ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสืบสานพระราชปณิธานการทำความดีด้วยหัวใจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสืบสานพระราชปณิธานการ

ทำความดีด้วยหัวใจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง

จังหวัดยะลา

ผู้ศึกษา วสันต์ จุลพล

ปีการศึกษา 2562

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ของการประเมิน 1) เพื่อประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสืบสานพระราชปณิธานการทำความดีด้วยหัวใจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา และ 2) เพื่อศึกษาหาแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ของโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสืบสานพระราชปณิธานการทำความดีด้วยหัวใจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ดำเนินการประเมินในปีการศึกษา 2562 โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์โมเดล (CIPP Model) ที่มุ่งประเมิน 4 ด้าน ได้แก่ 1) การประเมินด้านบริบท (Context Evaluation : C) 2) การประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation : I) 3) การประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation : P) และ 4) การประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation : P) แบ่งเป็น การประเมินผลการดำเนินงาน (Output Evaluation) และการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 การประเมินโครงการ ผู้ให้ข้อมูลที่เป็นประชากร คือ ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และครูผู้รับผิดชอบโครงการ รวมทั้งสิ้น 19 คน ผู้ให้ข้อมูลที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง คือ คณะครู และครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมตามโครงการ รวมทั้งสิ้น 90 คน ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวมทั้งสิ้น 22 คน ผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวมทั้งสิ้น 250 คน ตอนที่ 2 การหาแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) จากการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้อำนวยการโรงเรียน ตัวแทนคณะครู ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูผู้รับผิดชอบโครงการ และตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน รวมทั้งสิ้น 17 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีจำนวน 6 ฉบับ ได้แก่ แบบสอบถาม จำนวน 5 ฉบับ และแบบวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) จำนวน 1 ฉบับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ผลการประเมินแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 ผลการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสืบสานพระราชปณิธานการทำความดีด้วยหัวใจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา โดยใช้การประเมินแบบซิปป์โมเดล (CIPP Model) จำแนกตามลักษณะการประเมิน ดังนี้

1.1 ผลการประเมินด้านบริบท (Context Evaluation : C) พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดและผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกด้าน โดยด้านความคาดหวังผลที่เกิดขึ้นตามเป้าหมายของโครงการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ด้านความต้องการของโครงการ ด้านความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการ และด้านความจำเป็นของโครงการ ตามลำดับ

1.2 ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation : I) พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกด้าน โดยด้านการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ และด้านคุณสมบัติของนักเรียน ตามลำดับ

1.3 ผลการประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation : P) พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดและผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกด้าน โดยด้านรูปแบบการจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ในขณะที่ ด้านการวางแผนการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการ มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด

1.4 ผลการประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation : P) พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและผ่านเกณฑ์การประเมิน ทั้งด้านการประเมินผลการดำเนินงาน (Output Evaluation) และด้านการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการประเมิน ผลการดำเนินงาน (Output Evaluation) กิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ กิจกรรมส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประเพณี วัฒนธรรม และกิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ กิจกรรมงานอนามัยและห้องพยาบาล ในขณะที่ด้านการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านสิ่งแวดล้อม รองลงมา คือ ด้านสังคม ด้านวัตถุ และด้านวัฒนธรรม ตามลำดับ ตอนที่ 2 ผลการหาแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ของโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสืบสานพระราชปณิธานการทำความดีด้วยหัวใจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา จำแนกรายด้าน ดังนี้

2.1 ด้านบริบท (Context Evaluation : C) พบว่า เป็นโครงการที่มีความสำคัญจำเป็น เป้าหมายของโครงการตอบสนองต่อความต้องการของทุกภาคส่วน บุคลากรของโรงเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความตระหนักถึงความสำคัญของโครงการและมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติงาน

2.2 ด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation : I) พบว่า วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ และระยะเวลา มีความเหมาะสม เพียงพอ ขณะที่ด้านบุคลากร มีความตระหนักถึงความสำคัญของโครงการ และมีความรู้ความสามารถ

2.3 ด้านกระบวนการ (Process Evaluation : P) พบว่า เป็นการบริหารเชิงกลยุทธ์และยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน มีการประชุมวางแผนและดำเนินการตามแผนที่วางไว้ มีการตรวจสอบ สรุปปัญหา ประเมินและสรุปผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

2.4 ด้านผลผลิต (Product Evaluation : P) ด้านผลการดำเนินงาน พบว่า เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ ทั้ง 8 กิจกรรม ซึ่งผลการดำเนินกิจกรรมส่งผลให้นักเรียน

มีความสำนึกในความเป็นชาติไทย ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น ทำให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านผลกระทบ พบว่า หลังการดำเนินงานโครงการ นักเรียนส่วนใหญ่มีคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง ทั้งในด้านวัตถุ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม เกิดการพัฒนาตนเองอย่างสมดุล สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสังคม

โพสต์โดย kratai : [20 ก.ย. 2564 เวลา 17:52 น.]
อ่าน [1234] ไอพี : 125.25.92.231
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 39,725 ครั้ง
ทำไมขี้จิ้งจกถึงมีสองสี
ทำไมขี้จิ้งจกถึงมีสองสี

เปิดอ่าน 604 ครั้ง
ต้นไม้สำหรับวางบนโต๊ะทำงาน ช่วยให้สดชื่นและมีพลังในการทำงาน
ต้นไม้สำหรับวางบนโต๊ะทำงาน ช่วยให้สดชื่นและมีพลังในการทำงาน

เปิดอ่าน 11,585 ครั้ง
อวัยวะภายนอกและการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย
อวัยวะภายนอกและการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย

เปิดอ่าน 13,314 ครั้ง
คนแบบไหนที่ต้องการวิตามินซี
คนแบบไหนที่ต้องการวิตามินซี

เปิดอ่าน 529,066 ครั้ง
วินัยข้าราชการครู
วินัยข้าราชการครู

เปิดอ่าน 2,787 ครั้ง
ประโยชน์ของขมิ้นชัน
ประโยชน์ของขมิ้นชัน

เปิดอ่าน 9,754 ครั้ง
นโยบายการศึกษามาจากไหน-ทำไมถึงไม่สำเร็จ
นโยบายการศึกษามาจากไหน-ทำไมถึงไม่สำเร็จ

เปิดอ่าน 8,048 ครั้ง
วิธีลดหน้าท้องแบบเร่งด่วน เห็นผลเร็วจนใคร ๆ ก็ต้องทัก
วิธีลดหน้าท้องแบบเร่งด่วน เห็นผลเร็วจนใคร ๆ ก็ต้องทัก

เปิดอ่าน 22,907 ครั้ง
การศึกษาไทยจะเอา "คุณภาพ" หรือ "คุณธรรม"
การศึกษาไทยจะเอา "คุณภาพ" หรือ "คุณธรรม"

เปิดอ่าน 6,288 ครั้ง
วันวิสาขบูชา คือวันอะไร
วันวิสาขบูชา คือวันอะไร

เปิดอ่าน 111,687 ครั้ง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

เปิดอ่าน 9,021 ครั้ง
พระสังฆราชประทานพระโอวาทวันอาสาฬหบูชา
พระสังฆราชประทานพระโอวาทวันอาสาฬหบูชา

เปิดอ่าน 12,097 ครั้ง
คู่มือการปฏิบัติตามข้อบังคับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2552
คู่มือการปฏิบัติตามข้อบังคับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2552

เปิดอ่าน 9,155 ครั้ง
OLATE DOGS คลิปการแสดงสุนัข สำหรับคนรักน้องหมา บอกได้เลยว่า น้องหมาสุดยอดมาก
OLATE DOGS คลิปการแสดงสุนัข สำหรับคนรักน้องหมา บอกได้เลยว่า น้องหมาสุดยอดมาก

เปิดอ่าน 104,041 ครั้ง
การทำกรอบรูปเปเปอร์มาเช่
การทำกรอบรูปเปเปอร์มาเช่

เปิดอ่าน 14,888 ครั้ง
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ.2560
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ.2560
เปิดอ่าน 18,021 ครั้ง
กินพริกแล้วจะช่วยให้ลดความอ้วนได้หรอ?
กินพริกแล้วจะช่วยให้ลดความอ้วนได้หรอ?
เปิดอ่าน 30,562 ครั้ง
พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 26)พ.ศ. 2553
พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 26)พ.ศ. 2553
เปิดอ่าน 175,419 ครั้ง
สาระดีๆ สำหรับครูที่ต้องการจัดทำผลงาน(คศ.3)
สาระดีๆ สำหรับครูที่ต้องการจัดทำผลงาน(คศ.3)
เปิดอ่าน 15,939 ครั้ง
ความเป็นมาของคำ "ธรรมกาย" โดย เสฐียรพงษ์ วรรณปก
ความเป็นมาของคำ "ธรรมกาย" โดย เสฐียรพงษ์ วรรณปก

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
piassri
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ