ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมเพื่อการปลูกฝังจิตสำนึกคุณธรรมของโรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์)

รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมเพื่อการปลูกฝังจิตสำนึกคุณธรรมของโรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) ครั้งนี้ ผู้รายงานได้ดำเนินการประเมินโดยใช้รูปแบบจำลอง CIPP Model มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินความเหมาะสมของสภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ 2)เพื่อประเมิน ความเหมาะสมของปัจจัยนำเข้าที่ใช้ในการดำเนินงานตามโครงการ 3) เพื่อประเมินความเหมาะสมของกระบวนการดำเนินงานตามโครงการและ4) เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการซึ่งได้แก่ 1) คุณธรรมจริยธรรมนักเรียน จำนวน 9 ด้าน ประกอบด้วย ความขยัน ความประหยัด ความซื่อสัตย์ ความมีวินัย ความสุภาพ ความสะอาด ความสามัคคี ความมีน้ำใจและความกตัญญู 2) ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโดย การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมเพื่อการปลูกฝังจิตสำนึกคุณธรรมของโรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนา-นนท์อนุสรณ์)

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินโครงการ จำนวน 568 คน ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) จำนวน 9 คน (รวมผู้อำนวยการสถาน 1 คนและครูที่เป็นตัวแทนข้าราชการครู 1คน) ครู จำนวน 41 คน นักเรียนช่วงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปีที่4-6) บ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) จำนวน 259 คนและผู้ปกครองนักเรียนช่วงชั้นที่ 2(ชั้นประถมศึกษาปีที่4-6) บ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) จำนวน 259 คน โดยใช้ตารางเครซี่และมอร์แกน (Krejcie, R.V. & Morgan, D.W) ซึ่งเรียกว่าตารางการสุ่มแบบง่าย (Sample Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ ได้แก่ 1)แบบประเมินมาตรา ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จำนวน 4 ฉบับ และ 2) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมเพื่อการปลูกฝังจิตสำนึกคุณธรรมของโรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมินพบว่า

1. การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมเพื่อการปลูกฝังจิตสำนึกคุณธรรมของโรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) โดยรวมและรายด้านมีความเหมาะสมโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก (x̄=4.38,S.D.=0.74)และเรียงอันดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือด้านสภาวะแวดล้อม (x̄ =4.56,S.D.=0.58) ด้านปัจจัยนำเข้า(x̄ =4.33,S.D.=0.41) และด้านกระบวนการ (x̄ =4.33,S.D.=0.14)

2. ด้านสภาวะแวดล้อมโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ =4.56, S.D.= 0.58) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด เรียงอันดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรกคือ ข้อ(3) หลักการและเหตุผลของโครงการมีความสอดคล้องกับนโยบายในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

(x̄ =4.83, S.D.= 0.39) ข้อ(1)โรงเรียนได้มีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมไว้ในแผนปฏิบัติการได้อย่างชัดเจน (x̄ =4.78, S.D.= 0.45)และข้อ(7) มีความสอดคล้องกัน ในการดำเนินงานและการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ (x̄ =4.67, S.D.= 0.49)

3.ด้านปัจจัยนำเข้าโดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ =4.33, S.D.= 0.41) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด เรียงอันดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือข้อ(1) ผู้บริหารสถานศึกษาให้การส่งเสริมสนับสนุนในการดำเนินงานตามโครงการ (x̄ =4.75, S.D.= 0.45) ข้อ(2) (x̄ =4.58, S.D.= 0.51)และข้อ(8)มีวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่จะใช้ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการอย่างเพียงพอ (x̄ =4.50, S.D.= 0.52)

4. ด้านกระบวนการโดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ =4.33, S.D.= 0.82) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด เรียงอันดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรกคือ ข้อ(11) มีการรายงานผลการประเมินกิจกรรมต่างๆของโครงการ ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างต่อเนื่อง (x̄ =4.52, S.D.= 0.78) ข้อ(6) รูปแบบการจัดกิจกรรมในโครงการช่วยให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรม (x̄ =4.51, S.D.= 0.76)และข้อ(12) โรงเรียนมีการเผยแพร่และขยายผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการสู่สาธารณชนอย่างสม่ำเสมอ (x̄ =4.51, S.D.= 0.87)

5. ด้านผลผลิต โดยรวม อยู่ในระดับมาก (x̄ =4.30, S.D.= 1.14) เมื่อพิจารณา รายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดและมากด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเรียงจากมากไปหาน้อย คือ ความกตัญญู (x̄ =4.51, S.D.= 1.38) ความสุภาพ (x̄ =4.51, S.D.=1.40)และด้านความสามัคคี (x̄ =4.48, S.D.= 1.39) และเมื่อ จำแนกเป็นรายกลุ่มของประชากรมี ผลการประเมินเป็นดังนี้

ครูได้มีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมของนักเรียนในการเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรม โดยรวม อยู่ในระดับมาก (x̄ =4.34, S.D.= 0.94) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดและมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเรียงจากมากไปหาน้อยได้แก่ด้าน ความสามัคคี (x̄ =4.52, S.D.= 0.79) ด้านความสุภาพ (x̄ =4.51, S.D.= 1.47) และด้านความความกตัญญู (x̄ =4.50, S.D.= 0.94)นักเรียนมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมของนักเรียนในการเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ =4.25, S.D.= 1.18) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้านและเรียง จากมากไปหาน้อยได้แก่ด้าน ความสุภาพ(x̄ =4.50, S.D.=1.38) ด้านความสะอาด (x̄ =4.49, S.D.= 1.65) และด้านความสามัคคี(x̄ =4.48, S.D.= 0.83) ผู้ปกครองนักเรียนมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมของนักเรียนในการเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมโดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ =4.20, S.D.=1.22) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดและมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านความสุภาพ (x̄ =4.52, S.D.= 1.38) ความกตัญญู (x̄ =4.52, S.D.= 1.95) และด้านความมีน้ำใจ (x̄ =4.38, S.D.= 1.78)

โพสต์โดย Napa : [7 ก.พ. 2565 เวลา 17:19 น.]
อ่าน [563] ไอพี : 223.206.235.151
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 55,231 ครั้ง
หลักการใช้ Verb to have
หลักการใช้ Verb to have

เปิดอ่าน 9,376 ครั้ง
5 กิจกรรมส่งความสุข เพื่อสมองลูกรัก
5 กิจกรรมส่งความสุข เพื่อสมองลูกรัก

เปิดอ่าน 30,274 ครั้ง
ฝนดาวตกเจมินิดส์
ฝนดาวตกเจมินิดส์

เปิดอ่าน 10,061 ครั้ง
น้องซีที หุ่นยนต์ เสิร์ฟอาหาร สัญชาติไทย
น้องซีที หุ่นยนต์ เสิร์ฟอาหาร สัญชาติไทย

เปิดอ่าน 53,302 ครั้ง
ระบบการสอนของเคมพ์ (Jerrold/Kemp)
ระบบการสอนของเคมพ์ (Jerrold/Kemp)

เปิดอ่าน 25,160 ครั้ง
การศึกษาและเปรียบเทียบสาเหตุการย้ายของข้าราชการครู
การศึกษาและเปรียบเทียบสาเหตุการย้ายของข้าราชการครู

เปิดอ่าน 1,122 ครั้ง
จำนวนนับ
จำนวนนับ

เปิดอ่าน 8,064 ครั้ง
5เทคนิคสุขภาพดีสำหรับคุณแม่ที่ยุ่งตลอดเวลา
5เทคนิคสุขภาพดีสำหรับคุณแม่ที่ยุ่งตลอดเวลา

เปิดอ่าน 448,249 ครั้ง
สมรรถนะของครู
สมรรถนะของครู

เปิดอ่าน 8,735 ครั้ง
"ผลไม้ไทย" อาหารเพื่อสุขภาพและเภสัชโภชนภัณฑ์
"ผลไม้ไทย" อาหารเพื่อสุขภาพและเภสัชโภชนภัณฑ์

เปิดอ่าน 40,186 ครั้ง
ทำได้จริง!!เทคนิคการปลูกกล้วยให้เครือหันออกไปทางทิศเดียวกัน
ทำได้จริง!!เทคนิคการปลูกกล้วยให้เครือหันออกไปทางทิศเดียวกัน

เปิดอ่าน 10,513 ครั้ง
ดูแลตัวกันเยอะแล้ว มาดูแลเท้ากันบ้างดีกว่า!
ดูแลตัวกันเยอะแล้ว มาดูแลเท้ากันบ้างดีกว่า!

เปิดอ่าน 18,490 ครั้ง
จิตรกรรม
จิตรกรรม

เปิดอ่าน 19,352 ครั้ง
คลิปสุดซึ้ง รับวันครู 2559 สร้างจากเรื่องจริงของครูใหญ่ กับเงิน 1,000 ล้าน (Full Version)
คลิปสุดซึ้ง รับวันครู 2559 สร้างจากเรื่องจริงของครูใหญ่ กับเงิน 1,000 ล้าน (Full Version)

เปิดอ่าน 15,203 ครั้ง
อนามัยโลกเตือนไม่ควรดื่มเครื่องดื่ม "ร้อนเกินไป"
อนามัยโลกเตือนไม่ควรดื่มเครื่องดื่ม "ร้อนเกินไป"

เปิดอ่าน 12,641 ครั้ง
ชมคลิป ครูนครสวรรค์ แปลงร่างเป็นฮีโร่ เด็กๆ ชอบมาก
ชมคลิป ครูนครสวรรค์ แปลงร่างเป็นฮีโร่ เด็กๆ ชอบมาก
เปิดอ่าน 14,059 ครั้ง
ประโยชน์ ของการดื่มเบียร์
ประโยชน์ ของการดื่มเบียร์
เปิดอ่าน 81,981 ครั้ง
5 สายอาชีพควรเรียน เป็นที่ต้องการในอีก 5 ปี
5 สายอาชีพควรเรียน เป็นที่ต้องการในอีก 5 ปี
เปิดอ่าน 18,955 ครั้ง
เปลือกผลไม้ ไม่ไร้ค่า
เปลือกผลไม้ ไม่ไร้ค่า
เปิดอ่าน 12,276 ครั้ง
"คนไร้ตัวตน" รายการตีสิบ 25 ก.ย.2555
"คนไร้ตัวตน" รายการตีสิบ 25 ก.ย.2555

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ