ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักการโรงเรียนวิถีพุทธของนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่สันติ

ชื่อเรื่อง : รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักการโรงเรียน

วิถีพุทธของนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่สันติ

ผู้รายงาน : ยงควิโรจน์ เศษวงค์

ปีการศึกษา : 2563

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักการโรงเรียนวิถีพุทธของนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่สันติ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อประเมินบริบทของโครงการเกี่ยวกับความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของโครงการกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย นโยบายโรงเรียนและความต้องการจำเป็นของโรงเรียน 2. เพื่อประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการเกี่ยวกับความเหมาะสมเพียงพอของโครงการใน 10 กิจกรรมย่อยเกี่ยวกับวิทยากร งบประมาณ ระยะเวลา สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ความรู้ความสามารถของคณะทำงาน การสนับสนุนของฝ่ายบริหารผู้ปกครองและบุคคลในชุมชน 3. เพื่อประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการดำเนินงานตามโครงการเกี่ยวกับความร่วมมือของคณะทำงานและผู้เกี่ยวข้องปฏิทินการปฏิบัติ งานบทบาทหน้าที่ ขั้นตอน จุดเด่น จุดด้อย การนิเทศติดตามและสิ่งที่ต้องการแก้ไขในการดำเนินงาน 4. เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการเกี่ยวกับ 4.1 เพื่อประเมินผลกระทบโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามหลักการโรงเรียนวิถีพุทธ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่สันติ 4.2 เพื่อประเมินประสิทธิผลโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามหลักการโรงเรียนวิถีพุทธ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่สันติ 4.3 เพื่อประเมินความยั่งยืน โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามหลักการโรงเรียนวิถีพุทธ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่สันติ 4.4 เพื่อประเมินการถ่ายทอดส่งต่อโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามหลักการโรงเรียนวิถีพุทธ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่สันติ 5. เพื่อประเมินความพึงพอใจของครูผู้สอนและผู้ปกครองนักเรียนต่อโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามหลักการโรงเรียนวิถีพุทธ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่สันติ ระยะเวลาในการประเมินโครงการ ปีการศึกษา 2563 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคือแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 4 ระดับ และ 5 ระดับ โดยการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการประเมิน พบว่า

1. ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการโดยภาพรวม พบว่า ระดับความคิดเห็นความสอดคล้องเหมาะสมด้านบริบทของการประเมินโครงการโดยรวมอยู่ในระดับความสอดคล้องอยู่ในระดับมากที่สุด (μ= 4.82,σ= 0.23) เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายการแล้ว พบว่า ความสอดคล้องของกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ความสอดคล้องของกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ความสอดคล้องของกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนกับนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ความสอดคล้องของกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมของผู้เรียนกับนโยบายของโรงเรียน ความสอดคล้องของกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมของผู้เรียนกับหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (μ= 5,σ= 0) ส่วนกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมของผู้เรียนมีความสอดคล้องกับสภาพชุมชน มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด (μ= 4.24, σ= 0.44) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อตามเกณฑ์ 3.51 พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ

2 ผลการประเมินด้านปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของโครงการ พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมด้านปัจจัยในการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักการโรงเรียนวิถีพุทธ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่สันติ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (μ= 4.87,σ= 0.19) เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า บุคลากรในโรงเรียนมีความสนใจมีความรู้ความสามารถในการดำเนินกิจกรรม สามารถสรรหาคณะกรรมการกิจกรรมได้ตามจำนวนที่ต้องการคณะกรรมการกิจกรรมมีความพร้อมทุกด้าน สถานที่ดำเนินกิจกรรมเพียงพอและเหมาะสมวิทยากรมีความรู้และความสามารถเหมาะสม ระบบการบริหารภายในโรงเรียนเพื่ออำนวยต่อการดำเนินกิจกรรม ผู้บริหารโรงเรียนและผู้นำชุมชนให้การสนับสนุนและเป็นผู้นำกิจกรรม การสนับสนุนของผู้ปกครอง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (μ= 5.0,σ= 0.0) ส่วนงบประมาณดำเนินกิจกรรมในชุมชนเพียงพอและเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด (μ= 4.53,σ= 0.51) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อตามเกณฑ์ 3.51 พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ

3 ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามหลักการโรงเรียนวิถีพุทธ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่สันติ แยกตามกิจกรรมได้ ดังนี้

ผลการประเมินกระบวนการดำเนินงานตามกิจกรรมโรงเรียนน่าดู ห้องเรียนน่าอยู่ ค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ในระดับปฏิบัติมากที่สุด (μ= 4.82,σ= 0.15) เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า การสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบปี มีระดับของการปฏิบัติมากที่สุด (μ= 5.,σ= 0.0) ส่วน การประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน และผู้บริหารให้การนิเทศติดตามดูแลและให้กำลังใจในการทำงาน มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด (μ= 4.65,σ= 0.49) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อตามเกณฑ์ 3.51 พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ

ผลการประเมินกระบวนการดำเนินงาน ตามกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ในระดับปฏิบัติมากที่สุด (μ= 4.92,σ= 0.17) เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า การประชุมวางแผนการดำเนินงาน การปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอน และ การสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบปี มีค่าเฉลี่ยของระดับของการปฏิบัติมากที่สุด (μ= 5.0,σ= 0.0) ส่วนความร่วมมือของคณะทำงานตามกิจกรรม ความร่วมมือของผู้ที่เกี่ยวข้องของกิจกรรม การนำผลประเมินมาปรับปรุงการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด (μ= 4.82,σ= 0.39) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อตามเกณฑ์ 3.51 พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ

ผลการประเมินกระบวนการดำเนินงานของการร่วมมือกิจกรรมตักบาตรวันปีใหม่ ค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ในระดับปฏิบัติมากที่สุด (μ= 4.88,σ= 0.13) เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า การปฏิบัติงานเป็นไปตามกำหนดของระยะเวลา มีค่าเฉลี่ยของระดับของการปฏิบัติมากที่สุด (μ= 5.0,σ= 0.0) ส่วนการกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะทำงานชัดเจน มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด (μ= 4.71, σ= 0.47) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อตามเกณฑ์ 3.51 พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ

ผลการประเมินกระบวนการดำเนินงานของกิจกรรม คนดี ศรี บ.ม. ค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ในระดับปฏิบัติมากที่สุด (μ= 4.85,σ= 0.06) เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า การกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะทำงานชัดเจน มีค่าเฉลี่ยของระดับของการปฏิบัติมากที่สุด (μ= 4.94, σ= 0.24) ส่วนความร่วมมือของคณะทำงานตามกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติต่ำสุด (μ= 4.71,σ= 0.47) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อตามเกณฑ์ 3.51 พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ

ผลการประเมินกระบวนการดำเนินงานของกิจกรรมคุณครูน่าเรียน ค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ในระดับปฏิบัติมากที่สุด (μ= 4.94,σ= 0.18) เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า การประชุมวางแผนการดำเนินงาน การกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะทำงานชัดเจน ความร่วมมือของผู้ที่เกี่ยวข้องของกิจกรรม การสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบปี การนำผลประเมินมาปรับปรุงการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยของระดับของการปฏิบัติมากที่สุด (μ= 5.0,σ= 0.0) ส่วนความร่วมมือของคณะทำงานตามกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด (μ= 4.82,σ= 0.39) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อตามเกณฑ์ 3.51 พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ

ผลการประเมินกระบวนการดำเนินงานของกิจกรรมสอบธรรมะศึกษาประจำปี ค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ในระดับปฏิบัติมากที่สุด (μ= 4.86,σ= 0.12) และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า การประชุมวางแผนการดำเนินงาน มีค่าเฉลี่ยของระดับของการปฏิบัติมากที่สุด (μ= 5.0,σ= 0.0) ส่วนการปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอน ความร่วมมือของคณะทำงานตามกิจกรรม ความร่วมมือของผู้ที่เกี่ยวข้องของกิจกรรม ผู้บริหารให้การนิเทศติดตามดูแลและให้กำลังใจในการทำงาน การนำผลประเมินมาปรับปรุงการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด (μ= 4.82,σ= 0.39) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อตามเกณฑ์ 3.51 พบว่าผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ

ผลการประเมินกระบวนการดำเนินงานของกิจกรรมค่ายคุณธรรม นำปัญญาโรงเรียนวิถีพุทธสำหรับนักเรียนและครู ค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ในระดับปฏิบัติมากที่สุด (μ= 4.84, σ= 0.06) และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า การประชุมวางแผนการดำเนินงาน การประชุมวางแผนการดำเนินงาน มีค่าเฉลี่ยของระดับของการปฏิบัติมากที่สุด (μ= 4.94,σ= 0.24) ส่วนการปฏิบัติงานเป็นไปตามกำหนดของระยะเวลา และการนำผลประเมินมาปรับปรุงการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด (μ= 4.76,σ= 0.43) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อตามเกณฑ์ 3.51 พบว่าผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ

ผลการประเมินกระบวนการดำเนินงานของกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า รักดีมีออม ค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ในระดับปฏิบัติมากที่สุด (μ= 4.81,σ= 0.07) และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า การประชุมวางแผนการดำเนินงาน มีค่าเฉลี่ยของระดับการปฏิบัติมากที่สุด (μ= 4.94,σ= 0.24) ส่วนการปฏิบัติงานเป็นไปตามกำหนดของระยะเวลา มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด (μ= 4.71,σ= 0.47) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อตามเกณฑ์ 3.51 พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ

ผลการประเมินกระบวนการดำเนินงานของกิจกรรมครูพระมาโรงเรียน ค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ในระดับปฏิบัติมากที่สุด (μ= 4.86,σ= 0.09) และเมื่อปฏิบัติแยกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า การประชุมวางแผนการดำเนินงาน การปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอน ความร่วมมือของคณะทำงานตามกิจกรรม และผู้บริหารให้การนิเทศติดตามดูแลและให้กำลังใจในการทำงาน มีระดับค่าเฉลี่ยของการปฏิบัติมากที่สุด (μ= 4.94,σ= 0.24) ส่วนการนำผลประเมินมาปรับปรุงการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด (μ= 4.59,σ= 0.51) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อตามเกณฑ์ 3.51 พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ

ผลการประเมินกระบวนการดำเนินงานของกิจกรรมธรรมะ 5 นาที ค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ในระดับปฏิบัติมากที่สุด (μ= 4.86,σ= 0.12) และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า ความร่วมมือของผู้ที่เกี่ยวข้องของกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยของระดับการปฏิบัติมากที่สุด (μ= 5.00,σ= 0.00) ส่วนการนำผลประเมินมาปรับปรุงการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด (μ= 4.71,σ= 0.47) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อตามเกณฑ์ 3.51 พบว่าผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ

4 ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการเกี่ยวกับพฤติกรรมตามความคิดเห็นเกี่ยวกับผลผลิตของโครงการที่เกี่ยวกับผลกระทบ ประสิทธิผลความยั่งยืนการถ่ายทอดส่งต่อพฤติกรรมการมีคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก (μ= 4.41,σ= 0.10) เมื่อพิจารณาเป็นด้านแล้ว พบว่า ด้านผลกระทบ (Impact Evaluation) ความยั่งยืนโครงการ (S = Sustainability Evaluation) และด้านการถ่ายทอดส่งต่อ (T= Transportability Evaluation) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (μ= 4.62,σ= 0.04 , μ= 4.58,σ= 0.22, μ= 4.52,σ= 0.02) ตามลำดับ ส่วนผลการประเมินด้านประสิทธิผล (Effectiveness Evaluation) มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด (μ= 4.36,σ= 0.09) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อตามเกณฑ์ 3.51 พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (μ= 4.62,σ= 0.04) การประเมินประสิทธิผล (Effectiveness Evaluation)พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (μ= 4.36,σ= 0.09) ความยั่งยืนในโครงการ (S=Sustainability Evaluation)พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (μ= 4.52,σ= 0.02) และการถ่ายทอดส่งต่อ (T=Transportability Evaluation)พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (μ= 4.52,σ= 0.02)

5 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของครูผู้สอน ผู้ปกครองนักเรียนต่อโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามหลักการโรงเรียนวิถีพุทธ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่สันติ แยกได้ดังนี้

ผลการประเมินความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักการโรงเรียนวิถีพุทธ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่สันติ ค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด (μ= 4.71,σ= 0.10) เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า การปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมตามแผนที่วางไว้ มีระดับความพึงพอใจมากค่าเฉลี่ยสูงสุด (μ= 4.94,σ= 0.24) ส่วนการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของโครงการพัฒนาคุณธรรม มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด (μ= 4,σ= 0.35)

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่สันติที่มีต่อการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักการโรงเรียนวิถีพุทธ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่สันติ ค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด (μ= 3.59,σ= 0.02) เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า การประชุมชี้แจงคณะกรรมการพัฒนาคุณธรรมและบุคลากรภายในโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้องให้เข้าใจมีระดับของความพึงพอใจมากที่สุดค่าเฉลี่ยสูงสุด (μ= 3.75,σ= 0.44) ส่วนการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของโครงการพัฒนาคุณธรรม มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด (μ= 3.43,σ= 0.5)

โพสต์โดย ไพรภูธร : [19 ต.ค. 2564 เวลา 05:27 น.]
อ่าน [372] ไอพี : 58.8.235.145
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 10,640 ครั้ง
เผย 10 สุดยอดวิดีโอบน "ยูทูบ" ที่คนไทยชอบชมมากที่สุดปี 2558
เผย 10 สุดยอดวิดีโอบน "ยูทูบ" ที่คนไทยชอบชมมากที่สุดปี 2558

เปิดอ่าน 9,417 ครั้ง
ย่านางแดง พืชน่าสนใจ มีสรรพคุณอย่างไรบ้าง
ย่านางแดง พืชน่าสนใจ มีสรรพคุณอย่างไรบ้าง

เปิดอ่าน 12,285 ครั้ง
คลิป"เล่นน้ำสงกรานต์อย่างปลอดภัย" โดย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
คลิป"เล่นน้ำสงกรานต์อย่างปลอดภัย" โดย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เปิดอ่าน 26,058 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal): การเตะจากจุดโทษ
ฟุตซอล(Futsal): การเตะจากจุดโทษ

เปิดอ่าน 23,385 ครั้ง
ทำ "แผลแห้ง-แผลเปียก" ถูกวิธี
ทำ "แผลแห้ง-แผลเปียก" ถูกวิธี

เปิดอ่าน 17,330 ครั้ง
ผลจากการเปลี่ยนแปลงความกดบรรยากาศ
ผลจากการเปลี่ยนแปลงความกดบรรยากาศ

เปิดอ่าน 8,635 ครั้ง
อย่าแตกตื่น เสียงลือ! 22 ก.ค. ตะวันดับ สึนามิ ถล่มเอเชีย?
อย่าแตกตื่น เสียงลือ! 22 ก.ค. ตะวันดับ สึนามิ ถล่มเอเชีย?

เปิดอ่าน 18,720 ครั้ง
Adjectives(article) คำนามที่ไม่ต้องใช้ article
Adjectives(article) คำนามที่ไม่ต้องใช้ article

เปิดอ่าน 7,694 ครั้ง
คลิป สวัสดีปีใหม่ จากใจ บุคลากร รพ.ตำรวจ
คลิป สวัสดีปีใหม่ จากใจ บุคลากร รพ.ตำรวจ

เปิดอ่าน 15,228 ครั้ง
เด็กนอนเป็นเวลาปัญญาดี ยิ่งนอนตั้งแต่หัวค่ำยิ่งหัวไวยิ่งกว่าเพื่อน
เด็กนอนเป็นเวลาปัญญาดี ยิ่งนอนตั้งแต่หัวค่ำยิ่งหัวไวยิ่งกว่าเพื่อน

เปิดอ่าน 25,015 ครั้ง
เคล็ดลับสำหรับบ้านไม้ ทำอย่างไรให้ไร้ปลวก
เคล็ดลับสำหรับบ้านไม้ ทำอย่างไรให้ไร้ปลวก

เปิดอ่าน 690,640 ครั้ง
บัณฑิตน้อย "ความบ้าใบ" ของการศึกษาไทย โดย ผศ.ดร.ประภาศ ปานเจี้ยง
บัณฑิตน้อย "ความบ้าใบ" ของการศึกษาไทย โดย ผศ.ดร.ประภาศ ปานเจี้ยง

เปิดอ่าน 140,865 ครั้ง
วิธีทำ ส้มตำข้าวโพด เมนูสุขภาพ
วิธีทำ ส้มตำข้าวโพด เมนูสุขภาพ

เปิดอ่าน 23,252 ครั้ง

'ฟ้าทะลายโจร' สุดยอดสมุนไพรแห่งปี

เปิดอ่าน 9,857 ครั้ง
"สับปะรด" ลดริ้วรอยบนใบหน้า
"สับปะรด" ลดริ้วรอยบนใบหน้า

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 15,551 ครั้ง
การถ่ายภาพวิวทิวทัศน์
การถ่ายภาพวิวทิวทัศน์

เปิดอ่าน 30,025 ครั้ง
การวิเคราะห์และการตีความหมายข้อมูล (Analysis and Interpretation of Data)
การวิเคราะห์และการตีความหมายข้อมูล (Analysis and Interpretation of Data)

เปิดอ่าน 17,340 ครั้ง
แชร์สนั่น! เด็ก ศน.สอบผ่านแอดมิชชั่นยกห้อง
แชร์สนั่น! เด็ก ศน.สอบผ่านแอดมิชชั่นยกห้อง

เปิดอ่าน 15,332 ครั้ง
"ข่าลิง" คืออะไร?
"ข่าลิง" คืออะไร?

เปิดอ่าน 54,297 ครั้ง
การวัดความชื้นในบรรยากาศ
การวัดความชื้นในบรรยากาศ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ