู และการพูด ค่าเฉลี่ย 82.22 สาระการเรียนรู้ที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย ค่าเฉลี่ย 52.28 และสาระการเรียนรู้ที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม ค่าเฉลี่ย 64.99

จากค่าเฉลี่ยดังกล่าวทำให้ทราบว่า นอกจากสาระการเรียนรู้ที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย มีค่าเฉลี่ยที่ต่ำสุดแล้ว สาระการเรียนรู้ที่ ๒ การเขียน ก็เป็นสาระการเรียนรู้ที่ต้องมีการปรับและพัฒนา เนื่องจากสาระการเรียนรู้ที่ ๒ การเขียน เป็นทักษะที่ต้องใช้การคิดสรุปองค์ความรู้และนำไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ จึงต้องใช้การจัดการเรียนการสอนแบบการมีส่วนร่วมในการอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติ โดยเฉพาะตัวชี้วัด การแต่งบทร้อยกรอง วิธีการที่จะนำมาใช้แก้ไขปัญหาดังกล่าว คือ เทคนิคการเรียนรู้แบบเพื่อนคู่คิด(Think pair Share) เพราะเป็นเทคนิคที่มีการเรียนรู้แบบร่วมมือระหว่างผู้เรียน ๒ คน ที่จับคู่กัน แล้วช่วยกันแบ่งปันความคิดในประเด็นปัญหา หลังจากที่ร่วมกันคิดเป็นคู่แล้ว แล้วสรุปเป็นองค์ความรู้ของตัวเอง และนำความรู้ที่ได้นั้นไปเสนอให้เพื่อนร่วมชั้นเรียนได้รับฟัง เพื่อให้เกิดการวิเคราะห์วิจารณ์ผลร่วมกันทั้งชั้น ผู้เรียนมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ์ ฝึกการทำงานเป็นทีม ระดมพลังในการค้นหาคำตอบ ฝึกการแบ่งหน้าที่กับสมาชิกภายใน

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้การแต่งบทร้อยกรอง โคลงสี่สุภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบเพื่อนคู่คิด Think Pair Share ร่วมกับ Application ห้องเรียนออนไลน์

2. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แต่งบทร้อยกรอง โคลงสี่สุภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบเพื่อนคู่คิด Think Pair Share ร่วมกับ Application ห้องเรียนออนไลน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้ผู้เรียนอย่างน้อยร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป

3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การแต่งบทร้อยกรอง โคลงสี่สุภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบเพื่อนคู่คิด Think Pair Share ร่วมกับ Application ห้องเรียนออนไลน์

สมมติฐานทางการวิจัย

1. ทักษะทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง การแต่งบทร้อยกรองโคลงสี่สุภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้เรียนอย่างน้อยร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป

2. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง โคลงสี่สุภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบเพื่อนคู่คิด Think Pair Share ร่วมกับ Application ห้องเรียนออนไลน์ ระดับมาก

นิยามศัพท์เฉพาะ

1. เทคนิคการเรียนรู้แบบเพื่อนคู่คิด(Think pair Share)

เป็นเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือระหว่างผู้เรียน ๒ คน ที่จับคู่กัน แล้วช่วยกันแบ่งปันความคิดในประเด็นปัญหา หลังจากที่ร่วมกันคิดเป็นคู่แล้ว จึงนำความรู้ที่ได้ไปเสนอให้เพื่อนร่วมชั้นเรียนได้รับฟัง เพื่อให้เกิดการวิเคราะห์วิจารณ์ผลร่วมกัน

2. Application ห้องเรียนออนไลน์ หมายถึง . Application ต่างๆที่ใช้ช่วยในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้ได้เหมาะกับเนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้

แนวคิด ทฤษฎี หลักการ เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

แนวคิดทฤษฏี

เทคนิคการเรียนรู้แบบเพื่อนคู่คิด(Think pair Share)

เป็นเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือระหว่างผู้เรียน ๒ คน ที่จับคู่กัน แล้วช่วยกันแบ่งปันความคิดในประเด็นปัญหา หลังจากที่ร่วมกันคิดเป็นคู่แล้ว จึงนำความรู้ที่ได้ไปเสนอให้เพื่อนร่วมชั้นเรียนได้รับฟัง เพื่อให้เกิดการวิเคราะห์วิจารณ์ผลร่วมกันทั้งชั้นมีขั้นตอนดังนี้

๑) ผู้สอนตั้งประเด็นปัญหาสั้น ๆ หรือโจทย์คำถามกับผู้เรียนทั้งชั้น

๒) ผู้เรียนแต่ละคนหาคำตอบด้วยตนเองโดยลำพังอย่างอิสระ สัก 1-2 นาที

๓) ผู้เรียนจับคู่แบบคละความสามารถ ให้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิด ผลัดกันเล่าความคิดหรือ

คำตอบของตนให้เพื่อนฟัง จนได้ข้อสรุปที่เห็นพ้องกัน

๔) ผู้เรียนคนใดคนหนึ่งสามารถอธิบายคำตอบ นำผลสรุปเสนอหน้าชั้นเรียน ให้เพื่อนฟังทั้งชั้น

เพื่อหาข้อสรุปของประเด็นคำถามจากผู้เรียนทั้งชั้น

เทคนิคการเรียนรู้แบบเพื่อนคู่คิด(Think pair Share)ประกอบ ด้วย ๓ ส่วน ดังไดอะแกรมต่อไปนี้

๑) Think เป็นขั้นตอนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนได้คิดในประเด็นปัญหาต่างๆการกล่าวนำถึงสาระสำคัญของบทเรียนรวมทั้งการแนะนำให้ผู้เรียนได้คิดถึงเรื่องที่จะต้องศึกษาในขั้นตอนต่อไป ในขั้นนี้จะต้องดำเนินการทั้งชั้นเรียน เพื่อให้ผู้เรียนทั้งหมดเกิดความคิดร่วมและประสานความคิดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

๒)Pair เป็นขั้นตอนที่จัดให้ผู้เรียนจับกันเป็นคู่ๆเพื่อให้แต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาบทเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนร่วมกันให้สามารถศึกษาบทเรียนได้สำเร็จลุล่วงและสามารถค้นหาคำตอบของประเด็นปัญหาที่ต้องการได้ การเรียนรู้ในขั้นตอนนี้เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ของผู้เรียน ที่ประกอบด้วย ๔ ขั้นตอนย่อยๆดังนี้

๑) Motivation ขั้นตอนการนำเข้าสู่บทเรียน

๒) Information ขั้นตอนการศึกษาเนื้อหาบทเรียน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ที่พัฒนาขึ้น หรือจากใบความรู้

๓) Application ขั้นการทดสอบความสำเร็จในการเรียนรู้

๔) Progress ขั้นตอนการประเมินผลความสำเร็จทางการเรียนของผู้เรียน

๓) Share เป็นขั้นตอนสุดท้าย หลังจากการศึกษาบทเรียนแล้ว โดยการทำการสลายกลุ่มผู้เรียนที่จับกันเป็นคู่แล้วสรุปผลการค้นหาคำตอบร่วมกันทั้งชั้นอีกครั้งหนึ่งเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ สรุปผล และอภิปรายผลการค้นพบจากการศึกษาบทเรียนในขั้นตอนที่ผ่านมารวมทั้งให้ข้อสรุปหรือเสนอแนะใดๆต่อผู้สอนได้

วิธีดำเนินการ

1. ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในด้านมาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ ตัวชี้วัด คำอธิบายรายวิชา และการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผล

2. ดำเนินการสร้างเครื่องมือเพื่อนำไปทดลองใช้ ได้แก่

2.1 แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนแบบเพื่อนคู่คิด Think Pair Share ร่วม Application ห้องเรียนออนไลน์ (jam Board) สอน สาระการเรียนรู้ที่ ๒ การเขียน (การแต่งบทร้อยกรองโคลงสี่สุภาพ )ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

2.2 แบบประเมินทักษะการแต่งโคลง จำนวน ๔ ด้าน

2.3 แบบประเมินความพึงพอใจ จำนวน 10 ข้อ

3. ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่วางไว้

ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง

ประชากร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 4/2 ,4/3,4/4,4/5,4/7,4/13,4/16,4/19,4/20 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา 256%

กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/๕ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย อำเภอหาดใหญ่

จังหวัดสงขลา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 256๔ จำนวน ๓๔ คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง ( Purposive Selection) จำนวน 1 ห้องเรียน

ตัวแปรที่ศึกษา

1. ตัวแปรต้น ( Independent Variables) แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนแบบแบบเพื่อนคู่คิด Think Pair Share ร่วม Application ห้องเรียนออนไลน์ สอน

2. ตัวแปรตาม ( Dependent Variables) ทักษะการแต่งโคลงสี่สุภาพ

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

1. ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาภาษาไทย ท31102 เรื่อง การแต่งโคลงสี่สุภาพ กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/๕ จำนวน ๓๔ คน จำนวน ๑ แผนการเรียน ใช้เวลา ๒ ชั่วโมง

2. นักเรียนปฏิบัติการแต่งโคลงสี่สุภาพหลังจัดการเรียนรู้

3. ประเมินทักษะการแต่งโคลงสี่สุภาพตามแบบ

4 ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ต่อการเรียนโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น

5 นำคะแนนที่ได้ไปวิเคราะห์ทางสถิติ เพื่อสรุปผลการทดลองตามจุดประสงค์ของการวิจัยต่อไป

การสร้างและพัฒนาเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล

การวิจัยครั้งนี้ ได้กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้

1. แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย สาระที่ ๒ การเขียน เรื่อง การแต่งโคลงสี่สุภาพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน ๑ แผน

2. แบบประเมินการแต่งโคลงสี่สุภาพ

๓. แบบสำรวจความคิดเห็นของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การแต่งโคลงสี่สุภาพ วิชาภาษาไทย โดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนแบบแบบเพื่อนคู่คิด Think Pair Share ร่วม Application ห้องเรียนออนไลน์

สถิติที่ใช้ในการวิจัย/การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปรผลข้อมูล

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้ค่าสถิติร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการวิจัย

ผลการวิจัย พบว่า

1. กิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทย สาระที่๒ การเขียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยโดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนแบบแบบเพื่อนคู่คิด Think Pair Share ร่วม Application ห้องเรียนออนไลน์ ประกอบด้วยขั้นตอนที่สำคัญ คือ ๑) Think เป็นขั้นตอนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนได้คิดในประเด็นปัญหาต่างๆ ในขั้นนี้จะต้องดำเนินการทั้งชั้นเรียน เพื่อให้ผู้เรียนทั้งหมดเกิดความคิดร่วมและประสานความคิดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ๒)Pair เป็นขั้นตอนที่จัดให้ผู้เรียนจับกันเป็นคู่ๆเพื่อให้แต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาบทเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนร่วมกัน ๓) Share เป็นขั้นตอนสุดท้าย หลังจากการศึกษาบทเรียนแล้ว โดยการทำการสลายกลุ่มผู้เรียนที่จับกันเป็นคู่แล้วสรุปผลการค้นหาคำตอบร่วมกันทั้งชั้นอีกครั้งหนึ่งเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ สรุปผล และอภิปรายผลการค้นพบจากการศึกษาบทเรียนในขั้นตอนที่ผ่านมารวมทั้งให้ข้อสรุปหรือเสนอแนะใดๆต่อผู้สอนได้

2. นักเรียนมีการพัฒนาทักษะทางการเรียนวิชาภาษาไทย สาระที่ ๒ การแต่งโคลงสี่สุภาพ

สูงขึ้น โดยนักเรียนร้อยละ 73.17 มีผลการประเมินการแต่งโคลงสี่สุภาพ ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป โดยนักเรียนทั้งชั้นมีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 74.00 คะแนนอยู่ในเกณฑ์ดี ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้

3. ด้านความพึงพอใจ นักเรียนมีความคิดเห็นต่อตัวบ่งชี้บทบาทในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนแบบแบบเพื่อนคู่คิด Think Pair Share ร่วม Application ห้องเรียนออนไลน์ ทั้งด้านผู้เรียนและด้านผู้สอน อยู่ในระดับมากทุกตัว

อภิปรายผล

จากการศึกษาเรื่อง การพัฒนาทักษะการแต่งบทร้อยกรองโคลงสี่สุภาพ โดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนแบบแบบเพื่อนคู่คิด Think Pair Share ร่วม Application ห้องเรียนออนไลน์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่า

กิจกรรมการเรียนการสอนแบบแบบเพื่อนคู่คิด Think Pair Share ร่วม Application ห้องเรียนออนไลน์ เป็นกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมโดยเรียนรู้ผ่านกระบวนการทำงานร่วมกัน เป็นขั้นตอน ทั้ง ๓ ขั้นตอนตามลำดับ เมื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผ่านการเรียนวิชาภาษาไทย สาระที่ ๒ การเขียน โดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนแบบแบบเพื่อนคู่คิด Think Pair Share ร่วม Application ห้องเรียนออนไลน์ จึงส่งผลให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านทักษะการเขียน สูงขึ้สอดคล้องกับสมมติฐานที่วางไว้

ในส่วนของความพึงพอใจนักเรียนมีความคิดเห็นต่อตัวบ่งชี้บทบาทในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนแบบแบบเพื่อนคู่คิด Think Pair Share ร่วม Application ห้องเรียนออนไลน์ ทั้งด้านผู้เรียนและด้านผู้สอน อยู่ในระดับมากทุกตัวบ่งชี้ สอดคล้องกับสมมติฐานที่วางไว้ข้อที่ 2 โดยในด้านผู้เรียน บทบาทและพฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกมากที่สุด คือ นักเรียนได้นาเสนอแนวคิดอย่างอิสระ คิดเป็นร้อยละ 89.00 ส่วนด้านผู้สอน บทบาทและพฤติกรรมที่ผู้สอนแสดงออกมากที่สุด คือ ครูเตรียมสถานการณ์ที่นักเรียนได้ค้นคว้า สืบเสาะ รวบรวมข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 85.00

ข้อเสนอแนะ

1. ควรนำกิจกรรมการการเรียนรู้ โดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนแบบแบบเพื่อนคู่คิด Think Pair Share ร่วม Application ห้องเรียนออนไลน์ ไปปรับประยุกต์ในการเรียนการสอนในจุดประสงค์อื่นของรายวิชาภาษาไทยของนักเรียนในระดับชั้นต่าง ๆ

2. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนแบบแบบเพื่อนคู่คิด Think Pair Share ร่วม Application ห้องเรียนออนไลน์ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เหมากับสถานการณ์ในยุคปัจจุบัน สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาอื่นๆได้

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย

1. เป็นแนวทางสำหรับครูผู้สอนภาษาไทย ในการปรับปรุงการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย เพื่อส่งเสริมทักษะ ทางการเรียนวิชาภาษาไทยให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน

2. เป็นแนวทางสำหรับครูในการปรับปรุงรูปแบบวิธีการสอน สาระการเรียนรู้ที่4 การเขียน กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เอกสารอ้างอิง

พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และ พเยาว์ ยินดีสุข. (2563). การเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง กับ PLC เพื่อ

การพัฒนา. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาภรณ์มหาวิทยาลัย.

กมลลักษณ์ บุญขันธ์ และคณะ การจัดการเรียนการสอนแบบเทคนิคการเรียนรู้แบบเพื่อนคู่คิด(Think pair Share) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

โพสต์โดย ประคุณ : [7 ก.ย. 2564 เวลา 08:39 น.]
อ่าน [1397] ไอพี : 101.51.58.96
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 37,626 ครั้ง
ความรู้พื้นฐานที่นักถ่ายรูปทุกคนควรทราบ
ความรู้พื้นฐานที่นักถ่ายรูปทุกคนควรทราบ

เปิดอ่าน 18,892 ครั้ง
"ปลูกมะนาวแป้นดกพิเศษบนต้นตอส้มโวลคา-เมอเรียน่า"
"ปลูกมะนาวแป้นดกพิเศษบนต้นตอส้มโวลคา-เมอเรียน่า"

เปิดอ่าน 15,784 ครั้ง
สิ่งของเสริมมงคลและตัวอย่างการแก้ไขฮวงจุ้ย
สิ่งของเสริมมงคลและตัวอย่างการแก้ไขฮวงจุ้ย

เปิดอ่าน 22,103 ครั้ง
วิธีเก็บไข่ให้ได้นานๆ
วิธีเก็บไข่ให้ได้นานๆ

เปิดอ่าน 7,854 ครั้ง
ธปท. ยันไม่มีปลอม แบงก์เอทีเอ็ม
ธปท. ยันไม่มีปลอม แบงก์เอทีเอ็ม

เปิดอ่าน 20,201 ครั้ง
การวิจัยระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางเทคโนโลยีการศึกษา
การวิจัยระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางเทคโนโลยีการศึกษา

เปิดอ่าน 53,699 ครั้ง
เผยแพร่ตัวอย่าง SAR สถานศึกษา โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม
เผยแพร่ตัวอย่าง SAR สถานศึกษา โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม

เปิดอ่าน 3,017 ครั้ง
รู้ไหมว่า เวลา "ฝนตก" จึงทำให้เรา "นอนหลับ" ได้ลึกขึ้น
รู้ไหมว่า เวลา "ฝนตก" จึงทำให้เรา "นอนหลับ" ได้ลึกขึ้น

เปิดอ่าน 22,489 ครั้ง
ลายมือแบบไหนคือ "ลายมือเสน่ห์นิยม"
ลายมือแบบไหนคือ "ลายมือเสน่ห์นิยม"

เปิดอ่าน 825 ครั้ง
กรดไหลย้อน และการรักษากรดไหลย้อน
กรดไหลย้อน และการรักษากรดไหลย้อน

เปิดอ่าน 11,646 ครั้ง
ไอพ่นเกือบยิงจานผีร่วง เครื่องบินขับไล่อังกฤษกระหน่ำจานบิน
ไอพ่นเกือบยิงจานผีร่วง เครื่องบินขับไล่อังกฤษกระหน่ำจานบิน

เปิดอ่าน 9,951 ครั้ง
สักการะเกจิชื่อดัง... ตามหาผู้นำต้นยางต้นแรกมาปลูกในตรัง แวะชิมหมูย่างเมืองตรัง
สักการะเกจิชื่อดัง... ตามหาผู้นำต้นยางต้นแรกมาปลูกในตรัง แวะชิมหมูย่างเมืองตรัง

เปิดอ่าน 43,256 ครั้ง
ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์กราฟิก
ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์กราฟิก

เปิดอ่าน 10,711 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์หนังสือและหนังสือเสียง "สอนนอกกรอบ : ยุทธวิธีจับใจศิษย์"
ดาวน์โหลดไฟล์หนังสือและหนังสือเสียง "สอนนอกกรอบ : ยุทธวิธีจับใจศิษย์"

เปิดอ่าน 10,193 ครั้ง
การหยุดหายใจในขณะหลับ (Sleep apnoea)
การหยุดหายใจในขณะหลับ (Sleep apnoea)

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 58,748 ครั้ง
วิธีการทดสอบน้ำผึ้งแท้หรือปลอม
วิธีการทดสอบน้ำผึ้งแท้หรือปลอม

เปิดอ่าน 12,345 ครั้ง
อาหารต้านสารก่อมะเร็งที่พบบ่อยในธรรมชาติ
อาหารต้านสารก่อมะเร็งที่พบบ่อยในธรรมชาติ

เปิดอ่าน 12,683 ครั้ง
ใบหน้าที่หายไป หายไปได้ยังไง ชมคลิปเลยครับ
ใบหน้าที่หายไป หายไปได้ยังไง ชมคลิปเลยครับ

เปิดอ่าน 410,306 ครั้ง
nouns Countable/Uncountable Nouns - นามนับได้/ไม่ได้
nouns Countable/Uncountable Nouns - นามนับได้/ไม่ได้

เปิดอ่าน 12,806 ครั้ง
วิธีล้างคราบน้ำชาที่ติดแก้ว
วิธีล้างคราบน้ำชาที่ติดแก้ว เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ