ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
กลยุทธ์การมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชนในการส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพนักเรียน โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง

ชื่อเรื่อง กลยุทธ์การมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชนในการส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ

ตามอัจฉริยภาพนักเรียน โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง

ผู้วิจัย สาลี่ เชิดชู

ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

ปี พ.ศ. 2564

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหา ความมุ่งมั่น ความต้องการและแนวทางการมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชนในการส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพนักเรียน โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง 2. เพื่อสร้างและตรวจสอบคุณภาพกลยุทธ์การมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชนในการส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพนักเรียน โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง 3. เพื่อทดลองใช้และศึกษาผลการทดลองใช้กลยุทธ์การมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชนในการส่งเสริมศักยภาพความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพนักเรียน โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง และ 4. เพื่อประเมินกลยุทธ์การมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชนในการส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพนักเรียน โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง แบ่งการวิจัยออกเป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่ การศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหา ความมุ่งมั่น ความต้องการและแนวทางการมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชนในการส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพนักเรียน การสร้างและตรวจสอบคุณภาพกลยุทธ์การมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชนในการส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพนักเรียน การทดลองใช้และศึกษาผลการทดลองใช้กลยุทธ์การมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชนในการส่งเสริมศักยภาพความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพนักเรียน และการประเมินกลยุทธ์การมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชนในการส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพนักเรียน โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง กลุ่มผู้ให้ข้อมูลได้แก่ เครือข่ายชุมชน(รวมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครอง) จำนวน 120 คน ครูผู้สอน จำนวน 13 คน และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-3 ที่ได้รับการส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพนักเรียน จำนวน 100 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีดังต่อไปนี้ 1. เครื่องมือที่ใช้ในการคัดกรองนักเรียน ได้แก่ แบบสำรวจแววอัจฉริยะ แบบสังเกตแววผู้มีความสามารถพิเศษ และแบบสัมภาษณ์นักเรียน 2. เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนานักเรียน ได้แก่ กลยุทธ์การมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชนในการส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพนักเรียน, หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศของนักเรียนโรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง ในด้านวิชาการ ด้านศิลปะ ด้านดนตรี ด้านกีฬา และด้านวิชาชีพ กิจกรรม/โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพสู่ความเป็นเลิศและมีทักษะอาชีพของนักเรียนด้านวิชาการ ด้านศิลปะ ด้านดนตรี ด้านกีฬา และด้านวิชาชีพ และการสนับสนุนการใช้สื่อ/แหล่งเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชน 3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบบันทึกข้อมูลการสนทนาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชน, แบบสอบถามความมุ่งมั่น ความต้องการการมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชน, แบบบันทึกข้อมูลการสอบถามความคิดเห็นของผู้นำและสมาชิกในชุมชน, แบบสอบถามแนวทางการมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชน, แบบประเมินคุณภาพกลยุทธ์การมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชน, แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อประสิทธิภาพของกระบวนการดำเนินงานตามกลยุทธ์การมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชน, แบบสอบถามความพึงพอใจต่อกลยุทธ์การมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชน และแบบประเมินกลยุทธ์การมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชนในการส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพนักเรียน โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า

1. ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหา ความมุ่งมั่น ความต้องการและแนวทางการมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชนในการส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพนักเรียน โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง พบว่า

1.1 ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหา ความต้องการจำเป็นและแนวทางการมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชนในการส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพนักเรียน โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง พบว่า การมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชนมีความจำเป็นต่อครูผู้สอน ผู้บริหารและการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในการส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพนักเรียน เป็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ทำให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้อย่างมีความสุข ซึ่งความต้องการ และวิธีการแก้ปัญหาของการส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพของนักเรียน โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง ด้วยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชน มีดังนี้ 1) จัดการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนต้องสามารถตอบสนองต่อความต้องการของนักเรียนทุกคน เพื่อให้นักเรียนได้ค้นพบศักยภาพหรืออัจฉริยภาพของตนเอง เพื่อที่จะได้ทำการพัฒนาให้มีความเป็นเลิศตามศักยภาพหรืออัจฉริยภาพของนักเรียนแต่ละบุคคลสู่ความเป็นเลิศต่อไป โดยดำเนินการตามนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School-based Management for Local Development -SBMLD) อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อพัฒนาเยาวชนและประชาชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต และมุ่งสู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพของแต่ละบุคคล ด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้สามารถเข้ามามีบทบาทในการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่ทำให้โรงเรียนสามารถแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชนในการวิเคราะห์ข้อมูล การคัดกรองนักเรียนตามแววอัจฉริยภาพ เพื่อให้นักเรียนค้นพบความถนัดและความสนใจของตนเองได้อย่างถูกต้อง และสำรวจความต้องการของผู้ปกครองชุมชนในคุณภาพนักเรียนและคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชนในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ ทั้งการสร้างหลักสูตรที่ส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศในด้านวิชาการ ด้านศิลปะ ด้านดนตรี ด้านกีฬา และด้านวิชาชีพ การนำหลักสูตรไปใช้ การประเมินผลการใช้หลักสูตร และการจัดทำแผนการจัดเรียนรู้ตามหลักสูตร โดยเปิดสอนในรายวิชาเพิ่มเติมที่สอดคล้องกับความถนัดและความสนใจของนักเรียนทั้งด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี กีฬา และวิชาชีพ โดยเป็นรายวิชาที่มีความต่อเนื่องกัน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาสมรรถนะ และทักษะอาชีพ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี และมีความสุขในการเรียน 4) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชนในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพของนักเรียน ทั้งการมีส่วนร่วมในการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ การเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาอัจฉริยภาพนักเรียนในสถานศึกษา การนำ ภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมจัดกระบวนการเรียนรู้ การดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้สามารถพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ การสนับสนุนงบประมาณ การระดมทรัพยากร การประชุมผู้ปกครองระดมความคิดให้ทราบถึงปัญหาและแนวทางการดำเนินการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียน การร่วมเป็นวิทยากรภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่น การร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี กีฬา และวิชาชีพ การจัดหาสื่อ ตำรา เอกสารและเทคโนโลยี การจัดแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียน ตลอดจนการสำรวจและการพัฒนา แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา และ 5) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาอัจฉริยภาพนักเรียนตามผลการเรียนรู้ในหลักสูตรสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมในการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง การประสานงานซึ่งกันและกัน ด้วยความรัก ความสามัคคี กลมเกลียว ร่วมกันพัฒนาโรงเรียนได้รับการยอมรับ ชุมชนเกิดความเชื่อมั่นในคุณภาพการจัดการศึกษาไว้วางใจโรงเรียนใกล้บ้าน ที่การศึกษาดี มีคุณภาพ

1.2 ผลการวิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชนและการบริหารโรงเรียนที่ส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพนักเรียน พบว่า ในการส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพนักเรียนประกอบด้วย 4 หลักการ ได้แก่ 1) การพัฒนาโรงเรียน ต้องดำเนินการศึกษาสภาพของหน่วยงานเพื่อหาจุดแข็ง จุดอ่อนของหน่วยงานและบริบทของโรงเรียน เพื่อนำไปวางแผนในการดำเนินงานของโรงเรียน เพื่อการปฏิบัติงานที่มีรูปแบบชัดเจน มีแนวดำเนินงานและประเมินควบคุม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้การพัฒนาโรงเรียน ประกอบด้วยการวิเคราะห์ การวางแผน การนำไปสู่การปฏิบัติ และการประเมินผล 2) การมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชน ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการคิดการตัดสินใจ การให้ข้อมูลข่าวสาร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมความคิดผู้เชี่ยวชาญในท้องถิ่น การรับรู้มุมมองร่วมกัน การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน การกำหนดเป้าหมายและวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ การมีส่วนร่วมในการวางแผน ประกอบด้วย การกำหนดนโยบายและงบประมาณ การมีส่วนร่วมในการดำเนินการ การปฏิบัติตามแผนการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม การเชื่อมโยงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนผู้ปกครองมี การประสานงานที่ดี สนับสนุนกิจกรรมนอกหลักสูตร มีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากร และการมีส่วนร่วมในการประเมินผลโครงการกิจกรรม 3) การบริหารโรงเรียน ต้องมีการวางแผนการดำเนินการ การประเมินผล และการรายงานผลตามวงจรเดมมิ่ง (The Deming Cycle) สำหรับการจัดองค์กร การประสานงาน การสรรหางบประมาณ และการให้กำลังใจ จัดอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการของวงจร ซึ่งประกอบด้วย แนวคิดการวางแผน การลงมือปฏิบัติ การประเมินผล และการรายงานผลและ 4) การส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพนักเรียน ต้องดำเนินการคัดกรองเพื่อเสาะหาอัจฉริยภาพของนักเรียนแต่ละบุคคล พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่ส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ การจัดการเรียนการสอน การพัฒนาและจัดหาแหล่งเรียนรู้ และการประเมินผลตามสภาพจริง

1.3 ความมุ่งมั่นของบุคลากรที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเป้าหมาย ความพร้อมที่จะทำให้เป้าหมายสำเร็จ และความพร้อมที่จะประกันความรับผิดชอบในการทำให้เป้าหมายสำเร็จ พบว่า พฤติกรรมความมุ่งมั่นของบุคลากร ระดับ 75-100% ในการร่วมมือกันสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชนในการส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพนักเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 91.08 ครูผู้สอนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นฐานมีความต้องการให้เครือข่ายชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพนักเรียน อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 86.98

1.4 แนวทางการมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชนในการส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพนักเรียน โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง ภาพรวมทั้งในด้านการพัฒนาโรงเรียน การมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชน การบริหารโรงเรียน และการส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลศตามอัจฉริยภาพนักเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด (μ=4.84)

จากผลการศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหา ความมุ่งมั่น ความต้องการและแนวทางการมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชนในการส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพนักเรียนได้ใช้แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ของ Abbass F.2003 มาพัฒนาเป็นกลยุทธ์การมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชนในการส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพนักเรียน โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง ได้ 4 กลยุทธ์ย่อย ได้แก่ 1)กลยุทธ์การมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชนในการวิเคราะห์ข้อมูล 2) กลยุทธ์การมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชนในการวางแผนพัฒนา 3) กลยุทธ์การมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชนในการนำไปสู่การปฏิบัติ และ 4) กลยุทธ์การมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชนในการประเมินผลและควบคุม

2. ผลการสร้างและตรวจสอบคุณภาพกลยุทธ์ พบว่าโครงสร้างของกลยุทธ์การมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชนในการส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพของนักเรียน โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง มี 4 องค์ประกอบหลัก คือ 1. กลยุทธ์การมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชนในการวิเคราะห์ข้อมูล 2. กลยุทธ์การมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชนในการวางแผนพัฒนา 3. กลยุทธ์การมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชนในการนำไปสู่การปฏิบัติ และ 4. กลยุทธ์การมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชนในการประเมินผลและควบคุม มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด(μ=4.67) และองค์ประกอบย่อยของกลยุทธ์การมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชนในการ

ส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพของนักเรียน โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด(μ=4.78) ผลการวิเคราะห์คุณภาพทั้ง 4 กลยุทธ์ พบว่ามีคุณภาพด้านความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความถูกต้อง และมีประโยชน์ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องทั้งบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารโรงเรียน ครู เครือข่ายชุมชน และตัวแทนนักเรียนในทุกกลยุทธ์อยู่ในระดับมากที่สุด

3. ผลการทดลองใช้และศึกษาผลการทดลองใช้ พบว่า ประสิทธิภาพของกระบวนการดำเนินงานตามกลยุทธ์การมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชนในการส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพนักเรียน โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง ระดับมาก (75-100%) ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 92.87 มีประสิทธิภาพในระดับมากที่สุด คุณภาพนักเรียนที่ได้รับการส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์เขียน และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ผ่านเกณฑ์การประเมิน เครือข่ายชุมชน ครู และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อกลยุทธ์การมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชนในการส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพนักเรียน ในระดับมากที่สุด(μ=4.62) และมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ในระดับมากที่สุด(μ=4.67)

4. ผลการประเมินกลยุทธ์การมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชนในการส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพนักเรียน โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง ตามความคิดเห็นของครู

ผู้สอน พบว่า มีมาตรฐานด้านความเป็นประโยชน์ มาตรฐานด้านความเป็นไปได้ มาตรฐานด้านความเหมาะสม และมาตรฐานด้านความถูกต้อง อยู่ในระดับที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด(μ=4.80)

โพสต์โดย สาลี่ เชิดชู : [17 ก.พ. 2565 เวลา 15:03 น.]
อ่าน [2272] ไอพี : 101.109.85.119
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 25,670 ครั้ง
มะนาววงบ่อ นอกฤดู 1 ไร่ 100 ต้น
มะนาววงบ่อ นอกฤดู 1 ไร่ 100 ต้น

เปิดอ่าน 73,303 ครั้ง
เงินเดือน-ค่าตอบแทน ของอาชีพต่างๆ ในประเทศไทย
เงินเดือน-ค่าตอบแทน ของอาชีพต่างๆ ในประเทศไทย

เปิดอ่าน 18,751 ครั้ง
ฮอร์โมน : ชีววิทยา
ฮอร์โมน : ชีววิทยา

เปิดอ่าน 24,461 ครั้ง
ไมยราบไร้หนาม
ไมยราบไร้หนาม

เปิดอ่าน 21,525 ครั้ง
มีครบหมดทุกป้าย..ยกเว้น......????
มีครบหมดทุกป้าย..ยกเว้น......????

เปิดอ่าน 11,289 ครั้ง
แชร์การแสดงสร้างสรรค์ "Cup song โรงเรียนบ้านต้นโชค"
แชร์การแสดงสร้างสรรค์ "Cup song โรงเรียนบ้านต้นโชค"

เปิดอ่าน 67,482 ครั้ง
ตัวอย่างหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และแผนการจัดประสบการณ์ ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2562
ตัวอย่างหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และแผนการจัดประสบการณ์ ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2562

เปิดอ่าน 12,176 ครั้ง
แก้อาการนอนไม่หลับโดยใช้เทคนิคการหายใจแบบ 4-7-8
แก้อาการนอนไม่หลับโดยใช้เทคนิคการหายใจแบบ 4-7-8

เปิดอ่าน 66,514 ครั้ง
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม(2560)
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม(2560)

เปิดอ่าน 11,368 ครั้ง
"ราชบัณฑิตยสภา"
"ราชบัณฑิตยสภา"

เปิดอ่าน 9,894 ครั้ง
อากาศแบบนี้จะปกป้องผิวหน้าอย่างไรดี?
อากาศแบบนี้จะปกป้องผิวหน้าอย่างไรดี?

เปิดอ่าน 150,280 ครั้ง
เพลง   :   Jingle Bell
เพลง : Jingle Bell

เปิดอ่าน 11,074 ครั้ง
เตือนภัย กลโกงใหม่พ่อค้ากุ้ง แอบเนียนสลับถุงให้ลูกค้า
เตือนภัย กลโกงใหม่พ่อค้ากุ้ง แอบเนียนสลับถุงให้ลูกค้า

เปิดอ่าน 31,346 ครั้ง
วิธีปลูก "ต้นหอม" ทานเอง
วิธีปลูก "ต้นหอม" ทานเอง

เปิดอ่าน 10,175 ครั้ง
"เผยแผ่" กับ "เผยแพร่"
"เผยแผ่" กับ "เผยแพร่"

เปิดอ่าน 13,740 ครั้ง
เคล็ด(ไม่)ลับ
เคล็ด(ไม่)ลับ'หัวกะทิ'
เปิดอ่าน 16,419 ครั้ง
แนะนำ 5 เทคนิคดีๆ ในการฝึก
แนะนำ 5 เทคนิคดีๆ ในการฝึก 'อ่านภาษาอังกฤษ' ให้เก่งขั้นเทพ…!!
เปิดอ่าน 27,346 ครั้ง
แนวคิดในการแรเงาน้ำหนัก
แนวคิดในการแรเงาน้ำหนัก
เปิดอ่าน 21,764 ครั้ง
การศึกษาประชารัฐ FOCUS ที่พัฒนาครู
การศึกษาประชารัฐ FOCUS ที่พัฒนาครู
เปิดอ่าน 13,238 ครั้ง
10 ข้อดีของฟองน้ำ ที่มากกว่าแค่ใช้ล้างจาน
10 ข้อดีของฟองน้ำ ที่มากกว่าแค่ใช้ล้างจาน

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ