ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการจัดสิ่งแวดล้อม และบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ขอนักเรียนโรงเรียน ต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

บทสรุปผู้บริหาร

การรายงานการประเมินโครงการจัดสิ่งแวดล้อม และบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียน ต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จัดทำโดยนายชนันพัฒน์ ทองทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการประเมินโครงการด้านบริบท ปัจจัยเบื้องต้น กระบวนการ และผลผลิต โดยใช้การประเมินตามรูปแบบ ซิปป์ (CIPP Model) ซึ่งเป็นแนวคิดของสตัฟเฟิลบั้ม (Stufflebeam ) และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน การเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมินมีทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ได้แก่ การใช้วิธีการสังเกตสภาพจริง การประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อรวบรวมประเด็นปัญหา ใช้แบบสอบถาม แบบทดสอบ และการศึกษาวิเคราะห์เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้ที่ให้ข้อมูลเป็น นักเรียนระดับประถมศึกษาในช่วงชั้นที่ 1-2 จำนวน 68 คน ผู้ปกครองนักเรียนในช่วงชั้นที่ 1 - 2 จำนวน 68 คน คณะครูซึ่งเป็นคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการจำนวน 10 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการประเมินโครงการสรุปได้ดังนี้

1. การประเมินบริบท ประกอบด้วยการประเมินด้านความต้องการจำเป็น และความสอดคล้อง ของบริบท

การประเมินความต้องการจำเป็นใช้วิธีประชุมระดมความคิดเห็นของคณะครูและคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน ผู้ปกครองนักเรียน พิจารณาผลการดำเนินงานโครงการในปีการศึกษาที่ผ่าน มา หาจุดเด่น จุดด้อย ความต้องการจำเป็นในการพัฒนานักเรียน รวมทั้งพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของการ ดำเนินโครงการ แล้วสรุปผลการคัดเลือก โดยในปีการศึกษา 2563 ผลสรุปการประชุมของคณะครูโรงเรียน ต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 ได้คัดเลือกการดำเนินงานโครงการจัดสิ่งแวดล้อม และบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียน ต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นโครงการที่มีความต้องการจำเป็นสูงสุดที่จะต้อง ดำเนินการ

การประเมินความสอดคล้องของบริบท ได้ตรวจสอบวิเคราะห์สภาพภูมิศาสตร์ของโรงเรียน นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ในเรื่องการเร่งรัดปฏิรูปการศึกษา โดยยึดคุณธรรมนำความรู้ สร้างความ ตระหนักสำนึกในคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ของจังหวัดใหม่ อำเภอแม่อาย องค์การ บริหารส่วนตำบลท่าตอน การให้การสนับสนุนช่วยเหลือของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และความตระหนักของ ชุมชนในเรื่องการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

ผลการประเมินสรุปว่าบริบทหรือสภาพแวดล้อมต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับหลักการ เหตุผล และ วัตถุประสงค์ของโครงการจัดสิ่งแวดล้อม และบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียน ต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

2. การประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ ด้านความเหมาะสม หรือความเพียงพอเกี่ยวกับ บุคลากร งบประมาณ สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ เอกสารวิชาการแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น สำคัญ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดสิ่งแวดล้อม และบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยภาพรวมพบว่า มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการดำเนินงานโครงการจัดสิ่งแวดล้อม และบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียน ต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ของการประเมินที่กำหนด

3. การประเมินกระบวนการของโครงการ

3.1 การวางแผน การจัดเตรียมสถานที่ สภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ของนักเรียน พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ของการประเมินที่กำหนด

3.2 การจัดการอบรมด้านการเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จะรับคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการ พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจในการจัด อบรมอยู่ในระดับมาก ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ของการประเมินที่กำหนด

3.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการ ดำเนินงานโครงการ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอยู่ใน ระดับมาก ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ของการประเมินที่กำหนด

4. การประเมินผลผลิตของโครงการ

4.1 ด้านจัดสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน พบว่า โรงเรียนจัด สิ่งแวดล้อมและบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินที่กำหนด

4.2 ความรู้ ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ของ คณะกรรมการผู้รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการ ในเรื่องการจัดสิ่งแวดล้อม และบรรยากาศที่เอื้อต่อการ เรียนรู้ของนักเรียน พบว่าคณะกรรมการทุกคนมีความสามารถในการเขียนแผน และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อยู่ในระดับมาก ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ของการประเมินที่กำหนด

4.3 ความรู้ ความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับการจัดสิ่งแวดล้อม และบรรยากาศที่เอื้อต่อการ เรียนรู้ของนักเรียน พบว่า คะแนนเฉลี่ยของการทดสอบความรู้ ความเข้าใจของนักเรียน ก่อนการเข้าร่วมใน การดำเนินงานโครงการ และหลังการดำเนินงานโครงการแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ของการประเมินที่กำหนด

4.4 คุณธรรม เจตคติ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน กองการจัดสิ่งแวดล้อม และบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมการ แสดงออกที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ที่มีคุณธรรม เจตคติ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ของการประเมินที่กำหนด

4.5 ความพึงพอใจของนักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนต่อการดำเนินงานโครงการจัด สิ่งแวดล้อม และบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน พบว่า นักเรียน 68 พึงพอใจอยู่ในระดับมาก ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินที่กำหนด

5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทาการเรียนของนักเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในปีการศึกษา 2563 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษา 2562

โพสต์โดย เซียน เซ้าหลง : [12 พ.ย. 2564 เวลา 07:50 น.]
อ่าน [786] ไอพี : 124.120.84.27
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 12,496 ครั้ง
อาหาร 10 อย่างที่ควรมีไว้ในตู้เย็น
อาหาร 10 อย่างที่ควรมีไว้ในตู้เย็น

เปิดอ่าน 14,662 ครั้ง
โทรภาพ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 7
โทรภาพ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 7

เปิดอ่าน 17,874 ครั้ง
เผยสำรวจพบ8อาชีพมีรายได้เกินแสน นักบิน เงินเดือนสูงสุด
เผยสำรวจพบ8อาชีพมีรายได้เกินแสน นักบิน เงินเดือนสูงสุด

เปิดอ่าน 11,669 ครั้ง
วิทยาศาสตร์น่าทึ่ง ทำเองได้ที่บ้าน
วิทยาศาสตร์น่าทึ่ง ทำเองได้ที่บ้าน

เปิดอ่าน 15,560 ครั้ง
เกร็ดความรู้เกี่ยวกับ พระราชพิธีพระศพ
เกร็ดความรู้เกี่ยวกับ พระราชพิธีพระศพ

เปิดอ่าน 12,916 ครั้ง
คลิปผู้โดยสารโวยเมล์ 156 รอนาน ปะทะ "กระเป๋าฮาเฮ"
คลิปผู้โดยสารโวยเมล์ 156 รอนาน ปะทะ "กระเป๋าฮาเฮ"

เปิดอ่าน 27,583 ครั้ง
ประมวลภาพทั่วโลก - สุริยคราสวงแหวนครั้งยาวนานที่สุดของสหัสวรรษ
ประมวลภาพทั่วโลก - สุริยคราสวงแหวนครั้งยาวนานที่สุดของสหัสวรรษ

เปิดอ่าน 144,427 ครั้ง
บัญชีเงินเดือนข้าราชการครู
บัญชีเงินเดือนข้าราชการครู

เปิดอ่าน 26,295 ครั้ง
ข้อสอบ O-NET รูปแบบอัตนัย ภาษาไทย ป.6 มีจำนวนกี่ข้อ กี่คะแนน และออกเนื้อหาอะไรบ้าง
ข้อสอบ O-NET รูปแบบอัตนัย ภาษาไทย ป.6 มีจำนวนกี่ข้อ กี่คะแนน และออกเนื้อหาอะไรบ้าง

เปิดอ่าน 12,363 ครั้ง
เล็กๆ น้อยๆ เรื่องการนอน
เล็กๆ น้อยๆ เรื่องการนอน

เปิดอ่าน 10,280 ครั้ง
คู่มือ/แนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คู่มือ/แนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เปิดอ่าน 19,740 ครั้ง
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของตัวแปรปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของครูในจังหวัดนค
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของตัวแปรปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของครูในจังหวัดนค

เปิดอ่าน 48,022 ครั้ง
ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือบน E-Learning
ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือบน E-Learning

เปิดอ่าน 15,181 ครั้ง
ฤกษ์ออกรถปี 2555
ฤกษ์ออกรถปี 2555

เปิดอ่าน 21,963 ครั้ง
6 ข้อคิดดี ๆ จากนิทานอีสปที่คุณอาจจะลืมไปแล้ว
6 ข้อคิดดี ๆ จากนิทานอีสปที่คุณอาจจะลืมไปแล้ว

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 8,990 ครั้ง
"โตเกียว" ค่าครองชีพแพงสุดในเอเชีย
"โตเกียว" ค่าครองชีพแพงสุดในเอเชีย

เปิดอ่าน 15,913 ครั้ง
การศึกษาไทยเชื่อแล้วว่า.."บ้าจริง"
การศึกษาไทยเชื่อแล้วว่า.."บ้าจริง"

เปิดอ่าน 41,558 ครั้ง
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 (ฉบับที่ 2)
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 (ฉบับที่ 2)

เปิดอ่าน 14,293 ครั้ง
จระเข้เขมือบครูฝึกทั้งเป็น ที่เป็นข่าว
จระเข้เขมือบครูฝึกทั้งเป็น ที่เป็นข่าว

เปิดอ่าน 2,686 ครั้ง
สรุปสาระสำคัญเกณฑ์ย้ายครู ไม่ต้องรอ 4 ปี
สรุปสาระสำคัญเกณฑ์ย้ายครู ไม่ต้องรอ 4 ปี เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ