ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่เอื้อต่อ การเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านดาหลา โดยใช้ CIPPIEST Model

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่เอื้อต่อ

การเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านดาหลา โดยใช้ CIPPIEST Model

ชื่อผู้ประเมิน มิรินทร์ พนมอุปการ

ปีที่ประเมิน 2562

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร

การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเรียนรู้

ของโรงเรียนบ้านดาหลา มีวัตถุประสงค์ คือ ประเมินบริบทของโครงการ ประเมินปัจจัยนาเข้าของ

โครงการ ประเมินกระบวนการดาเนินงานตามโครงการ ประเมินผลผลิตของโครงการ ประเมิน

ผลกระทบของโครงการ ประเมินประสิทธิผลของโครงการ ประเมินความยั่งยืนของโครงการและเพื่อ

ประเมินการถ่ายทอดส่งต่อของโครงการ โดยใช้ CIPPIEST Model กลุ่มตัวอย่าง จานวน 272 คน

ประกอบด้วย ครูผู้สอน จานวน 15 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 7 คน

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 125 คน และผู้ปกครองนักเรียน

จานวน 125 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการ

ประเมินโครงการ เป็นแบบสอบถาม จานวน 12 ฉบับ การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม

ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย และ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมินในภาพรวม พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน โดย

สรุปเป็นรายด้าน ได้ดังนี้

1. ผลการประเมินด้านบริบท พบว่า ครูโรงเรียนบ้านดาหลา มีความต้องการดาเนินการ

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก

ผ่านเกณฑ์การประเมิน

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนาเข้า พบว่า ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน

บ้านดาหลา มีความคิดเห็นว่า ปัจจัยนาเข้าที่เกี่ยวกับงบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ อาคาร

สถานที่ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเรียนรู้

มีความเหมาะสมและความเพียงพอ ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมิน

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการดาเนินงาน พบว่า ครูผู้สอน นักเรียนและคณะกรรมการ

สถานศึกษา โรงเรียนบ้านดาหลา มีกระบวนการดาเนินงานตามแผนหรือวัตถุประสงค์โครงการ

พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยรวมมีระดับปฏิบัติอยู่ในระดับ

มาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4. ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเรียนรู้ แบ่งเป็น 2 ประเด็น ดังนี้

4.1 ผลการประเมินทักษะการปฏิบัติของนักเรียนของครูผู้สอนจากการดาเนินงานตามโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตามความคิดเห็นของครูนักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนในภาพรวมมีระดับปฏิบัติอยู่ในระดับดี

4.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน ต่อการดาเนินงานตามโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยรวมในระดับมากที่สุด

5. ผลการประเมินด้านผลกระทบ พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน มีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านดาหลา โดยภาพรวมในระดับพึงพอใจมาก

6. ผลการประเมินด้านประสิทธิผล พบว่า ครูผู้สอนและผู้ปกครองนักเรียน มีความเห็นว่า ระดับปฏิบัติและผลสาเร็จของการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านดาหลา โดยภาพรวม มีการดาเนินงานในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมินโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการพัฒนาอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมของโรงเรียนเพื่อการให้บริการ

7. ผลการประเมินด้านความยั่งยืน พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน มีความเห็นต่อระดับปฏิบัติและผลสาเร็จของการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านดาหลา โดยภาพรวมในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมิน ผู้บริหารปฏิบัติงานด้านพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งในโรงเรียนและแหล่งเรียนรู้ในชุมชนอย่างต่อเนื่อง

8. ผลการประเมินด้านการถ่ายทอดส่งต่อ พบว่า ครูผู้สอนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเห็นต่อระดับปฏิบัติและผลสาเร็จของการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของโรงเรียน โดยภาพรวมในระดับมาก ผลที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงานตามโครงการ ส่งผลให้โรงเรียนบ้านดาหลา เป็นโรงเรียนที่มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ในระดับมาก โรงเรียนมีการจัดทาเอกสารเผยแพร่ผลงาน ข้อมูลสารสนเทศด้านแหล่งเรียนรู้แก่ครู และสถานศึกษาอื่น

โพสต์โดย rin.p : [24 ม.ค. 2565 เวลา 08:30 น.]
อ่าน [790] ไอพี : 14.207.62.126
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 8,228 ครั้ง
Professor Switch ชั้นเรียนสุดอลังการ เวทีหมุนเปลี่ยนคลาสเรียน
Professor Switch ชั้นเรียนสุดอลังการ เวทีหมุนเปลี่ยนคลาสเรียน

เปิดอ่าน 8,739 ครั้ง
คำเรียกชื่อฤดูต่าง ๆ
คำเรียกชื่อฤดูต่าง ๆ

เปิดอ่าน 12,966 ครั้ง
แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา อนุบาล-จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี2557
แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา อนุบาล-จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี2557

เปิดอ่าน 145,995 ครั้ง
พฤติกรรมมนุษย์ Human Behavior
พฤติกรรมมนุษย์ Human Behavior

เปิดอ่าน 14,448 ครั้ง
ปลูกมะนาว 10 ไร่ รายได้ 1.8 ล้านบาทต่อปี
ปลูกมะนาว 10 ไร่ รายได้ 1.8 ล้านบาทต่อปี

เปิดอ่าน 176,723 ครั้ง
บทบาทของครู
บทบาทของครู

เปิดอ่าน 31,258 ครั้ง
ข้อคิดและข้อควรระวังในการบริหารสถานศึกษา
ข้อคิดและข้อควรระวังในการบริหารสถานศึกษา

เปิดอ่าน 40,371 ครั้ง
ประโยชน์ 5 ข้อของการรีไฟแนนซ์บ้าน
ประโยชน์ 5 ข้อของการรีไฟแนนซ์บ้าน

เปิดอ่าน 9,980 ครั้ง
ถามหาการศึกษา4.0 จะเริ่มต้นเมื่อใด?
ถามหาการศึกษา4.0 จะเริ่มต้นเมื่อใด?

เปิดอ่าน 61,063 ครั้ง
สนามไฟฟ้า (electric field)
สนามไฟฟ้า (electric field)

เปิดอ่าน 9,480 ครั้ง
7 โรคอันตราย ที่มักเกิดกับสาว ๆ มากกว่าผู้ชาย !
7 โรคอันตราย ที่มักเกิดกับสาว ๆ มากกว่าผู้ชาย !

เปิดอ่าน 56,306 ครั้ง
วิธีเด็ดช่วยจำศัพท์อังกฤษ
วิธีเด็ดช่วยจำศัพท์อังกฤษ

เปิดอ่าน 15,918 ครั้ง
5 กิจวัตรที่คนประสบความสำเร็จมักทำก่อน 8 โมงเช้า
5 กิจวัตรที่คนประสบความสำเร็จมักทำก่อน 8 โมงเช้า

เปิดอ่าน 9,544 ครั้ง
"เดอะ เกรท ไฟร์วอลล์" กรณีศึกษา "อินเทอร์เน็ต เกตเวย์" จากจีน
"เดอะ เกรท ไฟร์วอลล์" กรณีศึกษา "อินเทอร์เน็ต เกตเวย์" จากจีน

เปิดอ่าน 32,518 ครั้ง
ปลาสวยงาม
ปลาสวยงาม

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 24,216 ครั้ง
วิจัยชี้ 22ตำหรับอาหารไทยต้านโรคมะเร็ง
วิจัยชี้ 22ตำหรับอาหารไทยต้านโรคมะเร็ง

เปิดอ่าน 1,071,321 ครั้ง
เสียงในภาษาไทย
เสียงในภาษาไทย

เปิดอ่าน 123,013 ครั้ง
เตือนข้าราชการ นอกใจ มีชู้ มีกิ๊ก โดนโทษวินัย โทษมีตั้งแต่ตัดเงินเดือนจนถึงไล่ออก
เตือนข้าราชการ นอกใจ มีชู้ มีกิ๊ก โดนโทษวินัย โทษมีตั้งแต่ตัดเงินเดือนจนถึงไล่ออก

เปิดอ่าน 15,872 ครั้ง
พระพรหม (พระธาดา)
พระพรหม (พระธาดา)

เปิดอ่าน 7,277 ครั้ง
จะยุบโรงเรียนขนาดเล็กอีกกี่แห่ง? : รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก
จะยุบโรงเรียนขนาดเล็กอีกกี่แห่ง? : รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ