ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การศึกษาผลการนิเทศโดยใช้รูปแบบ GOOD+ Model เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ของของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสิงห์บุรี

การศึกษาผลการนิเทศโดยใช้รูปแบบ GOOD+ Model เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ของของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสิงห์บุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการได้รับการนิเทศของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสิงห์บุรี 2) พัฒนารูปแบบการนิเทศเพื่อพัฒนาสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสิงห์บุรี และ 3) ศึกษาผลการใช้รูปแบบการนิเทศเพื่อพัฒนาสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสิงห์บุรี กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสิงห์บุรี ที่มีความสนใจเข้าร่วมพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จำนวน 60 คน ที่ปฏิบัติการสอน ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ และสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในปีการศึกษา 2562

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย แบบบันทึกการประชุม แบบบันทึกการนิเทศ และแบบสังเคราะห์ผลการนิเทศ แบบตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบ แบบบันทึกผลการนิเทศชั้นเรียน แบบประเมินผลการจัดการเรียนรู้ และแบบประเมินผลความพึงพอใจในการใช้ รูปแบบนิเทศ GOOD+ Model เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

ผลการศึกษา มีดังนี้

1. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการได้รับการนิเทศของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสิงห์บุรี

1.1 การนิเทศเพื่อติดตามการดำเนินการตามนโยบายการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) พบว่า ทุกโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาและสอดแทรกนโยบายการจัดกิจกรรม Active Learning มีการส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดทำหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม Active Learning มีการนำเสนอผลการเรียนรู้ที่เกิดจากกิจกรรม และมีการสังเกตการสอนของครูผู้สอนที่จัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม Active Learning โดยมีสภาพที่เป็นปัญหาสำคัญในการดำเนินการของโรงเรียน คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนคิดและลงมือปฏิบัติจริงผ่านกิจกรรม Active Learning ยังไม่ครอบคลุมครบทุกหน่วยการเรียนรู้ และการเปิดโอกาสให้นักเรียนร่วมประเมินผล การบันทึกร่องรอยการเรียนรู้และสะท้อนผลการเรียนรู้เพื่อปรับปรุงผลงานของตนเอง

1.2 การสังเคราะห์ผลการนิเทศโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี ด้านการจัดการเรียนรู้ เชิงรุก (Active Learning) พบว่า ข้อดีหรือจุดเด่นก็คือ ทุกโรงเรียนมีการกำหนดเป็นนโยบายสำคัญในการจัดการเรียนรู้ จัดบูรณาการในรายวิชาพื้นฐาน กิจกรรม โครงงาน โครงการ มีการจัดบูรณาการการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ในกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ มีการการจัดทำ MOU ระหว่างผู้บริหารกับครูผู้สอน และมีการนิเทศติดตามและสังเกตการสอนโดยฝ่ายบริหาร ครูผู้นิเทศ รวมถึงศึกษานิเทศก์ประจำโรงเรียน โดยมีจุดด้อยหรือจุดที่ควรพัฒนาที่สำคัญ คือ 1) การนำนโยบายการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม Active Learning ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ ทั้งรายวิชาพื้นฐาน และ กิจกรรม /โครงการ ยังไม่ครอบคลุมในทุกระดับชั้น 2) การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ที่เน้นการเรียนรู้ที่นักเรียนมีส่วนร่วมทุกกิจกรรม มีการบันทึกร่องรอยการเรียนรู้และสะท้อนผลการเรียนรู้ยังมีน้อย 3) ขาดการบูรณาการการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ในทุกรายวิชา ทุกกิจกรรม และ การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ขาดการดำเนินการที่จริงจังและต่อเนื่อง

2. ผลการพัฒนารูปแบบการนิเทศเพื่อพัฒนาสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสิงห์บุรี พบว่า คุณภาพของรูปแบบการนิเทศ GOOD+ Model เพื่อพัฒนาสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสิงห์บุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด รูปแบบการนิเทศที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมอย่างมากต่อการนำไปใช้ในการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สามารถใช้ในการนิเทศเพื่อพัฒนาสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning และตรงตามความต้องการของผู้รับการนิเทศ มีองค์ประกอบของรูปแบบที่ถูกต้อง เนื้อหาสาระที่ถูกต้องชัดเจน นำไปสู่การปฏิบัติได้ มีการะบวนการดำเนินการในรูปแบบที่ถูกต้องชัดเจน และถูกต้องตามหลักการนิเทศการสอน มีประโยชน์ต่อผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ ในการนิเทศการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) รวมทั้งมีความเป็นไปได้ในการนำไปใช้ในการนิเทศการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ของครู อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนต่อไป

3 ผลการศึกษาผลการใช้รูปแบบการนิเทศเพื่อพัฒนาสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสิงห์บุรี

3.1 การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสิงห์บุรี พบว่า ผลการนิเทศชั้นเรียนในการจัดกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

3.2 ความพึงพอใจของครูต่อรูปแบบการนิเทศ GOOD+ Model เพื่อพัฒนา

สมรรถนะในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) พบว่า ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยครูมีความคิดเห็นว่าผู้นิเทศเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่ทำการนิเทศ สามารถนำผลจากการนิเทศชั้นเรียนมาวิเคราะห์และวางแผนการนิเทศได้เหมาะสมตามความต้องการของครู ใช้สื่อ เครื่องมือ/นวัตกรรม และเทคโนโลยี ประกอบการนิเทศ อย่างหลากหลายส่งผลต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู สามารถสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ สร้างความเข้าใจ และดำเนินการนิเทศอย่างเป็นระบบ ขั้นตอนชัดเจน ให้ข้อเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสม และสามารถนำผลการนิเทศไปสู่การปฏิบัติได้จริง ช่วยให้ครูมีความมั่นใจในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่นำไปสู่การปฏิบัติจริงในชั้นเรียนได้มากขึ้น

โพสต์โดย หัทยา เข็มเพ็ชร : [4 ก.พ. 2565 เวลา 07:56 น.]
อ่าน [709] ไอพี : 1.179.236.67
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 10,524 ครั้ง
เตือนเด็กต่ำกว่า 16 ใช้มือถือ เสี่ยง 5 เท่า เนื้องอกสมอง
เตือนเด็กต่ำกว่า 16 ใช้มือถือ เสี่ยง 5 เท่า เนื้องอกสมอง

เปิดอ่าน 18,681 ครั้ง
ประวัติจังหวัดอำนาจเจริญ
ประวัติจังหวัดอำนาจเจริญ

เปิดอ่าน 8,238 ครั้ง
ประกันรถยนต์ช่วยคุณประหยัดเงินได้ยังไง
ประกันรถยนต์ช่วยคุณประหยัดเงินได้ยังไง

เปิดอ่าน 49,470 ครั้ง
แนวโน้มของเทคโนโลยีการศึกษาของไทย
แนวโน้มของเทคโนโลยีการศึกษาของไทย

เปิดอ่าน 2,064 ครั้ง
รับทำ seo ให้กับทุกเว็บไซต์ติดอันดับ Google 1 วันรู้ผล
รับทำ seo ให้กับทุกเว็บไซต์ติดอันดับ Google 1 วันรู้ผล

เปิดอ่าน 11,554 ครั้ง
กระทรวงวัฒนธรรม เปิดดาวน์โหลดภาพหาชมยากของในหลวง กว่า 30,000 ภาพ
กระทรวงวัฒนธรรม เปิดดาวน์โหลดภาพหาชมยากของในหลวง กว่า 30,000 ภาพ

เปิดอ่าน 9,417 ครั้ง
สุดระทึก ขับรถฝ่าไฟแดง หนีการจับกุมตำรวจ
สุดระทึก ขับรถฝ่าไฟแดง หนีการจับกุมตำรวจ

เปิดอ่าน 19,914 ครั้ง
เหรียญราชการชายแดน
เหรียญราชการชายแดน

เปิดอ่าน 18,461 ครั้ง
เครื่องคชาภรณ์ (เครื่องแต่งตัวช้างสำคัญ)
เครื่องคชาภรณ์ (เครื่องแต่งตัวช้างสำคัญ)

เปิดอ่าน 21,848 ครั้ง
วิธีเลือกซื้อปลาทู
วิธีเลือกซื้อปลาทู

เปิดอ่าน 29,384 ครั้ง
ปิแอร์ เดอ แฟร์มาต์ นัก คณิตศาสตร์
ปิแอร์ เดอ แฟร์มาต์ นัก คณิตศาสตร์

เปิดอ่าน 22,141 ครั้ง
ชมคลิป สำนักงาน ก.พ. ชี้แจงปรับเงินเดือนข้าราชการ 4% เมื่อวันที่ 29 พ.ค.2558
ชมคลิป สำนักงาน ก.พ. ชี้แจงปรับเงินเดือนข้าราชการ 4% เมื่อวันที่ 29 พ.ค.2558

เปิดอ่าน 11,522 ครั้ง
สี่ข้อควรระวังเพื่อการใช้ smartphone ที่ปลอดภัยกว่า
สี่ข้อควรระวังเพื่อการใช้ smartphone ที่ปลอดภัยกว่า

เปิดอ่าน 7,292 ครั้ง
FOCUS ประเด็นจาก PISA : การกำกับดูแลที่มีประสิทธิผลส่งผลอย่างไรต่อการเรียนรู้
FOCUS ประเด็นจาก PISA : การกำกับดูแลที่มีประสิทธิผลส่งผลอย่างไรต่อการเรียนรู้

เปิดอ่าน 37,007 ครั้ง
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่7) พ.ศ.2554 (ประกาศใช้วันที่ 31/05/2554)
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่7) พ.ศ.2554 (ประกาศใช้วันที่ 31/05/2554)

เปิดอ่าน 12,872 ครั้ง
หลับไม่ลง-ตื่นยาก! นาฬิกานอนเคลื่อน
หลับไม่ลง-ตื่นยาก! นาฬิกานอนเคลื่อน
เปิดอ่าน 13,375 ครั้ง
ประเทศไทยเคยเกิด "ฮีทเวฟ" หรือไม่ ?
ประเทศไทยเคยเกิด "ฮีทเวฟ" หรือไม่ ?
เปิดอ่าน 33,505 ครั้ง
Fast Math Trick จินตคณิต สูตรคิดเร็ว เลขยกกำลัง 2
Fast Math Trick จินตคณิต สูตรคิดเร็ว เลขยกกำลัง 2
เปิดอ่าน 40,959 ครั้ง
"หัวใจเต้นผิดจังหวะ" แค่ตื่นเต้นหรือป่วย
"หัวใจเต้นผิดจังหวะ" แค่ตื่นเต้นหรือป่วย
เปิดอ่าน 14,846 ครั้ง
ตอบข้อข้องใจ...สมาชิก ช.พ.ค. เรื่อง จำนวนสมาชิก ช.พ.ค. ทั้งหมด ใครถึงแก่กรรม/ใครสมัครใหม่
ตอบข้อข้องใจ...สมาชิก ช.พ.ค. เรื่อง จำนวนสมาชิก ช.พ.ค. ทั้งหมด ใครถึงแก่กรรม/ใครสมัครใหม่

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ