ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมอัตลักษณ์ผู้เรียนโดยใช้ CHANGE MODEL โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 – 2563

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) พัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้าง

คุณธรรมอัตลักษณ์ผู้เรียน โดยใช้ CHANGE MODEL โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 – 2563 2) ศึกษาคุณภาพของสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมอัตลักษณ์ผู้เรียน โดยใช้ CHANGE MODEL โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยหลังการพัฒนา ปีการศึกษา 2562 – 2563 3) ศึกษาคุณธรรมอัตลักษณ์ของผู้เรียน โดยใช้ CHANGE MODEL โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย หลังการพัฒนา ปีการศึกษา 2562 – 2563 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครือข่ายองค์กรชุมชนต่อการพัฒนาคุณธรรมอัตลักษณ์ผู้เรียน โดยใช้ CHANGE MODEL โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย หลังการพัฒนา ปีการศึกษา 2562 – 2563

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย กลุ่มตัวอย่างนักเรียน ปีการศึกษา 2562 และ ปีการศึกษา 2563 จำนวน 354 คน กลุ่มตัวอย่างครู ปีการศึกษา 2562 จำนวน 136 คน ปีการศึกษา 2563 จำนวน 132 คน กลุ่มตัวอย่างผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 จำนวน 354 คน กลุ่มตัวอย่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 และ ปีการศึกษา 2563 จำนวน 13 คน และกลุ่มตัวอย่างผู้แทนจากเครือข่ายองค์กรชุมชน ปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 จำนวน 18 คนเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale ) 5 ระดับ และมีข้อคำถามปลายเปิด จำนวน 3 ฉบับทุกฉบับมีการตรวจคุณภาพของเครื่องมือได้ความเชื่อมั่นระหว่าง .86 - .96 สถิติที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลได้แก่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแบบบันทึกผลการสังเกตพฤติกรรมที่สะท้อนถึงคุณธรรมอัตลักษณ์ของผู้เรียน จำนวน 1 ฉบับ

ผลการวิจัยพบว่า

1. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมอัตลักษณ์ผู้เรียน โดยใช้ CHANGE MODEL โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานหลังการพัฒนา ปีการศึกษา 2562 – 2563 พบว่า

ปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมินมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก ( =

4.03, S.D. = .04 ) เมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่มที่ตอบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ยคุณภาพสูงสุด อยู่ในระดับมาก = 4.07, S.D. = .18) รองลงมาได้แก่ กลุ่มนักเรียนมีคุณภาพ อยู่ในระดับมาก ( = 4.04, S.D. = .06) ส่วนกลุ่มครู มีค่าเฉลี่ยคุณภาพต่ำสุด อยู่ในระดับมากเช่นกัน ( = 3.99, S.D. = .06)

ปีการศึกษา 2563 โดยภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมินมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก ( =

4.32, S.D. = .06 ) เมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่มที่ตอบแบบสอบถาม พบว่า นักเรียนมีค่าเฉลี่ยคุณภาพสูงสุด อยู่ในระดับมาก ( = 4.37, S.D. = .09) รองลงมาได้แก่ กลุ่มผู้ปกครอง และกลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคุณภาพ อยู่ในระดับมาก ( = 4.34, S.D. = .12) ( = 4.34, S.D. = . 22) ส่วนกลุ่มครู มีค่าเฉลี่ยคุณภาพต่ำสุด อยู่ในระดับมากเช่นกัน ( = 4.23, S.D. = .09) แสดงว่า ปีการศึกษา 2563 มีค่าพัฒนาสูงกว่าปีการศึกษา 2562 โดยมีค่าพัฒนาภาพรวมเท่ากับ +0.29 สอดคล้องกับสมมติฐาน

2. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับคุณภาพของสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมอัตลักษณ์ผู้เรียน โดยใช้ CHANGE MODEL โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หลังการพัฒนาปีการศึกษา 2562 – 2563 พบว่า

ปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมินมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก ( = 4.13, S.D. = .35 ) เมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่มที่ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ปกครอง มีคุณภาพค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมาก ( = 4.22, S.D. = .66) รองลงมาได้แก่ กลุ่มนักเรียนและกลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับมาก ( = 4.11, S.D. = .99) ( = 4.11, S.D. = .16) ส่วนกลุ่มครู มีค่าเฉลี่ยคุณภาพต่ำสุด อยู่ในระดับมากเช่นกัน ( = 4.08, S.D. = .16)

ปีการศึกษา 2563 โดยภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมินมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก ( = 4.41, S.D. = .18 ) เมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่มที่ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ปกครอง มีคุณภาพค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมาก ( = 4.41, S.D. = .24) รองลงมาได้แก่ กลุ่มนักเรียนและกลุ่มครู อยู่ในระดับมาก ( = 4.41, S.D. = .24) ( = 4.41, S.D. = .18) ส่วนกลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ยคุณภาพต่ำสุด อยู่ในระดับมากเช่นกัน ( = 4.37, S.D. = .16) แสดงว่า ปีการศึกษา 2563 มีค่าพัฒนาสูงกว่าปีการศึกษา 2562 โดยมีค่าพัฒนาภาพรวมเท่ากับ +0.28 สอดคล้องกับสมมติฐาน

3. สรุปผลผลการเปรียบเทียบการสังเกตพฤติกรรมที่สะท้อนคุณธรรมอัตลักษณ์ของผู้เรียน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย โดยใช้ CHANGE MODEL โดยครูที่ปรึกษาเป็นผู้สังเกตพฤติกรรมนักเรียนเป็นรายบุคคลหลังการพัฒนา ปีการศึกษา 2562 และ 2563 พบว่า

ปีการศึกษา 2562 พฤติกรรมที่สะท้อนคุณธรรมอัตลักษณ์ของผู้เรียน ตามตัวบ่งชี้ที่โรงเรียนกำหนด ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่1) รู้หน้าที่ 2) ซื่อสัตย์ และ 3) ปฏิบัติตามกฎ มีคุณภาพระดับดีขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยร้อยละ ระหว่าง 92.93 - 93.22

ปีการศึกษา 2563 พฤติกรรมที่สะท้อนคุณธรรมอัตลักษณ์ของผู้เรียน ตามตัวบ่งชี้ที่โรงเรียนกำหนด ทั้ง 3 ด้านได้แก่ 1) รู้หน้าที่ 2) ซื่อสัตย์ และ 3) ปฏิบัติตามกฎ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ ระหว่าง 95.42 -97.69 แสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมที่สะท้อนคุณธรรมอัตลักษณ์ของผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 มีการพัฒนาสูงกว่า ปีการศึกษา 2562 ทุกด้าน สอดคล้องกับสมมติฐาน

4. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจต่อการพัฒนาคุณธรรมอัตลักษณ์ผู้เรียน โดยใช้ CHANGE MODEL โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยวิทยาลัย ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้แทนจากองค์กรเครือข่ายชุมชน ปีการศึกษา 2562 – 2563 พบว่า

ปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมินมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( = 4.29, S.D. = .16 ) เมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่มที่ตอบแบบสอบถาม พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมาก ( = 4.42, S.D. = .24) รองลงมาได้แก่ กลุ่มผู้ปกครอง อยู่ในระดับมาก ( = 4.40, S.D. = .17) ส่วนกลุ่มนักเรียน มีค่าเฉลี่ยคุณภาพต่ำสุด อยู่ในระดับมากเช่นกัน ( = 4.18, S.D. = .11)

ปีการศึกษา 2563 โดยภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมินมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.53, S.D. = .15 ) เมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่มที่ตอบแบบสอบถาม พบว่าคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.64, S.D. = .11) รองลงมาได้แก่ กลุ่มผู้ปกครอง อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.56, S.D. = .16) ( = 4.41, S.D. = .18) ส่วนกลุ่มครู มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด อยู่ในระดับมากเช่นกัน ( = 4.47, S.D. = .15) แสดงว่า ปีการศึกษา 2563 มีค่าพัฒนาสูงกว่าปีการศึกษา 2562 โดยมีค่าพัฒนาภาพรวมเท่ากับ +0.28 สอดคล้องกับสมมติฐาน

ข้อเสนอแนะ

จากการวิจัยการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม

อัตลักษณ์ผู้เรียน โดยใช้ CHANGE MODEL โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 – 2563

ครั้งนี้ทำให้ได้ค้นพบจุดเด่นของการมีแบบอย่างที่ดีซึ่งเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการเสริมสร้างคุณธรรมอัตลักษณ์ผู้เรียน ต่อไป

ข้อเสนอแนะเพื่อการนำผลการวิจัยไปใช้

1. ด้าน Create sense of urgency การสร้างสำนึกแห่งความเร่งด่วน สถานศึกษา

อื่นควรสร้างสำนึกแห่งความเร่งด่วน โดยใช้กระบวนการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ การติดต่อ ส่งผ่านข้อมูล ความคิด ความเข้าใจ หรือความรู้สึกระหว่างบุคคลภายในโรงเรียนให้ทราบถึงเหตุผลความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลง การสื่อสารที่ดีที่จะช่วยสร้างความเข้าใจในนโยบายของผู้บริหาร สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรภายในโรงเรียน ผู้บริหารควรเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2. ด้าน Head ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง/ริเริ่มแนวทางร่วมกัน ผู้บริหารสถานศึกษา

ควรมีภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงความเป็นผู้นำที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง สามารถชี้แนะหรือนำพา สมาชิกในการร่วมมือขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนอย่างสร้างสรรค์ ปัจจัยสำคัญที่นำมาซึ่งความสำเร็จของการ เป็นผู้นำนั้น การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง การปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ และมีความโปร่งใส

3. ด้าน Activity กิจกรรมที่หลากหลายควรเกิดจากการร่วมคิด ร่วมทำ การนิเทศ

ติดตาม การเสริมแรง รวมถึงกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในทุกด้าน เช่นกิจกรรมในห้องเรียน กิจกรรมนอกห้องเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร ควรมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

4. ด้าน Network ภาคีเครือข่าย ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการสร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือที่อยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจในวัตถุประสงค์การทำงาน ร่วมกัน การแบ่งงานกันทำ การแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ร่วมกัน บทบาทของความร่วมมือจะแผ่ขยายออกไป จากการให้ความร่วมมือทางด้านการศึกษาไปสู่ความร่วมมือในการ สร้างความเข้มแข็งในด้านอื่น ๆ เช่นการร่วมกันดูแลช่วยเหลือนักเรียน การระดมทรัพยากร และการสนับสนุนบุคลากร

5. ด้าน Good Governance หลักธรรมาภิบาล ผู้บริหารสถานศึกษาควรนำหลักใน

การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โดยใช้หลักการมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ ร่วมประเมินผล อย่างโปร่งใส ยึดหลักความถูกต้องตามระเบียบวิธีปฏิบัติและหลักคุณธรรม ภายใต้ทรัพยากรที่มีอย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด

6. ด้าน Environment การพัฒนาสภาพแวดล้อม สื่อต้นแบบ สถานศึกษาควรจัด

สภาพแวดล้อมที่เป็นสื่อต้นแบบต้นแบบที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ซึ่งการจัดสภาพแวดล้อมที่ดีจะเป็นส่วน ประกอบที่สำคัญส่วนหนึ่งที่จะส่งผลให้ผู้เรียนมีพัฒนาการ มีความปลอดภัย มีแรงจูงใจทำให้เกิดความสุขและประสบผลสำเร็จ เนื่องจากสถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ที่วัดมวลประสบการณ์แก่นักเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อมผู้เรียนได้รับการจัดการเรียนการสอนตามธรรมชาติ ได้ฝึกปฏิบัติจริง ดังนั้นสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาจึงเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่มีความสำคัญและมีอิทธิพลต่อผู้เรียนช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้าน ความรู้ ความคิด บุคลิกภาพ มีความรับผิดชอบและประสบผลสำเร็จในอนาคต

7. หลังการพัฒนาโรงเรียนควรมีการตรวจสอบพฤติกรรมที่สะท้อนคุณธรรมอัตลักษณ์

อย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อดูแนวโน้มความคงทน ต่อเนื่องและยั่งยืนของพฤติกรรมคุณธรรมอัตลักษณ์ผู้เรียนและทบทวนกิจกรรมต่างๆ เพื่อปรับปรุง พัฒนา ค่าเป้าหมาย เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของโรงเรียน และบริบทของสถานศึกษา อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณธรรมอัตลักษณ์ของผู้เรียน

2. ควรศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21

3. ควรศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามของ

นักเรียนในด้านอื่นๆ

โพสต์โดย สุไรหย้า หลีสันมะหมัด : [8 มี.ค. 2565 เวลา 17:44 น.]
อ่าน [510] ไอพี : 124.122.227.46
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 18,996 ครั้ง
ประวัติศาสนาพุทธ
ประวัติศาสนาพุทธ

เปิดอ่าน 10,233 ครั้ง
จะเลือกแปรงสีฟันแบบไหนดี ?
จะเลือกแปรงสีฟันแบบไหนดี ?

เปิดอ่าน 14,546 ครั้ง
SEO กับ SEM คืออะไร...ต่างกันแค่ไหน?
SEO กับ SEM คืออะไร...ต่างกันแค่ไหน?

เปิดอ่าน 19,131 ครั้ง
5 เทคนิคการจำแบบฉบับ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์
5 เทคนิคการจำแบบฉบับ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์

เปิดอ่าน 48,907 ครั้ง
แผนผังขั้นตอนการดำเนินการของ กศจ. ในการดำเนินการย้ายครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์
แผนผังขั้นตอนการดำเนินการของ กศจ. ในการดำเนินการย้ายครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์

เปิดอ่าน 10,852 ครั้ง
โอเมก้า 3 ใน ปลา ก็มีโทษ
โอเมก้า 3 ใน ปลา ก็มีโทษ

เปิดอ่าน 15,998 ครั้ง
ระเบียบทำงานนอกเวลาราชการ
ระเบียบทำงานนอกเวลาราชการ

เปิดอ่าน 16,371 ครั้ง
การถ่ายภาพวิวทิวทัศน์
การถ่ายภาพวิวทิวทัศน์

เปิดอ่าน 35,123 ครั้ง
"มะละกอ" มีถิ่นกำเนิดจากที่ใด?
"มะละกอ" มีถิ่นกำเนิดจากที่ใด?

เปิดอ่าน 16,615 ครั้ง
สีเสียด
สีเสียด

เปิดอ่าน 9,988 ครั้ง
iOS 6 มีอะไรใหม่บ้าง?
iOS 6 มีอะไรใหม่บ้าง?

เปิดอ่าน 12,138 ครั้ง
น้ำตกแปลก แหวกแนว มหัศจรรย์ลีลาแห่งสายน้ำ
น้ำตกแปลก แหวกแนว มหัศจรรย์ลีลาแห่งสายน้ำ

เปิดอ่าน 25,614 ครั้ง
วิธีเก็บมะนาวให้สดนาน
วิธีเก็บมะนาวให้สดนาน

เปิดอ่าน 10,755 ครั้ง
ผักที่มีรูจากแมลงใช่ว่าจะปลอดภัยเสมอไป...
ผักที่มีรูจากแมลงใช่ว่าจะปลอดภัยเสมอไป...

เปิดอ่าน 12,953 ครั้ง
จำปี ดอกจำปี ต้นจำปี
จำปี ดอกจำปี ต้นจำปี

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 25,972 ครั้ง
แนวทางจัดทำแผนปฏิบัติการ
แนวทางจัดทำแผนปฏิบัติการ

เปิดอ่าน 60,107 ครั้ง
100อันดับโรงเรียนดีที่สุดปี58
100อันดับโรงเรียนดีที่สุดปี58

เปิดอ่าน 22,537 ครั้ง
ทำไมจึงไม่บรรจุน้ำอัดลมให้เต็มขวด?
ทำไมจึงไม่บรรจุน้ำอัดลมให้เต็มขวด?

เปิดอ่าน 15,577 ครั้ง
เว็บไซต์แสดงแผนที่ที่ถูกน้ำท่วมจากภาพถ่ายดาวเทียม
เว็บไซต์แสดงแผนที่ที่ถูกน้ำท่วมจากภาพถ่ายดาวเทียม

เปิดอ่าน 2,085 ครั้ง
เลือก "เคาน์เตอร์ครัว" ให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์การทำครัว
เลือก "เคาน์เตอร์ครัว" ให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์การทำครัว เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ