ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการจัดสิ่งแวดล้อม และบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ขอนักเรียนโรงเรียน ต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

บทสรุปผู้บริหาร

การรายงานการประเมินโครงการจัดสิ่งแวดล้อม และบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียน ต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จัดทำโดยนายชนันพัฒน์ ทองทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการประเมินโครงการด้านบริบท ปัจจัยเบื้องต้น กระบวนการ และผลผลิต โดยใช้การประเมินตามรูปแบบ ซิปป์ (CIPP Model) ซึ่งเป็นแนวคิดของสตัฟเฟิลบั้ม (Stufflebeam ) และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน การเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมินมีทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ได้แก่ การใช้วิธีการสังเกตสภาพจริง การประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อรวบรวมประเด็นปัญหา ใช้แบบสอบถาม แบบทดสอบ และการศึกษาวิเคราะห์เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้ที่ให้ข้อมูลเป็น นักเรียนระดับประถมศึกษาในช่วงชั้นที่ 1-2 จำนวน 68 คน ผู้ปกครองนักเรียนในช่วงชั้นที่ 1 - 2 จำนวน 68 คน คณะครูซึ่งเป็นคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการจำนวน 10 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการประเมินโครงการสรุปได้ดังนี้

1. การประเมินบริบท ประกอบด้วยการประเมินด้านความต้องการจำเป็น และความสอดคล้อง ของบริบท

การประเมินความต้องการจำเป็นใช้วิธีประชุมระดมความคิดเห็นของคณะครูและคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน ผู้ปกครองนักเรียน พิจารณาผลการดำเนินงานโครงการในปีการศึกษาที่ผ่าน มา หาจุดเด่น จุดด้อย ความต้องการจำเป็นในการพัฒนานักเรียน รวมทั้งพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของการ ดำเนินโครงการ แล้วสรุปผลการคัดเลือก โดยในปีการศึกษา 2563 ผลสรุปการประชุมของคณะครูโรงเรียน ต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 ได้คัดเลือกการดำเนินงานโครงการจัดสิ่งแวดล้อม และบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียน ต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นโครงการที่มีความต้องการจำเป็นสูงสุดที่จะต้อง ดำเนินการ

การประเมินความสอดคล้องของบริบท ได้ตรวจสอบวิเคราะห์สภาพภูมิศาสตร์ของโรงเรียน นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ในเรื่องการเร่งรัดปฏิรูปการศึกษา โดยยึดคุณธรรมนำความรู้ สร้างความ ตระหนักสำนึกในคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ของจังหวัดใหม่ อำเภอแม่อาย องค์การ บริหารส่วนตำบลท่าตอน การให้การสนับสนุนช่วยเหลือของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และความตระหนักของ ชุมชนในเรื่องการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

ผลการประเมินสรุปว่าบริบทหรือสภาพแวดล้อมต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับหลักการ เหตุผล และ วัตถุประสงค์ของโครงการจัดสิ่งแวดล้อม และบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียน ต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

2. การประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ ด้านความเหมาะสม หรือความเพียงพอเกี่ยวกับ บุคลากร งบประมาณ สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ เอกสารวิชาการแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น สำคัญ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดสิ่งแวดล้อม และบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยภาพรวมพบว่า มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการดำเนินงานโครงการจัดสิ่งแวดล้อม และบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียน ต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ของการประเมินที่กำหนด

3. การประเมินกระบวนการของโครงการ

3.1 การวางแผน การจัดเตรียมสถานที่ สภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ของนักเรียน พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ของการประเมินที่กำหนด

3.2 การจัดการอบรมด้านการเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จะรับคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการ พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจในการจัด อบรมอยู่ในระดับมาก ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ของการประเมินที่กำหนด

3.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการ ดำเนินงานโครงการ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอยู่ใน ระดับมาก ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ของการประเมินที่กำหนด

4. การประเมินผลผลิตของโครงการ

4.1 ด้านจัดสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน พบว่า โรงเรียนจัด สิ่งแวดล้อมและบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินที่กำหนด

4.2 ความรู้ ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ของ คณะกรรมการผู้รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการ ในเรื่องการจัดสิ่งแวดล้อม และบรรยากาศที่เอื้อต่อการ เรียนรู้ของนักเรียน พบว่าคณะกรรมการทุกคนมีความสามารถในการเขียนแผน และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อยู่ในระดับมาก ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ของการประเมินที่กำหนด

4.3 ความรู้ ความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับการจัดสิ่งแวดล้อม และบรรยากาศที่เอื้อต่อการ เรียนรู้ของนักเรียน พบว่า คะแนนเฉลี่ยของการทดสอบความรู้ ความเข้าใจของนักเรียน ก่อนการเข้าร่วมใน การดำเนินงานโครงการ และหลังการดำเนินงานโครงการแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ของการประเมินที่กำหนด

4.4 คุณธรรม เจตคติ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน กองการจัดสิ่งแวดล้อม และบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมการ แสดงออกที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ที่มีคุณธรรม เจตคติ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ของการประเมินที่กำหนด

4.5 ความพึงพอใจของนักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนต่อการดำเนินงานโครงการจัด สิ่งแวดล้อม และบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน พบว่า นักเรียน 68 พึงพอใจอยู่ในระดับมาก ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินที่กำหนด

5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทาการเรียนของนักเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในปีการศึกษา 2563 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษา 2562

โพสต์โดย เซียน เซ้าหลง : [12 พ.ย. 2564 เวลา 07:50 น.]
อ่าน [1262] ไอพี : 124.120.84.27
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 37,966 ครั้ง
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทองคำ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทองคำ

เปิดอ่าน 49,582 ครั้ง
ประโยชน์ "คาเฟอีน" ในกาแฟ
ประโยชน์ "คาเฟอีน" ในกาแฟ

เปิดอ่าน 16,656 ครั้ง
อาหารที่เป็นตัวการทำลายสุขภาพผิว
อาหารที่เป็นตัวการทำลายสุขภาพผิว

เปิดอ่าน 16,189 ครั้ง
เทคนิคการอ่านเพื่อให้เกิดทักษะ
เทคนิคการอ่านเพื่อให้เกิดทักษะ

เปิดอ่าน 37,209 ครั้ง
5คำแนะนำป้องกันครูจากการเป็นหนี้
5คำแนะนำป้องกันครูจากการเป็นหนี้

เปิดอ่าน 21,376 ครั้ง
มดใช้อะไรดมกลิ่น
มดใช้อะไรดมกลิ่น

เปิดอ่าน 20,369 ครั้ง
ทำความเข้าใจ! เกี่ยวกับการสรรหา ขรก.ครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายใต้อำนาจของ กศจ.
ทำความเข้าใจ! เกี่ยวกับการสรรหา ขรก.ครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายใต้อำนาจของ กศจ.

เปิดอ่าน 9,453 ครั้ง
"โรงเรียนนิติบุคคล" ปฏิรูปการศึกษา...เกิดขึ้นจริง
"โรงเรียนนิติบุคคล" ปฏิรูปการศึกษา...เกิดขึ้นจริง

เปิดอ่าน 8,866 ครั้ง
Scribble นวัตกรรมปากกา 16 ล้านสีในแท่งเดียว
Scribble นวัตกรรมปากกา 16 ล้านสีในแท่งเดียว

เปิดอ่าน 12,452 ครั้ง
รู้ทันดอกเบี้ยบัตรเครดิต คิดให้ดีก่อนรูด
รู้ทันดอกเบี้ยบัตรเครดิต คิดให้ดีก่อนรูด

เปิดอ่าน 22,384 ครั้ง
กุ้งเดินขบวนมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ
กุ้งเดินขบวนมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ

เปิดอ่าน 17,781 ครั้ง
สุดยอด 5 ผลไม้บำรุงเลือด
สุดยอด 5 ผลไม้บำรุงเลือด

เปิดอ่าน 121,437 ครั้ง
"ความแตกต่างระหว่าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กับ โรงเรียนอนุบาล" โดย ดร.สุวรรณ พิณตานนท์
"ความแตกต่างระหว่าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กับ โรงเรียนอนุบาล" โดย ดร.สุวรรณ พิณตานนท์

เปิดอ่าน 13,793 ครั้ง
ปฏิรูปการศึกษา ระบบการผลิตครู
ปฏิรูปการศึกษา ระบบการผลิตครู

เปิดอ่าน 19,017 ครั้ง
น้องอันดา ควีโยมี น่ารักสุดๆไปเลย
น้องอันดา ควีโยมี น่ารักสุดๆไปเลย

เปิดอ่าน 18,867 ครั้ง
ผลจากการเปลี่ยนแปลงความกดบรรยากาศ
ผลจากการเปลี่ยนแปลงความกดบรรยากาศ
เปิดอ่าน 26,095 ครั้ง
เคล็ดลับสำหรับบ้านไม้ ทำอย่างไรให้ไร้ปลวก
เคล็ดลับสำหรับบ้านไม้ ทำอย่างไรให้ไร้ปลวก
เปิดอ่าน 21,432 ครั้ง
สื่ออังกฤษเผย 11 สิ่งที่คุณควรลบออกจากเฟซบุ๊ก
สื่ออังกฤษเผย 11 สิ่งที่คุณควรลบออกจากเฟซบุ๊ก
เปิดอ่าน 3,001 ครั้ง
สลากออนไลน์ ขึ้นเงินอย่างไร
สลากออนไลน์ ขึ้นเงินอย่างไร
เปิดอ่าน 13,164 ครั้ง
มาตรฐานข้อสอบและการให้เกรดในมหาวิทยาลัย: เกรดเฟ้อและเกรดฝืด
มาตรฐานข้อสอบและการให้เกรดในมหาวิทยาลัย: เกรดเฟ้อและเกรดฝืด

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ