ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
ทัศนคติที่มีต่อการเรียนออนไลน์ (Online learning) จากผลกระทบของสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชื่นวิทยาคม

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติที่มีต่อการเรียนออนไลน์ (Online learning) จากผลกระทบของสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชื่นวิทยาคม) พร้อมทั้งข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะอื่น ๆ ในการเรียนการสอนออนไลน์ Online learning) และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online learning) ของโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชื่นวิทยาคม) การใช้แบบสำรวจและค่าสถิติพื้นฐานที่ใช้วิเคราะห์ ได้แก่ ค่าสถิติร้อยละ (percentage) ใช้สำหรับอธิบายเปรียบเทียบข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ความถี่ และค่าเฉลี่ย มาใช้ในการอภิปรายเพื่ออธิบายและจัดลำดับชั้นของข้อมูล ค่า t-test ใช้ในการเปรียบเทียบหาค่าความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของตัวแปรตามที่ตัวแปรอิสระจำแนกเป็น 2 กลุ่ม และวิเคราะห์ความแปรปรวน (one-way ANOVA) ใช้ในการเปรียบเทียบหาค่าความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของตัวแปรตาม ที่ตัวแปรอิสระจำแนกมากกว่าเป็น 2 กลุ่ม

ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวมนักเรียน มีความพึงพอใจต่อการเรียนออนไลน์ (Online learning) ในระดับมากที่สุด ทั้ง 2 ด้าน คือ ความพึงพอใจในการสอนออนไลน์ (Online learning) ของครู ความพึงพอใจในการเรียนออนไลน์ (Online learning) ของนักเรียน โดยที่เพศ และระดับชั้นเรียนของนักเรียนไม่มีผลต่อความพึงพอใจต่อการเรียนออนไลน์ (Online learning) ส่วนอายุของนักเรียน มีผลต่อความพึงพอใจต่อการเรียนออนไลน์ (Online learning) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

คำนำ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) ประเทศไทยได้มีการออกมาตรการควบคุมโรคอยางครอบคลุมและชัดเจน เพื่อให้การตลาดและเศรษฐกิจดําเนินการได้อย่างปกติ (Natchapon, 2020) สถาบันการศึกษาเป็นสถานที่มีผู้เรียนอยู่รวมกันจำนวนมาก มักจะมีความเสี่ยงสูงหากมีระบบการจัดการที่ไม่ดีอาจจะมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) ได้อย่างรวดเร็วไปยังบุคคลในบ้าน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2563) ในช่วงระยะการระบาดของโรคไม่สามารถจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนได้ตามปกติ สิ่งที่จําเป็นคือการวางแนวทางในการเปิดสถานศึกษาต่าง ๆ เพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนที่สอดคล้องกับความรุนแรงของสถานการณ์ ควบคู่กบการใช้มาตรการทางด้านสาธารณสุขและมาตรการทางสังคมอยางเคร่งครัด จึงต้องมีการจัดการเรียนการสอน ให้อยู่บนระบบออนไลน์ โดยการนําเอาเทคโนโลยีเข้ามาเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดความรู้ และใช้เครื่องมืออํานวยความสะดวกในการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ทั้งหมด สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2563)

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online learning) เป็นสิ่งใหม่ในการรับรู้ของบุคคลทั่วไป แต่สำหรับแวดวงการศึกษาได้รับรู้และตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นก่อนที่จะมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) แล้วด้วยกระบวนทัศน์การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ที่มีการปรับตัวทีละน้อย แต่เมื่อมีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 จึงได้มีการปรับใช้ในอัตราที่เร่งขึ้น อาจจะมีความปัญหาบ้าง แต่เมื่อตั้งหลักได้ก็สามารถนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเลือกใช้แพลตฟอร์มตามที่ถนัด การออกแบบบทเรียน การจัดการห้องเรียน การใช้สื่อในการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ถึงแม้จะมีปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติ แต่ต้องยอมรับว่าการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online learning) เป็นวิถีใหม่ที่จะเป็นไปของการศึกษาไทยในอนาคตอันใกล้นี้

ด้วยเหตุผลดังกล่าวประกอบกับในฐานะที่ผู้วิจัยเป็นครูผู้สอนในโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชื่นวิทยาคม) จึงได้ดำเนินการทัศนคติที่มีต่อการเรียนออนไลน์ (Online learning) จากผลกระทบของสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชื่นวิทยาคม) เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online learning) ในแต่ละระดับชั้น ที่เน้นความสนใจของนักเรียน เน้นการสอนโดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย จัดทำสื่อการสอนที่ดึงดูดความสนใจของนักเรียนเพื่อความสำเร็จของผู้เรียนทั้งด้านการทำงานและการดำเนินชีวิตโดยทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 ที่ทุกคนจะต้องมีการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต

วิธีดำเนินการวิจัย

ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ศึกษาทัศนคติที่มีต่อการเรียนออนไลน์ (Online learning) จากผลกระทบของสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชื่นวิทยาคม) ประจำปีการศึกษา 2564 พร้อมทั้งข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะอื่น ๆ ในการเรียนการสอนออนไลน์ Online learning) และนำไปใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดแนวทางแนวทาง

ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online learning) ให้มี)ระสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และเพื่อให้นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชื่นวิทยาคม) ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 89 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสำรวจความพึงพอใจในการเรียนออนไลน์ (Online learning) ซึ่งเป็นแบบสำรวจที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง โดยสร้าง ในลักษณะแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประเมินค่า (rating scale) แบบ 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด

วิธีการสร้างเครื่องมือ

ศึกษาทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนออนไลน์ (Online learning) และหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชื่นวิทยาคม) เพื่อให้ได้รายละเอียดขอบเขตของเรื่องที่จะศึกษา

1. กำหนดขอบเขตของความพึงพอใจในการเรียนออนไลน์ (Online learning) โดยแบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ

1.1 ความพึงพอใจในการสอนออนไลน์ (Online learning) ของครู

1.2 ความพึงพอใจในการเรียนออนไลน์ (Online learning) ของนักเรียน

2. สร้างแบบสอบถาม เพื่อสำรวจความพึงพอใจ โดยสร้างแบบ สำรวจแบบพรรณนา (descriptive surveys) เป็นคำถามชนิดปลายปิด (close end) แบบมาตรประมาณค่า (Rating scale) การเก็บรวบรวมข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม โปรแกรมสถิติสำเร็จรูป เพื่อทำการวิจัยทางสังคมศาสตร์ และนำผลที่ได้มาทำการวิเคราะห์ทางสถิติเพื่ออธิบายความหมายต่อไป

1. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยหาค่าสถิติร้อยละ (percentage) ใช้สำหรับอธิบายเปรียบเทียบข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

2. ความถี่ และค่าเฉลี่ย มาใช้ในการอภิปรายเพื่ออธิบายและจัดลำดับชั้นของข้อมูล

3. ค่า t-test ใช้ในการเปรียบเทียบหาค่าความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของตัวแปรตามที่ตัวแปรอิสระจำแนกเป็น 2 กลุ่ม

4. วิเคราะห์ความแปรปรวน (one-way ANOVA) ใช้ในการเปรียบเทียบหาค่าความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของตัวแปรตาม ที่ตัวแปรอิสระจำแนกมากกว่าเป็น 2 กลุ่ม

สำหรับค่านัยสำคัญทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ในครั้งนี้กำหนดไว้ที่ระดับ 0.05

สรุปผลการศึกษา

ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชื่นวิทยาคม) ประจำปีการศึกษา 2564

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชื่นวิทยาคม) ประจำปีการศึกษา 2564 ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จำนวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 55.06 มีอายุ 15 ปี จำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 32.58 โดยมีอายุเฉลี่ย 14.25 ปี กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 37.08

ทัศนคติที่มีต่อการเรียนออนไลน์ (Online learning) จากผลกระทบของสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชื่นวิทยาคม) ประจำปีการศึกษา 2564

ความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนออนไลน์ (Online learning) จากผลกระทบของสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชื่นวิทยาคม) ประจำปีการศึกษา 2564 ในภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนออนไลน์ (Online learning) ในระดับมากที่สุด ทั้ง 2 ด้าน คือ ความพึงพอใจมีต่อการสอนออนไลน์ (Online learning) ของครู และความพึงพอใจในการเรียนออนไลน์ (Online learning) ของนักเรียน

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชื่นวิทยาคม) ประจำปีการศึกษา 2564 ที่เข้าเรียนออนไลน์ (Online learning) ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ สรุปได้ ดังนี้

1. อินเตอร์เน็ตที่บ้านไม่ค่อยแรง ทำให้ฟังครูพูดไม่ค่อยรู้เรื่อง

2. อยากให้ครูสั่งการบ้านน้อยกว่านี้

3. อยากมาเรียนที่โรงเรียนแบบได้เจอเพื่อน เจอครู

ผลการทดสอบสมมติฐาน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชื่นวิทยาคม) ประจำปีการศึกษา 2564 ที่เข้าเรียนในวิชาการงานอาชีพ ที่มีเพศ และระดับชั้นเรียนที่แตกต่างกัน จะมีความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนออนไลน์ (Online learning) ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชื่นวิทยาคม) ประจำปีการศึกษา 2564 ที่เข้าเรียนในวิชาการงานอาชีพ ที่มีอายุแตกต่างกัน จะมีความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนออนไลน์ (Online learning) ที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

ข้อเสนอแนะ

1. จากการศึกษาพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนออนไลน์ (Online learning) ในระดับมากที่สุด ดังนั้นเพื่อเป็นการพัฒนาสมรรถนะของนักเรียนให้เต็มตามศักยภาพ ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online learning) จะต้องสอดคล้องกับความสนใจของนักเรียน เน้นการสอนโดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย จัดทำสื่อการสอนที่ดึงดูดความสนใจของนักเรียน

2. การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online learning) ในปีการศึกษาต่อไปควรมีการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้มากขึ้น เช่น กำหนดช่วงเวลาในการถาม-ตอบข้อสงสัยของนักเรียน และช่วงเวลาที่ให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเองซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน และระหว่างนักเรียนด้วยกันเอง

โพสต์โดย ครุพิมมี่ : [7 มี.ค. 2565 เวลา 08:04 น.]
อ่าน [493] ไอพี : 110.169.69.196
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 22,238 ครั้ง
วิธีเพาะทานตะวันงอก
วิธีเพาะทานตะวันงอก

เปิดอ่าน 13,541 ครั้ง
แนะ5 ขั้นตอนใช้นิทานกล่อมลูกนอนหลับ
แนะ5 ขั้นตอนใช้นิทานกล่อมลูกนอนหลับ

เปิดอ่าน 26,727 ครั้ง
ความหมายยันต์
ความหมายยันต์

เปิดอ่าน 105,775 ครั้ง
แบบจำลองการคำนวนการเลื่อนขั้นเงินเดือน
แบบจำลองการคำนวนการเลื่อนขั้นเงินเดือน

เปิดอ่าน 18,370 ครั้ง
เรื่องของกลิ่นปาก
เรื่องของกลิ่นปาก

เปิดอ่าน 8,562 ครั้ง
ออกกำลังกายตามอารมณ์
ออกกำลังกายตามอารมณ์

เปิดอ่าน 11,845 ครั้ง
เสริมสร้างทักษะให้ลูกน้อยไปกับ 3 กิจกรรมพัฒนา EF
เสริมสร้างทักษะให้ลูกน้อยไปกับ 3 กิจกรรมพัฒนา EF

เปิดอ่าน 40,469 ครั้ง
สรุปสูตรไฮเพอร์โบลามุมฉาก
สรุปสูตรไฮเพอร์โบลามุมฉาก

เปิดอ่าน 20,409 ครั้ง
คุณสมบัติของ e-Learning
คุณสมบัติของ e-Learning

เปิดอ่าน 10,787 ครั้ง
ตูนส์ศึกษา : เด็กจะกระตือรือร้นและมีความสุขในการเรียนเมื่อใด......ภาพนี้มีคำตอบ
ตูนส์ศึกษา : เด็กจะกระตือรือร้นและมีความสุขในการเรียนเมื่อใด......ภาพนี้มีคำตอบ

เปิดอ่าน 90,665 ครั้ง
หลักการใช้ "คำสรรพนาม" ในภาษาไทย
หลักการใช้ "คำสรรพนาม" ในภาษาไทย

เปิดอ่าน 8,269 ครั้ง
สื่อเผย ดิกชันนารีฯ อาจไร้คนสนใจในอนาคต
สื่อเผย ดิกชันนารีฯ อาจไร้คนสนใจในอนาคต

เปิดอ่าน 25,439 ครั้ง
พยาธิใบไม้ในตับ
พยาธิใบไม้ในตับ

เปิดอ่าน 36,174 ครั้ง
พัฒนาการทางเทคโนโลยีการศึกษา
พัฒนาการทางเทคโนโลยีการศึกษา

เปิดอ่าน 21,693 ครั้ง
ไอเดีย..โครงสร้างศธ.รูปแบบใหม่สลาย5แท่งหวนสู่ "กรม"!
ไอเดีย..โครงสร้างศธ.รูปแบบใหม่สลาย5แท่งหวนสู่ "กรม"!

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 14,544 ครั้ง
ฮือฮา! ครูสาวสุดทุ่ม ตัดชุดบอดี้สูททั้งตัวสกรีนภาพเหมือนอวัยวะภายในร่างกายสอนวิชากายวิภาค
ฮือฮา! ครูสาวสุดทุ่ม ตัดชุดบอดี้สูททั้งตัวสกรีนภาพเหมือนอวัยวะภายในร่างกายสอนวิชากายวิภาค

เปิดอ่าน 10,656 ครั้ง
ระวัง นุ่งกางเกงคับรัดติ้ว แข้งขาเป็นเหน็บชาได้
ระวัง นุ่งกางเกงคับรัดติ้ว แข้งขาเป็นเหน็บชาได้

เปิดอ่าน 14,463 ครั้ง
ชำยอดอ่อนควบแน่น เคล็ดวิชาปราชญ์ชาวบ้าน
ชำยอดอ่อนควบแน่น เคล็ดวิชาปราชญ์ชาวบ้าน

เปิดอ่าน 8,025 ครั้ง
ตอนนี้สามารถรับประทานเนื้อหมู ได้อย่างปลอดภัยหรือไม่
ตอนนี้สามารถรับประทานเนื้อหมู ได้อย่างปลอดภัยหรือไม่

เปิดอ่าน 15,256 ครั้ง
วิธีการลบบาง URL ออกจากช่อง Address
วิธีการลบบาง URL ออกจากช่อง Address เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ