ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียน ตามอัตลักษณ์สถานศึกษา โดยใช้กลยุทธ์ PHARADON MODEL โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๒ (บ้านเนินแร่ไพบูลย์ราษฎร์สงเคราะห์) ปีการศึกษา 2561-2562

ชื่อผลงาน : การพัฒนาคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียน ตามอัตลักษณ์สถานศึกษา โดยใช้กลยุทธ์ PHARADON MODEL โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๒ (บ้านเนินแร่ไพบูลย์ราษฎร์สงเคราะห์) ปีการศึกษา 2561-2562

ผู้รายงาน : นายภราดร พวงดี โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๒ (บ้านเนินแร่ไพบูลย์ราษฎร์สงเคราะห์)

ปีที่รายงาน : ปีการศึกษา 2561-2562

บทคัดย่อ

การพัฒนาคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียน ตามอัตลักษณ์สถานศึกษา โดยใช้กลยุทธ์ PHARADON MODEL โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๒ (บ้านเนินแร่ไพบูลย์ราษฎร์สงเคราะห์) ปีการศึกษา 2561-2562 ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาระดับคุณภาพการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียนตามอัตลักษณ์สถานศึกษา โดยใช้กลยุทธ์ PHARADON MODEL โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๒ (บ้านเนินแร่ไพบูลย์ราษฎร์สงเคราะห์) หลังการพัฒนา ปีการศึกษา 2561-2562 2) เพื่อศึกษาผลการปรับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ตามสภาพจริงของนักเรียน หลังการพัฒนา คุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียนตามอัตลักษณ์สถานศึกษา โดยใช้กลยุทธ์ PHARADON MODEL โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๒ (บ้านเนินแร่ไพบูลย์ราษฎร์สงเคราะห์) ปีการศึกษา 2561-2562 3) เพื่อศึกษาคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียน ตามอัตลักษณ์สถานศึกษา หลังการพัฒนาโดยใช้กลยุทธ์ PHARADON MODEL โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๒ (บ้านเนินแร่ไพบูลย์ราษฎร์สงเคราะห์) ปีการศึกษา 2561-2562 4) เพื่อศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา หลังการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียนตามอัตลักษณ์สถานศึกษา โดยใช้กลยุทธ์ PHARADON MODEL โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๒ (บ้านเนินแร่ไพบูลย์ราษฎร์สงเคราะห์) ปีการศึกษา 2561-2562 5) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครือข่ายชุมชนที่มีต่อการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียน ตามอัตลักษณ์สถานศึกษา โดยใช้กลยุทธ์ PHARADON MODEL โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๒ (บ้านเนินแร่ไพบูลย์ราษฎร์สงเคราะห์) ปีการศึกษา 2561-2562 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 2 ปีการศึกษา ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2561 – มีนาคม 2563 ต่อเนื่องตลอด 2 ปีการศึกษา กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ประกอบด้วย 1) กลุ่มตัวอย่างนักเรียน ปีการศึกษา 2561 จำนวน 68 คน ปีการศึกษา 2562 จำนวน 74 คน 2) กลุ่มตัวอย่างครู ปีการศึกษา 2561 จำนวน 9 คน ปีการศึกษา 2562 จำนวน 8 คน 3) กลุ่มตัวอย่างผู้ปกครองปีการศึกษา 2561 จำนวน 68 คน ปีการศึกษา 2562 จำนวน 74 คน 4) กลุ่มตัวอย่างคณะกรรมการสถานศึกษาปีการศึกษา 2561 และ ปีการศึกษา 2562 จำนวน 10 คน และ 5) กลุ่มตัวอย่างเครือข่ายชุมชน ปีการศึกษา 2561 และ ปีการศึกษา 2562 จำนวน 7 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 3 ฉบับ แบบบันทึกผลการปรับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนตามสภาพจริง และแบบบันทึกผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา จำนวน 2 ฉบับรวมทั้งสิ้น 5 ฉบับ มีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ได้ค่าความเชื่อมั่นแต่ละฉบับระหว่าง 0.91-0.96 ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 หลังการพัฒนาเมื่อสิ้นปีการศึกษา 2561 ช่วงเดือนมีนาคม 2562 และครั้งที่ 2 หลังการพัฒนาเมื่อสิ้นปีการศึกษา 2562 ช่วงเดือนมีนาคม 2563 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

ผลการวิจัย พบว่า

1. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียน ตามอัตลักษณ์สถานศึกษา โดยใช้กลยุทธ์ PHARADON MODEL โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๒ (บ้านเนินแร่ไพบูลย์ราษฎร์สงเคราะห์) ปีการศึกษา 2561-2562 ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า

ปีการศึกษา 2561 โดยรวมทุกกลุ่มที่ประเมินคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียน ตามอัตลักษณ์สถานศึกษา อยู่ในระดับมาก ( = 4.23 , S.D. = 0.48) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ( = 4.29 , S.D. = 0.66) มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด อยู่ในระดับมากเช่นกัน

ปีการศึกษา 2562 โดยรวมทุกกลุ่มที่ประเมิน อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.25 , S.D.= 0.47) อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( = 4.29, S.D. = 0.66) อยู่ในระดับมากที่สุด เช่นกัน สอดคล้องตามสมมติฐาน

2. ผลการปรับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนตามสภาพจริง พบว่า ปีการศึกษา 2561 มีนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์รวมทั้งสิ้น 14 คน คิดเป็นร้อยละ 20.58 ของนักเรียนทั้งหมด ปีการศึกษา 2562 มีนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ รวมทั้งสิ้น 8 คน คิดเป็นร้อยละ 10.81 สรุปผลการปรับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ หลังการพัฒนาทั้งสองปีการศึกษา พบว่า โรงเรียนสามารถลดจำนวนนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ได้จำนวน 22 คน คิดเป็น ร้อยละ 15.49 และเป็นที่น่าสังเกตว่า ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสามารถลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนทุกระดับลดลง สอดคล้องตามสมมติฐาน

3. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียน ตามอัตลักษณ์สถานศึกษาหลังการพัฒนา โดยใช้กลยุทธ์ PHARADON MODEL โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๒ (บ้านเนินแร่ไพบูลย์ราษฎร์สงเคราะห์) หลังการพัฒนา ตามความคิดเห็นของครู และผู้ปกครอง

ปีการศึกษา 2561 โดยรวมทั้งสองกลุ่มผู้ประเมิน อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่มผู้ประเมิน พบว่า กลุ่มครูมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( = 4.23 , S.D. = 0.69) อยู่ในระดับมาก และด้านผู้ปกครองมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( = 4.22 , S.D. = 0.47)

ปีการศึกษา 2562 โดยรวมทั้งสองกลุ่มผู้ประเมิน อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่มผู้ประเมิน พบว่า ทั้งสองกลุ่ม คือ กลุ่มครู มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( = 4.53 , S.D. = 0.63) อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ กลุ่มผู้ปกครอง ( = 4.29, S.D. = 0.46) อยู่ในระดับมาก เช่นกัน สอดคล้องตามสมมติฐาน

4. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนที่มีผลการประเมินระดับดีขึ้นไปโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๒ (บ้านเนินแร่ไพบูลย์ราษฎร์สงเคราะห์) หลังการพัฒนา ปีการศึกษา 2561-2562 พบว่า คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนที่มีผลการประเมินระดับดีขึ้นไปหลังการพัฒนา ทั้ง 2 ปีการศึกษามีค่าเฉลี่ยร้อยละมากกว่า ร้อยละ 90 ทั้ง 8 ประการ โดยปีการศึกษา 2562 มีค่าเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าปีการศึกษา 2561 ทั้ง 8 ประการ และเมื่อพิจารณาค่าพัฒนา พบว่า คุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยู่อย่างพอเพียง มีค่าพัฒนาสูงสุด +3.08 รองลงมาได้แก่ คุณลักษณะอันพึงประสง มุ่งมั่นในการทำงาน +2.70 ส่วนคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ มีค่าพัฒนาต่ำสุด +1.54 สอดคล้องตามสมมติฐาน

5. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครือข่ายชุมชนที่มีต่อการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียน ตามอัตลักษณ์สถานศึกษา โดยใช้กลยุทธ์ PHARADON MODEL โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๒ (บ้านเนินแร่ไพบูลย์ราษฎร์สงเคราะห์) หลังการพัฒนา ปีการศึกษา 2561-2562

ปีการศึกษา 2561 โดยภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมินมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาจำแนกตามกลุ่มผู้ประเมิน พบว่า กลุ่มครูมีความพึงพอใจค่าเฉลี่ยสูงสุด ( = 4.28, S.D. = 0.57) อยู่ในระดับมาก รองลงมาได้แก่ กลุ่มนักเรียน ( = 4.2, S.D. = 0.54) อยู่ในระดับมาก ส่วนกลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ต่ำสุด ( =4.1, S.D. = 0.48) อยู่ในระดับมาก เช่นกัน

ปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมินมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาจำแนกตามกลุ่มผู้ปะเมิน พบว่า กลุ่มครู มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด ( = 4.55, S.D. = 0.50) อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่ กลุ่มผู้ปกครอง ( = 4.55, S.D. = 0.54) อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนกลุ่มนักเรียนมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ( = 4.49, S.D. = 0.42) อยู่ในระดับมาก เช่นกันสอดคล้องตามสมมติฐาน

โพสต์โดย ผอ.กุ้ง : [8 มี.ค. 2565 เวลา 17:11 น.]
อ่าน [456] ไอพี : 223.207.243.170
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 15,297 ครั้ง
ประกาศศธ. เรื่อง วรรณคดีสำหรับจัดการเรียนการสอนภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลาง 2551
ประกาศศธ. เรื่อง วรรณคดีสำหรับจัดการเรียนการสอนภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลาง 2551

เปิดอ่าน 237,189 ครั้ง
ความถี่และความบ่อย(ภาษาอังกฤษ)
ความถี่และความบ่อย(ภาษาอังกฤษ)

เปิดอ่าน 11,072 ครั้ง
"ยาชื่อสามัญ"... นามนั้นสำคัญฉะนี้
"ยาชื่อสามัญ"... นามนั้นสำคัญฉะนี้

เปิดอ่าน 8,185 ครั้ง
"สู่แสงสว่าง" หัวใจส่องเลนส์
"สู่แสงสว่าง" หัวใจส่องเลนส์

เปิดอ่าน 14,673 ครั้ง
หลักการใช้ Future Perfect Continuous Tense
หลักการใช้ Future Perfect Continuous Tense

เปิดอ่าน 22,572 ครั้ง
ปิรามิดเพิ่มพลังความรู้
ปิรามิดเพิ่มพลังความรู้

เปิดอ่าน 37,015 ครั้ง
เรียบร้อยโรงเรียนจีน วลีนี้มีที่มา
เรียบร้อยโรงเรียนจีน วลีนี้มีที่มา

เปิดอ่าน 20,138 ครั้ง
มอบอำนาจให้ รอง กพฐ.ทำสัญญาการผ่อนชำระหนี้ รับสภาพหนี้ การดำเนินคดีฯ
มอบอำนาจให้ รอง กพฐ.ทำสัญญาการผ่อนชำระหนี้ รับสภาพหนี้ การดำเนินคดีฯ

เปิดอ่าน 16,532 ครั้ง
โคขุน..."ไทยแบล็ค" ลูกผสมพันธุ์ใหม่ให้เนื้อมาก
โคขุน..."ไทยแบล็ค" ลูกผสมพันธุ์ใหม่ให้เนื้อมาก

เปิดอ่าน 12,651 ครั้ง
กล้วยหอมชนะเครื่องดื่มบำรุงกำลัง มีสารอาหาร สารต้านอนุมูลอิสระในตัว
กล้วยหอมชนะเครื่องดื่มบำรุงกำลัง มีสารอาหาร สารต้านอนุมูลอิสระในตัว

เปิดอ่าน 35,195 ครั้ง
การเขียนเรื่องสั้นเบื้องต้น
การเขียนเรื่องสั้นเบื้องต้น

เปิดอ่าน 13,816 ครั้ง
แชร์ว่อนเน็ต ตำรวจจับมอเตอร์ไซค์ วิ่งเลนขวาผิดหรือ
แชร์ว่อนเน็ต ตำรวจจับมอเตอร์ไซค์ วิ่งเลนขวาผิดหรือ

เปิดอ่าน 10,707 ครั้ง
"หนี้ครู" ปัญหาอมตะคู่แม่พิมพ์ของชาติ
"หนี้ครู" ปัญหาอมตะคู่แม่พิมพ์ของชาติ

เปิดอ่าน 24,495 ครั้ง
รวมประกาศเกี่ยวกับการศึกษา
รวมประกาศเกี่ยวกับการศึกษา

เปิดอ่าน 10,152 ครั้ง
ตรงต่อเวลา...ช่วยอนาคตหนูมั่นได้
ตรงต่อเวลา...ช่วยอนาคตหนูมั่นได้

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 22,906 ครั้ง
นานาไอเดีย แปลงยางรถยนต์เก่า มาใช้อย่างเก๋ไก๋ ทำไว้ใช้เองที่บ้าน/ที่โรงเรียน หรือทำขายเป็นอาชีพเสริมก็ได้
นานาไอเดีย แปลงยางรถยนต์เก่า มาใช้อย่างเก๋ไก๋ ทำไว้ใช้เองที่บ้าน/ที่โรงเรียน หรือทำขายเป็นอาชีพเสริมก็ได้

เปิดอ่าน 25,184 ครั้ง
เลิกครู 5 ปี…แก้ทั้งระบบครบวงจร : โดย สมหมาย ปาริจฉัตต์
เลิกครู 5 ปี…แก้ทั้งระบบครบวงจร : โดย สมหมาย ปาริจฉัตต์

เปิดอ่าน 25,565 ครั้ง
10 วิธีเลี้ยงลูกให้มีความสุขตามหลักวิทยาศาสตร์
10 วิธีเลี้ยงลูกให้มีความสุขตามหลักวิทยาศาสตร์

เปิดอ่าน 11,559 ครั้ง
เผยเด็กนร.หญิง ไม่ค่อยกินข้าวเช้า เตือนเสี่ยงกระทบสุขภาพ-การเรียน
เผยเด็กนร.หญิง ไม่ค่อยกินข้าวเช้า เตือนเสี่ยงกระทบสุขภาพ-การเรียน

เปิดอ่าน 10,095 ครั้ง
วิดีทัศน์นำเสนอภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ ด้านการศึกษา
วิดีทัศน์นำเสนอภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ ด้านการศึกษา เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ