ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการส่งเสริมศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนของโรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการส่งเสริมศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนของโรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์

ผู้วิจัย นางสาววิมลนาถ บัวแก้ว

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการส่งเสริมศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนของโรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2562 ใช้รูปแบบการประเมินแบบจ าลองซิปป์ (CIPP Model) มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินโครงการส่งเสริมศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนของโรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ย่อย 1.1) เพื่อประเมินด้านบริบทของโครงการฯ 1.2) เพื่อประเมิน ด้านปัจจัยน าเข้าของโครงการฯ 1.3) เพื่อประเมินด้านกระบวนการของโครงการฯ 1.4) เพื่อประเมินด้านผลผลิต ของโครงการ และ 2) เพื่อประเมินความพึงพอใจที่มีต่อโครงการส่งเสริมศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาคุณภาพ นักเรียนของโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ย่อย 2.1) เพื่อประเมินความพึงพอใจที่มีต่อโครงการฯ ในด้านคุณธรรมของนักเรียนตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 2.2 เพื่อประเมินความพึงพอใจ ที่มีต่อโครงการฯ ในด้านความส าเร็จของโครงการ กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย ผู้บริหาร จ านวน 4 คน ครู จำนวน 57 คน นักเรียน จ านวน 297 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 297 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 15 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 670 คน โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามการประเมินด้านบริบท แบบสอบถามการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า แบบสอบถามการประเมินด้านกระบวนการ แบบสอบถามการประเมิน ด้านผลผลิต และแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจที่มีต่อโครงการส่งเสริมศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาคุณภาพ นักเรียนของโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณาคือค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมิน พบว่า โครงการส่งเสริมศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนของโรงเรียน สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านบริบท ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการ และ ด้านผลผลิต โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งด้านบริบทของโครงการฯ อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ ซึ่งข้อที่มี ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ โครงการฯ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมีการก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนไว้อย่างชัดเจน กิจกรรมมีความเหมาะสมกับการด าเนินโครงการฯ และกิจกรรมของโครงการฯ นำไปปฏิบัติได้จริง ด้านปัจจัยน าเข้าของโครงการฯ อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ ซึ่งข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ โรงเรียนมีการแต่งตั้ง บุคลากรที่รับผิดชอบโครงการฯ อย่างชัดเจน บุคลากรที่รับผิดชอบโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนิน โครงการฯ วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการด าเนินโครงการฯ มีความเหมาะสม โรงเรียนก าหนดแผนการจัดกิจกรรมตาม โครงการฯ ไว้อย่างชัดเจน กิจกรรมของโครงการฯ มีความเหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน กิจกรรมของโครงการฯ มีความสอดคล้องกับสภาพของโรงเรียน และการปฏิบัติกิจกรรมของโครงการฯ โรงเรียนมีการประสานงานร่วมกับ ชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ ด้านกระบวนการของโครงการฯ อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ ซึ่งข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ โครงการฯ มีการวางแผนการด ำเนินงานอย่างชัดเจน บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ วางแผนด าเนินงานและจัดกิจกรรมตามโครงการฯ โครงการฯ ได้ด าเนินการไปตามแผนปฏิบัติการที่วางไว้ การด าเนินงานโครงการฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ การด าเนินงานโครงการฯ เป็นไป ตามระยะเวลาที่กำหนด และการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการฯ ด้วยความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และด้านผลผลิตของโครงการฯ อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด ซึ่งข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ นักเรียนมีผลงานที่เกิดจากการพัฒนาทักษะอยู่ในระดับมากที่สุด ผู้บริหารเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงและเป็นแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรมอยู่ใน ระดับมากที่สุด ผู้บริหารได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติในการส่งเสริมคุณธรรมอยู่ในระดับมากที่สุด และโรงเรียน ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติในการบริหารจัดการโรงเรียนด้านคุณธรรมอยู่ในระดับมากที่สุด และผลการประเมิน ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการส่งเสริมศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนของโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดทั้งด้านคุณธรรมของนักเรียนตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน และด้านความสำเร็จของโครงการ ด้านคุณธรรมของนักเรียนตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ซึ่งข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ นักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ลักขโมย หรือ หยิบของผู้อื่นก่อนได้รับอนุญาต และนักเรียนรู้จักแบ่งปัน มีน้ าใจ รู้จักการช่วยเหลือผู้อื่น และด้านความสำเร็จของโครงการ ซึ่งข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ผู้บริหาร ครู นักเรียน และกรรมการสถานศึกษามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และผู้บริหาร และครูนำศาสตร์พระราชาโดยการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการพัฒนา ผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม

โพสต์โดย วิมลนาถ บัวแก้ว : [22 ก.พ. 2565 เวลา 11:42 น.]
อ่าน [300] ไอพี : 101.108.252.69
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 15,836 ครั้ง
ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

เปิดอ่าน 13,771 ครั้ง
โรงเรียนสุขภาวะตอบโจทย์ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
โรงเรียนสุขภาวะตอบโจทย์ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

เปิดอ่าน 6,801 ครั้ง
ตอบโจทย์ "ปฏิรูปการศึกษา"?
ตอบโจทย์ "ปฏิรูปการศึกษา"?

เปิดอ่าน 7,174 ครั้ง
วิธีลดหน้าท้องแบบเร่งด่วน เห็นผลเร็วจนใคร ๆ ก็ต้องทัก
วิธีลดหน้าท้องแบบเร่งด่วน เห็นผลเร็วจนใคร ๆ ก็ต้องทัก

เปิดอ่าน 14,860 ครั้ง
ประโยชน์ของโยเกิร์ต
ประโยชน์ของโยเกิร์ต

เปิดอ่าน 8,500 ครั้ง
คุณรู้จริงหรือไม่ กับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
คุณรู้จริงหรือไม่ กับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

เปิดอ่าน 60,928 ครั้ง
10 มายากล เทคนิควิทยาศาสตร์ จำไว้ไปโชว์เพื่อนๆ
10 มายากล เทคนิควิทยาศาสตร์ จำไว้ไปโชว์เพื่อนๆ

เปิดอ่าน 73,200 ครั้ง
DIY วิธีทำหน้ากากอนามัยแบบมีช่องใส่แผ่นกรอง สามารถซักแล้วนำกลับมาใช้ได้ใหม่
DIY วิธีทำหน้ากากอนามัยแบบมีช่องใส่แผ่นกรอง สามารถซักแล้วนำกลับมาใช้ได้ใหม่

เปิดอ่าน 1,028 ครั้ง
แนะนำแนวทางสำหรับครูรุ่นใหม่ ในการเตรียมเด็กสอบ TGAT
แนะนำแนวทางสำหรับครูรุ่นใหม่ ในการเตรียมเด็กสอบ TGAT

เปิดอ่าน 36,492 ครั้ง
เรียบร้อยโรงเรียนจีน วลีนี้มีที่มา
เรียบร้อยโรงเรียนจีน วลีนี้มีที่มา

เปิดอ่าน 12,770 ครั้ง
เมื่อ "ลาวา" ปะทะ "น้ำแข็ง" ผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร ไปชมคลิปกัน
เมื่อ "ลาวา" ปะทะ "น้ำแข็ง" ผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร ไปชมคลิปกัน

เปิดอ่าน 25,914 ครั้ง
เคยสังเกต โลโก้ 7-ELEVEn มั้ย..ทำไม n ถึงตัวเล็ก!!
เคยสังเกต โลโก้ 7-ELEVEn มั้ย..ทำไม n ถึงตัวเล็ก!!

เปิดอ่าน 30,191 ครั้ง
ประวัติย่อของคณิตศาสตร์ : อาร์คีมีดีส : Archimedes
ประวัติย่อของคณิตศาสตร์ : อาร์คีมีดีส : Archimedes

เปิดอ่าน 13,118 ครั้ง
8 วิธีถนอมหลังห่างไกลอาการปวด
8 วิธีถนอมหลังห่างไกลอาการปวด

เปิดอ่าน 12,773 ครั้ง
ตุ๊กตาดินเผา เสริมฮวงจุ้ยให้บ้านเรา
ตุ๊กตาดินเผา เสริมฮวงจุ้ยให้บ้านเรา

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 27,611 ครั้ง
จับเดรสให้แมทช์กับรูปร่างของคุณ (Dress Your Body Shape)
จับเดรสให้แมทช์กับรูปร่างของคุณ (Dress Your Body Shape)

เปิดอ่าน 15,071 ครั้ง
ฮือฮา นักดาราศาสตร์เผย ปรากฎชื่อ 7 อำเภอไทยบนหลุมดาวอังคาร
ฮือฮา นักดาราศาสตร์เผย ปรากฎชื่อ 7 อำเภอไทยบนหลุมดาวอังคาร

เปิดอ่าน 15,907 ครั้ง
ทําไมลูกไม่หายไอสักที ?
ทําไมลูกไม่หายไอสักที ?

เปิดอ่าน 27,350 ครั้ง
เคยรู้บ้างมั้ยว่า GNU/GPL คืออะไร
เคยรู้บ้างมั้ยว่า GNU/GPL คืออะไร

เปิดอ่าน 21,937 ครั้ง
คลิปโครงการ "ลดพุงลดโรค 90 วินาที" โดย สสส. ที่กำลังฮิตสุดๆ ในขณะนี้
คลิปโครงการ "ลดพุงลดโรค 90 วินาที" โดย สสส. ที่กำลังฮิตสุดๆ ในขณะนี้ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ