ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการ เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑(๓Rs๘Cs)โดยใช้ “KLONG MODEL”

รายงานการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑(๓Rs๘Cs)โดยใช้ “KLONG MODEL” มีวัตถประสงค์เพื่อใช้“KLONG MODEL”การขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมตามของโรงเรียนคล่องหมื่นเพชรอนุสรณ์ค่ายวชิราลงกรณ์อุปถัมภ์(บ้านทับควาย) และเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนโรงเรียนคล่องหมื่นเพชรอนุสรณ์ค่ายวชิราลงกรณ์อุปถัมภ์ (บ้านทับควาย) ผลการดำเนินงานสรุปได้ดังนี้

ตอนที่ 1 จากการใช้“KLONG MODEL”การขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมของโรงเรียนคล่องหมื่นเพชรอนุสรณ์ค่ายวชิราลงกรณ์อุปถัมภ์(บ้านทับควาย) โดยมีการประชุมวางแผน ร่วมกันปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ รับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ระหว่างผู้บริหารโรงเรียนกับครู ครูกับครูและครูกับนักเรียน เปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนได้แสดงความสามารถอย่างอิสระเต็มที่ ให้กำลังซึ่งกันและกันและร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมในทุกๆกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มที่และมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (๓Rs๘Cs) โดยการดำเนินงานเกิดผลสำเร็จในทุกโครงการ/กิจกรรม นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมในทุกกิจกรรม ครูดำเนินการอย่างเต็มที่ตามความรู้ความสามารถปรับตัวในการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (๓Rs๘Cs)

ตอนที่ 2 ผลของการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนโรงเรียนคล่องหมื่นเพชรอนุสรณ์ค่ายวชิราลงกรณ์อุปถัมภ์(บ้านทับควาย)

1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ

1.1 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในปีการศึกษา 2563 สูงกว่าปีการศึกษา 2562 และผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน(NT)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ปีการศึกษา 2563 สูงกว่าระดับประเทศ

1.2 กิจกรรมคณิตคิดเลขโดยใช้แบบฝึกการคิดเลขเร็วและท่องสูตรคูณมีท่าทางประกอบคะแนนการสอบคิดเลขเร็วของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 มีคะแนนเฉลี่ย 81.79

1.3 กิจกรรมหนึ่งสาระการเรียนรู้หนึ่งโครงงาน จากการดำเนินการกิจกรรมหนึ่งสาระการเรียนรู้หนึ่งโครงงาน นักเรียนเรียนเกิดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการทำโครงงานรายวิชาดังต่อไปนี้ คือ. ภาษาไทย โครงงาน ภาษาถิ่น นักเรียนชั้น ป.1-3 , คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โครงงานสำรวจสมุนไพรในท้องถิ่น ป.4-6, สังคมศึกษาฯ โครงงานสำรวจสิ่งแวดล้อมที่ธรรมสร้างขึ้นและมนุษย์สร้างขึ้นในชุมชน ป.1-3 , ภาษาต่างประเทศ โครงงานมหัศจรรย์รูปคลี่ ป.4,โครงงานคณิตศาสตร์ รูปเรขาคณิตหรรษา ป.1 – 3 และปฐมวัย โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

ตุ๊กตา By หรรษา

2. โครงการพัฒนามาตรฐานปฐมวัย

2.1 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองผลจากการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ ได้แก่ กิจกรรมเล่านิทาน กิจกรรมยิ้ม ไหว้ ทักทาย แต่งกายแบบไทย เป็นต้น นักเรียนได้มีพัฒนาการด้านอารมณ์ และจิตใจร้อยละ 100

2.2 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาสื่อสารได้มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้กับ 20กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยผลจากการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ กิจกรรม 20 กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย นักเรียนเข้าร่วมทดลองคิด ทดลองทำ ร้อยละ 100

3. โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

3.1 กิจกรรมบันทึกรักการอ่านจากการดำเนินการการจัดกิจกรรมบันทึกรักการอ่าน นักเรียนเข้าร่วมบันทึกการอ่านร้อยละ100

3.2 กิจกรรมเนื่องในวันสำคัญต่างๆจากการดำเนินการนักเรียนได้เข้ากิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ โดยมีการการวาดภาพระบายสี คัดลายมือ เขียนเรื่องจากภาพและมีการประกวด ในรายการต่าง ๆ ร้อยละ100

4. โครงการศาสตร์พระราชา มีกิจกรรมดังต่อไปนี้คือ

4.1 กิจกรรมบูรราการการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุกกลุ่มสาระ

ผลจากการดำเนินกิจกรรมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมบูรราการการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุกกลุ่มสาระ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ100

4.2 กิจกรรมตามรอยพ่อ ผลจากการดำเนินกิจกรรมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามรอยพ่อ มีกิจกรรมดังนี้ การทำน้ำหมักชีวภาพ การปลูกพืชผักสวนครัว นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ100

5. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

5.1 กิจกรรมฟันสวยยิ้มใสผลจากการดำเนินกิจกรรมนักเรียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพกิจกรรมฟันสวยยิ้มใส นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ100

5.2 กิจกรรมรู้ทันป้องกันยาเสพติดและพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยงผลจากการดำเนินกิจกรรมนักเรียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพกิจกรรมรู้ทันป้องกันยาเสพติดและพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ100

5.3 กิจกรรมเตรียมความพร้อมมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCovid 19

ผลจากการดำเนินกิจกรรมนักเรียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพกิจกรรมเตรียมความพร้อมตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา Covid 19 นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ100

6. โครงการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ จากการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ+เนตรนารี เพื่อพัฒนาทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหาและทักษะความร่วมมือ การทำงานเป็น ทีมและภาวะผู้นำ ส่งผลให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 100 และผ่านกิจกรรมทุกคน

โพสต์โดย กุ้ง : [18 ก.ย. 2564 เวลา 10:55 น.]
อ่าน [876] ไอพี : 49.230.164.94
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 13,335 ครั้ง
วิธีแก้อาการอ่อนเพลีย หลังเดินทาง
วิธีแก้อาการอ่อนเพลีย หลังเดินทาง

เปิดอ่าน 9,310 ครั้ง
ขีปนาวุธเร็วกว่าเสียง
ขีปนาวุธเร็วกว่าเสียง

เปิดอ่าน 9,944 ครั้ง
คุณมีความลับในการใช้งานคอมพิวเตอร์หรือไม่
คุณมีความลับในการใช้งานคอมพิวเตอร์หรือไม่

เปิดอ่าน 4,014 ครั้ง
ร้อนตับแตก มีที่มาอย่างไร
ร้อนตับแตก มีที่มาอย่างไร

เปิดอ่าน 19,359 ครั้ง
"e-Learning" บทเรียนออนไลน์ กับสิ่งที่ผู้เรียนควรรู้
"e-Learning" บทเรียนออนไลน์ กับสิ่งที่ผู้เรียนควรรู้

เปิดอ่าน 322 ครั้ง
เตือน!กลโกงคนใกล้ตัว ระวังเซ็นเอกสารอาจเสียทรัพย์ เป็นหนี้หมดตัว
เตือน!กลโกงคนใกล้ตัว ระวังเซ็นเอกสารอาจเสียทรัพย์ เป็นหนี้หมดตัว

เปิดอ่าน 145,244 ครั้ง
คำเรียกตัวเลขทั้งสิบในภาษาไทย
คำเรียกตัวเลขทั้งสิบในภาษาไทย

เปิดอ่าน 18,621 ครั้ง
ไขข้อข้องใจ เรื่องริดสีดวงทวาร
ไขข้อข้องใจ เรื่องริดสีดวงทวาร

เปิดอ่าน 13,518 ครั้ง
ฟื้นฟูอารมณ์ดีๆ ด้วยของกินสีส้ม
ฟื้นฟูอารมณ์ดีๆ ด้วยของกินสีส้ม

เปิดอ่าน 27,163 ครั้ง
หลักสูตรการสอบภาค ข ครูผู้ช่วย สพฐ. ตามหนังสือ ว14/2558
หลักสูตรการสอบภาค ข ครูผู้ช่วย สพฐ. ตามหนังสือ ว14/2558

เปิดอ่าน 10,489 ครั้ง
"เลี้ยง"ต้องแบบไหน? "ลูกยุคดิจิตอล" ข้ามวิกฤต..สู่ไทย 4.0
"เลี้ยง"ต้องแบบไหน? "ลูกยุคดิจิตอล" ข้ามวิกฤต..สู่ไทย 4.0

เปิดอ่าน 13,067 ครั้ง
[Clip] เล็กๆ เปลี่ยนโลก : เคล็ดลับง่ายๆ บริหารสมองสองซีก จากการนับเลข 1-10
[Clip] เล็กๆ เปลี่ยนโลก : เคล็ดลับง่ายๆ บริหารสมองสองซีก จากการนับเลข 1-10

เปิดอ่าน 11,846 ครั้ง
เผย 10 สุดยอดวิดีโอบน "ยูทูบ" ที่คนไทยชอบชมมากที่สุดปี 2558
เผย 10 สุดยอดวิดีโอบน "ยูทูบ" ที่คนไทยชอบชมมากที่สุดปี 2558

เปิดอ่าน 37,318 ครั้ง
การคิดเลขในใจ
การคิดเลขในใจ

เปิดอ่าน 10,787 ครั้ง
ตูนส์ศึกษา : เด็กจะกระตือรือร้นและมีความสุขในการเรียนเมื่อใด......ภาพนี้มีคำตอบ
ตูนส์ศึกษา : เด็กจะกระตือรือร้นและมีความสุขในการเรียนเมื่อใด......ภาพนี้มีคำตอบ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 13,201 ครั้ง
ทำอย่างไรเมื่อคุณก้าวเข้าสู่วิกฤตวัยกลางคน (midlife crisis)
ทำอย่างไรเมื่อคุณก้าวเข้าสู่วิกฤตวัยกลางคน (midlife crisis)

เปิดอ่าน 10,741 ครั้ง
ชื่นชมพระบารมี สมเด็จพระเทพฯ ทรงขับร้องเพลง "ขอใจเธอแลกเบอร์โทร"
ชื่นชมพระบารมี สมเด็จพระเทพฯ ทรงขับร้องเพลง "ขอใจเธอแลกเบอร์โทร"

เปิดอ่าน 14,810 ครั้ง
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน พ.ศ.๒๕๔๗
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน พ.ศ.๒๕๔๗

เปิดอ่าน 19,203 ครั้ง
ระบบการจัดการฐานข้อมูล
ระบบการจัดการฐานข้อมูล

เปิดอ่าน 9,510 ครั้ง
เคล็ดลับดีๆ เพื่อช่วยกำจัดความ ‘เขิน’
เคล็ดลับดีๆ เพื่อช่วยกำจัดความ ‘เขิน’ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ