ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การศึกษาผลการนิเทศโดยใช้รูปแบบ GOOD+ Model เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ของของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสิงห์บุรี

การศึกษาผลการนิเทศโดยใช้รูปแบบ GOOD+ Model เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ของของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสิงห์บุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการได้รับการนิเทศของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสิงห์บุรี 2) พัฒนารูปแบบการนิเทศเพื่อพัฒนาสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสิงห์บุรี และ 3) ศึกษาผลการใช้รูปแบบการนิเทศเพื่อพัฒนาสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสิงห์บุรี กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสิงห์บุรี ที่มีความสนใจเข้าร่วมพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จำนวน 60 คน ที่ปฏิบัติการสอน ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ และสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในปีการศึกษา 2562

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย แบบบันทึกการประชุม แบบบันทึกการนิเทศ และแบบสังเคราะห์ผลการนิเทศ แบบตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบ แบบบันทึกผลการนิเทศชั้นเรียน แบบประเมินผลการจัดการเรียนรู้ และแบบประเมินผลความพึงพอใจในการใช้ รูปแบบนิเทศ GOOD+ Model เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

ผลการศึกษา มีดังนี้

1. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการได้รับการนิเทศของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสิงห์บุรี

1.1 การนิเทศเพื่อติดตามการดำเนินการตามนโยบายการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) พบว่า ทุกโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาและสอดแทรกนโยบายการจัดกิจกรรม Active Learning มีการส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดทำหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม Active Learning มีการนำเสนอผลการเรียนรู้ที่เกิดจากกิจกรรม และมีการสังเกตการสอนของครูผู้สอนที่จัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม Active Learning โดยมีสภาพที่เป็นปัญหาสำคัญในการดำเนินการของโรงเรียน คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนคิดและลงมือปฏิบัติจริงผ่านกิจกรรม Active Learning ยังไม่ครอบคลุมครบทุกหน่วยการเรียนรู้ และการเปิดโอกาสให้นักเรียนร่วมประเมินผล การบันทึกร่องรอยการเรียนรู้และสะท้อนผลการเรียนรู้เพื่อปรับปรุงผลงานของตนเอง

1.2 การสังเคราะห์ผลการนิเทศโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี ด้านการจัดการเรียนรู้ เชิงรุก (Active Learning) พบว่า ข้อดีหรือจุดเด่นก็คือ ทุกโรงเรียนมีการกำหนดเป็นนโยบายสำคัญในการจัดการเรียนรู้ จัดบูรณาการในรายวิชาพื้นฐาน กิจกรรม โครงงาน โครงการ มีการจัดบูรณาการการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ในกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ มีการการจัดทำ MOU ระหว่างผู้บริหารกับครูผู้สอน และมีการนิเทศติดตามและสังเกตการสอนโดยฝ่ายบริหาร ครูผู้นิเทศ รวมถึงศึกษานิเทศก์ประจำโรงเรียน โดยมีจุดด้อยหรือจุดที่ควรพัฒนาที่สำคัญ คือ 1) การนำนโยบายการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม Active Learning ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ ทั้งรายวิชาพื้นฐาน และ กิจกรรม /โครงการ ยังไม่ครอบคลุมในทุกระดับชั้น 2) การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ที่เน้นการเรียนรู้ที่นักเรียนมีส่วนร่วมทุกกิจกรรม มีการบันทึกร่องรอยการเรียนรู้และสะท้อนผลการเรียนรู้ยังมีน้อย 3) ขาดการบูรณาการการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ในทุกรายวิชา ทุกกิจกรรม และ การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ขาดการดำเนินการที่จริงจังและต่อเนื่อง

2. ผลการพัฒนารูปแบบการนิเทศเพื่อพัฒนาสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสิงห์บุรี พบว่า คุณภาพของรูปแบบการนิเทศ GOOD+ Model เพื่อพัฒนาสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสิงห์บุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด รูปแบบการนิเทศที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมอย่างมากต่อการนำไปใช้ในการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สามารถใช้ในการนิเทศเพื่อพัฒนาสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning และตรงตามความต้องการของผู้รับการนิเทศ มีองค์ประกอบของรูปแบบที่ถูกต้อง เนื้อหาสาระที่ถูกต้องชัดเจน นำไปสู่การปฏิบัติได้ มีการะบวนการดำเนินการในรูปแบบที่ถูกต้องชัดเจน และถูกต้องตามหลักการนิเทศการสอน มีประโยชน์ต่อผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ ในการนิเทศการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) รวมทั้งมีความเป็นไปได้ในการนำไปใช้ในการนิเทศการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ของครู อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนต่อไป

3 ผลการศึกษาผลการใช้รูปแบบการนิเทศเพื่อพัฒนาสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสิงห์บุรี

3.1 การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสิงห์บุรี พบว่า ผลการนิเทศชั้นเรียนในการจัดกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

3.2 ความพึงพอใจของครูต่อรูปแบบการนิเทศ GOOD+ Model เพื่อพัฒนา

สมรรถนะในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) พบว่า ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยครูมีความคิดเห็นว่าผู้นิเทศเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่ทำการนิเทศ สามารถนำผลจากการนิเทศชั้นเรียนมาวิเคราะห์และวางแผนการนิเทศได้เหมาะสมตามความต้องการของครู ใช้สื่อ เครื่องมือ/นวัตกรรม และเทคโนโลยี ประกอบการนิเทศ อย่างหลากหลายส่งผลต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู สามารถสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ สร้างความเข้าใจ และดำเนินการนิเทศอย่างเป็นระบบ ขั้นตอนชัดเจน ให้ข้อเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสม และสามารถนำผลการนิเทศไปสู่การปฏิบัติได้จริง ช่วยให้ครูมีความมั่นใจในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่นำไปสู่การปฏิบัติจริงในชั้นเรียนได้มากขึ้น

โพสต์โดย หัทยา เข็มเพ็ชร : [4 ก.พ. 2565 เวลา 07:56 น.]
อ่าน [2620] ไอพี : 1.179.236.67
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 21,664 ครั้ง
ผอมสวยด้วยสมุนไพร..อันตรายที่ควรระวัง
ผอมสวยด้วยสมุนไพร..อันตรายที่ควรระวัง

เปิดอ่าน 23,096 ครั้ง
ประเพณีสงกรานต์ล้านนา
ประเพณีสงกรานต์ล้านนา

เปิดอ่าน 20,513 ครั้ง
เรือวิกตอเรีย เป็นเรือลำแรกที่เดินทางรอบโลกได้สำเร็จ
เรือวิกตอเรีย เป็นเรือลำแรกที่เดินทางรอบโลกได้สำเร็จ

เปิดอ่าน 10,343 ครั้ง
คำเรียกชื่อฤดูต่าง ๆ
คำเรียกชื่อฤดูต่าง ๆ

เปิดอ่าน 18,767 ครั้ง
สัญญาณ WiFi มีอันตรายต่อสมองหรือไม่
สัญญาณ WiFi มีอันตรายต่อสมองหรือไม่

เปิดอ่าน 61,092 ครั้ง
9 เหตุผลที่คนเก่ง ก้าวไปได้ไม่ไกลในสายงาน
9 เหตุผลที่คนเก่ง ก้าวไปได้ไม่ไกลในสายงาน

เปิดอ่าน 6,889 ครั้ง
วิธีปลูกผักชีในกระถาง
วิธีปลูกผักชีในกระถาง

เปิดอ่าน 241,521 ครั้ง
10 บุคคลสำคัญ ผู้ทรงอิทธิพลของโลก
10 บุคคลสำคัญ ผู้ทรงอิทธิพลของโลก

เปิดอ่าน 12,956 ครั้ง
นมปั่นสูตรเพิ่มพลังงาน
นมปั่นสูตรเพิ่มพลังงาน

เปิดอ่าน 106,881 ครั้ง
คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับป้ายบอกสถานที่และชื่อห้องในโรงเรียน
คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับป้ายบอกสถานที่และชื่อห้องในโรงเรียน

เปิดอ่าน 42,079 ครั้ง
30 สุดยอดอาหาร ที่เป็นยาดีต่อสุขภาพ
30 สุดยอดอาหาร ที่เป็นยาดีต่อสุขภาพ

เปิดอ่าน 104,002 ครั้ง
ประเภทของลูกเสือ
ประเภทของลูกเสือ

เปิดอ่าน 4,151 ครั้ง
ประวัติลูกเสือไทย
ประวัติลูกเสือไทย

เปิดอ่าน 667,726 ครั้ง
ประวัติความเป็นมาของการศึกษาไทย
ประวัติความเป็นมาของการศึกษาไทย

เปิดอ่าน 10,548 ครั้ง
กิน"กระเทียม"ดีต่อสุขภาพหัวใจ
กิน"กระเทียม"ดีต่อสุขภาพหัวใจ

เปิดอ่าน 12,215 ครั้ง
คลิปถ่ายทอดสด "หนุ่มโดดดิ่งเวหา" จากขอบโลกยอดคนดูทำลายสถิติยูทูป
คลิปถ่ายทอดสด "หนุ่มโดดดิ่งเวหา" จากขอบโลกยอดคนดูทำลายสถิติยูทูป
เปิดอ่าน 23,152 ครั้ง
สางประวัติเน่า เปิดหนี้ไม่บันทึก เช็ก BLACKLIST...10 ข้อต้องรู้ เครดิตบูโร!
สางประวัติเน่า เปิดหนี้ไม่บันทึก เช็ก BLACKLIST...10 ข้อต้องรู้ เครดิตบูโร!
เปิดอ่าน 16,886 ครั้ง
สรรพคุณของ "เสลดพังพอนตัวผู้"
สรรพคุณของ "เสลดพังพอนตัวผู้"
เปิดอ่าน 18,554 ครั้ง
มาทำความรู้จัก "พริกหวาน" กันเถอะ
มาทำความรู้จัก "พริกหวาน" กันเถอะ
เปิดอ่าน 15,743 ครั้ง
นวดหน้าลดริ้วรอย
นวดหน้าลดริ้วรอย

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ