ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาการนิเทศภายในของโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล

ชื่องานวิจัย การพัฒนาการนิเทศภายในของโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล

ผู้วิจัย นายไพฑูรย์ พั้วป้อง

ปีวิจัย 2562

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานการนิเทศภายในของโรงเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดเทศบาล 2) เพื่อสร้างและหาคุณภาพกระบวนการนิเทศภายในของโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล 3) เพื่อทดลองใช้กระบวนการนิเทศภายในของโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้รับการนิเทศที่มีต่อการพัฒนาการนิเทศภายในของโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2562 จำนวน 25 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการการวิจัยประกอบด้วย คู่มือการนิเทศภายใน แบบสอบถาม แบบประเมินการนิเทศภายใน และแบบประเมินความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการ หาร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัยพบว่า

1. ผลการศึกข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการนิเทศภายในของโรงเรียนระดับประถมศึกษาจากแบบสอบถามเพื่อการวิจัยการนิเทศภายในโรงเรียน พบว่า ปัญหาโดยภาพรวมไม่มีผู้นิเทศทำให้ขาดการวางแผนและการพัฒนากระบวนการนิเทศ

2. ผลการสร้างคู่มือการนิเทศภายใน พบว่า คู่มือการนิเทศภายใน ส่วนที่ 1 ประกอบด้วย 1) บทที่ 1 บทนำ ได้แก่ ความสำคัญของปัญหา และจุดมุ่งหมายของการนิเทศภายในโรงเรียน 2) บทที่ 2 การนิเทศภายในโรงเรียน ได้แก่ แนวคิดการนิเทศภายในโรงเรียน ความหมายของการนิเทศภายในโรงเรียน ความจำเป็นของการนิเทศภายในโรงเรียน องค์ประกอบของการนิเทศภายในโรงเรียน และหลักการนิเทศภายในโรงเรียน 3) บทที่ 3 แนวการจัดกระบวนการนิเทศภายใน 5 ขั้นตอน ได้แก่ การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ การวางแผนและการกำหนดทางเลือก การสร้างสื่อเครื่องมือและการพัฒนาวิธีการ การปฏิบัติการนิเทศ การประเมินและรายงานผล และ 4) แนวทางการจัดกิจกรรมการนิเทศภายใน ได้แก่ ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของคู่มือ และแบบประเมินการนิเทศภายในโดยผู้เชี่ยวชาญ และโดยภาพรวม พบว่า บทที่ 2 การนิเทศภายในโรงเรียน และบทที่ 3 แนวทางการจัดกิจกรรมนิเทศภายใน 5 ขั้นตอน และส่วนที่ 2 ประกอบด้วย เนื้อหา และรูปเล่ม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด

3. ผลการทดลองใช้กระบวนการพัฒนาการนิเทศภายในโรงเรียนโดยใช้คู่มือการนิทศภายใน พบว่า การพัฒนาทุกด้านอยู่ในระดับดีมาก ประกอบด้วย 1) ด้านที่ 1 การวางแผนการพัฒนาผู้เรียน ได้แก่ มีการวิเคราะห์หลักสูตร มีแผนการจัดการเรียนรู้หรือประสบการณ์ มีแผนการจัดการเรียนรู้หรือประสบการณ์ ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีโครงการ โครงการวิจัย กิจกรรม แผนงานพัฒนาการเรียนรู้และคุณลักษณะของผู้เรียน มีการผลิตสื่อการเรียนรู้ จัดแหล่งเรียนรู้ และมีแบบประเมินก่อนและหลังเรียน ดำเนินการโครงการ 2) ด้านที่ 2 การดำเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ได้แก่ จัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้หรือประสบการณ์ ใช้สื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ใช้แหล่งเรียนรู้ประกอบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย จัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนเป็นปัจจุบัน มีการดำเนินการตามโครงการหรืองานวิจัยเป็นปัจจุบัน จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นปัจจุบัน มีภาระงาน ชิ้นงาน ตามหน่วยการเรียนรู้แต่ละรายวิชาหรือโครงการ 3) ด้านที่ 3 การวัดและประเมินผล ได้แก่ มีการวัดผลก่อนและหลังเรียนหรือดำเนินการโครงการ วัดและประเมินผลตามหน่วยการเรียนรู้แต่ละรายวิชาด้วยวิธีที่หลากหลาย วัดและประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย สรุปรายงานการวัดผลแต่ละรายวิชาหรือโครงการ 4)ด้านที่ 4 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ได้แก่ มีข้อมูลการรู้จักการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีกิจกรรมตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และมีรายงานผลตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5) ด้านที่ 5 คุณภาพผู้เรียน ได้แก่ นักเรียนกล้าพูดคุยซักถามตอบคำถาม นักเรียนร่าเริงแจ่มใส มีวินัย มีกิริยา วาจา สุภาพเรียบร้อย และมีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานหรือตัวชี้วัดที่ครูสอน 6) ด้านที่ 6 แฟ้มสะสมผลงานครู และ7) ด้านที่ 7 บรรยากาศในห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนการสอนแบบพอเพียง

4. ความพึงพอใจของผู้รับการนิเทศที่มีต่อการพัฒนาการนิเทศภายในโรงเรียน 1) การศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและการวางแผนการ ได้แก่ นโยบายการนิเทศภายใน โครงการนิเทศภายใน ผู้รับผิดชอบโครงการนิเทศภายใน กิจกรรมที่กำหนดในโครงการนิเทศภายใน และครูจะทำผลงานเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 2) การปฏิบัติ ได้แก่ การปฏิบัติตามกำหนดการนิเทศภายใน ความร่วมมือของคณะครูในการดำเนินกิจกรรมการนิเทศภายใน ผู้รับผิดชอบโครงการนิเทศภายใน การใช้สื่อ เครื่องมือในการนิเทศภายใน การให้ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน และผู้เรียนได้ฝึกทักษะในการนำเสนอหน้าชั้นเรียน 3) การประเมินผล ได้แก่ วิธีการประเมินผล การมีส่วนร่วมการประเมินผล และระยะเวลาในการประเมินผล ด้านที่ 2 ผลการดำเนินงานตามกระบวนการนิเทศภายใน ประกอบด้วย 1) ครู ได้แก่ ครูมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น ครูปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ครูมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ครูให้การยอมรับซึ่งกันและกัน และครูจะทำผลงานเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 2) นักเรียน ได้แก่ นักเรียนนักเรียนมีความสนใจและกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น นักเรียนมีความร่วมมือใน การปฏิบัติงานดีขึ้น และนักเรียนมีผลการเรียนดีขึ้น โดยภาพรวม พบว่า ผู้รับการนิเทศมีความพึงพอใจด้านที่ 1 การดำเนินงานตามกระบวนการนิทศภายในเกี่ยวกับการปฏิบัติ ร้อยละ 73.33 อยู่ในระดับมากที่สุด และด้านที่ 2 ผลการดำเนินงานตามกระบวนการนิเทศภายใน เกี่ยวกับครูผู้สอน ร้อยละ 63.32 อยู่ในระดับมากที่สุด

โพสต์โดย ไพฑูรย์ : [9 ก.ย. 2564 เวลา 14:12 น.]
อ่าน [632] ไอพี : 223.207.222.25
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 27,653 ครั้ง
รู้ไหมว่า...ประเทศไทยโชคดีที่ตั้งอยู่บน "เส้นศูนย์สูตรสนามแม่เหล็กโลก"
รู้ไหมว่า...ประเทศไทยโชคดีที่ตั้งอยู่บน "เส้นศูนย์สูตรสนามแม่เหล็กโลก"

เปิดอ่าน 38,504 ครั้ง
ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ (UNIX)
ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ (UNIX)

เปิดอ่าน 17,904 ครั้ง
มหัศจรรย์ "ผึ้งบำบัด" รักษาอาการเรื้อรัง-ไมเกรน-อัลไซเมอร์ กระแสตอบรับล้นหลาม
มหัศจรรย์ "ผึ้งบำบัด" รักษาอาการเรื้อรัง-ไมเกรน-อัลไซเมอร์ กระแสตอบรับล้นหลาม

เปิดอ่าน 8,920 ครั้ง
ชำแหละ "แชร์ลูกโซ่" ธุรกิจหลอกฟันเงิน
ชำแหละ "แชร์ลูกโซ่" ธุรกิจหลอกฟันเงิน

เปิดอ่าน 38,984 ครั้ง
การวัดมุมเป็นเรเดียน
การวัดมุมเป็นเรเดียน

เปิดอ่าน 68,553 ครั้ง
พื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยม
พื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยม

เปิดอ่าน 19,541 ครั้ง
บรรยากาศ (ATMOSPHERE)
บรรยากาศ (ATMOSPHERE)

เปิดอ่าน 9,482 ครั้ง
นักเขียนไทยเจ๋ง คว้าแชมป์การ์ตูนนานาชาติ
นักเขียนไทยเจ๋ง คว้าแชมป์การ์ตูนนานาชาติ

เปิดอ่าน 33,226 ครั้ง
พรหมวิหาร 4
พรหมวิหาร 4

เปิดอ่าน 46,662 ครั้ง
แนวโน้มของเทคโนโลยีการศึกษาของไทย
แนวโน้มของเทคโนโลยีการศึกษาของไทย

เปิดอ่าน 28,883 ครั้ง
ประวัติย่อของคณิตศาสตร์ : อาร์คีมีดีส : Archimedes
ประวัติย่อของคณิตศาสตร์ : อาร์คีมีดีส : Archimedes

เปิดอ่าน 8,619 ครั้ง
10 วิธีถนอมสายตา หน้าจอคอมพิวเตอร์
10 วิธีถนอมสายตา หน้าจอคอมพิวเตอร์

เปิดอ่าน 13,870 ครั้ง
โอกาสไม่ถึง 50-50 จะได้เห็น ขั้วโลกเหนือปลอดน้ำแข็งหุ้ม
โอกาสไม่ถึง 50-50 จะได้เห็น ขั้วโลกเหนือปลอดน้ำแข็งหุ้ม

เปิดอ่าน 24,413 ครั้ง
การจัดลำดับอาวุโสในราชการ
การจัดลำดับอาวุโสในราชการ

เปิดอ่าน 9,682 ครั้ง
นอน ถูกท่า ถูกวิธี.. เพิ่มความงามแบบไม่รู้ตัว
นอน ถูกท่า ถูกวิธี.. เพิ่มความงามแบบไม่รู้ตัว

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 20,000 ครั้ง
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูล
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูล

เปิดอ่าน 51,676 ครั้ง
รายละเอียดเกณฑ์วิทยฐานะ(ใหม่) ใช้บังคับ 1 ต.ค.51
รายละเอียดเกณฑ์วิทยฐานะ(ใหม่) ใช้บังคับ 1 ต.ค.51

เปิดอ่าน 12,615 ครั้ง
มาอัพเดทดวงของคุณในรอบ 2 สัปดาห์
มาอัพเดทดวงของคุณในรอบ 2 สัปดาห์

เปิดอ่าน 21,020 ครั้ง
The 90/90 Standard
The 90/90 Standard

เปิดอ่าน 790 ครั้ง
5 วิธีง่ายๆ! ช่วยหยุดทานอาหารด้วยความเครียด
5 วิธีง่ายๆ! ช่วยหยุดทานอาหารด้วยความเครียด เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ