ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
นวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์ประเภทแบบ POP UP เพื่อ ส่งเสริมทักษะการอ่าน-การเขีย นางสุรางค์ อุไรวรรณ โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี สพป.สบ.2

๑. ความสำคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่นำเสนอ

๑.๑ ความเป็นมาและสภาพของปัญหา

จากสภาพปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย ส่งผลให้โรงเรียนทั่วประเทศไม่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียนได้ แต่โรงเรียนก็ต้องเปิดการเรียนการสอนตามปกติแบบวิถีใหม่ในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายรูปแบบ ครูผู้สอนจึงเห็นความสำคัญเรื่องการอ่าน-การเขียนมีความสำคัญเพราะเป็นวิธีการสื่อสารและมีประโยชน์เนื่องด้วยเป็นการถ่ายทอด ความรู้ ความคิด ความรู้สึกต่างๆของผู้อ่านเป็นหลัก และนอกจากนั้น การอ่าน-การเขียนยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการวัดความเจริญทางอารยธรรมของมนุษย์ ในแต่ละยุคสมัยด้วย รวมทั้งถ่ายทอดภาพของอดีต ปัจจุบันและอนาคตที่เป็นการจินตนาการ ได้อีกด้วย สร้างความรัก ความเข้าใจ ข้อตกลงแนวปฏิบัติ เพื่อการอยูร่วมกัน ของสังคม

ผู้วิจัยได้ศึกษาสภาพปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ในระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ พบว่านักเรียนขาดทักษะความรู้ความเข้าใจในการอ่าน-การเขียน นักเรียนบางส่วนอ่านไม่ได้ และบางส่วนไม่รักการอ่าน เมื่อนักเรียนมาส่งงาน พบว่าส่วนมากจะเขียนคำไม่ถูกต้อง ประสมคำไม่ถูกต้อง หรือขาดการใส่ใจในเรื่องการอ่าน และเนื่องจากปัจจุบันสื่อมีหลายรูปแบบที่ใช้ในการเรียนการสอนของครู สื่อก็มีดีหรือไม่ดีที่ใช้ในการสอนสื่ออย่างเช่น ภาพแบบโปสเตอร์ ประกอบการเรียการสอนของนักเรียน ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ นักเรียนไม่สนใจในการเรียนการสอน จากปัญหาดังกล่าว ครูจึงนำเสนอนวัตกรรมโดยใช้เนื้อหาสื่อสร้างสรรค์ประเภทแบบ POP UP

จากความสำคัญและเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงเกิดแนวคิดที่ว่า ถ้าครูฝึกทักษะการอ่าน ให้กับนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ โดยใช้นวัตกรรมโดยใช้เนื้อหาสื่อสร้างสรรค์ประเภทแบบ POP UP ให้นักเรียนได้ฝึกฝน ทั้งการอ่านและการเขียน ผู้วิจัยจึงได้ ใช้นวัตกรรมโดยใช้เนื้อหาสื่อสร้างสรรค์ประเภทแบบ POP UP เพื่อ ส่งเสริมทักษะการอ่าน-การเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ ที่พัฒนาขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกทักษะให้ดียิ่งขึ้นและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

๑.๒ แนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนา

๑. ศึกษาข้อมูลจากหลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด เนื้อหาสาระ การวัดและประเมินผลและสื่อการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐ และหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

๒. กำหนดเนื้อหาจากมาตรฐาน ท ๑.๑ ป.๑/๑ การอ่านออกเสียงและบอก ความของคำพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ คำ ประกอบด้วย คำที่มีรูปวรรณยุกต์และไม่มีรูป วรรณยุกต์ คำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตรา และไม่ตรงตามมาตรา คำที่มีพยัญชนะควบกล้ำ คำที่มีอักษรนำ ท ๔.๑ ป.๑/๑ พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ เลขไทย

๓. แผนการจัดการเรียนรู้ การอ่าน-การเขียน จำนวน 4 แผน แผนละ 3 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง

ผู้วิจัยศึกษาเกณฑ์การตรวจคะแนนจากข้อสอบ การอ่าน-การเขียน นำเกณฑ์มาปรับวางรูปแบบแนวเดียวกัน ให้เข้ากับเกณฑ์การวัดและประเมินผลด้านการอ่าน-เขียน และเพิ่มจุดควรระวังในเรื่องต่างๆ ที่อาจทำให้นักเรียนเสียโอกาสในคะแนนจุดนั้นได้

๒. จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน

๒.๑ การกำหนดจุดประสงค์และเป้าหมาย

1. เพื่อพัฒนาด้านการอ่าน-การเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

๒. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

๓. เพื่อพัฒนานวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์ประเภทแบบ POP UP

๓, กระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการดำเนินงาน

๓.๑ การออกแบบผลงาน/ นวัตกรรม

1. วิเคราะห์ปัญหาของผู้เรียน คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี

2. วิเคราะห์เนื้อหา เนื้อหาที่ใช้เป็นคำในบทเรียนและเนื้อเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ รวมถึงแนวข้อสอบ การอ่าน-การเขียน

๓.วิเคราะห์โครงสร้างของสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่องการอ่าน-การเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

๔. วิเคราะห์หลักสูตรของโรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี

๕. วิเคราะห์ตัวชี้วัดวิชาภาษาไทย

๔. ผลิตสื่อนวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์ประเภทแบบ POP UP เพื่อ ส่งเสริมทักษะการอ่าน-การเขียน นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

๕. ชี้แจงให้นักเรียนทราบถึงวิธีการใช้นวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์ประเภทแบบ POP UP เพื่อ ส่งเสริมทักษะการอ่าน-การเขียน นักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ปฏิบัติและใช้ได้ถูกต้อง

3. ๒ การดำเนินงานตามกิจกรรม

ในการดำเนินงานนวัตกรรมในครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนานวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์ประเภทแบบ POP UP เพื่อ ส่งเสริมทักษะการอ่าน-การเขียน นักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ปฏิบัติและใช้ได้ถูกต้อง สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ การดำเนินการมีรายละเอียดดังนี้

1. ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อน

2. บันทึกคะแนนจากการทำแบบทดสอบ

๓. ให้นักเรียนใช้นวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์ประเภทแบบ POP UP เพื่อ ส่งเสริมทักษะการอ่าน-การเขียน นักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ปฏิบัติและใช้ได้ถูกต้อง

๔. ให้นักเรียนดู รูปแบบการจากนวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์ประเภทแบบ POP UP เพื่อ ส่งเสริมทักษะการอ่าน-การเขียน นักเรียน Power และ Youtube ศึกษาใบความรู้ และทำใบงาน

๕. ให้นักเรียนฝึกเขียนฝึกอ่าน-ฝึกเขียน จาก POP UP คำที่กำหนดให้

๖ ให้นักเรียนศึกษาแนวการจากหนังสือ ใบความรู้และสื่อต่างๆ

๗. ให้นักเรียนฝึกทำแนวข้อสอบ การอ่าน-การเขียนในเรื่องการอ่าน-การเขียนแบบต่าง ๆ เช่นการเขียน คำที่มีรูปวรรณยุกต์และไม่มีรูป วรรณยุกต์ คำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตรา และไม่ตรงตามมาตรา คำที่มีพยัญชนะ ควบกล้ำ คำที่มีอักษรนำ

๘. คัดเลือกผลงานนักเรียนที่มีการอ่าน-การเขียนที่ดี ให้มานำเสนอเพื่อเป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆ ในชั้นเรียน

๙. ฝึกทบทวนนักเรียนที่ อ่าน-เขียนไม่คล่องให้เขียนเพิ่มเติมนอกเวลาเรียน

1๐. ให้การเสริมแรงด้วยคำชมเชยและรางวัล

1๒. ให้นักเรียนทำนวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์ประเภทแบบ POP UP เพื่อ ส่งเสริมทักษะการอ่าน-การเขียน

๑๓. ให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน

1๔. เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมแล้ว ทำแบบทดสอบหลังเรียนเรื่องนวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์ประเภทแบบ POP UP เพื่อส่งเสริม การอ่าน-การเขียน ประเมินความรู้หลังเรียน

๓.๓ ประสิทธิภาพของการดำเนินงาน

จากผลวิเคราะห์การวิเคราะห์ข้อมูลจากการทำ พบว่านักเรียน ที่ใช้นวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์ประเภทแบบ POP UP เพื่อส่งเสริม การอ่าน-การเขียน ช่วยนักเรียนสามารถอ่าน-และเขียน ได้ มีผลสัมฤทธิ์จากการทำแบบทดสอบหลังเรียนได้ดีขึ้น

๓.๔ การใช้ทรัพยากร

มีการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะในการออกแบบนวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์ประเภทแบบ POP UP เพื่อส่งเสริม การอ่าน-การเขียน ช่วยนักเรียนสามารถอ่าน-และเขียนนวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์ประเภทแบบ POP UP เพื่อส่งเสริม คุ้มค่า เหมาะต่อการใช้งาน รูปเล่มแบบฝึกทักษะมีรูปภาพให้นักเรียนระบายสี เพื่อให้นักเรียนเกิดความสนใจต่อแบบฝึกเสริมทักษะคำคล้องจอง

๔. ผลการดำเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่จะได้รับ

ผลการดำเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่จะได้รับ

๔.๑ ผลที่เกิดตามจุดประสงค์

จากผลวิเคราะห์ข้อมูลการทำนวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์ประเภทแบบ POP UP เพื่อส่งเสริม การอ่าน-การเขียน ช่วยนักเรียนสามารถอ่าน-และเขียน ก่อนเรียนและหลังเรียน จากการศึกษาพบว่า ผลจากการที่นักเรียนได้ฝึกอ่าน-ฝึกเขียน ทำให้นักเรียนสามรถพัฒนาด้านการอ่าน-การเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ สามารถศึกษาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ พัฒนานวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์ประเภทแบบ POP UP

ให้มีประสิทธิภาพ สามารถทำให้นักเรียนเข้าใจและอธิบายลักษณะการอ่าน-การเขียนได้และสามารถ ทำแบบทดสอบหลังเรียนได้และยังมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นกว่าเดิม นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการทำแนวข้อสอบได้ดียิ่งขึ้น

๔.๒ ผลสัมฤทธิ์ของงาน

จากการนำนวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์ประเภทแบบ POP UP เพื่อส่งเสริม การอ่าน-การเขียน ช่วยนักเรียนสามารถอ่าน-และเขียนใช้ในแก้ปัญหาการการอ่าน การเขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ พบว่านักเรียนมีความเข้าใจนวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์ประเภทแบบ POP UP เพื่อส่งเสริม การอ่าน-การเขียน ด้วยตัวเองได้ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น

๔.๓ ประโยชน์ที่จะได้รับ

ประโยชน์ที่ได้รับจากนวัตกรรมไปใช้ นักเรียนทุกคนของโรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคีได้มีส่วนร่วมใน

การเรียนรู้เรื่องจากนวัตกรรมเรื่อง POP UP เพื่อส่งเสริม การอ่าน-การเขียน มีทักษะการแก้ปัญหา การร่วมมือและการสร้างนวัตกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ด้วย การลงมือปฏิบัติจริง ครูทุกคนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียน

๕. ปัจจัยความสำเร็จ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการดำเนินการข้าพเจ้า มีความตระหนัก เห็นความสำคัญ และ มี ความพยายามที่จะพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีความตั้งใจและจะพัฒนานักเรียนในเรื่องการอ่าน-การเขียนนอกจากนั้นยังมีปัจจัยภายนอกที่ทำให้กิจกรรมต่างๆ ประสบผลสำเร็จ ได้แก่

- หนังสือจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต ๒ เรื่อง ส่งผลงานห้องเรียนคุณภาพและนวัตกรรมภาษาไทย

- ผู้บริหาร ซึ่งให้ความสำคัญ ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางวิชาการทุกด้าน กำหนดนโยบายให้มี การจัดการเรียนรู้ไว้ชัดเจนและจัดกิจกรรมในการพัฒนาครู และพัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาความรู้ความสารถของตนเอง ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และปฏิบัติการทางวิชาการเป็น

- คณะครูโรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี ที่ให้คำแนะนำนวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์ประเภทแบบ POP UP เพื่อส่งเสริม การอ่าน-การเขียน คำปรึกษาในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง ทำให้ มีประสิทธิภาพ

- นักเรียนโรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี ที่ให้ความร่วมมือในการทำนวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์ประเภทแบบ POP UP เพื่อส่งเสริม การอ่าน-การเขียน ในครั้งนี้

๖.บทเรียนที่ได้รับ

จากการศึกษาผลการส่งเสริมนวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์ประเภทแบบ POP UP เพื่อส่งเสริม การอ่าน-การเขียน วิชาภาษาไทย เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่าน การเขียน ผู้วิจัยได้จัดการเรียนการสอนโดยเน้นวิธีสอนแบบบูรณาการ โดยใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย การยกตัวอย่าง เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการการเขียน และอ่าน จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และจัดประสบการณ์ให้นักเรียนได้เพิ่มพูนความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และการจินตนาการ นักเรียนจะได้รับการส่งเสริมทักษะการเขียน- การอ่าน ของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้นและยังเป็นผลให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ในการเรียนรู้เพิ่มขึ้นและสร้างความเข้าใจได้เป็นอย่างดีโดยที่นักเรียนได้ฝึกทำกิจกรรมที่หลากหลาย ไม่น่าเบื่อหน่าย มีความคิดสร้างสรรค์ มีจินตนาการ

๗. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ

๗.๑การเผยแพร่

เรื่องนวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์ประเภทแบบ POP UP เพื่อส่งเสริม การอ่าน-การเขียน กลุ่มสาระภาษาไทย โรงเรียนอนุบาลวังม่วง ได้เผยแพร่ ดังนี้

๑. เผยแพร่ผลงานทางเว็บไซต์ www.ครูบ้านนอกดอทคอม

๗.๒ การได้รับยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ

ผลจากที่ได้จากการนำนวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์ประเภทแบบ POP UP เพื่อส่งเสริม การอ่าน-การเขียน มาตรฐาน ท ๑.๑ ป.๑/๑ การอ่านออกเสียงและบอก ความของคำพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ คำ ประกอบด้วย คำที่มีรูปวรรณยุกต์และไม่มีรูป วรรณยุกต์ คำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตรา และไม่ตรงตามมาตรา คำที่มีพยัญชนะควบกล้ำ คำที่มีอักษรนำ ท ๔.๑ ป.๑/๑ พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ เลขไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ การนำเสนอผลงาน

๘. การนำเสนอผลงาน

ผลจากที่ได้จากการนำนวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์ประเภทแบบ POP UP เพื่อส่งเสริม การอ่าน-การเขียน ครูผู้สอนได้นำนวัตกรรมไปเผยแพร่ผลงาน เว็บไซต์ครูบ้านนอก และเผยแพร่ผลงานวีดิโอลงใน Youtube เป็นการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงนวัตกรรมภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพ

โพสต์โดย katekas : [25 มี.ค. 2565 เวลา 05:44 น.]
อ่าน [1453] ไอพี : 223.24.62.89
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 14,043 ครั้ง
Web 2.0
Web 2.0

เปิดอ่าน 26,732 ครั้ง
"พระเจ้าเหา" คือใคร ?
"พระเจ้าเหา" คือใคร ?

เปิดอ่าน 21,192 ครั้ง
ดูแลขั้นพื้นฐานสู่ผิวสุขภาพดี
ดูแลขั้นพื้นฐานสู่ผิวสุขภาพดี

เปิดอ่าน 19,035 ครั้ง
ปฏิรูปการศึกษา เรียนรู้จากผู้ประสบผลสำเร็จ : "เกาหลีใต้"
ปฏิรูปการศึกษา เรียนรู้จากผู้ประสบผลสำเร็จ : "เกาหลีใต้"

เปิดอ่าน 12,926 ครั้ง
การประยุกต์ใช้ ADSL
การประยุกต์ใช้ ADSL

เปิดอ่าน 9,777 ครั้ง
ปริญญาโทกับคนทำงาน ….สำคัญจริงหรือ?
ปริญญาโทกับคนทำงาน ….สำคัญจริงหรือ?

เปิดอ่าน 199,889 ครั้ง
เทคนิคการคิดเลขเร็ว
เทคนิคการคิดเลขเร็ว

เปิดอ่าน 12,745 ครั้ง
มัลติมีเดีย ที่มาของการขยายเทคโนโลยีเครือข่าย
มัลติมีเดีย ที่มาของการขยายเทคโนโลยีเครือข่าย

เปิดอ่าน 9,274 ครั้ง
กลูต้าไทโอน ทำให้ผิวขาวจริงหรือไม่?
กลูต้าไทโอน ทำให้ผิวขาวจริงหรือไม่?

เปิดอ่าน 21,823 ครั้ง
ประวัติวันวาเลนไทน์ 14 กุมภาพันธ์ วันแห่งความรัก
ประวัติวันวาเลนไทน์ 14 กุมภาพันธ์ วันแห่งความรัก

เปิดอ่าน 18,009 ครั้ง
เคล็ดเด็กเก่งวิชา เรขาคณิต-พีชคณิต
เคล็ดเด็กเก่งวิชา เรขาคณิต-พีชคณิต

เปิดอ่าน 25,422 ครั้ง
พยาธิใบไม้ในตับ
พยาธิใบไม้ในตับ

เปิดอ่าน 16,455 ครั้ง
ข่าวดี ! สกัด"ผักติ้ว-สนสามใบ" ยาสู้มะเร็ง ทีมวิจัยไทยเฮทำสำเร็จ
ข่าวดี ! สกัด"ผักติ้ว-สนสามใบ" ยาสู้มะเร็ง ทีมวิจัยไทยเฮทำสำเร็จ

เปิดอ่าน 8,669 ครั้ง
คู่มือหลักสูตรการพัฒนาฯ ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คู่มือหลักสูตรการพัฒนาฯ ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

เปิดอ่าน 13,369 ครั้ง
สมุนไพรน่ารู้
สมุนไพรน่ารู้

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 28,031 ครั้ง
เลิกโทษเด็กนักเรียนได้ไหม? คอลัมน์สุจิตต์ วงษ์เทศ
เลิกโทษเด็กนักเรียนได้ไหม? คอลัมน์สุจิตต์ วงษ์เทศ

เปิดอ่าน 25,422 ครั้ง
พยาธิใบไม้ในตับ
พยาธิใบไม้ในตับ

เปิดอ่าน 11,249 ครั้ง
แค่กินอาหารด้วยตะเกียบ ก็ลดน้ำหนักได้ผลชะงัด !
แค่กินอาหารด้วยตะเกียบ ก็ลดน้ำหนักได้ผลชะงัด !

เปิดอ่าน 33,282 ครั้ง
คำน่ารู้ในการสมัครงาน
คำน่ารู้ในการสมัครงาน

เปิดอ่าน 12,839 ครั้ง
หลังออกกำลังกาย กินอะไรให้ร่างกายฟื้นตัวดี
หลังออกกำลังกาย กินอะไรให้ร่างกายฟื้นตัวดี เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ