ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
คุรุชน คนคุณธรรม” ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

ตอนที่ 2 ผลการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ เอกสารและหลักฐานอ้างอิง ดังนี้

คุณธรรม การปฏิบัติตน

การปฏิบัติงาน เอกสาร

หลักฐานอ้างอิง หมายเหตุ

1. พอเพียง 1.1 ประหยัดอดออม ใช้ชีวิตแบบพอเพียง

ข้าพเจ้าใช้ชีวิตแบบพอเพียง ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยนำหลักความพอประมาณ ความมีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันที่ดี บนเงื่อนไขความรู้และเงื่อนไขคุณธรรมมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิต มีการประหยัดและอดออมเงินไว้ใช้ยามจำเป็น เช่นออมเงินผ่านบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดปราจีนบุรี สวัสดิการกลุ่มเครือข่ายครู กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) และยังให้นักเรียนฝึกเก็บเงิน โดยใช้โครงงานคุณธรรมเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจการออม และนอกจากนี้ข้าพเจ้าได้จัดทำบัญชีรายรับจ่ายเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้ใช้จ่ายเงินได้อย่างเหมาะสม

รูปภาพ

หน้า 13

1.2 ละเว้นจากอบายมุขและสิ่งเสพติดทุกชนิด

ข้าพเจ้าละเว้นจากอบายมุขและสิ่งเสพติดทุกชนิด ไม่ดื่มเหล้า ไม่สูบบุหรี่ และไม่เล่นการพนัน รวมทั้งร่วมรณรงค์กับโรงเรียน คณะครู และนำมาพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียน เช่น การจัดกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด การทำป้ายรณรงค์ เป็นต้น

รูปภาพ

หน้า 14

1.3 ใช้ทรัพยากรส่วนรวมอย่างประหยัดและคุ้มค่า

ข้าพเจ้าใช้ทรัพยากรส่วนรวมอย่างประหยัด เช่น และนำการดาษหน้าเดียวกลับมาใช้ใหม่ ใช้ปริ้นเอกสาร โดยใช้ให้ครบทั้งสองหน้า ใช้ดินสอจนหมดแท่ง ให้นักเรียนนำถุงนมมาทำเป็นประเป๋าใส่ของและ ประดิษฐ์เป็นดอกไม้ และนำเศษวัสดุที่เหลือใช้มาจัดทำเป็นโครงงาน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์เป็นสิ่งตกแต่งห้องเรียน

รูปภาพ

หน้า 15

1.4 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานและสังคม

ข้าพเจ้ามีมุนษยสัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใสกับเพื่อนร่วมงานและนักเรียน มีความเคารพและอ่อนน้อมต่อผู้ที่อาวุโสกว่า สามารถทำงานร่วมกับทุกคนได้อย่างดี มีความสามารถในการประสานงานกับชุมชน และผู้ปกครอง

รูปภาพ

หน้า 15

1.5 ช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนร่วมงานและสังคมในด้านต่างๆอย่างสม่ำเสมอ

ข้าพเจ้าช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนร่วมงานในงานสำคัญต่างๆ การจัดสถานที่ของโรงเรียน และการเตรียมงานในวันสำคัญต่าง ๆ เช่น วันเกษียณอายุราชการ และงานกีฬากลุ่มเครือข่าย เป็นต้น

รูปภาพ

หน้า 16

1.6 เป็นผู้นำผู้ตามที่ดี เป็นที่ยอมรับของผู้บริหารและเพื่อนร่วมงาน

ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ครูประจำชั้นอนุบาล 2 งานทะเบียนนักเรียน โดยเป็นที่ไว้วางใจและเป็นที่ยอมรับของผู้บริหารและเพื่อนครู นอกจากนี้ข้าพเจ้ายังปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตามที่ดีในทุกงานที่ได้รับมอบหมาย สามารถทำให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

รูปภาพ

หน้า 16

2. กตัญญู 2.1 ดูแลมารดา ผู้มีพระคุณตามกำลังความสามารถเหมาะสมแก่ฐานะ

ข้าพเจ้าทำหน้าที่ดูแลมารดา โดยการตอบแทนพระคุณตามกำลังความสามารถเหมาะสม เพื่อช่วยในเรื่องค่าใช้จ่าย และเป็นการแบ่งเบาภาระของมารดา

รูปภาพ

หน้า 17

2.2 มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ข้าพเจ้ามีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ด้วยการร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงกับนักเรียนเป็นประจำทุกวัน ร่วมพิธีถวายพระพรในวันสำคัญต่างๆ

รูปภาพ

หน้า 17

2.3 ปฏิบัติตนและส่งเสริมปลูกฝังให้นักเรียน เพื่อนร่วมงานและบุคคลอื่นมีความกตัญญูรู้คุณองค์กร

ข้าพเจ้ามีความรักในองค์กร ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในโรงเรียนร่วมกับผู้บริหารและครูการพัฒนาโรงเรียน ปลูกฝังให้นักเรียนรักองค์กรด้วยการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างอยู่เสมอ เช่น การนำนักเรียนไปเวียนเทียนในวันสำคัญทางศาสนา และร่วมกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระในวันศุกร์

รูปภาพ

หน้า 18

2.4 ปฏิบัติตนและส่งเสริม ปลูกฝังให้นักเรียน เพื่อน ร่วมงานและบุคคลอื่นรู้รักษ์สิ่งแวดล้อม ใช้อย่างประหยัด และคุ้มค่า

ข้าพเจ้าปฏิบัติตนและส่งเสริม ปลูกฝังให้นักเรียน เพื่อนร่วมงาน และบุคคลอื่นรู้รักษ์สิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอย่างประหยัดและคุ้มค่า การเข้าร่วมกิจกรรมช่วยกันพัฒนาโรงเรียน

รูปภาพ

หน้า 18

3. ซื่อสัตย์สุจริต 3.1 รักษาคำพูดที่ให้ไว้ต่อตนเอง

ข้าพเจ้าเป็นคนรักษาคำพูดที่ให้ไว้ต่อตนเองและบุคคลอื่น ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง มีเหตุผล ชัดเจน สามารถชี้แจงในสิ่งที่พูดไปได้เสมอ

รูปภาพ

หน้า 19

3.2 ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง

ข้าพเจ้าให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง ได้แก่ การให้ข้อมูล หรือถ่ายทอดความรู้ที่ถูกต้องตามหลักวิชาให้แก่ผู้เรียน การอบรมนักเรียน การให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์

รูปภาพ

หน้า 19

3.3 ปฏิบัติตนโดยคำนึงถึงความถูกต้อง ละอายและเกรงกลัวต่อการกระทำผิด

ข้าพเจ้าปฏิบัติตนโดยคำนึงถึงความถูกต้องมีความละอายและเกรงกลัวต่อการกระทำผิดอย่างสม่ำเสมอ ปฏิบัติตนตามกฎของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด เช่น แต่งกายถูกต้องตามระเบียบ การมาโรงเรียนแต่เช้า ไม่ขาดหรือหนีราชการ

รูปภาพ

หน้า 20

3.4 ปฏิบัติงานโดยไม่เอื้อประโยชน์ต่อตนเอง

ข้าพเจ้าปฏิบัติงานอย่างตรงไปตรงมา โดยไม่เอื้อประโยชน์ต่อตนเอง และได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานสำคัญ เช่น การได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าหน้าที่ทะเบียนนักเรียน โดยคีย์ข้อมูลนักเรียนที่มาเข้าเรียนใหม่ให้อยู่ในระบบ DMC และจัดทำข้อมูลนักเรียนเรียนรวม รวมถึงการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนและคัดกรองนักเรียนลงระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

รูปภาพ

หน้า 20

3.5 รักษาคำพูดที่ให้ไว้ต่อผู้อื่น

ข้าพเจ้ารักษาคำพูดที่ให้ไว้ต่อผู้อื่น ได้แก่ คำมั่นสัญญา หรือทำตามข้อตกลงในองค์กร เช่น การเปลี่ยนเวรยามรักษาการณ์แทน เมื่อมีภารกิจและไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้ การบันทึกเวรยามรักษาการณ์

รูปภาพ

หน้า 21

3.6 ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง

ข้าพเจ้าปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง ได้แก่ การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ กฎระเบียบของทางราชการ จรรยาบรรณวิชาชีพครู ปลูกฝังให้นักเรียนปฏิบัติตามระเบียบ

รูปภาพ

หน้า 21

3.7 รักษาผลประโยชน์ของราชการและส่วนรวม

ข้าพเจ้ารักษาผลประโยชน์ของทางราชการ และส่วนรวมอย่างสม่ำเสมอ โดยการปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจำวัน และเวรรักษาการณ์

รูปภาพ

หน้า 22

3.8 ปฏิบัติงานโดยไม่เอื้อประโยชน์ต่อญาติพี่น้องหรือผู้ใกล้ชิดคุ้นเคย

ข้าพเจ้ารักษาผลประโยชน์ของทางราชการและของส่วนรวมปฏิบัติงานโดยไม่เอื้อประโยชน์ต่อญาติ พี่น้องหรือผู้ใกล้ชิด เช่น การแจกของให้กับนักเรียนโดยตรง การแจกนมดื่มให้กับนักเรียนเป็นประจำ

รูปภาพ

หน้า 22

4. มีความรับผิดชอบ 4.1 แต่งกายถูกต้องตามระเบียบและสุภาพเรียบร้อย เหมาะสมกับกาลเทศะ

ข้าพเจ้าแต่งกายถูกต้องตามระเบียบของราชการ หรือผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้กำหนดให้ปฏิบัติ ได้แก่

- วันจันทร์ ใส่ชุดข้าราชการ

- วันอังคาร ใส่ชุดผ้าไทย

- วันพุธ ใส่เสื้อดอกปีบสีเหลือง

- วันพฤหัสบดี ใส่ชุดผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

- วันศุกร์ ใส่ชุดขาวธรรมมะ

รูปภาพ

หน้า 23

4.2 มีความรับผิดชอบต่อตนเองและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

ข้าพเจ้ามีความรับผิดชอบต่อตนเองและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด ไม่เคยต้องโทษ ส่งผลให้งานที่ทำเกิดประโยชน์กับหน่วยงานและปฏิบัติงานได้สำเร็จ รูปภาพ

หน้า 24

4.3 การเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติกฎระเบียบของสถานศึกษา

ข้าพเจ้าเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานศึกษา เช่น การแต่งกาย การปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บริหาร

รูปภาพ

หน้า 24

4.4 ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติงาน

ข้าพเจ้ามาปฏิบัติหน้าที่ โดยการลงเวลาปฏิบัติราชการ เป็นประจำทุกวัน และการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ

รูปภาพ

หน้า 25

4.5 ปฏิบัติงานได้สำเร็จอย่างมีคุณภาพภายในเวลาที่กำหนดและมีแผนงานเป็นที่ยอมรับ

ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่สำเร็จตามกำหนดอย่างเคร่งครัด เช่น การส่งบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

รูปภาพ

หน้า 25

4.6สร้างนวัตกรรมในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

ข้าพเจ้าได้ดำเนินการพัฒนาสร้างนวัตกรรมที่มีประโยชน์ให้กับสถานศึกษานักเรียนเช่น โครงงานคุณธรรมเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจการออม

รูปภาพ

หน้า 25

4.7มีผลงานที่เกิดจากการใช้นวัตกรรมในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

ข้าพเจ้ามีผลงานที่เกิดจากการใช้นวัตกรรมในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนอ่านออกเขียนได้ ร้อยละ 100 โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งข้าพเจ้าเป็นครูประจำชั้น มีน้ำใจ รู้จักช่วยเหลือ มีจิตอาสา ร้อยละ 90

รูปภาพ

หน้า 25

5. อุดมการณ์คุณธรรม 5.1 อุทิศเวลาในงานที่ได้รับมอบหมายและงานอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง

ข้าพเจ้าอุทิศเวลาในการทำงาน โดยมาโรงเรียนแต่เช้า และกลับเย็นหลังนักเรียนคนสุดท้ายกลับบ้านเสร็จ หรือจนกว่าจะทำงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จลุล่วง

รูปภาพ

หน้า 26

5.2 การเป็นแบบอย่างให้กับผู้อื่นในเรื่องการตรงต่อเวลาและ การอุทิศเวลา

ข้าพเจ้าเป็นแบบอย่างให้กับผู้อื่น ในเรื่องการตรงต่อเวลา และการอุทิศเวลาให้ส่วนรวม เช่น การช่วยงานจัดเตรียมสถานที่ในการทำกิจกรรม ต่าง ๆ

รูปภาพ

หน้า 26

5.3 มีจิตสาธารณะช่วยเหลืองานขององค์กร ชุมชน และ สังคม

ข้าพเจ้ามีจิตสาธารณะช่วยเหลืองานองค์กร ชุมชน และสังคม เช่น งานของชุมชนกฐินสามัคคี และงานทอดผ้าป่าของโรงเรียน

รูปภาพ

หน้า 26

5.4 อดทนต่อความยากลำบากในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข้าพเจ้าอดทนต่อความยากลำบาก ในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ได้แก่ การพร่ำสอน พูดซ้ำบ่อย ๆ ทำให้ดู อยู่ให้เห็น สอนให้เป็น เป็นต้น

รูปภาพ

หน้า 27

5.5 การเอาใจใส่ต่องานที่ได้รับมอบหมาย

ข้าพเจ้ามีความมุ่งมั่น ตั้งใจทำงานที่ได้รับมอบหมาย โดยจะศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของงานที่ได้รับมอบหมายนั้น สร้างทีมงานแล้ววางแผนการดำเนินงาน ลงมือดำเนินงาน ปรับปรุงแก้ไข ทำให้งานสำเร็จและมีผลที่ยั่งยืน

รูปภาพ

หน้า 27

5.6 ปฏิบัติงานทั้งในและนอกเวลาราชการอย่างเต็ม ความสามารถ

ข้าพเจ้าปฏิบัติงานทั้งในและนอกเวลาราชการอย่างเต็มความรู้ ความสามารถ

รูปภาพ

หน้า 27

5.7 ให้ความช่วยเหลือ ปรึกษา แนะนำวิธีการปฏิบัติตนปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพของเพื่อนร่วมงานและคนในชุมชน

ข้าพเจ้าให้ความช่วยเหลือ ปรึกษา แนะนำวิธีการปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพของเพื่อนร่วมงาน และคนในชุมชน

รูปภาพ

หน้า 28

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ามีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ในประกาศ ทุกประการ

ลงชื่อ..................................................ขอรับการพิจารณา

(นางสาวเจนจิรา คำมิ่ง)

ตําแหน่ง ครู คศ.1 โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี

วันที่........ เดือน....พฤศจิกายน..... พ.ศ. ...2564..

โพสต์โดย โมมี่ : [9 ธ.ค. 2564 เวลา 08:15 น.]
อ่าน [2668] ไอพี : 125.27.36.96
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 11,045 ครั้ง
7 หลักเลี่ยงไขมันพอกตับ
7 หลักเลี่ยงไขมันพอกตับ

เปิดอ่าน 15,109 ครั้ง
เรื่องกล้วย ๆ
เรื่องกล้วย ๆ

เปิดอ่าน 14,676 ครั้ง
เตือนภัย : ฝนตก ยุงลายชุกชุม ระวังไข้เลือดออกคุกคามเด็กๆ
เตือนภัย : ฝนตก ยุงลายชุกชุม ระวังไข้เลือดออกคุกคามเด็กๆ

เปิดอ่าน 73,312 ครั้ง
แบบคำขอให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
แบบคำขอให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ

เปิดอ่าน 18,313 ครั้ง
พระศิวะ
พระศิวะ

เปิดอ่าน 23,860 ครั้ง
8 วิธี การบริหารสมอง ให้สดชื่น
8 วิธี การบริหารสมอง ให้สดชื่น

เปิดอ่าน 11,488 ครั้ง
13 นิสัย (เสีย ๆ) ที่ทำให้ปวดหลังไม่เลิกรา
13 นิสัย (เสีย ๆ) ที่ทำให้ปวดหลังไม่เลิกรา

เปิดอ่าน 16,145 ครั้ง
หมอชี้ "มะเร็งตับอ่อน" ไม่กินเหล้าสูบบุหรี่ก็เป็นได้ แนะ 5 ทำ 5 ไม่
หมอชี้ "มะเร็งตับอ่อน" ไม่กินเหล้าสูบบุหรี่ก็เป็นได้ แนะ 5 ทำ 5 ไม่

เปิดอ่าน 21,141 ครั้ง
วันอาสาฬหบูชา
วันอาสาฬหบูชา

เปิดอ่าน 8,087 ครั้ง
How to งานถูกจิต เงินเดือน ถูกใจ
How to งานถูกจิต เงินเดือน ถูกใจ

เปิดอ่าน 455,321 ครั้ง
สมรรถนะของครู
สมรรถนะของครู

เปิดอ่าน 16,632 ครั้ง
ตายเยอะแม้ป้องกันได้ มะเร็งปากมดลูก
ตายเยอะแม้ป้องกันได้ มะเร็งปากมดลูก

เปิดอ่าน 10,471 ครั้ง
ครม.มีมติตั้งอำเภอใหม่ กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่
ครม.มีมติตั้งอำเภอใหม่ กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่

เปิดอ่าน 15,016 ครั้ง
ระบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.
ระบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.

เปิดอ่าน 15,584 ครั้ง
วันออกพรรษา
วันออกพรรษา

เปิดอ่าน 11,696 ครั้ง
สีสันกับสุขภาพจิต
สีสันกับสุขภาพจิต
เปิดอ่าน 3,229 ครั้ง
วิธีคลายร้อนให้บ้านปูน
วิธีคลายร้อนให้บ้านปูน
เปิดอ่าน 16,344 ครั้ง
ความหมายตามลายมือ
ความหมายตามลายมือ
เปิดอ่าน 25,550 ครั้ง
ผักชีล้อม
ผักชีล้อม
เปิดอ่าน 10,391 ครั้ง
กระแสออกกำลังกายเท้าเปล่ามาแรง
กระแสออกกำลังกายเท้าเปล่ามาแรง

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ