ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
แบบฝึกพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส (โควิด 19)

1. สภาพปัญหา / ความจำเป็น / ความสำคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่นำเสนอ

สพฐ.ได้กำหนดกลยุทธพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อเร่งรัด ส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษามีกลยุทธในการพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ แต่จากผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่าน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1พบว่ามีนักเรียนจำนวน 9 คนจากจำนวนทั้งหมด 14 คน มีผลการทดสอบอยู่ในระดับพอใช้และดีและผู้เรียนกลุ่มนี้ยังอ่านคำที่มีสระลดรูปหรือเปลี่ยนรูป ตัวสะกดไม่ตรงมาตรา อักษรนำและการอ่านข้อความได้ไม่เป็นไปตามมาตราฐานของหลักสูตร

ปัจจุบันสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส(โควิด19)ยังมีการแพร่ระบาดอยู่ในวงกว้างทางโรงเรียนศรีภิรมย์พิทยาจึงได้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ 0n hand ,On lineและ On demand เพื่อป้องการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส (โควิด19) จากปัญหาที่พบคือนักเรียนมีปัญหาคือ ไม่สามารถอ่านได้ตามศักยภาพรายบุคคลที่ควรจะเป็น

ดังนั้นครูจึงต้องแก้ไขและพัฒนาการอ่าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

โดยการคิดค้นนำนวัตกรรมการอ่านแบบสะกดคำมาจัดกิจกรรมในรูปแบบ On hand มาใช้ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาของนักเรียน

2. จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน

เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการอ่าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

เป้าหมายเชิงปริมาณ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 จำนวน 15 คน อ่านออก ได้ตามศักยภาพรายบุคคลที่ควรจะเป็น

เป้าหมายเชิงคุณภาพ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 จำนวน 15 คน อ่าน ได้ตามศักยภาพรายบุคคลระดับดีขึ้นไป

3. กระบวนการผลิตผลงาน หรือขั้นตอนการดำเนินงาน ประยุกต์ใช้วงจร PDCA

3.1 ขั้นวางแผนปฏิบัติงาน (P) เป็นขั้นตอนการจัดทำแผนในการสร้างชุดทักษะการอ่านแบบสะกดคำ กลุ่มสาระภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ดังนี้

3.1.1 วิเคราะห์หลักสูตร เกี่ยวกับการสอดคล้องมาตรฐานตัวชี้วัดสาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น กำหนดหน่วยการเรียนรู้ จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

3.1.2 ออกแบบการจัดกิจกรรมโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะและสร้างชุดฝึกทักษะการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษไทย

3.1.3 กำหนดวิธี เครื่องมือ และเกณฑ์การวัดผลประเมินผล โดยการประเมินผลงาน ชิ้นงาน

3.2.ขั้นตอนการทำตามแผน (D) จัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านแบบสะกดคำ และกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ ดังนี้

1. ขั้นสร้างความสนใจ

2. ขั้นสำรวจและค้นคว้า

3. ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป

4. ขั้นขยายความรู้

5. ขั้นประเมิน

3.3 ขั้นตรวจสอบผลและประเมินผล (C)

3.3.1 ประเมินผลงานนักเรียน

3.3.2 ประเมินพฤติกรรมการทำงานของนักเรียน

3.3.3 บันทึกผลการจัดการเรียนรู้

3.3.4 เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล แปลความหมาย

3.3.5 จัดทำรายงานผลการจัดการเรียนรู้

3.4 ขั้นนำผลการประเมินมาปรับปรุง(A)

3.4.1 ปรับปรุงชุดฝึกทักษะให้สอดคล้องกับชีวิตประจำวันมากขึ้น

3.4.2 ปรับปรุงชุดฝึกทักษะให้สอดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระภาษไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551

4. ผลการดำเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ

4.1 เป็นสื่อในการจัดการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการอ่านคำ กลุ่มสาระภาษาไทยและกลุ่มอื่น ๆ ครูสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนของตนหรือพัฒนาเป็นนวัตกรรมการเรียนรู้

4.2 เป็นสื่อที่ใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนจากกิจกรรมง่าย ๆ และเหมาะสมกับเนื้อหาตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

4.3 เป็นสื่อที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองหรือเป็นกลุ่มเพื่อสร้างทักษะชีวิตและทักษะทางสังคม

4.4 เป็นสื่อที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้เพิ่มเติม ได้องค์ความรู้ทางวิชาภาษาไทย เกิดความสนใจใฝ่รู้ รู้จักสืบเสาะหาความความรู้ ไปพร้อม ๆ กับบุตรหลาน

4.5 เป็นสื่อที่ผู้ปกครองสามารถใช้สอนบุตรหลานให้ได้ฝึกทักษะการอ่าน

5. ปัจจัยสู่ความสำเร็จ

5.1 บุคลากรที่มีส่วนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประสบผลสำเร็จ คือผู้บริหาร โรงเรียนที่มีการสนับสนุนและส่งเสริมให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายตามศักยภาพของผู้เรียนส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้จัดทำสื่อ/นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้

5.2 .ใช้หลักการจัดกิจกรรมแบบมีส่วนร่วม โดยอาศัยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ปกครองและชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

5.3 ผู้บริหาร ให้การนิเทศ ติดตามอย่างกัลยาณมิตร สนับสนุนการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

6. บทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learned)

ชุดฝึกพัฒนาการอ่านแบบสะกดคำ ทำให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้เชิงปฏิบัติอย่างมีระบบส่งผลให้พัฒนาคุฯภาพผู้เรียน พัฒนาทักษะกระบวนการคิดผสมผสาน วิทยาการใหม่ในการศึกษาหาความรู้ ความจริงจนได้ข้อสรุปเป็นองค์ความรู้ใหม่ และองค์ความรู้ที่ได้อาจกลายเป็นผลงานเชิงสร้างสรรค์และพัฒนาเป็นความรู้ที่คงทนตลอดไป

7. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ

ได้มีการเผยแพร่ผ่านช่องทางเว็บไซต์ครูบ้านนอกดอทคอม

โพสต์โดย ปอ : [7 ก.ย. 2564 เวลา 18:31 น.]
อ่าน [913] ไอพี : 27.145.87.31
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 12,150 ครั้ง
ใบมอบฉันทะเป็นผู้ดำเนินการยื่นแบบคำร้องขอรับหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ปร
ใบมอบฉันทะเป็นผู้ดำเนินการยื่นแบบคำร้องขอรับหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ปร

เปิดอ่าน 12,405 ครั้ง
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. ๒๕๕๕
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. ๒๕๕๕

เปิดอ่าน 15,037 ครั้ง
คลิปแนะนำวิธีระบายความร้อนรถตากแดดแบบเร่งด่วน แบบนี้ต้องลอง
คลิปแนะนำวิธีระบายความร้อนรถตากแดดแบบเร่งด่วน แบบนี้ต้องลอง

เปิดอ่าน 7,622 ครั้ง
กูเกิลทำแว่นวิเศษ
กูเกิลทำแว่นวิเศษ

เปิดอ่าน 19,958 ครั้ง
เกมส์ลูกตุ้มแดนมังกร
เกมส์ลูกตุ้มแดนมังกร

เปิดอ่าน 17,584 ครั้ง
ฮวงจุ้ยที่ดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าอยู่แล้วรวย
ฮวงจุ้ยที่ดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าอยู่แล้วรวย

เปิดอ่าน 61,037 ครั้ง
สมุนไพรช่วยลดไตรกลีเซอไรด์
สมุนไพรช่วยลดไตรกลีเซอไรด์

เปิดอ่าน 46,072 ครั้ง
"อยู่ไกลเขา แต่รู้ทันเขา" ภาพยนตร์สั้น วันครู ครั้งที่ 65 ประจำปี 2564
"อยู่ไกลเขา แต่รู้ทันเขา" ภาพยนตร์สั้น วันครู ครั้งที่ 65 ประจำปี 2564

เปิดอ่าน 2,395 ครั้ง
พืชเศรษฐกิจ
พืชเศรษฐกิจ

เปิดอ่าน 41,460 ครั้ง
อักษรไทยสมัยสุโขทัย
อักษรไทยสมัยสุโขทัย

เปิดอ่าน 11,189 ครั้ง
5 สเต็ปคิดสักนิดก่อนตัดสินใจกู้
5 สเต็ปคิดสักนิดก่อนตัดสินใจกู้

เปิดอ่าน 15,385 ครั้ง
ประโยชน์และโทษของเครื่องดื่มเกลือแร่
ประโยชน์และโทษของเครื่องดื่มเกลือแร่

เปิดอ่าน 19,119 ครั้ง
มหัศจรรย์ "ผึ้งบำบัด" รักษาอาการเรื้อรัง-ไมเกรน-อัลไซเมอร์ กระแสตอบรับล้นหลาม
มหัศจรรย์ "ผึ้งบำบัด" รักษาอาการเรื้อรัง-ไมเกรน-อัลไซเมอร์ กระแสตอบรับล้นหลาม

เปิดอ่าน 7,781 ครั้ง
เมื่อบ้านมีระเบียบ ฮวงจุ้ยก็ดีได้
เมื่อบ้านมีระเบียบ ฮวงจุ้ยก็ดีได้

เปิดอ่าน 16,631 ครั้ง
สีเสียด
สีเสียด

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 40,291 ครั้ง
"แคนา แคทุ่ง แคอ่าว" มีดีอย่างไร ทำไมจึงนิยมปลูกในบ้านหรือปั๊มน้ำมันกันจังเลย
"แคนา แคทุ่ง แคอ่าว" มีดีอย่างไร ทำไมจึงนิยมปลูกในบ้านหรือปั๊มน้ำมันกันจังเลย

เปิดอ่าน 11,933 ครั้ง
5 สิ่งมหัศจรรย์ (ทางเลือก) ของโลก
5 สิ่งมหัศจรรย์ (ทางเลือก) ของโลก

เปิดอ่าน 17,486 ครั้ง
ประเพณีการทำบุญในวันสงกรานต์
ประเพณีการทำบุญในวันสงกรานต์

เปิดอ่าน 12,693 ครั้ง
ทั้งซาบซึ้ง-สะเทือนใจ หนูน้อย 7 ขวบสละชีวิต บริจาค"ไต"เพื่อช่วยชีวิตแม่
ทั้งซาบซึ้ง-สะเทือนใจ หนูน้อย 7 ขวบสละชีวิต บริจาค"ไต"เพื่อช่วยชีวิตแม่

เปิดอ่าน 10,943 ครั้ง
หัวไชเท้าช่วยละลายเสมหะ
หัวไชเท้าช่วยละลายเสมหะ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ