ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
ชื่อเรื่อง การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้านร่วมกับชุดฝึกทักษะ การปฏิบัติท่าร า เรื่อง นาฏศิลป์ถิ่นชลบุรี วิชาศิลปะ(สาระนาฏศิลป์) รหัสวิชา ศ16102 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้วิจัย นางสาว

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้าน

ร่วมกับชุดฝึกทักษะการปฏิบัติท่าร า เรื่อง นาฏศิลป์ถิ่นชลบุรี วิชาศิลปะ(สาระนาฏศิลป์) รหัส

วิชา ศ16102 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังการเรียนที่เรียนโดยใช้

กิจกรรมการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้านร่วมกับชุดฝึกทักษะการปฏิบัติท่าร า เรื่อง นาฏศิลป์ถิ่น

ชลบุรี วิชาศิลปะ(สาระนาฏศิลป์) รหัสวิชา ศ16102 3) เพื่อเปรียบเทียบทักษะปฏิบัติท่าร าทาง

นาฏศิลป์หลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้านร่วมกับชุดฝึกทักษะการปฏิบัติท่าร า

เรื่อง นาฏศิลป์ถิ่นชลบุรีกับเกณฑ์ร้อยละ 80 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้านร่วมกับชุดฝึกทักษะการ

ปฏิบัติท่าร า เรื่อง นาฏศิลป์ถิ่นชลบุรี วิชาศิลปะ(สาระนาฏศิลป์) รหัสวิชา ศ16102 กลุ่มตัวอย่าง

ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดเนินสุทธาวาส(สุทธิพงษ์

ประชานุกูล) สังกัด เทศบาลเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรีภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จ านวน

35 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

ได้แก่ 1) ชุดฝึกทักษะการปฏิบัติท่าร าร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้าน เรื่อง

นาฏศิลป์ถิ่นชลบุรี 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชุด นาฏศิลป์ถิ่นชลบุรีชนิด

เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ มีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.22 – 0.65 มีค่าอ านาจ

จ าแนกระหว่าง 0.58 – 0.96 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.72 3) แบบวัดทักษะการปฏิบัติท่าร า

นาฏศิลป์ ชุด นาฏศิลป์ถิ่นชลบุรีจ านวน 10 ข้อ มีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.32 – 0.68 มีค่า

อ านาจจ าแนกระหว่าง 0.57 – 0.84 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.76 4) แบบสอบถามความพึง

พอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้านร่วมกับชุดฝึก

ทักษะการปฏิบัติท่าร า เรื่อง นาฏศิลป์ถิ่นชลบุรีมีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.82 มีวิธีการ คือ

วิเคราะห์กิจกรรมการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้านร่วมกับชุดฝึกทักษะปฏิบัติท่าร านาฏศิลป์ โดยตรง

เพื่อหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน ทดสอบคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนกับ

คะแนนวัดความคงทนในการเรียน โดยใช้สถิติ t – test dependent หาค่าสถิติเบื้องต้นใช้ค่า

ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์หาค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ค่าสถิติt – test sample และ ค่าสถิติt – test dependent

ผลการศึกษาพบว่า

1. ประสิทธิภาพพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้านร่วมกับชุดฝึกทักษะ

การปฏิบัติท่าร า เรื่อง นาฏศิลป์ถิ่นชลบุรี วิชาศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) รหัสวิชา ศ16102

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพ 87.32/85.20 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังการ

เรียนที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้านร่วมกับชุดฝึกทักษะการปฏิบัติท่าร า เรื่อง

นาฏศิลป์ถิ่นชลบุรีวิชาศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) รหัสวิชา ศ16102 พบว่า คะแนนวัดผลสัมฤทธิ์

หลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01

3. ทักษะปฏิบัติท่าร าทางนาฏศิลป์หลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ห้องเรียนกลับ

ด้านร่วมกับชุดฝึกทักษะการปฏิบัติท่าร า เรื่อง นาฏศิลป์ถิ่นชลบุรีหลังเรียนด้วยกิจกรรมการ

เรียนรู้ห้องเรียนกลับด้านมีค่าเท่ากับ ร้อยละ 85.52 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้

4. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการใช้กิจกรรมการ

เรียนรู้ห้องเรียนกลับด้านร่วมกับชุดฝึกทักษะการปฏิบัติท่าร า เรื่อง นาฏศิลป์ถิ่นชลบุรี วิชาศิลปะ

(สาระนาฏศิลป์) รหัสวิชา ศ16102 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ

0.64 ซึ่งหมายความว่า นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

โพสต์โดย เอ๋ : [21 ก.พ. 2565 เวลา 09:27 น.]
อ่าน [312] ไอพี : 184.22.72.84
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 18,550 ครั้ง
ร่าง พรฎ.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ....
ร่าง พรฎ.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ....

เปิดอ่าน 1,148 ครั้ง
นอนไม่หลับ ทำอย่างไรดี
นอนไม่หลับ ทำอย่างไรดี

เปิดอ่าน 16,889 ครั้ง
เผยวิธีหุงข้าว ที่กินแล้วไม่อ้วน
เผยวิธีหุงข้าว ที่กินแล้วไม่อ้วน

เปิดอ่าน 9,798 ครั้ง
กลั้นปัสสาวะ เรื่องธรรมดาที่น่ากลัว
กลั้นปัสสาวะ เรื่องธรรมดาที่น่ากลัว

เปิดอ่าน 12,550 ครั้ง
เดจาวู! ทฤษฎีภาพซ้อน หรือ ย้อนอดีต!
เดจาวู! ทฤษฎีภาพซ้อน หรือ ย้อนอดีต!

เปิดอ่าน 19,442 ครั้ง
วิวัฒนาการ ตู้ไปรษณีย์ สู่สัญลักษณ์ที่สุดเมืองไทย
วิวัฒนาการ ตู้ไปรษณีย์ สู่สัญลักษณ์ที่สุดเมืองไทย

เปิดอ่าน 10,192 ครั้ง
ทุกข์ที่สุด จะหลุดได้อย่างไร
ทุกข์ที่สุด จะหลุดได้อย่างไร

เปิดอ่าน 9,887 ครั้ง
เคล็ดลับง่าย ๆ ในการดูแลผิวหน้าให้สวยสุขภาพดี
เคล็ดลับง่าย ๆ ในการดูแลผิวหน้าให้สวยสุขภาพดี

เปิดอ่าน 17,932 ครั้ง
รวมตำนานอิทธิฤทธิ์ ขุนโจรพันธุ์เสือ ตำนานโรบินฮู้ดเมืองไทย
รวมตำนานอิทธิฤทธิ์ ขุนโจรพันธุ์เสือ ตำนานโรบินฮู้ดเมืองไทย

เปิดอ่าน 12,611 ครั้ง
เคล็ด(ไม่)ลับ
เคล็ด(ไม่)ลับ'หัวกะทิ'

เปิดอ่าน 12,044 ครั้ง
งูพันไม้เท้าสัญลักษณ์ของการแพทย์
งูพันไม้เท้าสัญลักษณ์ของการแพทย์

เปิดอ่าน 16,468 ครั้ง
คลิปข่าวทุจริตสอบครู จากรายการเรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์ 10 มี.ค.2556
คลิปข่าวทุจริตสอบครู จากรายการเรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์ 10 มี.ค.2556

เปิดอ่าน 20,166 ครั้ง
เคล็ดไม่ลับ!!!วิธีตอน"มะนาว"ด้วย"กะปิ" ได้กิ่งพันธุ์ดี เป็นที่ต้องการ
เคล็ดไม่ลับ!!!วิธีตอน"มะนาว"ด้วย"กะปิ" ได้กิ่งพันธุ์ดี เป็นที่ต้องการ

เปิดอ่าน 10,207 ครั้ง
โรคทางใจที่ควรรู้ไว้พิจารณา >> ว.วชิรเมธี
โรคทางใจที่ควรรู้ไว้พิจารณา >> ว.วชิรเมธี

เปิดอ่าน 7,249 ครั้ง
จริงหรือที่คนมีสมองขนาดใหญ่ฉลาดมากกว่าคนที่มีสมองขนาดเล็ก ? หาคำตอบได้ที่นี่!
จริงหรือที่คนมีสมองขนาดใหญ่ฉลาดมากกว่าคนที่มีสมองขนาดเล็ก ? หาคำตอบได้ที่นี่!

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 9,467 ครั้ง
"การศึกษาหันหลัง" คอลัมน์ชั้น 5 ประชาชาติ โดย สาโรจน์ มณีรัตน์
"การศึกษาหันหลัง" คอลัมน์ชั้น 5 ประชาชาติ โดย สาโรจน์ มณีรัตน์

เปิดอ่าน 9,426 ครั้ง
8 สิ่งต่อไปนี้ดีต่อผิวจริง ๆ
8 สิ่งต่อไปนี้ดีต่อผิวจริง ๆ

เปิดอ่าน 71,166 ครั้ง
จุดธูปกี่ดอกบอกอะไร?
จุดธูปกี่ดอกบอกอะไร?

เปิดอ่าน 14,145 ครั้ง
แบบออกกำลังพื้นฐาน
แบบออกกำลังพื้นฐาน

เปิดอ่าน 24,769 ครั้ง
กำเนิด 4 อาชีพใหม่ไอที
กำเนิด 4 อาชีพใหม่ไอที เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ