ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
ชื่อเรื่อง รายงานประเมินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนเทศบาลศรีเมืองพลประชานุเคราะห์

ชื่อเรื่อง รายงานประเมินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนเทศบาล

ศรีเมืองพลประชานุเคราะห์

ผู้ศึกษา นายทนงเดช สิงห์สุวรรณ

หน่วยงาน โรงเรียนเทศบาลศรีเมืองพลประชานุเคราะห์ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

ปีที่วิจัย 2562

บทคัดย่อ

การประเมินครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินการดำเนินการของโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนเทศบาลศรีเมืองพลประชานุเคราะห์ ด้านบริบท (Context Evaluation) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) ด้านกระบวนการ (Process Evaluation) และด้านผลผลิต (Product Evaluation) โดยใช้รูปแบบการประเมินของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) คือ CIPP Model กลุ่มเป้าหมาย คือ พนักงานครูและบุคลากรในโรงเรียน จำนวน 46 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 201 คน และผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1- 3 จำนวน 201 คน โรงเรียนเทศบาลศรีเมืองพลประชานุเคราะห์ ปีการศึกษา 2562 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม จำนวน 4 ฉบับ การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ผลการวิจัยปรากฏผลดังนี้

1. ด้านบริบท (Context Evaluation) พบว่า

1.1 พนักงานครูและบุคลากรในโรงเรียน มีความคิดเห็นต่อโครงการ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ วัตถุประสงค์ของโครงการมีความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานทางการศึกษา รองลงมาคือ วัตถุประสงค์ของโครงการมีความสอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน อันดับสาม คือ มีความจำเป็นในการดำเนินโครงการเพื่อแก้ปัญหาให้กับนักเรียน

1.2 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความคิดเห็นต่อโครงการ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ วัตถุประสงค์ของโครงการมีความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานทางการศึกษา รองลงมา คือ โครงการมีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน อันดับสาม คือ มีความจำเป็นในการดำเนินโครงการเพื่อแก้ปัญหาให้กับนักเรียน

1.3 ผู้ปกครองนักเรียนมีความคิดเห็นต่อโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีความจำเป็นในการดำเนินโครงการเพื่อแก้ปัญหาให้กับนักเรียน รองลงมา คือ โครงการมีความสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน อันดับสาม คือ โครงการมีความสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน

2. ด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) พบว่า

2.1 พนักงานครูและบุคลากรในโรงเรียน มีความคิดเห็นต่อโครงการ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารให้ความสำคัญกับโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นอย่างดี รองลงมา คือ ครูผู้สอนมีความตั้งใจจริงในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน อันดับสาม คือ ครูผู้สอนจัดกิจกรรมส่งเสริมการดำเนินงานตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และผู้ปกครอง/ชุมชนมีความสนใจในการเป็นแกนนำต้านยาเสพติดร่วมกับทางโรงเรียน

2.2 นักเรียนมีความคิดเห็นต่อโครงการ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารให้ความสำคัญกับโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นอย่างดี รองลงมา คือ ครูผู้สอนจัดกิจกรรมส่งเสริมการดำเนินงานตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อันดับสาม คือ นักเรียนมีความสนใจในการเข้าร่วมโครงการ

3. ด้านกระบวนการ (Process Evaluation) พบว่า

3.1 พนักงานครูและบุคลากรในโรงเรียน มีความคิดเห็นต่อโครงการ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการของผู้บริหาร รองลงมา คือ การมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา อันดับสาม คือ การมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการของนักเรียน

3.2 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความคิดเห็นต่อโครงการ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการของคณะกรรมการสถานศึกษา รองลงมา คือ การมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการของผู้บริหาร อันดับสาม คือ การมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการของนักเรียน

3.3 นักเรียนมีความคิดเห็นต่อโครงการ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณา

เป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในประจำปี รองลงมา คือ โครงการจัดการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันดับสาม คือ โครงการอบรมครูและนักเรียนแกนนำป้องกันภัยยาเสพติดในสถานศึกษา

4. ด้านผลผลิต (Product Evaluation) พบว่า

4.1 พนักงานครูและบุคลากรในโรงเรียน มีความคิดเห็นต่อโครงการ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียนมีภูมิคุ้มกันในตนเองไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและพฤติกรรมที่เสี่ยง รองลงมา คือ โรงเรียนได้รับการไว้วางใจจากผู้ปกครองในการดูแลบุตรหลาน อันดับสาม คือ นักเรียนสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคม

ได้อย่างปลอดภัยและมีคุณภาพ

4.2 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความคิดเห็นต่อโครงการ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้ปกครอง/ชุมชนให้ความร่วมมือในการเฝ้าระวังป้องกันยาเสพติดในชุมชนที่อยู่อาศัย รองลงมา คือ นักเรียนสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัยและมีคุณภาพ อันดับสาม คือ ผู้ปกครอง/ชุมชนให้การยอมรับในการดำเนินโครงการของโรงเรียน

4.3 นักเรียนมีความคิดเห็นต่อโครงการ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียนสามารถนำเอาความรู้ไปถ่ายทอดให้กับผู้ปกครองได้ รองลงมา คือ นักเรียนสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัย อันดับสาม คือ นักเรียนมีภูมิคุ้มกันในตนเองไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

4.4 ผู้ปกครองนักเรียนมีความคิดเห็นต่อโครงการ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้ปกครอง/ชุมชนให้ความร่วมมือในการเฝ้าระวังป้องกันยาเสพติดในชุมชนที่อยู่อาศัย รองลงมา คือ นักเรียนสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัย และมีคุณภาพ อันดับสาม คือ ผู้ปกครอง/ชุมชน ให้การยอมรับในการดำเนินโครงการของโรงเรียน

โพสต์โดย ทนงเดช : [30 ม.ค. 2565 เวลา 11:38 น.]
อ่าน [1572] ไอพี : 113.53.92.163
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 15,785 ครั้ง
วอยเอเจอร์ 2 เผยระบบสุริยะไม่กลม
วอยเอเจอร์ 2 เผยระบบสุริยะไม่กลม

เปิดอ่าน 14,953 ครั้ง
สมุนไพรน่ารู้
สมุนไพรน่ารู้

เปิดอ่าน 12,060 ครั้ง
คลิปกัปตันออกมายอมรับ ผมกลับเข้าห้องนักบินไม่ได้ !!
คลิปกัปตันออกมายอมรับ ผมกลับเข้าห้องนักบินไม่ได้ !!

เปิดอ่าน 17,975 ครั้ง
บริหารงานอย่างไร จึงจะครองใจลูกน้อง
บริหารงานอย่างไร จึงจะครองใจลูกน้อง

เปิดอ่าน 49,953 ครั้ง
ที่มาของ "กรุงเทพมหานคร" และ "บางกอก"
ที่มาของ "กรุงเทพมหานคร" และ "บางกอก"

เปิดอ่าน 14,223 ครั้ง
อบเชย
อบเชย

เปิดอ่าน 29,304 ครั้ง
เจาะลึกนาซา องค์การด้านอวกาศเพื่อมวลมนุษยชาติ
เจาะลึกนาซา องค์การด้านอวกาศเพื่อมวลมนุษยชาติ

เปิดอ่าน 14,062 ครั้ง
กินหมึกสด หมึกดูดปาก ฮาตรึม
กินหมึกสด หมึกดูดปาก ฮาตรึม

เปิดอ่าน 19,314 ครั้ง
สรรพคุณทางยาของ "ผักหวานบ้าน"
สรรพคุณทางยาของ "ผักหวานบ้าน"

เปิดอ่าน 8,822 ครั้ง
จิตตานุปัสสนาที่ควรรู้
จิตตานุปัสสนาที่ควรรู้

เปิดอ่าน 10,693 ครั้ง
การเลี้ยงไก่ไข่
การเลี้ยงไก่ไข่

เปิดอ่าน 41,073 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 2 ลูกบอล (The Ball)
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 2 ลูกบอล (The Ball)

เปิดอ่าน 11,707 ครั้ง
"ปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน" ใช้ ICT เพื่อปฏิรูปการเรียนรู้
"ปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน" ใช้ ICT เพื่อปฏิรูปการเรียนรู้

เปิดอ่าน 11,112 ครั้ง
เผยรายได้เฉลี่ย-สูงสุด บัณฑิตจุฬาฯ รุ่นรับปริญญา ปี 2557
เผยรายได้เฉลี่ย-สูงสุด บัณฑิตจุฬาฯ รุ่นรับปริญญา ปี 2557

เปิดอ่าน 11,434 ครั้ง
"ยาชื่อสามัญ"... นามนั้นสำคัญฉะนี้
"ยาชื่อสามัญ"... นามนั้นสำคัญฉะนี้

เปิดอ่าน 87,159 ครั้ง
แบบจำลองการสื่อสารของแชนนัน และวีเวอร์
แบบจำลองการสื่อสารของแชนนัน และวีเวอร์
เปิดอ่าน 7,672 ครั้ง
9 เคล็ดกับการใช้เงิน สำหรับคนอายุเริ่มต้นด้วยเลข 2
9 เคล็ดกับการใช้เงิน สำหรับคนอายุเริ่มต้นด้วยเลข 2
เปิดอ่าน 8,002 ครั้ง
"กูเกิ้ล"ผุดนวัตกรรม แว่นเสมือนจริง-รถอัตโนมัติ!
"กูเกิ้ล"ผุดนวัตกรรม แว่นเสมือนจริง-รถอัตโนมัติ!
เปิดอ่าน 10,476 ครั้ง
แอปเปิลเปิดตัว iPhone 5S และ iPhone 5C อย่างเป็นทางการ(10ก.ย.56)
แอปเปิลเปิดตัว iPhone 5S และ iPhone 5C อย่างเป็นทางการ(10ก.ย.56)
เปิดอ่าน 49,077 ครั้ง
กษัตริย์อาร์เธอร์ กับอัศวินโต๊ะกลม
กษัตริย์อาร์เธอร์ กับอัศวินโต๊ะกลม

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ