ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รูปแบบการส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ วิชา ฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม จังหวัดศรีสะเกษ

หัวข้องานวิจัย รูปแบบการส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์

วิชา ฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม จังหวัดศรีสะเกษ

ผู้วิจัย นายอคิราเดช ฤทธิแสง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีจุดประสงค์ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานและสภาพความต้องการรูปแบบ

การส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ วิชา ฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2) เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ วิชา ฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ วิชา ฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 4) เพื่อประเมินปัจจัยและผลกระทบการใช้รูปแบบการส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ วิชา ฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) กลุ่มผู้ร่วมวิจัย จำนวน 28 คน ประกอบด้วย หัวหน้าฝ่ายวิชาการ จำนวน 1 คน ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 จำนวน 24 คน 2) กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม ปีการศึกษา 2563 ที่เป็นกลุ่มผู้ร่วมวิจัย จำนวน 24 คน 3) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญจำนวน 52 คน ประกอบด้วย 3.1) ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 จำนวน 24 คน 3.2) กลุ่มผู้ร่วมวิจัย จำนวน 28 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ แบบวิเคราะห์เอกสาร แบบสัมภาษณ์ แบบประเมิน แบบทดสอบ แบบสอบถาม แบบสังเกต แบบบันทึกพฤติกรรม แบบบันทึกประเด็นสนทนากลุ่มและแบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย( )ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D)ค่าWilcoxon Signed Ranks Test และการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัยพบว่า

1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานและสภาพความต้องการรูปแบบการส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ วิชา ฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า กฎหมาย นโยบาย และแนวคิดทฤษฎีทางการศึกษา ในระดับต่างๆ ล้วนให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญเพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 8(3) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 52 ข้อเสนอแนะใน

การปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21 แนวคิดปรัชญาการศึกษากลุ่มสารัตถนิยม ทฤษฎีการเรียนรู้ Constructivism ทฤษฎีพหุปัญญา เป็นต้น ส่วนการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและสภาพความต้องการเกี่ยวกับการส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ พบว่า ปัญหาที่ต้องแก้ไขเร่งด่วนคือ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานยังต่ำ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ นักเรียนส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ จากข้อมูลพื้นฐานและสภาพความต้องการดังกล่าวจึงนำมาสู่การพัฒนารูปแบบ

การส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ วิชา ฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

2. การสร้างและพัฒนารูปแบบการส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ

จิตวิทยาศาสตร์ วิชา ฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การศึกษาวิเคราะห์ 2) การออกแบบและการพัฒนา 3) การทดลองใช้รูปแบบ และ 4) การประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบ ผลการออกแบบและพัฒนาได้รูปแบบการส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ วิชา ฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่ (5C Model) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งมีองค์ประกอบหลัก 5 ขั้น ได้แก่ ขั้นที่ 1 Context Analysis : C1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมปัจจุบัน เหตุผลความจำเป็น ขั้นที่ 2 Child Center Planning : C2 จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ขั้นที่ 3 Construct Learning : C3 จัดกิจกรรมให้นักเรียนค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเอง ขั้นที่ 4 Condition Assessment : C4 การประเมินผลตามสภาพจริง และ ขั้นที่ 5 Come Back Information : C5 การย้อนกลับข้อมูล

3. ผลการใช้รูปแบบการส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์

วิชา ฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า

3.1 ผลการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มี

ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยหลังการใช้รูปแบบการส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ วิชา ฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ( = 34.29, S.D. = 3.22 ) สูงกว่า ก่อนการใช้รูปแบบการส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ วิชา ฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ( = 18.00, S.D. = 3.15) ยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อ 1

3.2 จากแบบบันทึกพฤติกรรมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลังเรียนแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ โดยสรุปนักเรียนส่วนใหญ่มีความรู้สึกว่าตนเองมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์มากขึ้น

3.3 ผลการประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์หลังการใช้รูปแบบการส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ วิชา ฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้านพฤติกรรมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยรวม อยู่ในระดับสูงมาก ( = 4.78, S.D. = 0.44 ) ด้านพฤติกรรมจิตวิทยาศาสตร์ โดยรวม อยู่ในระดับสูงมาก ( = 4.80, S.D. = 0.42) ยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อ 2

4. การประเมินปัจจัยและผลกระทบการใช้รูปแบบการส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ วิชา ฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

พบว่า

4.1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ วิชา ฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้แก่

(1) แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญซึ่งมีผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับ สูงมาก ( = 4.78, S.D. = 0.44)

(2) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎี Constructivism ของผู้วิจัยจากการสังเกตของคณะกรรมการนิเทศภายใน โดยรวมอยู่ในระดับ สูงมาก ( = 4.67, S.D. = 0.48)

4.2 ผลกระทบรูปแบบการส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ วิชา ฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้แก่

(1) ความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ วิชา ฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยรวมอยู่ในระดับสูงมาก ( = 4.76 , S.D. = 0.42 ) ยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อ 3

(2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 โดยหลังการใช้รูปแบบการส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ วิชา ฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในปีการศึกษา 2563 มีค่าเฉลี่ย ( = 2.41, S.D. = 0.89) สูงกว่า ก่อนการใช้รูปแบบการส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ วิชา ฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในปีการศึกษา 2562 ( = 2.32, S.D. = 0.95) ยอมรับสมมติฐานการวิจัย ข้อ 4

(3) ผลจากการสนทนากลุ่มร่วมกัน โดยผู้วิจัย ผู้เชี่ยวชาญ คณะกรรมการนิเทศภายใน และนักเรียน สรุปว่า รูปแบบการส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ วิชา ฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ทุกองค์ประกอบมีความเหมาะสมและสอดคล้องซึ่งกันและกันของแต่ละขั้นตอน เป็นกระบวนการที่มีประโยชน์มาก ทำให้นักเรียนเกิดการพัฒนาทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ โดยนักเรียนต้องมีความมุ่งมั่นจริงใจในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองด้วยความเต็มใจร่วมมือกัน มีความรับผิดชอบในการทำงานและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ครูตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนานักเรียน ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ สื่อ อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกและสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักเรียน เพื่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ

โพสต์โดย akirader : [10 ก.พ. 2565 เวลา 11:36 น.]
อ่าน [673] ไอพี : 101.51.0.223
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 11,477 ครั้ง
9 วิธีทำดีได้บุญแบบไม่เสียเงิน
9 วิธีทำดีได้บุญแบบไม่เสียเงิน

เปิดอ่าน 10,990 ครั้ง
12 เคล็ดง่าย เพื่อหน้าใส ไร้ริ้วรอย
12 เคล็ดง่าย เพื่อหน้าใส ไร้ริ้วรอย

เปิดอ่าน 35,505 ครั้ง
6 ข้อต้องรู้! รบ.แจงผ่อนปรน นั่งแค็บ-ท้ายกระบะ
6 ข้อต้องรู้! รบ.แจงผ่อนปรน นั่งแค็บ-ท้ายกระบะ

เปิดอ่าน 15,834 ครั้ง
กิน "มะรุม" ยับยั้งมะเร็งแพร่ลำไส้ใหญ่ได้ แต่กินดิบระวังตับพัง แนะนำให้ปรุงสุกก่อนรับประทาน
กิน "มะรุม" ยับยั้งมะเร็งแพร่ลำไส้ใหญ่ได้ แต่กินดิบระวังตับพัง แนะนำให้ปรุงสุกก่อนรับประทาน

เปิดอ่าน 213,799 ครั้ง
การนับตัวเลข1-10(ภาษาจีน)
การนับตัวเลข1-10(ภาษาจีน)

เปิดอ่าน 12,473 ครั้ง
นางสงกรานต์ ปี 2552
นางสงกรานต์ ปี 2552

เปิดอ่าน 16,412 ครั้ง
มาดู 6 วิธีหลีกหนี "สิว"
มาดู 6 วิธีหลีกหนี "สิว"

เปิดอ่าน 34,637 ครั้ง
ตำนาน ดอกกุหลาบ กับความหมายดี ๆ
ตำนาน ดอกกุหลาบ กับความหมายดี ๆ

เปิดอ่าน 10,143 ครั้ง
"ราชบัณฑิตยสภา"
"ราชบัณฑิตยสภา"

เปิดอ่าน 17,977 ครั้ง
การประยุกต์ทฤษฎีการแพร่กระจาย การปรับปรุงโปรแกรมสื่อในโรงเรียน
การประยุกต์ทฤษฎีการแพร่กระจาย การปรับปรุงโปรแกรมสื่อในโรงเรียน

เปิดอ่าน 22,691 ครั้ง
มาตราวัด มาตราชั่ง กับมาตราเงินของสยาม
มาตราวัด มาตราชั่ง กับมาตราเงินของสยาม

เปิดอ่าน 54,547 ครั้ง
ชนิดของสมุนไพรป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช
ชนิดของสมุนไพรป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช

เปิดอ่าน 1,879 ครั้ง
เปิดทริกเพิ่ม "ไอคิว" ลูก เริ่มได้ตั้งแต่ตั้งครรภ์-กินนมแม่-เล่นอิสระ
เปิดทริกเพิ่ม "ไอคิว" ลูก เริ่มได้ตั้งแต่ตั้งครรภ์-กินนมแม่-เล่นอิสระ

เปิดอ่าน 14,392 ครั้ง
พลาสติกห่อหุ้มอาหาร ภัยร้ายต่อสุขภาพอย่างคาดไม่ถึง!
พลาสติกห่อหุ้มอาหาร ภัยร้ายต่อสุขภาพอย่างคาดไม่ถึง!

เปิดอ่าน 22,642 ครั้ง
Mambo Opensource คืออะไร
Mambo Opensource คืออะไร

เปิดอ่าน 17,114 ครั้ง
รู้จักเพื่อนบ้านอาเซียน
รู้จักเพื่อนบ้านอาเซียน
เปิดอ่าน 241,445 ครั้ง
มิตรแท้ ๔ มิตรเทียม ๔
มิตรแท้ ๔ มิตรเทียม ๔
เปิดอ่าน 25,321 ครั้ง
พระพิฆเนศ
พระพิฆเนศ
เปิดอ่าน 107,566 ครั้ง
LMS คืออะไร
LMS คืออะไร
เปิดอ่าน 78,093 ครั้ง
ห.ร.ม. และ ค.ร.น.
ห.ร.ม. และ ค.ร.น.

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ