ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างพลังอำนาจครูโรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม เพื่อ สอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่ภายใต้การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างพลังอำนาจครูโรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม เพื่อ สอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่ภายใต้การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ผู้วิจัย นางสาวนภาพร วงศ์คง 2564

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อวิเคราะห์หาสมรรถนะและกระบวนการพัฒนารูปแบบการ เสริมสร้างพลังอานาจครูโรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม เพื่อสอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่ภายใต้การแพร่ ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (2) เพ่ือสร้างรูปแบบการเสริมสร้างพลังอานาจครูโรงเรียน คลองเมืองพิทยาคม เพื่อสอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่ภายใต้การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (3) เพ่ือศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการเสริมสร้างพลังอานาจครูโรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม เพื่อสอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่ภายใต้การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 และ(4)เพ่ือ ประเมินผลการใช้รูปแบบการเสริมสร้างพลังอานาจครูโรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม เพ่ือสอดคล้องกับ ชีวิตวิถีใหม่ภายใต้การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ดาเนินการวิจัย 4 ระยะ 6 ข้ัน คือ ระยะที่ 1 ประกอบด้วย ข้ันที่ 1-2 กลุ่มตัวอย่าง คือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 14 คน ครูผู้สอน จานวน 28 คน ผู้ปกครองนักเรียน จานวน 212 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยในระยะนี้ คือ แบบสอบถามความจาเป็นสมรรถนะหลักท่ีต้องมีสู่ชีวิตวิถีใหม่ภายใต้การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา2019 ของครูโรงเรียนคลองเมืองพิทยาคมและแบบสอบถามรูปแบบการพัฒนาชีวิตวิถี ใหม่ภายใต้การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของครโู รงเรียนคลองเมืองพิทยาคม สถิติท่ี ใช้ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย (X) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระยะที่ 2 ประกอบด้วย ขั้นที่ 3-4 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิด้านการ พัฒนาสมรรถนะของครู จานวน 12 คน และแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเสริมสร้างพลัง อานาจครูโรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม เพื่อสอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่ภายใต้การแพร่ระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระยะที่ 3 ประกอบด้วยขั้นที่ 5 กลุ่มเป้าหมาย คือ ครูโรงเรียนคลองเมืองพิทยา คม ทุกคน จานวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในระยะน้ี คือ แบบประเมินรูปแบบการเสริมสร้าง พลังอานาจครโู รงเรียนคลองเมืองพิทยาคม เพื่อสอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่ภายใต้การแพร่ระบาดของโรค ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 สถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย (X) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าที (t- test) ระยะที่ 4 ประกอบด้วยขั้นที่ 6 กลุ่มตัวอย่าง คือครูโรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม ตัวแทนนักเรียน และตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบประเมินความพึงพอใจต่อ รูปแบบการเสริมสร้างพลังอานาจครูโรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม เพื่อสอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่ภายใต้ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และแบบประเมินความสาเร็จของรูปแบบการ เสริมสร้างพลังอานาจครูโรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม เพื่อสอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่ภายใต้การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้

1. สมรรถนะหลักในการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างพลังอานาจครูโรงเรียนคลองเมือง

พิทยาคม เพื่อสอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่ภายใต้การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประกอบด้วยสมรรถนะ 5 ด้าน คือ 1) การพัฒนาการจัดหลักสูตรในสถานการณ์วิกฤต 2) การพัฒนา ด้านการใช้เทคโนโลยี 3) การพัฒนาด้านการจัดการเรียนรู้ 4) การวิจัยในชั้นเรียน 5) การประเมินผล

2. รูปแบบการเสริมสร้างพลังอานาจครูโรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม เพื่อสอดคล้องกับ ชีวิตวิถีใหม่ภายใต้การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มี 5 ส่วนสัมพันธ์กัน ได้แก่ 1) การ ฝึกทักษะการปฏิบัติงานในการใช้เทคโนโลยีสาหรับการจัดการเรียนรู้ 2) การประชุมเพื่อเตรียมความ พร้อมในสถานการณ์วิกฤต3) การประชุมวางแผนดาเนินการ 4) การประชุมชี้แจงทาความเข้าใจ เกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอนของสถานศึกษา 5) การจัดการเรียนรู้ผ่านสื่อต่างๆ และผลการ ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเสริมสร้างพลังอานาจครูโรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม เพื่อ สอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่ภายใต้การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยรวม มีความ เหมาะสมในระดับมาก

3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการเสริมสร้างพลังอานาจครูโรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม เพื่อสอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่ภายใต้การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พบว่า ก่อนการ พัฒนาผู้เข้ารับการพัฒนามีสมรรถนะ โดยรวม อยู่ในระดับมาก หลังการพัฒนามีสมรรถนะ โดยรวม อยู่ ในระดับมาก ซง่ึ เพิ่มขึ้นจากก่อนการพัฒนาอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

4. การประเมินการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างพลังอานาจครูโรงเรียนคลองเมืองพิทยา คม เพื่อสอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่ภายใต้การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พบว่า ผู้เข้า รับการพัฒนามีความพึงพอใจต่อรูปแบบการเสริมสร้างพลังอานาจครูโรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม เพื่อ สอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่ภายใต้การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยรวมอยู่ในระดับ มาก และการประเมินระดับความสาเร็จของรูปแบบการเสริมสร้างพลังอานาจครูโรงเรียนคลองเมือง พิทยาคม เพื่อสอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่ภายใต้การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยรวม อยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย นางสาวนภาพร วงศ์คง : [16 ก.พ. 2565 เวลา 11:47 น.]
อ่าน [380] ไอพี : 182.232.82.112
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 16,893 ครั้ง
สัญญาณ WiFi มีอันตรายต่อสมองหรือไม่
สัญญาณ WiFi มีอันตรายต่อสมองหรือไม่

เปิดอ่าน 14,996 ครั้ง
ระกำ
ระกำ

เปิดอ่าน 8,501 ครั้ง
ตะลึง!!! 90% ของอีเมล์เป็น "สแปม"
ตะลึง!!! 90% ของอีเมล์เป็น "สแปม"

เปิดอ่าน 18,352 ครั้ง
อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร มรดกวัฒนธรรม
อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร มรดกวัฒนธรรม

เปิดอ่าน 10,838 ครั้ง
โอเมก้า 3 ใน ปลา ก็มีโทษ
โอเมก้า 3 ใน ปลา ก็มีโทษ

เปิดอ่าน 24,362 ครั้ง
พระพิฆเนศ
พระพิฆเนศ

เปิดอ่าน 9,377 ครั้ง
กระแสแอนตี้ "เด็กแสบ"...ผู้ใหญ่ใจร้ายหรือพ่อแม่รังแกฉัน?
กระแสแอนตี้ "เด็กแสบ"...ผู้ใหญ่ใจร้ายหรือพ่อแม่รังแกฉัน?

เปิดอ่าน 28,863 ครั้ง
ลายมือของคนจะสบายตอนบั้นปลาย
ลายมือของคนจะสบายตอนบั้นปลาย

เปิดอ่าน 38,830 ครั้ง
Cut-Away Leaf Art ตัดใบไม้ให้เป็นงานอาร์ต
Cut-Away Leaf Art ตัดใบไม้ให้เป็นงานอาร์ต

เปิดอ่าน 15,027 ครั้ง
วิธีเช็คไฟฟ้าแบบง่าย ๆ
วิธีเช็คไฟฟ้าแบบง่าย ๆ

เปิดอ่าน 327 ครั้ง
ส่อง 10 เทรนด์เทคโนโลยีด้านเฮลท์แคร์ ปี 2023
ส่อง 10 เทรนด์เทคโนโลยีด้านเฮลท์แคร์ ปี 2023

เปิดอ่าน 11,470 ครั้ง
ไส้เดือนดิน
ไส้เดือนดิน

เปิดอ่าน 12,616 ครั้ง
คลิปสาธิตวิธีการทำแจกันหลอดไฟ
คลิปสาธิตวิธีการทำแจกันหลอดไฟ

เปิดอ่าน 17,665 ครั้ง
จุฬาฯวิจัยสารสกัดดอกสะเดา มีฤทธิ์ป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่
จุฬาฯวิจัยสารสกัดดอกสะเดา มีฤทธิ์ป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่

เปิดอ่าน 16,952 ครั้ง
ดูลายมือ "ผู้วิเศษ"
ดูลายมือ "ผู้วิเศษ"

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 54,356 ครั้ง
โรคหัวใจ เลี่ยงได้ แค่เลือกอาหาร
โรคหัวใจ เลี่ยงได้ แค่เลือกอาหาร

เปิดอ่าน 14,996 ครั้ง
ระกำ
ระกำ

เปิดอ่าน 14,534 ครั้ง
SEO กับ SEM คืออะไร...ต่างกันแค่ไหน?
SEO กับ SEM คืออะไร...ต่างกันแค่ไหน?

เปิดอ่าน 27,384 ครั้ง
กฎหมายน่ารู้ ตอน "ครูยึดโทรศัพท์นักเรียน มีความผิดฐานยักยอกทรัพย์"
กฎหมายน่ารู้ ตอน "ครูยึดโทรศัพท์นักเรียน มีความผิดฐานยักยอกทรัพย์"

เปิดอ่าน 25,014 ครั้ง
ช่วยครูสอนเลขให้เด็กสนุก ด้วยสื่อดิจิตอลคณิตศาสตร์ระดับประถม
ช่วยครูสอนเลขให้เด็กสนุก ด้วยสื่อดิจิตอลคณิตศาสตร์ระดับประถม เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ