ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของ โรงเรียนบ้านแม่ขิ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ปีการศึกษา 2563

หัวข้อศึกษา : รายงานการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของ โรงเรียนบ้านแม่ขิ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ปีการศึกษา 2563

ผู้ศึกษา : นายกฤษดาพร นทีนันทน์

ปีที่ศึกษา : 2563

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลการดำเนินงานรายงานการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของ โรงเรียนบ้านแม่ขิ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ปีการศึกษา 2563 เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะของ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อรายงานการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของ โรงเรียนบ้านแม่ขิ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ปีการศึกษา 2563 ประชากรที่ใช้เป็น ครูคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน รวมจำนวน 65 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบสำรวจรายการ (Check List) และแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าความถี่ (f)

ผลการศึกษา การดำเนินงานรายงานการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของ โรงเรียนบ้านแม่ขิ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ปีการศึกษา 2563 พบว่า มีการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามขั้นตอนกระบวนการวงจรคุณภาพ PDCA และมีผลการดำเนินงานครอบคลุมครบทั้ง 4 ขั้นตอนของกิจกรรมในโครงการ ได้แก่ การวางแผนในการดำเนินงาน การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การส่งเสริมนักเรียน การป้องกันและแก้ไขปัญหา การส่งต่อ การประเมินผลการดำเนินงาน และการสรุปผลเพื่อการพัฒนาต่อเนื่อง โดยได้ดำเนินการครบทุกกิจกรรม และการดำเนินการทุกกิจกรรมมีความสอดคล้อง และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ การดำเนินการตามวงจรคุณภาพ PDCA เป็นไปอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล โดย ผู้ปกครอง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือชุมชน มีการท างานร่วมกันโดยผ่านกระบวนการทำงานที่มีระบบพร้อมด้วยเอกสาร หลักฐานการปฏิบัติงาน สามารถตรวจสอบหรือรับการประเมินได้

การดำเนินงานโครงการตามมาตรฐานด้านคุณภาพนักเรียน มาตรฐานด้านกระบวนการ และมาตรฐานด้านปัจจัย มีการดำเนินงานอยู่ในระดับ มาก โดยสามารถสรุปข้อที่มีระดับค่าเฉลี่ยในการดำเนินงานมากที่สุดของแต่ละด้าน ดังนี้เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มาตรฐานด้านคุณภาพนักเรียน เมื่อพิจารณารายข้อที่มีการดำเนินงานมากที่สุด คือ มีการส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ มีการส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของสถานศึกษา และ มีการส่งเสริมให้นักเรียนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน และสังคม โดยมีการดำเนินงานอยู่ในระดับ มาก มาตรฐานด้านกระบวนการ เมื่อพิจารณารายข้อที่มีการดำเนินงานมากที่สุดคือ มีการรวบรวมข้อมูลเป็นรายบุคคลด้วยวิธีหลากหลาย และ มีการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) โดยครูที่ปรึกษา ครูประจำชั้น และ ผู้ปกครอง ร่วมกันวางแนวทางในการดูแลช่วยเหลือและพัฒนานักเรียน โดยมีการดำเนินงานอยู่ในระดับ มาก มาตรฐานด้านปัจจัย เมื่อพิจารณารายข้อที่มีการดำเนินงานมากที่สุด คือ ผู้บริหารมีการสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และ ครูสามารถปฏิบัติงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก

การประเมินความพึงพอใจในรายงานการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของ โรงเรียนบ้านแม่ขิ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ปีการศึกษา 2563 โดยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ครู คณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน พบว่า ในภาพรวมการดำเนินงานอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด โดยความพึงพอใจ ในการที่ทางโรงเรียนมีกิจกรรม การออกเยี่ยมบ้านของครูที่ปรึกษา อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด เป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาคือความพึงพอใจในการที่ทางโรงเรียนมีโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และ ความพึงพอใจในการที่ทางโรงเรียนเห็นความสำคัญของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นลำดับรองลงมา

การศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะในรายงานการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของ โรงเรียนบ้านแม่ขิ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ปีการศึกษา 2563 สามารถสรุปปัญหาและข้อเสนอแนะ ที่มีการให้ข้อมูลมากที่สุด ดังนี้ ไม่พบปัญหาในการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของมาตรฐานด้านคุณภาพนักเรียน มาตรฐานด้านกระบวนการ พบปัญหาคือ การรายงานการนิเทศติดตามการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนไม่ชัดเจนและไม่ครอบคลุมต่อการดำเนินงานในแต่ละด้านข้อเสนอแนะ คือ ควรมีการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล รายงานผล และพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างจริงจัง ต่อเนื่องและเป็นระบบ สามารถตรวจสอบได้ มาตรฐานด้านปัจจัย ไม่พบปัญหา ข้อเสนอแนะ คือ ควรมีการจัดประชุมผู้ปกครองในเรื่องการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยเฉพาะผู้ปกครองของนักเรียนที่มีปัญหาด้านพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์

โพสต์โดย ksolution : [27 ม.ค. 2565 เวลา 09:53 น.]
อ่าน [444] ไอพี : 223.206.47.137
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 458,283 ครั้ง
สักนิด เตือนสติคุณครู
สักนิด เตือนสติคุณครู

เปิดอ่าน 12,414 ครั้ง
หมอเตือนเชื้อปนเปื้อน"ข้าวมันไก่"ถึงตาย ระบุ ทั้งเนื้อไก่และเลือดไก่บูดเน่าได้ง่าย
หมอเตือนเชื้อปนเปื้อน"ข้าวมันไก่"ถึงตาย ระบุ ทั้งเนื้อไก่และเลือดไก่บูดเน่าได้ง่าย

เปิดอ่าน 18,594 ครั้ง
(ก.ค.ศ.)ปัจจัยด้านขวัญของข้าราชการครูปฏิบัติการสอนฯ
(ก.ค.ศ.)ปัจจัยด้านขวัญของข้าราชการครูปฏิบัติการสอนฯ

เปิดอ่าน 28,880 ครั้ง
จับเดรสให้แมทช์กับรูปร่างของคุณ (Dress Your Body Shape)
จับเดรสให้แมทช์กับรูปร่างของคุณ (Dress Your Body Shape)

เปิดอ่าน 11,353 ครั้ง
ทำความรู้จัก Mosaic กันก่อน
ทำความรู้จัก Mosaic กันก่อน

เปิดอ่าน 17,682 ครั้ง
คลอสตริเดียม โบทูลินัม เชื้อโรคร้ายในอาหารกระป๋อง
คลอสตริเดียม โบทูลินัม เชื้อโรคร้ายในอาหารกระป๋อง

เปิดอ่าน 7,968 ครั้ง
การศึกษาปัญหาที่แก้ไม่ตก
การศึกษาปัญหาที่แก้ไม่ตก

เปิดอ่าน 18,363 ครั้ง
เป็ดบาบารี่
เป็ดบาบารี่

เปิดอ่าน 18,113 ครั้ง
ดูทีวีเวลานอน...ผู้ใหญ่เสี่ยงโรค-เด็กเสี่ยงโง่
ดูทีวีเวลานอน...ผู้ใหญ่เสี่ยงโรค-เด็กเสี่ยงโง่

เปิดอ่าน 13,178 ครั้ง
น้อมรำลึกถึง สมเด็จย่า เส้นทางแม่ฟ้าหลวงทรงสร้างคน
น้อมรำลึกถึง สมเด็จย่า เส้นทางแม่ฟ้าหลวงทรงสร้างคน

เปิดอ่าน 8,539 ครั้ง
ทำงานแบบไหน เจ้านายถึงจะปลื้ม
ทำงานแบบไหน เจ้านายถึงจะปลื้ม

เปิดอ่าน 16,085 ครั้ง
คำค้นยอดนิยม กูเกิล-ยาฮู ประจำปี 2551
คำค้นยอดนิยม กูเกิล-ยาฮู ประจำปี 2551

เปิดอ่าน 15,208 ครั้ง
วอยเอเจอร์ 2 เผยระบบสุริยะไม่กลม
วอยเอเจอร์ 2 เผยระบบสุริยะไม่กลม

เปิดอ่าน 16,412 ครั้ง
ฟ้า กับ เหว
ฟ้า กับ เหว

เปิดอ่าน 30,266 ครั้ง
ชื่นชม เด็กสระแก้ว สร้างชื่อเสียง คว้ารางวัลชนะเลิศคัดลายมือระดับประเทศ
ชื่นชม เด็กสระแก้ว สร้างชื่อเสียง คว้ารางวัลชนะเลิศคัดลายมือระดับประเทศ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 5,499 ครั้ง
การประยุกต์สถิติในชีวิตประจำวัน
การประยุกต์สถิติในชีวิตประจำวัน

เปิดอ่าน 14,067 ครั้ง
ใช้เทคโนโลยีสร้าง "การคิดวิเคราะห์"
ใช้เทคโนโลยีสร้าง "การคิดวิเคราะห์"

เปิดอ่าน 12,046 ครั้ง
บูชาแล้วรวย
บูชาแล้วรวย

เปิดอ่าน 17,464 ครั้ง
MV เพลง รางวัลของครู
MV เพลง รางวัลของครู

เปิดอ่าน 71,426 ครั้ง
ประเภทของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ประเภทของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ