ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนารูปแบบการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้ SPS CARE Model โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย จังหวัดสุรินทร์

ชื่อผลงาน การพัฒนารูปแบบการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้ SPS CARE

Model โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย จังหวัดสุรินทร์

ผู้วิจัย นายบุญศักดิ์ บุญจูง ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

ปีที่วิจัย 2562

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้ SPS CARE Model 3) เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้ SPS CARE Model และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อรูปแบบการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้ SPS CARE Model ของครูโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยตรงของโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย จังหวัดสุรินทร์ ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน จำนวน 15 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ครูผู้สอน จำนวน 52 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 327 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 327 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 722 คน โดยใช้วิธีสุ่มแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) ตามระดับชั้น แต่ละชั้นภูมิและโดยใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย (Simple Sampling Random) ตามสัดส่วนตารางของเครจซี่และมอร์แกน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) คู่มือการดำเนินงานรูปแบบการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้ SPS CARE Model 2) แบบสอบถามสภาพปัจจุบันและปัญหาการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน 3) แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4) แบบนิเทศ ติดตามผลการปฏิบัติงานและการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และ 5) แบบสอบถามความพึงพอใจ การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย ร้อยละและทำการสังเคราะห์และสรุปผลการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้ SPS CARE Model โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย จังหวัดสุรินทร์

ผลการวิจัยพบว่า

1. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄= 4.59, S.D. = 0.50) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามีการดำเนินการอยู่ในระดับมากที่สุดทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ด้านการคัดกรองนักเรียน ด้านการส่งเสริมนักเรียน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา และด้านการส่งต่อนักเรียน มีข้อเสนอแนะสำหรับแนวทางการพัฒนาคือด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ควรมีเครื่องมือในการใช้เก็บรวบรวมข้อมูลอย่างหลากหลาย ครอบคลุมรายละเอียดพฤติกรรมทุกด้าน ด้านการคัดกรองนักเรียน มีการจัดอบรมเพื่อสร้างองค์ความรู้ตามกระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการที่ถูกต้อง ด้านการส่งเสริมนักเรียน มีการจัดงบประมาณเพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่สนองความต้องการของนักเรียนได้อย่างหลากหลาย ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา ควรจัดกิจกรรมที่มีความหลากหลายต่อเนื่องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเกิดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหานักเรียนอย่างจริงจัง และด้านการส่งต่อ มีการประสานความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกที่สามารถแก้ไขปัญหาของนักเรียนจากผู้เชี่ยวชาญได้อย่างถูกวิธี

2. รูปแบบการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้ SPS CARE Model โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย มีองค์ประกอบหลัก 5 ด้าน คือ หลักการของรูปแบบ วัตถุประสงค์ของรูปแบบ ขอบข่าย การบริหารงาน กระบวนการบริหารงาน 4 ขั้น คือ ขั้นการวางแผน (Plan) ขั้นการดำเนินงาน (Do) โดยใช้ SPS CARE Model ได้แก่ ขั้น S : Survey ขั้น P : Process ขั้น S = Success และ CARE (Community Network, Attitude, Research and development, Evaluation) ขั้นการตรวจสอบประเมินผล (Check) และขั้นการดำเนินการให้เหมาะสม (Action) และแนวทางการประเมินรูปแบบ มีความเหมาะสม และความเป็นไปได้ในการนำไปใช้ประโยชน์ อยู่ในระดับมากที่สุด

3. ผลการดำเนินงานตามรูปแบบการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้ SPS CARE Model โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย พบว่า ครูในโรงเรียนมีระดับการปฏิบัติงานในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้ SPS CARE Model อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การส่งเสริมนักเรียน การป้องกันและแก้ไขปัญหา และการส่งต่อนักเรียน ส่งผลให้การดำเนินงานเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม นักเรียนได้รับการส่งเสริมทักษะด้านวิชาการ กีฬา ดนตรี ศิลปะ นาฏศิลป์ ด้านทักษะชีวิตและได้รับการคุ้มครองความปลอดภัยครอบคุลมทุกด้าน

4. ครูโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย มีความพึงพอใจต่อรูปแบบการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้ SPS CARE Model โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า พึงพอใจมากที่สุดด้านการดำเนินงาน (Do) รองลงมา คือ ด้านการดำเนินการ ให้เหมาะสม (Action) ด้านการวางแผน (Plan) และด้านการตรวจสอบ (Check) ตามลำดับ

โพสต์โดย ศักดิ์ : [25 ต.ค. 2564 เวลา 07:24 น.]
อ่าน [619] ไอพี : 101.51.239.156
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 8,064 ครั้ง
โด๊ปวิตามินหวังบำรุงร่างกาย อาจทำให้อายุสั้นได้
โด๊ปวิตามินหวังบำรุงร่างกาย อาจทำให้อายุสั้นได้

เปิดอ่าน 8,136 ครั้ง
จบใหม่ ไม่มีประสบการณ์ ...เงินเดือน 25,000 จะทำไหม ?
จบใหม่ ไม่มีประสบการณ์ ...เงินเดือน 25,000 จะทำไหม ?

เปิดอ่าน 13,115 ครั้ง
ผู้ว่าฯ เชียงราย ผุดไอเดีย สร้างถนนดอกซากุระ สั่งซื้อจากญี่ปุ่น
ผู้ว่าฯ เชียงราย ผุดไอเดีย สร้างถนนดอกซากุระ สั่งซื้อจากญี่ปุ่น

เปิดอ่าน 10,345 ครั้ง
4 วิธีแก้เมาแบบฉับพลัน ด้วยตัวเอง
4 วิธีแก้เมาแบบฉับพลัน ด้วยตัวเอง

เปิดอ่าน 16,022 ครั้ง
คลิปโฆษณาไทย ที่ซึ้งกินใจคนทั่วโลก
คลิปโฆษณาไทย ที่ซึ้งกินใจคนทั่วโลก

เปิดอ่าน 93 ครั้ง
ระบบหายใจ (respiration)
ระบบหายใจ (respiration)

เปิดอ่าน 8,074 ครั้ง
อะไรอยู่ในเครื่องสำอางค์
อะไรอยู่ในเครื่องสำอางค์

เปิดอ่าน 13,687 ครั้ง
สมุนไพรไทย
สมุนไพรไทย

เปิดอ่าน 8,206 ครั้ง
11พฤษภาคม " วันพืชมงคล "
11พฤษภาคม " วันพืชมงคล "

เปิดอ่าน 18,412 ครั้ง
เหรียญราชการชายแดน
เหรียญราชการชายแดน

เปิดอ่าน 10,377 ครั้ง
ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค วันที่ 10 - 16 ตุลาคม 2551
ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค วันที่ 10 - 16 ตุลาคม 2551

เปิดอ่าน 11,691 ครั้ง
กิน เบต้าแคโรทีน มากไป เสี่ยงมะเร็ง
กิน เบต้าแคโรทีน มากไป เสี่ยงมะเร็ง

เปิดอ่าน 14,265 ครั้ง
ที่สุดของดาราศาสตร์
ที่สุดของดาราศาสตร์

เปิดอ่าน 9,397 ครั้ง
ออกกำลังกายคลายเครียดในออฟฟิศ เหนื่อยนักก็พักหน่อย
ออกกำลังกายคลายเครียดในออฟฟิศ เหนื่อยนักก็พักหน่อย

เปิดอ่าน 106,317 ครั้ง
การเรียนการสอนผ่านเว็บ (Web-Based Instruction)
การเรียนการสอนผ่านเว็บ (Web-Based Instruction)

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 35,668 ครั้ง
"แคนา แคทุ่ง แคอ่าว" มีดีอย่างไร ทำไมจึงนิยมปลูกในบ้านหรือปั๊มน้ำมันกันจังเลย
"แคนา แคทุ่ง แคอ่าว" มีดีอย่างไร ทำไมจึงนิยมปลูกในบ้านหรือปั๊มน้ำมันกันจังเลย

เปิดอ่าน 11,128 ครั้ง
Flash Drive ปัญหาไวรัสเรื่องใหญ่
Flash Drive ปัญหาไวรัสเรื่องใหญ่

เปิดอ่าน 7,719 ครั้ง
วัสดุหลักที่ใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิตโน้ตบุ๊กมีชนิดใดบ้าง
วัสดุหลักที่ใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิตโน้ตบุ๊กมีชนิดใดบ้าง

เปิดอ่าน 7,621 ครั้ง
สามัคคีทวิตเตอร์ สร้างเครือข่ายแก้วิกฤติชาติ
สามัคคีทวิตเตอร์ สร้างเครือข่ายแก้วิกฤติชาติ

เปิดอ่าน 39,045 ครั้ง
ADDIE Model timeline
ADDIE Model timeline เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ