ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของโรงเรียนวัดราชสกุณา (ราษฎร์รังสฤษฏ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ปีการศึกษา 2563

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของโรงเรียนวัดราชสกุณา (ราษฎร์รังสฤษฏ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง

ผู้รับผิดชอบ นางกมลพรรณ ญาณโกมุท

หน่วยงาน โรงเรียนวัดราชสกุณา (ราษฎร์รังสฤษฏ์)

ปีที่ประเมิน 2563

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อประเมินด้านบริบทของโรงเรียน ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของโรงเรียนวัดราชสกุณา (ราษฎร์รังสฤษฏ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 2) เพื่อประเมินด้านปัจจัยนำเข้า ที่ใช้ในการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของโรงเรียนวัดราชสกุณา (ราษฎร์รังสฤษฏ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 3) เพื่อประเมินด้านกระบวนการที่ใช้ในการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของโรงเรียนวัดราชสกุณา (ราษฎร์รังสฤษฏ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง และ 4) เพื่อประเมินด้านผลผลิตจากการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของโรงเรียนวัดราชสกุณา (ราษฎร์รังสฤษฏ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง โดยใช้รูปแบบการประเมินซิปป์ (CIPP Model) ตามแนวคิดของสตัฟเฟิลบีม กลุ่มประชากรที่ใช้ในการประเมินโครงการ รวมทั้งหมด 171 คน ประกอบด้วย ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 6 คน คณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 79 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 79 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 5 ฉบับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินพบว่า

1. ผลการประเมินด้านบริบทของโรงเรียนที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของโรงเรียนวัดราชสกุณา (ราษฎร์รังสฤษฏ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวม มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (= 4.49,  = 0.56) เมื่อพิจารณาเป็นรายการ พบว่า มีระดับความคิดเห็นในระดับมากที่สุด 7 รายการ และระดับความคิดเห็นในระดับมาก 8 รายการ โดยเรียงจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก ได้แก่ โครงการมีความสอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน วัตถุประสงค์ของโครงการมีความเหมาะสมและนำไปสู่การปฏิบัติได้ และสภาวะแวดล้อมของโรงเรียนมีความเหมาะสมเอื้อต่อการดำเนินงาน ( = 5.00,  = 0.00) รองลงมา คือ โครงการมีความสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และผู้ปกครองและชุมชน ให้การสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการ (= 4.85,  = 0.37) และวัตถุประสงค์ของโครงการ มีความชัดเจนสอดคล้องกับวิธีดำเนินการ ( = 4.77,  = 0.43) ส่วนรายการที่มีระดับความคิดเห็นต่ำสุด คือ โครงการมีความสอดคล้องกับความต้องการของครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน (= 3.69,  = 0.94) มีระดับความคิดเห็นในระดับมาก

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าที่ใช้ในการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของโรงเรียนวัดราชสกุณา (ราษฎร์รังสฤษฏ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวม มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.79,  = 0.35) เมื่อพิจารณาเป็นรายการ พบว่า ระดับความคิดเห็นในระดับมากที่สุด 14 รายการ และความคิดเห็นในระดับมาก 1 รายการ โดยเรียงจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก ได้แก่ ครูได้รับการส่งเสริม อบรม เกี่ยวกับการดำเนินงาน ผู้ปกครอง และชุมชนให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรม และสถานที่จัดกิจกรรม มีความปลอดภัยและสามารถใช้จัดกิจกรรมได้เป็นอย่างดี ( = 5.00,  = 0.00) รองลงมา ได้แก่ ครูมีจำนวนเพียงพอต่อการดำเนินงาน สื่อการเรียนรู้ วัสดุอุปกรณ์มีเพียงพอและอยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี มีเอกสารคู่มือ หนังสือ และวารสารต่างๆ เกี่ยวกับโครงการ มีงบประมาณที่จัดสรรสนับสนุนโครงการอย่างเพียงพอเหมาะสม และโรงเรียนกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน ( = 4.85,  = 0.37) และโรงเรียนมีการแต่งตั้งครูรับผิดชอบโครงการที่ชัดเจน ครูมีความรู้ ความเข้าใจ ในการดำเนินโครงการ มีการเบิกจ่ายงบประมาณตรงตามวัตถุประสงค์ และระบบการบริหารงานภายในโรงเรียนมีส่วนสนับสนุนและส่งเสริมในการดำเนินกิจกรรม ( = 4.77,  = 0.43) ส่วนรายการที่มีระดับความคิดเห็นต่ำสุด คือ ระยะเวลาการดำเนินโครงการมีความเหมาะสม ( = 4.38,  = 0.56) มีระดับความคิดเห็นในระดับมาก

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการที่ใช้ในการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของโรงเรียนวัดราชสกุณา (ราษฎร์รังสฤษฏ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ตามการปฏิบัติของครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และนักเรียน โดยภาพรวม มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.82, . = 0.44) เมื่อพิจารณาเป็นรายการ พบว่า ระดับการปฏิบัติในระดับมากที่สุดทุกรายการ โดยเรียงจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก ได้แก่ จัดทำสื่อการสอน เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้การจัดกิจกรรม ( = 5.00,  = 0.00) รองลงมา คือ แต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมให้ดียิ่งขึ้น ( = 4.97,  = 0.17) และกำหนดขั้นตอนวิธีการดำเนินโครงการอย่างชัดเจน ( = 4.89,  = 0.37) ส่วนรายการที่มีระดับการปฏิบัติต่ำสุด คือ ประชุมชี้แจง สื่อสาร ประชาสัมพันธ์โครงการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจ ( = 4.54,  = 0.71) มีระดับการปฏิบัติในระดับมากที่สุด

4. ผลการประเมินด้านผลผลิตจากการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของโรงเรียนวัดราชสกุณา (ราษฎร์รังสฤษฏ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายด้าน พบว่า

4.1 ผลการประเมินด้านผลผลิตเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ต่อการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของโรงเรียนวัดราชสกุณา (ราษฎร์รังสฤษฏ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง หลังเสร็จสิ้นโครงการ โดยภาพรวม มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.77,  = 0.44) เมื่อพิจารณาเป็นรายการ พบว่า ระดับความคิดเห็นในระดับมากที่สุดทุกรายการ โดยเรียงจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก ได้แก่ กิจกรรมมีความหลากหลาย น่าสนใจ และเหมาะสมกับนักเรียน ( = 4.96,  = 0.18) รองลงมา คือ สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรมมีความทันสมัย ( = 4.88,  = 0.32) และโครงการสามารถส่งเสริมให้นักเรียนมีความตระหนักเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม (= 4.85,  = 0.47) ส่วนรายการที่มีระดับความคิดเห็นต่ำสุด คือ บรรยากาศ สภาพแวดล้อม สะอาดและปลอดภัย ( = 4.58,  = 0.66) มีระดับความคิดเห็นในระดับมากที่สุด

4.2 ผลการประเมินด้านผลผลิตเกี่ยวกับความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองและนักเรียนที่มีต่อการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของโรงเรียนวัดราชสกุณา (ราษฎร์รังสฤษฏ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง หลังเสร็จสิ้นโครงการ โดยภาพรวมมีระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.76,  = 0.42) เมื่อพิจารณาเป็นรายการ พบว่า ระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ทุกรายการ โดยเรียงจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก ได้แก่ นักเรียนใช้เหตุผลในการตัดสินใจ อย่างรอบคอบ คิดก่อนลงมือทำ ( = 5.00,  = 0.00) รองลงมา คือ นักเรียนมีน้ำใจและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น ( = 4.98,  = 0.15) และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมไหว้พระ สวดมนต์แผ่เมตตา และ นั่งสมาธิ ( = 4.96,  = 0.18) ส่วนรายการที่มีระดับความพึงพอใจต่ำสุด คือ นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมโพธิสัตย์น้อย ( = 4.53,  = 0.54) มีระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด

โพสต์โดย ครูแพท : [16 ก.ย. 2564 เวลา 09:27 น.]
อ่าน [812] ไอพี : 125.25.167.84
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 126,877 ครั้ง
ทฤษฎีมานุษยนิยมของมาสโลว์
ทฤษฎีมานุษยนิยมของมาสโลว์

เปิดอ่าน 11,139 ครั้ง
"โสม" ราชาแห่งสมุนไพร
"โสม" ราชาแห่งสมุนไพร

เปิดอ่าน 20,288 ครั้ง
อาหารยอดนิยมในอาเซียน (ลาว)
อาหารยอดนิยมในอาเซียน (ลาว)

เปิดอ่าน 17,575 ครั้ง
ปลูกมะนาวนอกฤดู 1 ไร่ ได้ 1 แสน
ปลูกมะนาวนอกฤดู 1 ไร่ ได้ 1 แสน

เปิดอ่าน 8,366 ครั้ง
ดื่มชาดำหรือเขียวประจำวันละ3ถ้วย ปัดเป่าอัมพาตไกลร้อยละ21
ดื่มชาดำหรือเขียวประจำวันละ3ถ้วย ปัดเป่าอัมพาตไกลร้อยละ21

เปิดอ่าน 11,134 ครั้ง
ค้นพบโลกใบที่ 2 มีอุณหภูมิไม่ร้อนไม่หนาวจนมากเกินไป
ค้นพบโลกใบที่ 2 มีอุณหภูมิไม่ร้อนไม่หนาวจนมากเกินไป

เปิดอ่าน 30,551 ครั้ง
พืชกับศิลปะไทยโบราณ
พืชกับศิลปะไทยโบราณ

เปิดอ่าน 11,379 ครั้ง
รับประทาน "ไก่พื้นเมือง" ดีต่อสุขภาพอย่างไร
รับประทาน "ไก่พื้นเมือง" ดีต่อสุขภาพอย่างไร

เปิดอ่าน 13,714 ครั้ง
ตอบข้อข้องใจ...สมาชิก ช.พ.ค. เรื่อง จำนวนสมาชิก ช.พ.ค. ทั้งหมด ใครถึงแก่กรรม/ใครสมัครใหม่
ตอบข้อข้องใจ...สมาชิก ช.พ.ค. เรื่อง จำนวนสมาชิก ช.พ.ค. ทั้งหมด ใครถึงแก่กรรม/ใครสมัครใหม่

เปิดอ่าน 13,891 ครั้ง
ร่างกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์
ร่างกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์

เปิดอ่าน 4,494 ครั้ง
สร้างบ่อปลาหน้าบ้านเสริมภูมิทัศน์ "เพิ่มพลังฮวงจุ้ย"
สร้างบ่อปลาหน้าบ้านเสริมภูมิทัศน์ "เพิ่มพลังฮวงจุ้ย"

เปิดอ่าน 10,884 ครั้ง
เคล็ดลับความรักผูกพันของ 3 ครอบครัว
เคล็ดลับความรักผูกพันของ 3 ครอบครัว

เปิดอ่าน 19,007 ครั้ง
ดื่มเบียร์ทุกวัน ทำให้หัวใจแข็งแรงขึ้นได้
ดื่มเบียร์ทุกวัน ทำให้หัวใจแข็งแรงขึ้นได้

เปิดอ่าน 13,144 ครั้ง
หมามุ่ย สมุนไพรสรรพคุณบรรเจิด เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ ทีเด็ดอยู่ที่เมล็ด
หมามุ่ย สมุนไพรสรรพคุณบรรเจิด เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ ทีเด็ดอยู่ที่เมล็ด

เปิดอ่าน 14,344 ครั้ง
ฮือฮา! ครูสาวสุดทุ่ม ตัดชุดบอดี้สูททั้งตัวสกรีนภาพเหมือนอวัยวะภายในร่างกายสอนวิชากายวิภาค
ฮือฮา! ครูสาวสุดทุ่ม ตัดชุดบอดี้สูททั้งตัวสกรีนภาพเหมือนอวัยวะภายในร่างกายสอนวิชากายวิภาค

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 11,200 ครั้ง
คลิปล้อเลียนวิถีชีวิตของคนไทย "เมื่อก่อน VS เดี๋ยวนี้"
คลิปล้อเลียนวิถีชีวิตของคนไทย "เมื่อก่อน VS เดี๋ยวนี้"

เปิดอ่าน 10,828 ครั้ง
ผู้บริหารการศึกษาควรได้รับการปฏิรูปก่อน
ผู้บริหารการศึกษาควรได้รับการปฏิรูปก่อน

เปิดอ่าน 118,024 ครั้ง
บทความพิเศษ : การศึกษา 4.0 / ดร.โพยม จันทร์น้อย
บทความพิเศษ : การศึกษา 4.0 / ดร.โพยม จันทร์น้อย

เปิดอ่าน 2,688 ครั้ง
ขั้นตอนการเวียนเทียนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
ขั้นตอนการเวียนเทียนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

เปิดอ่าน 30,183 ครั้ง
โอลิมปิก : ประวัติกีฬาโอลิมปิก
โอลิมปิก : ประวัติกีฬาโอลิมปิก เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ