ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนารูปแบบการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ในการบริหารหลักสูตรทวิศึกษาโรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนารูปแบบการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ในการบริหารหลักสูตรทวิศึกษาโรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาและมีวัตถุประสงค์เฉพาะ 1) เพื่อจำแนกข้อมูลพื้นฐานและสภาพการบริหารหลักสูตร

ทวิศึกษาโรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ในการบริหารหลักสูตรทวิศึกษาโรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ในการบริหารหลักสูตรทวิศึกษาโรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และปรับปรุงรูปแบบ 4) เพื่อประเมินรูปแบบการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ในการบริหารหลักสูตรทวิศึกษาโรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนาแบ่งเป็น 4 ระยะ ดังนี้ คือ ระยะที่ 1 การจำแนกข้อมูลพื้นฐานและสภาพการบริหารหลักสูตรทวิศึกษาโรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาโดยการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้บริหารและครูรวม 25 คน เพื่อศึกษาสภาพการบริหารหลักสูตรทวิศึกษาโรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคมโดยใช้แบบบันทึกการประชุมและการตอบแบบสอบถามการปฏิบัติงานการบริหารหลักสูตรทวิศึกษาเพื่อศึกษาระดับปฏิบัติและระดับปัญหาโดยใช้แบบสอบถาม ระยะที่ 2 พัฒนารูปแบบการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ในการบริหารหลักสูตรทวิศึกษาโรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาโดยประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายวิชาการและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบริหารหลักสูตรทวิศึกษา รวม 10 คน เพื่อร่วมกันกำหนดปัญหา ระบุสาเหตุของปัญหาจัดลำดับความสำคัญของปัญหา และเลือกแนวปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติร่วมกันในการบริหารหลักสูตรทวิศึกษาโดยใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อให้ได้องค์ประกอบของรูปแบบ ในการยกร่างรูปแบบ โดยใช้แบบบันทึกการประชุม แล้วให้ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คนประเมินรูปแบบด้วยแบบประเมินความสอดคล้อ งระยะที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ในการบริหารหลักสูตรทวิศึกษาโรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาโดยใช้คู่มือการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในการบริหารหลักสูตรทวิศึกษา ดำเนินการตามขั้นตอน กระบวนการ และองค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ จำนวน 2 รอบและบันทึกผล และสอบถามผลหลังการทดลองใช้รูปแบบของผู้บริหารและครู จำนวน 25 คนโดยแบบสอบถาม และปรับปรุงรูปแบบ ระยะที่ 4 ประเมินรูปแบบการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ในการบริหารหลักสูตรทวิศึกษาโรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้รูปแบบคือผู้บริหารและครูจำนวน 25 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 13 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 38 คน และสอบถามนักเรียนที่เรียนหลักสูตร

ทวิศึกษาจำนวน 44 คน และผู้ปกครองนักเรียนจำนวน 44 คน รวม ทั้งสิ้นจำนวน 88 คน สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษาพบว่า

1. สภาพการบริหารหลักสูตรทวิศึกษาโรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคมได้ดำเนินการรวบรวม

ข้อมูลระเบียบแนวปฏิบัติจากหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม เพื่อเป็นแนวทางใน

การจัดทำหลักสูตรทวิศึกษาและนำข้อมูลที่ได้มากำหนดโครงสร้างเวลาเรียนของหลักสูตรทวิศึกษา ต่อจากนั้นนำมาตรวจสอบกับโครงสร้างเวลาเรียนของหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพให้สอดคล้องกับเกณฑ์การจบหลักสูตรทั้ง 2 หลักสูตรและผลจากการตอบแบบสอบถามการปฏิบัติงานการบริหารหลักสูตรทวิศึกษา พบว่า ระดับการปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางด้านการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษามีระดับการปฏิบัติระดับปานกลาง ด้านการกำกับดูแลคุณภาพมีระดับการปฏิบัติระดับปานกลาง และด้านการส่งเสริมสนับสนุนมีระดับปฏิบัติระดับน้อยส่วนระดับปัญหาโดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านการส่งเสริมสนับสนุนมีระดับปัญหาระดับมากที่สุด ด้านการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษามีระดับปัญหาระดับมาก และด้านการกำกับดูแลคุณภาพมีระดับปัญหาระดับมาก ตามลำดับ

2. การพัฒนารูปแบบการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ในการบริหารหลักสูตรทวิศึกษาโรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยการศึกษาและสังเคราะห์แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ประกอบด้วย 1) ขั้นการกำหนดเป้าหมาย 2) ขั้นการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 3) ขั้นการนำชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่การปฏิบัติ 4) ขั้นการสะท้อนผล และมี 6 องค์ประกอบดังนี้ คือ 1) ร่วมวิสัยทัศน์ 2) ร่วมทีมพัฒนา

3) ร่วมเรียนรู้ 4) ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 5) ร่วมสะท้อนคิด 6) การหนุนเสริมชุมชน ได้แก่ นโยบาย

สิ่งอำนวยความสะดวก วัสดุ อุปกรณ์ เวลา และขวัญกำลังใจ และจากการประชุมครูและผู้บริหารเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการพัฒนารูปแบบ พบว่า มี 2 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นกำหนดปัญหาระบุสาเหตุของปัญหาและจัดลำดับความสำคัญของปัญหาการบริหารหลักสูตรทวิศึกษา 2) ขั้นการเลือกแนวปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติร่วมกันในการบริหารหลักสูตรทวิศึกษา เพื่อกำหนดเป็นองค์ประกอบของรูปแบบ เพื่อยกร่างรูปแบบ พบว่า องค์ประกอบของรูปแบบตามหลักการบริหารหลักสูตร มี 3 ด้านได้แก่ ด้านการส่งเสริมสนับสนุนมีจำนวน 13 ข้อด้านการจัดทำหลักสูตรทวิศึกษามีจำนวน 11 ข้อ และด้านการกำกับดูแลคุณภาพมีจำนวน 11 ข้อ

3. การทดลองใช้รูปแบบการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ในการบริหารหลักสูตรทวิศึกษาโรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาโดยทดลองกับผู้บริหาร 1 คนและ ครู 24 คน โดยใช้คู่มือการสร้างชุมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ในการบริหารหลักสูตรทวิศึกษาโรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาจากขั้นตอนการสะท้อนผล มีการปรับปรุงองค์ประกอบของรูปแบบทั้ง 3 ด้าน ๆ ละ 1 องค์ประกอบ คือ ด้านการส่งเสริมสนับสนุนข้อ 1 จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรทวิศึกษาร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย ด้านการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ข้อ8จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสะท้อนคิดการจัดทำโครงสร้างรายวิชาของครูร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคปักธงชัยทุกปีการศึกษา และด้านการกำกับดูแลคุณภาพข้อ 5 เปลี่ยนเป็น ร่วมกันกำหนดรูปแบบการสำรวจความต้องการศึกษาต่อการประกอบอาชีพของนักเรียนร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคปักธงชัยและผลจากการตอบแบบสอบถามหลังการใช้รูปแบบ พบว่าการปฏิบัติงานการบริหารหลักสูตรทวิศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมากด้านการจัดทำหลักสูตรทวิศึกษามีระดับการปฏิบัติระดับมากที่สุดด้านการกำกับดูแลคุณภาพมีระดับการปฏิบัติระดับมากที่สุดและด้านการส่งเสริมสนับสนุน มีระดับการปฏิบัติระดับมาก และผลจากข้อเสนอแนะให้เพิ่มอีก จำนวน 2 องค์ประกอบ คือ ด้าน

การจัดทำหลักสูตรทวิศึกษา ข้อ 11 ร่วมเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและด้าน PLC และด้านการกำกับดูแลคุณภาพ ข้อ 11 ร่วมเรียนรู้และสะท้อนคิดแนวทางการติดตามผลการจบหลักสูตรทวิศึกษา

4. การประเมินรูปแบบการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ในการบริหาหลักสูตร ทวิศึกษาโรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจพบว่า 1) ความพึงพอใจของผู้บริหารครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านการส่งเสริมสนับสนุนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านการจัดทำหลักสูตรทวิศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด และด้าน

การกำกับดูแลคุณภาพมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 2) ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนโดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ด้านการส่งเสริมสนับสนุนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ด้านการจัดทำหลักสูตรทวิศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และด้านการกำกับดูแลคุณภาพมีความพึงพอใจอยู่ในระดับระดับมาก

โพสต์โดย ธวัชชัย เนตินิธิวัฒนพงศ์ : [25 ม.ค. 2565 เวลา 12:28 น.]
อ่าน [432] ไอพี : 101.51.0.74
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 26,089 ครั้ง
เอกสารแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
เอกสารแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559

เปิดอ่าน 10,635 ครั้ง
กูเกิล เผยอันดับคำค้นหายอดนิยมของคนไทย ประจำปี 2014
กูเกิล เผยอันดับคำค้นหายอดนิยมของคนไทย ประจำปี 2014

เปิดอ่าน 18,871 ครั้ง
ท่าบริหารไหล่และแขนคนทำงาน
ท่าบริหารไหล่และแขนคนทำงาน

เปิดอ่าน 60,011 ครั้ง
ไอเดียทำธุรกิจแบบอินดี้ ทำก่อน รวยก่อน!
ไอเดียทำธุรกิจแบบอินดี้ ทำก่อน รวยก่อน!

เปิดอ่าน 9,944 ครั้ง
คุณมีความลับในการใช้งานคอมพิวเตอร์หรือไม่
คุณมีความลับในการใช้งานคอมพิวเตอร์หรือไม่

เปิดอ่าน 27,683 ครั้ง
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา

เปิดอ่าน 16,446 ครั้ง
ผลมะเฟือง กินดี ควบคุมน้ำหนัก
ผลมะเฟือง กินดี ควบคุมน้ำหนัก

เปิดอ่าน 34,707 ครั้ง
ปลูกลีลาวดี อาชีพเสริมที่ไม่ควรมองข้าม
ปลูกลีลาวดี อาชีพเสริมที่ไม่ควรมองข้าม

เปิดอ่าน 14,580 ครั้ง
ตกแต่งห้องให้ดูกว้างขึ้น
ตกแต่งห้องให้ดูกว้างขึ้น

เปิดอ่าน 18,677 ครั้ง
"กระเจี๊ยบแดง" ยาดีลดความดัน
"กระเจี๊ยบแดง" ยาดีลดความดัน

เปิดอ่าน 15,064 ครั้ง
การกำหนดวงเงินการจัดหาพัสดุ
การกำหนดวงเงินการจัดหาพัสดุ

เปิดอ่าน 9,505 ครั้ง
ใช้ฟุตบอลเป็นยา กระตุ้นฟื้นความทรงจำคนไข้สมองเสื่อม
ใช้ฟุตบอลเป็นยา กระตุ้นฟื้นความทรงจำคนไข้สมองเสื่อม

เปิดอ่าน 8,090 ครั้ง
ห้องเรียนสีดำ : ตูนส์ศึกษา โดย ครรชิต มนูญผล
ห้องเรียนสีดำ : ตูนส์ศึกษา โดย ครรชิต มนูญผล

เปิดอ่าน 4,536 ครั้ง
แนวการสอนซ่อมเสริมการอ่านและการเขียน ประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 1-7
แนวการสอนซ่อมเสริมการอ่านและการเขียน ประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 1-7

เปิดอ่าน 15,810 ครั้ง
หลักเกณฑ์ใหม่ในการตั้งชื่อวัด
หลักเกณฑ์ใหม่ในการตั้งชื่อวัด

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 7,263 ครั้ง
แนะพ่อแม่เลือกเฟ้น หลีกของเล่นอันตราย
แนะพ่อแม่เลือกเฟ้น หลีกของเล่นอันตราย

เปิดอ่าน 124,357 ครั้ง
โครงงานคณิตศาสตร์
โครงงานคณิตศาสตร์

เปิดอ่าน 14,743 ครั้ง
ดวงจันทร์ (Moon)
ดวงจันทร์ (Moon)

เปิดอ่าน 14,632 ครั้ง
อาหารมงคล 10 อย่าง สำหรับบ่าวสาว
อาหารมงคล 10 อย่าง สำหรับบ่าวสาว

เปิดอ่าน 9,375 ครั้ง
ฝังเข็มที่ใบหู ลดน้ำหนักได้
ฝังเข็มที่ใบหู ลดน้ำหนักได้ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ